Elragadtatás, mit tudhatunk?

bíró2PDF
Napjainkra olyan közel jöttek a próféciák beteljesedései, hogy úgy gondoltam figyelem felkeltésül és figyelmeztetésül összefoglalom a főbb részleteket. Ne késd le az elragadtatást, ne tévesszen meg senki! Készülj fel rá, úgy, mint menyasszony, tisztán hangold rá a szíved lelked! Az alább írás a jelenlegi ismereteimből fakadó nézetemet tükrözi. 
Zsoltárok 45:10 Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja; hiszen urad ő, hódolj hát néki!

Az idők jelei
Az idők jeleinek felismerése az egyetlen útmutató a 7 éves nyomorúság előtti elragadtatás figyelmeztető időszakához. Megállapítása összetett feladat, figyelni kell arra, hogy minden együtt álljon, amiről az Ige beszél. Jézus megmondta, hogy nem tudhatjuk a napot és az órát, viszont az idők jeleit figyelve, az időszakot igen. Meg kell figyelni, hogy beteljesedtek-e az előre megírt ó-, és újszövetségi próféciák.  Úgy tűnik a Bibliában két elragadtatás van, az egyik a 7 éves nyomorúság előtt (pre tribuláció) a másik a nyomorúság vége felé, ezért az idők jelei is kétfelé sorolhatók. A második elragadtatás idejét könnyebb meghatározni, mert a 7 éves nyomorúság 2. felében lesz, és több konkrét jel van megnevezve, mint pl. a 10 szűz példázata, a vendégek behívása a vacsorára, hamis messiások megjelenése. Jézus a zsidó származású tanítványainak beszélt a Mt. 24-ben, akik itt maradnak a korszak lezárásig, “Emlékezzetek, én előre megmondtam nektek ezeket!” Általánosan mindkettő elragadtatásra értelmezhetők az alábbi jelek, mert a bevezetés magában hordozza a kiteljesedést és alig néhány év van a kettő között. Nézzünk át néhány területet, milyen jellemzőket látunk ma és találunk-e rájuk próféciát?
Világ: Humanista, hedonista, materialista, önző kor, jellem és erkölcsromlás, stresszes idők, (2Tim.3.), esznek isznak, házasodnak, építenek, ültetnek, de nem vesznek észre semmit Mt.24. Isten törvényét figyelmen kívül hagyók, pl. egyneműek törvényes házassága, erőszakos homoszexualitás és pornó, válás, abortusz, emberkereskedelem, törvénytelenség, a szegények elnyomása atomjaira hullott közösségek, családok, társadalmak. Gonosz angyalok (bukottak, nefilimek) látogatása, popsztárok, UFO-k stb. (Noé és Lót napjai a  Mt. 24., Luk.21.). Antikrisztusi intézményrendszer kiépülése (Dániel). Genetikai módosítások, (“megromlott minden test”).
Nemzetek: Etnikai háborúk, zavargások, lázadások, Góg-Mágog háború kilátása, Damaszkus, Libanon, Egyiptom lerombolásának előkészületei. Az ENSZ-ben 146 állam Izrael ellen szavazott. Iszlám nemzetek szövetsége Izrael ellen, vörös ló a fák között. (Ez.38., Zsolt. 83., Zak.11., Ézs. 17., Ez.29., Zak.1. Ézs.19.) Szülési fájdalmak kezdete (Mt. 24.). A nemzetek vezetői föld alatti városokat építenek (Je.6.15.), USA, Norvégia stb. Háborúk. Globalizáció (Jelenések). A hatalom áttevődik keletre (Dán.7.12.). Káosz, Új világrend felállítása 10 régióval (10 szarv).
Izrael: 1948. óta újra állam, békében prosperál, virágzik, első gyümölcseit érleli. Most jár le a 70 év, és az 50 éves jubileumi év. Iszlám nemzetek összefogása ellene, Szíria, Libanon, harcok, ENSZ elutasítása. A föld feletti elosztás vitája. Jeruzsálem, mint főváros feletti nemzetközi vita (Zak. 12.). Izrael visszakerül a történelem középpontjába.
Ég/Föld/természet: Katasztrófák gyakorisága és erőssége nő. Rendellenes évszakok, extrém időjárás. Szülési fájdalmak kezdete. Jelek, csodák a Napban, Holdban, csillagokban, aszteroidák, meteorok gyakoribbá válása. Jelek a tenger hullámaiban, forgószelekben, földrengések, éhségek, vulkánok, csuszamlások. Vérholdak, Napfogyatkozás, égi jel 09.23-án, fény-, és hangjelenségek mindenfelé. Óceánok visszahúzódnak, folyók tavak eltűnnek, lyukak keletkeznek a földben mindenfelé (Mt.24). Környezetszennyezés. Eltitkolt égi jelenségek közeledte, UFO-k és megtévesztések. Tömeges méretű állatelhalások Hós.4.3.
Technika: A fenevad bélyegének feltételei szinte készen állnak, chipbeültetés, kvantumszámítógép. Holografikus kivetítés az égre vagy bárhová, médiamanipuláció, a megtévesztés eszközei. A 10 szuperhatalomnak, új világrendnek intézményi felépítése. Génmanipuláció, klónozás, robotok, szexrobotok, humanoid robotok. A filmek a jövő kivetítései, transzhumanizmus, zombik, hybrid lények, Csillagok háborúja, Avatar stb.
Vallás: Megtévesztés, más evangélium, más Jézus, más szellem van a gyülekezetekben. Okkultizmus erősödése, hitehagyás, hittől való elfordulás, erőtlenség, világgal való paráznaság (2Tim.3.), hamis próféták, hamis krisztusok, démonok tanításai az Egyházban (Mt.24., 1Tim.4.1.) Egy világvallás kialakulása, vallások keveredése. Hűtlen, gonosz szolga, aki verni kezdi a szolgatársát (Mt. 24.) Csúfolódók, szkeptikusok (Júdás 1.18.) Konkoly és a búza elválasztása (Mt.13.). Laodícea langyos, megalkuvó egyháztípus (Jel.3.). Az 5 gyülekezet hibái.
Gazdaság: Tőzsdeösszeomlás, munkások visszatartott bére kiált, munkanélküliség, rabszolgaság, emberkereskedelem (Jak.5.4., Jel. 1.8.3). Kalmárok voltak a világ fejedelmei (Jel.18.23.). A pénzügyi háttérerő diktálja a politikusokat.
Ezen kívül számos más jel is van, amit nem konkrét igehely jelöl, hanem átfogó képet találunk róla a Bibliában, mint pl. Babilon újjáéledése. Ha minden területen megtaláljuk az utolsó idők jeleit, akkor elmondhatjuk, hogy benne vagyunk abban az időszakban, amikor legvalószínűbb Jézus Krisztus felhőkig való eljövetele, hogy kimentse menyasszonyát. Az elragadtatást nem előzi meg semmilyen konkrét jel, akkor lesz, amikor nem várjuk, nagy hirtelen egy szempillantásban. A világ nem figyeli és nem is érti ezeket a jeleket, neki és Szárdisznak úgy jön el Jézus, mint éjjel a tolvaj, tehát várhatóan békeidőben lesz, normál életvitel idején, amikor még a gyülekezetek szabadon egzisztálnak.

