Párhuzamos univerzumban élünk?

universumPDF
Nem szeretnék most itt belezavarodni kezdetleges kvantumfizikai ismeretekbe, úgysem onnan kapjuk meg a választ. Válaszom azonban „igen”. Akit érdekel a téma, tartson velem, fedezzük fel együtt az Ige idegenvezetésével mit jelent ez a két univerzum. Mivel mindkettő hat ránk, sőt bele születünk ebbe a helyzetbe, nem árt felismerni őket. Felnőttként szabad erkölcsi lényként ránk van bízva a döntés, melyiket választjuk, melyikben szeretnénk élni. De hogyan is dönthetnénk, ha nincs információnk sem a létezésükről, sem a működésükről? Az utolsó idők szenvedésének a célja, egy új világ születése, ahol csak egy, egységes univerzum (uni verse= egy vers/ige) marad Ézs.65.7., ebben az új világban már nem lesz sötétség, megosztottság, jogsértés, fájdalom, könny, sem betegség.

Térjünk rögtön a lényegre, a Biblia szerint két univerzum van jelen párhuzamosan, ami két birodalmat jelent két királlyal a csúcsán. Isten országa és a szembenálló sátán országa, Krisztus és Lucifer valósága Ézs.14.13-14. Természetesen nem egyenrangú a harc és nem egyenrangú a királyság sem, hiszen Lucifer mindenképp alárendelt a Krisztusnak, de a bebörtönzéséig még nem adja fel magát Jel.20.3. Kezdjük az alapokkal, bár csak annyit tudhatunk, amit Isten kijelentett a számunkra. Megjegyezném itt az elején, hogy bármekkora is a tudásunk, ha szeretet nincs bennünk, senkik vagyunk, a tudás önmagában nem garancia a megmenekülésre, de nagyon hasznos a lélek megerősítésére.

1.Móz.1.1. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. (UFB)

Az egyetlen királyság Isten birodalma*, Istent nem teremtette senki, Ő a létezés forrása, országa az Ő lényének, teremtésének kiterjesztése, ebből szakított ki egy részt Lucifer. Országának jellemzője: egység, igazság, békesség, öröm, jogosság, kegyelem és hűség. Az Isten országa szeretet, nem érzelmi, hanem isteni, azaz: türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem önző, nem gurul méregbe, nem tartja számon, ha valaki rosszat tesz, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül a többiekkel az igazságnak. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart. A fent említett Ige szavaiból arra lehet következtetni, hogy az ádámi ember előtti teremtett világot ítélet érte, ezért lett kietlen és puszta és ezért kellett elválasztani a sötétséget a világosságtól, ezért lett új ég és új Föld. A tohu és a bohu szavak az alefÉsaiás 34:11-ben fordulnak elő, amelyet a “zűrzavar” és az “üresség” szavakkal lehet fordítani. A kifejezés pontos fordítása nehéz, hiszen ez egy héber szójáték, mint a ve-ha-oniyyah hishevah le-hishaver a Jónás 1: 4-ben. Ennek a kifejezésnek számos értelmezése különböző teológiai forrásokból származik, bár általában “hulladék és üres”, “formáit és üres”, vagy “káosz és pusztulás” a használt. (wiki) Tehát volt egy világ előttünk, amiről keveset tudunk, aztán lett a miénk, amit ismerünk: nap hold, csillagok stb., ezt a világot nyúlta le, majd  (játszotta át) magának a sátán. Éden kertjéről majd máskor.

Júd.1.6. Emlékezzetek azokra az angyalokra, akik nem őrizték meg a rangjukat, hanem elhagyták a saját lakóhelyüket! Isten ezért örökre megkötözte, és a sötétségben tartja őket az Ítélet nagy Napjáig. (EFO)

csillagok háborújaLucifer (lat. fényhordozó) Isten elleni lázadásáról már írtam, de itt kitérnék néhány másik részletre. Amit tudhatunk, az az Ézsaiás 14. 4-17., Ezékiel 28.12-19. részben van leírva. Lucifer egy teremtett kérub volt, tele szépséggel, képességekkel, tudással, Isten hegyén szolgált, beavatódott Isten dolgaiba, látta a teremtést. Nyilván nem véletlenül mert fellázadni Isten ellen, komolyan gondolhatta, hogy ő is képes arra, amire Ő. Amikor levettetett a Mennyből, kiszakadt, és létre hozott magának egy kisebb ellen birodalmat, amiben ő a király, a maga birodalmának istene. Letükrözte Isten országát. Az isteni teremtési elvek működtetik az ő világát is, de isten elleni lázadással, törvénytelenséggel van megtöltve. Az imádás, a hála a dicséret az emberi tűzszikra fénye nem Isten felé árad, hanem magának követeli azt és elnyeli, ebből él. Nem véletlenül van ereje a “Csillagok háborúja” c. filmnek olyan rég óta.

