Tanítványság – Zac Poonen

Zac Poonen2PDF
Nagyon erőteljes tanítást hallgattam a napokban, Zac Poonentől a tanítványságról. Ezzel az egyszerű kis összefoglalóval szeretnék kedvet csinálni mindenki számára a témához. A videó linkje alul megtalálató. Jézus 2 nagy parancsolatot adott, mielőtt elhagyta a világot.

Márk 16:15  Ezután így szólt hozzájuk: “Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.
A parancsnak azonban van egy másik része is:
Máté 28:19  Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.


A missziók leginkább az újjászületést hirdetik a két parancsnak csak az első részt töltik be. Talán 99 %-uk ezt tesz, és csak a maradék 1 % hirdeti a másikat is. Ez azonban egyensúlytalansághoz vezet, az arány 50-50 kellene legyen. Isten nem akar megállni annál a pontnál, hogy az emberek elfogadták a tényt, hogy bűnösök és Jézus személyes megváltójuk. Ez nem minden, mit jelent hát tanítványnak lenni?
Lukács 14:26  “Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom.
Lukács 14:27  Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom.
Lukács 14:28  “Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig? Nehogy – miután alapot vetett, de nem tudta befejezni – gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja: Ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni.”
Lukács 14:33  Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom.
Jézus látta, hogy sokan követik, de Ő nem a számokban, hanem a minőségben gondolkodott, tanítványokat akart. Ha nem teljesíted ezeket az igéket, akkor nem másodrangú tanítvány vagy, hanem egyáltalán nem vagy tanítvány.
1/ Az első feltétel. A szülőket tisztelni kell, hiszen ez is Ige. Itt a gyűlölni szó egy erős nyelvezet, olyan, mit: „ ha a te jobb szemed botránkoztat meg, vájd ki azt”. Úgy érti itt Jézus, hogy az őiránta való szeretetünkhöz képest a földi rokonok iránti szeretetünk nem lehet erősebb. Nem engedhetjük a rokonoknak, hogy visszatartsanak akármitől, amire elhívott minket az Úr. A tanítványság első feltétele a Krisztus iránti mindenek felett való szeretet. Jobban kell szeretnünk Őt, mint a rokonainkat, keresztény testvéreinket, de a saját lelkünknél is.
2/ Második feltétel. Mit jelent hordozni a keresztet minden nap? Nekem nem Jézus és nem más keresztjét kell hordoznom, a sajátomat kell vinnem.
Lukács 9:23  Azután így szólt mindnyájukhoz: “Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem.
tanítványokUgyan azt a Szent Szellemet kell vennem, aki motiválta Jézust a földi élete során. Jézus idejében a kereszt a legszörnyűbb kivégzési mód volt. A kereszt a kivégzés szimbóluma, a rómaiak találták ki és a bűnözőknek szánták. Keresztként olyasmiről beszél Jézus, amit minden nap meg kell ölnünk magunkban, a magunknak való életet. Ha valaki szereti az életét elveszti azt. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Az erőm az akaratomban nyilvánul meg, a magam akaratát akaratom ezzel cselekedni, vagy Istenét? Ez a bűn gyökere. Ha ezt nem adom halálba, akkor nem veszem fel a keresztet minden nap. Legyen meg a Te akaratod ahogy a Mennyben úgy a Földön is. A mennyben egy angyal sem teszi a maga akaratát. Mindig Istenre várnak, hogy láthassák mit akar tőlük, hogy azt megtegyék, ezt teszik örökké. Ez a titka, hogy mennyei életünk legyen a földön. Az Úr felé való viszonyulásom az kell, hogy legyen: Uram, soha nem akarom a magam akaratát cselekedni semmiben, sem a házastárs választásban, sem a lakhelyválasztásban, sem a munkaválasztásban. Tudni akarom, mi a Te akaratod minden egyes területtel kapcsolatban. Ha valaki rosszul bánik velem, úgy akarok reagálni, ahogyan Te akarod, nem pedig úgy, ahogyan a testem. Ha ezt nem teszed, nem lehetsz tanítvány. A kereszténység ezen az úton jár-e? Felveszi-e a keresztet minden nap? A kereszténység zöme nem ebben jár.
3/ Harmadik feltétel. Jobban kel szeretni Jézust, mint bármilyen anyagi javakat. Mit jelent ez a gyakorlatban? Legyünk remeték, vagy földönfutók, hagyjunk fel mindennel? Itt a javak arra utalnak, amik minket is birtokolnak. A házam az én tulajdonom, ragaszkodom hozzá, mert az enyém, birtoklom és az is birtokol engem, lehet ez autó, vagy bankszámla stb. Akkor birtokolnak ezek, ha a gondolatod ezzel van tele. Általában nagyon drága javak ezek, nem kicsik. Mit jelent, hogy el kell adjam mindenem?
Márk 10:21  Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: “Egy valami hiányzik még belőled: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem.”