A pre*-elragadtatást alátámasztó Igék.
2Thesszalonika 2:3 Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás (angol Bibliákban „indulás” szó szerepel, csak 1611-től (KJV) fordítják hittől való elszakadásnak, talán a reformációhatás miatt?), és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia.
Véleményem szerint az elragadtatást is hit által lehet átvenni, mint minden Istentől származó ajándékot. A mágnes csak azt vonzza, ami saját anyagából van.

 • Izrael szeméről akkor esik le a vakság, amikor az elragadtatás megtörténik. (Zak.12.10-14.). Nem lesz olyan törzs, melyből ne lennének elvéve az elsőszölüttek, ahogy Egyiptomban volt. Sírni és keseregni fognak és megértik az Urat. Az utolsó évhét nyomorúsága a zsidóságé, nem az egyházé, mivel Dániel a zsidó történelmet írta le. Az igaz Egyház jutalmazása és esküvője 7 napig tart a mennyben, míg ugyan ezt az időt Jákob nyomorúságának nevezik itt a Földön. Az elragadtatás után épül meg a 3. Templom Jeruzsálemben, amit a Góg-Mágóg háború alapozhat meg és ez idő körül támad a 144 ezer hatalommal felkent is, aki a Királyság evangéliumát fogja hirdetni az egész világon, a kései eső idején.