1.Ján.3.4 Aki bűnt követ el, az Isten törvénye ellen vétkezik. Mert a bűn nem más, mint az Isten törvényével szembeni engedetlenség. (EFO)

A kérubok olyan lények, akik az isteni teremtés és hierarchia csúcsához közel állnak, igen fejlett lények. Nagyon jól ismerik Isten törvényeit, olyanok, mint az ügyvédek. A Szent Sátorban megjelenítették őket a kárpiton, és a frigyláda tetején is.

frigyláda

A kegyelem fedelén voltak ők és az állatáldozati vér is, amit a főpap egy évben egyszer eléjük tett a nép bűneinek (törvénytelenségeinek) bocsánatáért. Arcuk a vér irányába nézett, azt jelezve ezzel, hogy ők vizsgálják meg a vért, van- e abban bűn, tökéletes-e a bűnért való áldozat. Mindez előre vetítette Jézus Krisztus véráldozatát, amit szintén megvizsgáltak ezek a lények és jelentették az Atyának, hogy elfogadható, nem találtak benne törvénytelenséget, feltámadásra jogosult, beléphet Isten országába. Tehát a kérub feladata Isten Törvényének a kegyelem általi ismerete, a jogrend védelme, a vér (lélek) vizsgálata volt. A törvényt védelmező kérubból lett a törvénytelenség atyja, a vádló. Ügyvédből ügyész, kegyelmi melléállóból vádló, aki éjjel és nappal meg nem szűnik bűneikkel vádolni az embereket, (a bűntudat is két forrásból származhat 2.Kor.7.10).

Ján.8.44. Ti a vádló atyjától valók vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok megtenni. Az kezdettől fogva embergyilkos volt, nem állott meg az igazságban, mert az igazság nincs benne. Akkor a magáéból beszél, amikor a hazugságot szólja, mert hazug ő és a hazugságnak atyja. (CSIA)

Apa jelentése: apa, ős; aki életet ad és átadja a hasonlóság lehetőségét. A vádló diabolosz jelentése: rágalmaz, vádol, megront. A sátán, neve jelentése ellenfél, ellenség. Miért fontos ezt tudni? Mert mindenki valamelyik szellemi birodalomhoz és atyához tatozik.

János 8.44. Az ördög a ti atyátok, ti pedig örömmel teszitek meg azt, amit ő kíván. Ő kezdettől fogva gyilkos volt, és soha nem állt az igazság oldalán, mert nincs is benne semmi igazság. Amikor hazudik, akkor mutatja meg, hogy valójában kicsoda, mert ő hazug, és a hazugság atyja. (EFO)

Isten küldött be bennünket ebbe a világba, tudta hova küld, egy duális univerzumba. Ádám küldetése az lett volna, hogy visszaemelje ezt a bukott világot Istenhez, de ez nem sikerült, mert áthágta a törvényt, ahogy Lucifer is tette. (A második Ádám, Jézus Krisztus viszont engedelmessége által megtette ezt). Az Atya új világot (új eget és új Földet) fog teremteni, amit be akar tölteni emberekkel, de még egyszer nem fogja megengedni a lázadást, ezért minden ember megpróbáltatik a földi életében, hogy kiderüljön, részese lehet-e majd az új világnak. Mindenki saját maga dönti el kinek az oldalára áll, a törvényesség, vagy törvénytelenség oldalára. Isten megengedi a kísértőnek, hogy kísértsen (teszt, próba,), így derül ki, kinek mennyire fontos az igazság, a legnehezebb élethelyzetekben mi jön ki a szívéből, milyen eszközt választ. Nincs protekció, Jézus Krisztus is megkísértetett a pusztában, mert a sátán át akarta állítani az ő oldalára, és szerette volna, ha Ő is megbukik, mint Ádám, de Jézus ennek ellenállt. Ezért lesz Ő az új világ Királya. Sátán tudott arról, hogy Isten Ádám bukása után újra emberi Magot (Fiat) fog küldeni, aki jog szerint meg fogja szüntetni az ő gonosz királyságát. Ez számára ítélet, számunkra ősevangélium (ős-örömhír).

1.Móz.3.15. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. (UFB)

Ekkor értette meg Lucifer, hogy jön egy másik Mag, aki végrehajtja az íéletet rajta, ezért az egész történelemben próbálta megakadályozni a Mag eljövetelét. Már Éva is úgy gondolta, hogy adott neki az Úr fiat, és ez a fiú lesz a szabadító. Sátán felismerte, hogy Séth/Noé/Shem ágából származik majd a Mag. Jó előre bebiztosította és megalapította  Nimród idején Babilont, hogy az emberek egyben tartása és a rasszok keveredése által megakadályozza annak eljövetelét. Ez volt a globalizmus gondolata. Azonban a fenti igéből az is látszik, hogy a sátánnak is van magja…**

Ábrahám családfája. Forrás: Chuck Missler

Ábrahám családfája. Forrás: Chuck Missler.