Jézus a gazdag ifjúnak azt mondta, hogy adja el mindenét, de ezt nem mondta általában mindenkinek. Zákeusnál Jézus rendben látta, hogy vagyona felét szétosztja a szegényeknek és négyszerest visszafizeti azoknak, akiket megkárosított. Zákeustól nem kért többet. Lázár házában semmit nem kért. Nem mondta mindenkinek, hogy adja el mindenét. Ez olyan, mint a rák, ha már nagy és szétterjedt, ki kell vágni az egészet, ha kicsi, elég ott beavatkozni, mert csak így lehet meggyógyulni. A pénz szerelme is olyan, mint a rák, a gazdag ifjúnál már szétterjedt. Zákeus nem volt olyan súlyos. Jézus nem adta ugyan azt a parancsot mindenkinek, mert attól függött, hogy a pénz szerelme mennyire kerítette hatalmába az illetőt. Ez a mértéke annak, hogy mit kér el tőled az Úr. Ez a viszony látható Ábrahám és Izsák történetében is. Ábrahám úgy tekintett a fiára, mint a sajátjára. Szerette őt, birtokolta őt, ő volt a szeme fénye, többet törődött vele, mint feleségével. Isten látta, hogy Izsák egy apró bálvány Ábrahám szívében. Valójában Izsák volt Ábrahám istene. Isten ezért akarata elválasztani Izsák birtoklásától, ami bálványimádás. Ezért mondta neki, hogy vigye fel Mórija hegyére (az Úr alapítása, az Úr megjelenik) és ott ölje meg. Isten adott még Ábrahámnak plusz három napot, hogy gondolja át, mivel három napig tartott oda a gyalogút. Ahogy átadta Istennek bálványát, és felemelte a kést, Isten megállította és hazaengedte őket. Ábrahám többé már nem birtokolta Izsákot, csak úgy volt neki. Ezt jelenti feladni javainkat. Most gondolj a legértékesebb javaidra, mik azok, amik fontosak, amik a legtöbbet jelentik neked? Készíthetsz listát, légy őszinte, ha tanítvány szeretnél lenni. Aztán el kell döntened, hajlandó vagy-e elhagyni a birtokló viselkedést. Amit nagyon szorosan tartasz a kezedben, ha kinyitod a kezed, akkor is a tied, nem kell megválnod tőle, de mondd azt: Uram, tudomásul veszem, hogy ez a dolog nem az enyém, hanem a tiéd. Te adtad nekem és a sáfára vagyok. Hűségesen akarom használni, de nem birtokolni és ez sem birtokolhat engem, csak van nekem. Köszönöm, hogy úgy szeretsz, hogy nekem adtad. Lehet sok dolgom, amit az Úr visszaad nekem és amit használhatok, de többé már nem birtoklom őket.
Tehát a három alapfeltétel:
• Jobban szeretni Jézust, mint bármilyen más emberi lényt a földön.
Zsoltárok 73:25  Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban.
• Jobban akarom szeretni Jézus, mint saját akaratomat és döntéseimet. Uram, nem vágyom a saját választásomra, bármiről legyen szó. A Te akaratod megvalósulását kívánom életem minden egyes területén. Le kell tennem időmet, pénzemet, erőmet, életemet, ambícióimat, jövőmet Jézus lábai elé.
• Nem birtoklok semmit, bármim legyen a földön, épp csak tartom a kezemben, Krisztus többet jelent nekem, mint ezek. Ha az Úr elvesz ebből valamit, vagy elveszek valamit ezekből, csak azt mondom, amit Jób:
Jób könyve 1:21  és így szólt: Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve!
Ez a hozzáállása a tanítványnak. Ha valaki nem tölti be a tanítványságnak ezt a három feltételét, akkor nem tanítvány. Az apostoloknak adott parancs az volt, hogy tegyenek tanítványokká minden népeket, ne csak addig jussanak el, hogy az emberek megismerjék Krisztust, mint bűneik megbocsátóját, hanem odáig, hogy elfogadják Uruknak, ami azt jelenti, hogy jobban szeretjük Őt mindennél. Embereknél, saját magunknál, javainknál. Ő többet jelent nekünk, mint mindez együtt. Emiatt van sok rossz tapasztalat a keresztényekről. Újjászületett keresztények sok szégyent hoznak az Úr nevére. Ez azért van, mert csak a megtérésig vezették el őket, de nem lettek elvezetve a tanítványságra. Nem vezették el őket arra, hogy feladják saját akaratukat, vagy hogy válasszák el magukat attól, amihez ragaszkodnak. Jézus beszél egy emberről (Luk 14.), aki tornyot akar építeni, ami a keresztény életet szimbolizálja. Végez az alapozással, de nem bírja véghezvinni az építkezést, befejezni a tornyot. Az árát meg kell fizetni. Az alap tehát az, hogy a bűneink meg vannak bocsátva, és megkaptam a Szent Szellemet, Isten gyermeke vagyok. De ez nem minden. Aki nem fejezi be a tornyot, gúny tárgya lesz. A mennyei angyalok meg vannak döbbenve azokon, akik csak alapot vetettek a keresztény életükben és azt képzelik, hogy ennyi a keresztény élet. Nemzetekhez kell mennünk és tanítvánnyá kell őket tenni, és akkor Veled lesz az Úr mindig.

IMA/Prayer

Zac Poonen: Tanítványság  – English/magyar aláírás

 

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: akarat, bálvány, birtoklás, bűn, Jézus, keresztény, krisztus, meghal, pénz, tanítványság, vagyon, Zac Poonen | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s