 • A Jelenések 2-3 – ban Jézus az Egyházat a közelgő ítélet előtti helyreállításra figyelmezteti, mielőtt az egyházkorszak lezárul és az elragadtatással az Egyház ítélete megkezdődik. Az igaz Egyház ítélete a Mennyben Krisztus bírói székénél lesz, míg a parázna jutalma a Földön az antikrisztusi nyomorúság.

 • A Jelenések 4-ben János, mint a hívők képviselője felülről látja az eseményeket, és a 7 pecsét feltörését, az ítéletek elindulását.

 • Jelenések 5.10. A 24 vén minden nemzetből megváltottként van ott, akik már uralkodnak a Földön. Tehát már az igaz Egyház ott van és megtörtént a feladatkiosztás és jutalmazás.

 • A Jelenések 4-19-ig nem szerepel többet az Egyház kifejezés

 • Az antikrisztus nem tud addig megjelenni, amíg a Szent Szellemmel telt Egyház a Földön van. 2Thesszalonika 2:6 És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt (semleges névmás, a SzSz. semleges nemű) most még visszatartja, el kell tolatnia az útból. A kettő nem gyakorolhat uralmat egyszerre.

 • Szimbolikus példák: Énok, Noé, akik az ítélet elől hozattak ki. 1Móz.18.25. Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonoszszal, és úgy járjon az igaz mint a gonosz: Távol legyen tőled! Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-é igazságot? (Lót a nyomorúság szentjeit példázza, a 2. elragadtatást!)

 • Normál életvitel idején lesz. Nem háborúban, nem nyomorúságban, nem. Máté 24:38 Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őröl a kézimalommal: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok! Azt pedig jegyezzétek meg: ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!

 • Az Egyháznak van ígérete, hogy a harag (nyomorúság, ítélet) nem érinti. 1Thesszalonika 1:10 és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. 1Thesszalonika 5:9 Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által. Róma 5:9 Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól.  2. Péter 2:9 Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből (megpróbáltatásból), a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. Jelenések 3:10 Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Jelenések 6:17 mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és ki állhat meg? (a trónon ül és a Bárány haragja elől). 1Thesszalonika 1:10 és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.

 • Vigasztaljuk egymást ezekkel az igékkel. Hogyan lehetne vigasztalni azzal, hogy átmegyünk a horroron és az ítéleten? Az elragadtatás a mi boldog reménységünk (Tit.2.13.)

 • Pál a Thesszalonikaiaknak írt első levelében beszélt nekik az elragadtatásról. Majd híreket kapott felőlük, hogy hamis levelet kaptak, miszerint már megtörtént az elragadtatás és itt van az Úr napja. Megzavarodtak, mert már üldözés alatt voltak és úgy gondolták, hogy megtörtént az elragadtatás és ők itt maradtak. Ezért írta Pál a 2. levelet nekik, amiben pontosította őket, hogy felismerjék, minek kell előbb megtörténnie. Tehát a megcsalattatás az elragadtatás idejével volt kapcsolatos. Ha sikerül elhitetni, hogy nincs, vagy késik, lemaradsz.

 • Az utolsó egyházkorszak a laodíceai gyülekezettípussal lezárul, nincs ígéret arra, hogy még ébredésben, sikerben volna részük. A kései eső kitöltése véleményem szerint, a 144 ezer, erővel felruházott evangélizációjára vonatkozik a Ny. idején.

 • A filadelfiai gyülekezetnek konkrét ígéretünk van, hogy nem megyünk be a nyomorúságba. Jelenések 3:10 Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.

 • A jeruzsálemi gyülekezetnek szólt az Úr, hogy adják el mindenüket, mert római fogságra kerül a város. Nekünk miért nem szólt arról, hogy készüljünk fel a nyomorúságra? Azért mert nem lesz rá szükség, megmondta, hogy a meg nem tért Egyház egy része oda megy. Az igaz Egyháznak nem kell felkészülni a nyomorúságra.