Arpaksád nevének jelentése Urfa-keszed, ami annyit jelent: ur=tűz/láng/fény/világosság/igazság, keszed= fogságba vivő, egyszerűbben: szemfényvesztés (néznek de mást látnak), a káld okkult kultúra bölcsője. A városok, Ur, Uruk, Babilon, Jeruzsálemmel (béke, igazság) szemben egy ellenváros. a zűrzavar, a lázadás helye, a hamis, okkult tudomány és megtévesztés városa, “Babilon misztériuma”. Arpaksádtól származott Ábrám, akit innen, Sineár földjéről hívott ki Isten és tovább vitte általa a Mag útját. Ennek a Magnak a megszületését akadályozta a sátán a gyermekgyilkosságokkal, üldözésekkel Mózes, a királyok és Jézus idejében is. Ábrahámnak két fia volt, de csak az egyik vitte tovább a messiási ágat és ez Izsák és nem Ismael 1. Móz.21.12.

A háttérről talán ennyi elég, szeretném bemutatni a két univerzum működésének lényegét, amit egy táblázatban foglaltam össze alul. A sátán birodalmának lényege a törvénytelenség, lázadás, megtévesztés, hamisítás, becsapás. Miközben magát háttérbe rejti, Isten országát vagy tagadja, vagy egy torz módon láttatja. Ő maga hatalmas tudással és intelligenciával rendelkezik, ember nem tudja becsapni, a hamisítás, megtévesztés mestere. A hamisat az igazitól csak szakértő szemek tudják megkülönböztetni, akik az igazit, de a hamisat is jól ismerik. A két világ megkülönböztetéséhez nyitott szemek szükségesek, viszont az emberiség, amikor Ádámban elbukott, megvakult, és ez a vakság az idő múlásával a mai generáció számára teljes sötétséggé vált. Jönnek mennek a gonosz angyalok, akik a világosság angyalának mutatják magukat a médiában, milliárdos nézettségük van, az emberek pedig nem ismerik fel bennük a gonoszt. Énekesek, színészek, pornóguruk, rendezők, politikusok, de néhány megagyülekezet prédikátoráról is beszélhetünk, a gyümölcsükről kellene felismerni őket, de az emberek azt sem látják.

2.Kor.4.4 Ezek a hitetlen emberek nem képesek megérteni, mert ennek a világnak az „istene”, azaz a Sátán elsötétítette a gondolkodásukat. Azért tette ezt, hogy azok ne láthassák az örömhír fényét. Az örömhír pedig Krisztus dicsőségéről szól, aki minden tekintetben olyan, mint maga Isten. (EFO)

Ezeket a dolgokat érzelmi/értelmi emberek nem érthetik meg, mert a sötétség birodalmában vannak még. Csak aki átlép Isten országába, annak nyílik meg a szellemi szeme és lát világosságot, mivel Jézus, az Ige lesz számára a világ világossága.

1.Kor.2.14-15.De az az ember, aki nem szellemi, nem tudja felfogni az Isten Szellemétől származó dolgokat. Számára mindez csak bolondság. Egyszerűen képtelen megérteni a szellemi dolgokat. De ez nem is csoda, hiszen a szellemi dolgokat csak a Szent Szellem által lehet megérteni. A szellemi ember viszont mindent meg tud vizsgálni és érteni, és képes mindent helyesen mérlegelni és értékelni. (EFO)

A két univerzumot gyümölcseiről lehet felismerni. Mivel láthatatlan módon működik mindkettő, csak a végkifejletét látjuk, a szemünkkel. A magban benne van a teljes természet, az almafa almát terem, a sátán királysága gonosz gyümölcsöket terem Mt.7.20.  Azért nem volt szabad enni a jó és gonosz tudás fájának gyümölcséről, mert megnyílt a szemük a gonoszra,  1/ észrevették, hogy mezítelenek és a genitáliákat eltakarták (nem véletlenül), 2/ elbújtak Isten elől. Ma is oda járnak az emberek, az, elrejtett dolgokhoz, okkult tudományokhoz, a sötétség titkaihoz, ez tartja őket távol Istentől, s majd veszik annak gyümölcsét az ítéletkor: a második halált.  (Róma 1.23-32.).

