Izrael

Mindenek előtt a legfontosabb az a tény, hogy “az üdvösség a zsidók közül támadt”. Hozzájuk jött el és közülük származott test szerint a Messiás Jézus. Övék az ősatyák, a szövetségek, az írások és a próféták, akik életéből mi ma keresztények lehetünk. Ők voltak az első üdvözült hívők, zsidó volt az első gyülekezet és az apostolok is, rájuk töltetett ki először a Szent Szellem pünkösdkor. Isten szuverén módon hívta el és választotta el őket a többi nemzettől Ábrámmal kezdve.
Róma 11:28 Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében tiértetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért.
Nekik adott egyedül Törvényt és csak velük kötött szövetséget a Sínai hegyen. Ők jelentik az Istennel való szövetség alapját. Később, a pogány nemzetekből elhívottak is meghívást kaptak ebbe a közösségbe Jézus Krisztus áldozata és kegyelem által, de a szövetség gyökere és az áldás olaja a zsidó múltból fakad.
Róma 1:16 Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is.
Európa még valamikor elfogadta, hogy gyökerei a zsidó-keresztény kultúrából táplálkoznak.
Izrael, az üdvösséget hozó messiási Mag vonala, Isten és a sátán közötti harc ütköző zónája. A történelem végén, újra visszafordul feléjük a figyelem, ahogyan Dániel próféta megírta, be kell fejeződnie a 70. évhétnek, amikor a pogányok kegyelmi ideje lejár. Ezt látjuk napjainkban. A sűrűsödö eseményekkel és a közeljövővel kapcsolatos bibilai látásokat szeretnék megosztani ezen a helyen az érdeklődők számára.
Róma 11:25 Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izráelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak.
Róma 11:15 Isten valóban elfordult népemtől, de ennek következtében kibékült a többi népekkel. Ha viszont Isten visszafogadja Izraelt magához, az olyan lesz, mint mikor valaki a halálból támad fel! (EFO)
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Jézus Krisztus visszajövetelekor a nemzetek aszerint lesznek megítélve, ahogyan bántak Izraellela nyomorúság idején. Máté 25. fej.

Kié az Újszövetség? – pdf, Ariel Hungary

Friss események Izraelből röviden 2018.01.03 – Amir Tsarfati
Amir arról beszél, hogy véleménye szerint fontos különbséget tenni az Ezékieli által látott háború és egy másik. a Zakariás által említett háború között.

Derek Prince: Bálám tévelygése – részlet:
“Elsősorban azt, hogy a Mindenható Isten megmásíthatatlan kötelezettséget vállalt arra nézve, hogy megerősítse: mindörökre saját népének tekinti a zsidókat. Nincsen olyan emberi vagy ördögi hatalom az egész világmindenségben, amely valaha is érvényteleníteni tudná ezt az elkötelezettséget. A zsidók sokszor hűtlenek voltak Istenhez, amiért számtalan súlyos ítélet jött az életükre, de még a hűtlenségük sem tudja hatályon kívül helyezni Isten ragaszkodását hozzájuk. Fontos, hogy megértsük: a kezdeményezés Istentől származik, és nem emberektől. Nem a zsidók választották ki Istent, hanem Isten választotta ki a zsidó népet. Van egy fiatal, egykori muzulmán barátom – hívjuk Alinak -, aki természetfölötti módon megtért Krisztushoz: Megtérése után aztán elkezdte Isten elé hozni a zsidók elleni panaszát, míg végül Isten megválaszolt neki: “Ali, neked nem a zsidókkal van bajod, hanem velem. Mert hát én vagyok az, aki kiválasztotta őket.” Ez a fiatalember most muzulmánokat hoz Krisztus elé, és arra tanítja őket, hogy imádkozzanak a zsidókért. A 4.Mózes 24,9 igerészben Bálám az emberek és nemzetek sorsát döntően meghatározó igazságot jelent ki. Izraelhez intézve szavait, ezt mondja: “Aki megáld téged, áldott lesz, és aki megátkoz téged, átkozott lesz.” Az emberek, és hasonlóképpen a nemzetek is – gyakran anélkül, hogy ennek tudatában lennének -, a zsidókhoz való viszonyulásuk alapján szabnak irányt a sorsuknak. Áldottak lesznek, akik áldanak, és átkozottak, akik átkoznak.”