 • Az 1Thess. 4.16-ban az Úr (harci) riadójával, paranccsal, főangyal (vsz. Mihály) kiáltásával indul a halottak feltámadása, egybeeshet az Ezékieli Góg-Mágóg pár napos háborúval. Dániel 12:1 És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni (1948), mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben. És sokan azok közül, a kik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra. Mihály harcolni fog a Mennyben a sárkánnyal, aminek eredménye képpen levetik azt a Földre, de csak akkor vetik le, ha már mi onnan eljöttünk. Ez megtörténhet egyszerre is.

 • A harag előtt elrejti a népét az Úr. Ésaiás 26:19 Életre kelnek hallottaid, föltámadnak a holttestek! Ébredjetek, és ujjongjatok, kik a porban laktok! Mert harmatod a világosság harmata, és a föld visszaadja az árnyakat. Eredj, népem, menj be szobádba, és zárd magadra az ajtót! Rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg elmúlik az ÚR haragja. Mert jön már lakóhelyéről az ÚR, hogy megbüntesse bűneikért a föld lakói.

 • A thiatirai gyülekezeti típus sajnos nem ragadtatik el. Ebből látszik, hogy az igazak viszont IGEN. Jelenések 2:22 Íme, betegágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből;

 • Lukács 21:36 Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká (érdemes, megtisztelésben részesül) tétessetek arra, hogy elkerüljétek (kimenekül, megmenekül) mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt (a béma bírói szék előtt)!

 • Az első elragadtatás nincs semmilyen eseményhez kötve, bármikor megtörténhet. Viszont a készültségi fok miatt értelmezzük az eseményeket. Ami nem történt még meg, Egyiptom kiiktatása és Damaszkusz lerombolása. Egyiptom ugyanis valamiért nem megy Izrael ellen a Góg-Mágóg háborúban, viszont Etiópia, átmegy rajta keresztül Izrael ellen. Ez csak úgy lehetséges, ha Egyiptom igen csak megrendül, a Nílus kiszárad (Ézs. 19.)

Véleményem szerint Krisztus teljes testének csak egy része a menyasszony. A menyasszony azok a kihívottak, akik újjászülettek, elválasztottak a világtól, forró vággyal készülnek, tisztulnak, várják Jézust, és megfelelnek az elvárásoknak ld. a 7 gyülekezetnek adott intést, ill. Eszter királyné elkészülését. A teljes Testhez viszont hozzátartoznak a nyomorúságból megtértek, és a nem újjászületettek is, akik Jézust szolgálták és hittek, sőt a megtért Izrael is. A kettőt egy néppé teszi.

Krisztus a menyasszonyáért jön vissza.
Ebben a témában lehetnek véleménykülönbségek, az én véleményem az alábbi:

 • Akik elfogadták Jézus Krisztust Uruknak, és szolgálják Őt.

 • A megmentettek.

 • Akik bele lettek merítve Jézusba víz és Szellem által (1Kor 12.13.), elpecsételtek (Ef.1.13.), akik új teremtések Krisztusban.

 • Akik elkészítették magukat, szüzek. Az övéi, az Ő életét hordozzák. Elváltoznak az Ő hasonlóságára, magukban hordozzák és visszatükrözik a képét. (Róma 8.9.)

 • Akik szerelmesek és vágyódnak. A hideg és langyos nem az.

 • Akik méltóvá váltak erre. Ld. 7 gyülekezeti intést.

Krisztus menyasszonya az egész, pünkösd után elhívott és újjászületett Egyház (Kol.1.18,.24.), holtak és élők, akik Jézus nevéről neveztetnek (merítkeztek be) és Neki szolgálnak. De ahogy Ádámnak is csak a bordája lett feleség, úgy az egész Egyháznak is csak egy része lesz a menyasszony**, csak azok, akik elkészítették magukat, akár élnek, akár már meghaltak. Akik újjászületettek, de nem készültek el az esküvőre, itt maradnak a nyomorúságra és már csak mártírhalál útján várhatják a következő feltámadást (esetleg egy második elragadtatást Jel.7.14.). Az akkor megtértek nem a kegyelem evangéliumára térnek meg, hanem a hatalom, a Királyság (örök) evangéliumára. Üdvösségük van, ha végig kitartanak, de már menyasszonyok nem lehetnek, mert addig megtörténik az esküvő. Pl. a 144 ezer sem a menyasszony, mert itt lesznek a nyomorúság alatt, áron vétettek meg első zsengékül a zsidóság közül és oda mennek, ahová a Bárány megy, tehát a Test részei. Éppen miattuk és az általuk megtértek miatt van utalás arra, hogy lesz még egy elragadtatás a 3,5 év körül, de az esküvő már akkor is javában tart a Mennyben. Jelenések 7:14 Ezt mondtam nekik: “Uram, te tudod”. Mire ő így válaszolt: “Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében.

Kik nem Krisztus teste?

 • A gyülekezetbe járó elegy-belegy nép, mint a kivonuláskor. Világiak, kereskedők, haszonlesők pl. Simon mágus.

 • A konkolyok, az ellenség szolgái. Hamis apostolok, hamis munkások, hamis testvérek. Azok, akik Jézus nevében szolgálatra és hírnévre tettek szert, de Jézus sosem ismerte őket. Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e?

 • Azok, aki hallották az Igét, de nem készültek el. 7 gyülekezet intése.

 • Az egy tálentumos szolgák. Lusták, gonoszak, akiknek nem volt jó képük Jézusról.

 • A test cselekedeteit végzők.

 • A megigézettek, akik előtt elhomályosult a kereszt és akiknek az életében a test cselekedetei vették át a Szent Szellem cselekedeteinek a helyét, nem juthatnak be, (Gal. 5.19.)

 • A társaikat verő, haszontalan, gonosz szolgák, a világgal részegeskedők. (Mt.24.)

 • A kémek, akik a szabadságunkat akarták kikémleli.

 • Antikrisztusok, akik velünk indultak el, de elszakadtak.

 • Akik felveszik a fenevad bélyegét.

 • Akik megtagadják az Urat, más Jézust követnek. A parázna, hamis egyház.

  Ki nem menyasszony?

 • Azok, akik a béma bírói szék előtt szénné égnek és csak a saját lelküket mentik meg.

 • Akik kivettetnek az esküvőről, mert nincs illő ruhájuk. (ők mondjuk egyébként is vendégek)

 • A nemzeti Izraeliták és a 144 ezer.

 • A 10 szűz nem a menyasszony! A menyasszony a házban várja a vőlegényt, míg a szüzek, az ő barátnői, vallásos hívőtársak, akik az úton várják a Vőlegényt, hogy mehessenek velük a vacsorára.

 • A parázna, hamis egyház. Akik felbontják az eljegyzést és az esküvő előtt más Jézust választanak.

 • Akikben nem lakik az Ő Szelleme által.

 • Akik nem készültek el és itt maradnak a nyomorúságra. 7 gyülekezeti intés.

 • A nyomorúság ideje alatt megtértek.

 • A 144 ezer.

 • Meg nem tért Izrael. Izraelnek már van házassági szövetsége Istennel.

Keresztényekhez szóló figyelmezetések:
1Korintus 6:9 Vagy talán nem tudjátok, hogy a gonosz és igazságtalan emberek nem vehetnek részt Isten Királyságában? Ne csapjátok be magatokat! Sem a szexuális bűnökben élők, sem akik bálványokat imádnak, sem akik házasságtörők, prostituáltak, sem homoszexuálisok, sem tolvajok, sem pénzimádók, sem részegesek, sem káromkodók, sem csalók nem vehetnek részt Isten Királyságában.
Jelenések 22:15 De kívül maradnak a „kutyák” (gonosz emberek), meg akik varázsolnak, akik szexuális bűnökben élnek, és a gyilkosok, a bálványimádók és mindazok, akik szeretik a hazugságot, és hamis dolgokat tesznek.
A 7 gyülkezetnek adott tanács a visszajövetel előtt: AKI GYŐZ
Jelenések 3:21 Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán.
1/ Efézus: … de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz.
2/ Szmirna:
3/ Pergamum: De egy kevés panaszom van ellened; mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe csalja Izráel fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával.
4/ Thiatira: De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst egyenek. Íme, betegágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből;  gyermekeit pedig megölöm döghalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint.
5/ Szárdisz: Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg! Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád.
6/ Filadelfia:
7/ Laodicea: Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss.
A félidős és a nyomorúság végén történő elragadtatáshoz nincsenek konkrét igehelyek, csak elképzelések. Én magam úgy gondolom, hogy a félidősnél a fehér ruhába öltözött szentek a második elragadtatásban vesznek részt, talán a két tanúbizonysággal együtt. Az utolsó trombitaszó, mint az ítélet 7. trombitája az akkori körülmények miatt szóba sem jöhet, mint elragadtatás.

elragadtatás vs 2 eljövetel

A fenti írás az én véleményem, amennyiben más meggyőződsére jutok, jelzem, a változtatás jogát fenntartom.

A jelenleg kialakult történelmi helyzet – Izrael, Damaszkusz, és a környező nemzetek szövetsége, Jeruzsálem fővárossá nyilvánítása – miatt, rendkívül magas a figyelmeztetés az Egyház és a tagok számára. Igen nagy a tét számunkra. Minden nap legyünk készen! A világosság fiai vagyunk, ne lepjen meg minket az a nap.

*7 éves nyomorúság előtti

Felhasznált irodalom:
7 Reasons to trust the Pre-trib Rapture videó, English – Dr.Andy Woods
**A 10 szűz példázata – videó, English, – Mark Biltz

Ajánlott irodalom:
Proves The Pre-Tribulation Rapture videó, English – Dr. Chuck Missler
Pre-trib Rapture Research Center

Alapigék az elragadtatás idejéhez:
Máté 24:33 Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő, az ajtó előtt.
Máté 16:3 Reggel pedig: »Ma vihar lesz, mert az ég sötét és vörös.« Az ég jeleit felismeritek, az idők jeleit viszont nem! (a farizeusok)
Máté 25:13 Vigyázzatok tehát! Mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát, amikor az Emberfia eljön!”
1Thesszalonika 5:1 Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra; és nem fognak megmenekülni. Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra; és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem a sötétségben (hitetlenségben) éltek. Ezért számotokra az Úr Napja nem váratlanul fog megérkezni, mint a tolvaj. 9 Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1Thesszalonika 4:15- Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel.
1Korintus 15:51 Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.
Máté 24:38 Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik,  két asszony őröl a kézimalommal: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok! Azt pedig jegyezzétek meg: ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!
Jelenések 2:22 Íme, betegágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből;
Jel.3.10 Mivel engedelmeskedtél a szavamnak, hogy türelmesen tarts ki, azért én is megmentelek a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy próbára tegye a Föld lakóit.
Ésaiás 26:19 Életre kelnek hallottaid, föltámadnak a holttestek! Ébredjetek, és ujjongjatok, kik a porban laktok! Mert harmatod a világosság harmata, és a föld visszaadja az árnyakat. Eredj, népem, menj be szobádba, és zárd magadra az ajtót! Rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg elmúlik az ÚR haragja. Mert jön már lakóhelyéről az ÚR, hogy megbüntesse bűneikért a föld lakói.
Dániel 12:1 És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni (1948), mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben. És sokan azok közül, a kik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.
1Thesszalonika 1:10 és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.
1Thesszalonika 5:9 Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Róma 5:9 Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól.
2Péter 2:9 Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből (megpróbáltatásból), a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára.
Jelenések 6:17 mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és ki állhat meg? (a trónon ül és a Bárány haragja elől). 1Thesszalonika 1:10 és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.
2Thesszalonika 2:6 És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt (semleges névmás, a SzSz. semleges nemű) most még visszatartja, el kell tolatnia az útból.
Sofóniás 2:3 Keressétek az URat mind, akik alázatosan éltek a földön, és teljesítitek a törvényt! Törekedjetek az igazságra, törekedjetek az alázatra, talán oltalmat találtok az ÚR haragjának napján!

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: egyház, elragadtatás, gyülekezet, idők jelei, Krisztus Teste, menyasszony, nyomorúság | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s