Róma 1.20. Isten örök hatalmát és isteni természetét emberi szem nem láthatja. Ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki, a világ teremtése óta, amikor Isten teremtményeit látja. (EFO)

jó és gonosz fa

Minden ember gyümölcstermő fa, a lenti táblázatban látható gyümölcsök kifejlődése mutatja meg honnan való az egyén. Ha ezt megértjük, egyrészt mi magunk is meg tudunk tisztulni a bűnből, (ez a gyónás, a bűnbánat), illetve felismerhetjük mások életének gyökereit, kikerülve ezzel sok szenvedést. Vannak emberek, akiket jól neveltek és jó gyümölcsöknek látszanak, de gyökerük még nincs Isten országában, ez önigazultsághoz vezethet, az ember nem a saját cselekedeteiből igazul meg, hanem az Istenbe vetett hitből Róma 5.1.

Az Egyházba a háló összefog minden félét Mt.13.47, amit majd csak az angyalok fognak tudni szétválogatni, mert ők látják a láthatatlan gyökereket. Az Egyház még nem a Menny. Vannak benne hamis munkások és hamis testvérek, hamis tanítások és hamis evangéliumok is. A megtisztulás minden féle szintjén állunk mindannyian, de a Szellem segítségünkre siet a türelemben. (EFO)

Mi tehát a jövő és a megoldás? Ezekben az években az utolsó időket éljük, ami azt jelenti, hogy meg fognak erősödni a szellemi beavatkozások mindkét birodalom részéről. Jézus Krisztus elragadja az igaz Egyházat, helyére levettetik a sátán és mint a világosság/fény angyala berendezi utolsó védvonalát a Földön 2.Thess.2.9., akit sokan fognak követni. Az antikrisztus birodalmában ki fog derülni, hogy ki hová tartozik, ki az istene. A fenevad bélyegének felvételével az ember döntése végérvényes lesz, (hacsak le nem vágja a kezét a bélyeggel együtt még időben, de erről nincs kijelentésem, így van-e, Mt.5.30.). Isten megítéli ezt a birodalmat, lezárja az emberiség ádámi korszakát, majd a sátánt megkötözik 1000 évre.

Egy megoldás létezik: szívünk legmélyén visszafordulni Teremtőnkhöz, a szeretet és igazságosság Istenéhez Jézus Krisztus által.

Tit.2.14. aki magát odaadta értünk, hogy a törvény mindenfajta megrontásából megváltson bennünket, és így egy gazdag, nemes munkákban buzogó népet tisztítson magának. (EFO)

1.Ján.1.9.De ha elismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. (EFO)

Isten országába azzal a motívummal tudunk belépni, ami Jézus Krisztusban is volt.

Zsidól.1.9. Te mindig az igazságot szeretted, és gyűlölted a gonoszt, ezért öntötte Isten az öröm olaját a te fejedre, inkább, mint a társaidra. (EFO)

Zsolt.89.15. igazság és jog trónodnak támasza, szeretet és hűség jár előtted. (UFB)

S ha már beléptük, tisztuljunk meg a bűnöktől és erősödjünk meg az Ige ismerete által, a szeretetben meggyökerezve, hogy ne tudjon becsapni minket senki semmiképpen a sátán ravaszsága által. Meg kell tudni tanulni megkülönböztetni a két országot, és válasszuk mindig Isten országát, a törvényességet és jogosságot, bár ez nem széles út, hanem kitaposott ösvény. Az igazság gyümölcse békesség, ezen az ösvényen a tudatlan sem téved el. Igazság által leszünk erősek és akkor nem kell félni semmitől, mert Isten az oldalunkon áll. Nem érdemes a törvényesség karámából kiszökni, mert ott a farkas jogos birodalma van. Nem a felekezet a karám, hanem Isten országának a kiterjedése törvényben és igazságban. Dániel legyen a példa, aki Babionban élt és szolgált, mégis megmaradt Istenben. Kitartásra van szükségünk az utolsó időben.

1.Ján.1.9.De ha elismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. (EFO)

Az Atya mindenkit hazavár, akit valaha beküldött ebbe a világba. Nem szeretné, hogy bárki is elvesszen közülünk, mindenkit számon tart. Ő már nem tehetett többet, hiszen a legdrágábbat külde el értünk, a saját Fiát.

1.Thessz.5.23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg Urunknak, a Krisztus Jézusnak megjelenésére (megérkezésére) (EFO)

A sátán tudja, hogy rövid ideje van, ezért rá fog kapcsolni, hogy minél több embert rántson magával. Nincs más út, csak a törvényesség útja, az Istenben való bizalom útja, akár milyen élethelyzetbe kerülünk, ne legyünk kísérthetőek, a gyenge, kísérthető pontokat meg kell erősíteni. Ne húzzon vissza ez a veszendő világ.

1.Kor.10.12 Azért aki azt gondolja, hogy ő biztosan áll, vigyázzon, nehogy elessen! (UFB)

Zsidól.12.4 Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. (CSIA)

Jézus Krisztus legyőzte ezt a világot, aminek ereje a kívánságban van 2.Pét.1.4. , Legyőzte a test kívánságát, a szem kívánságát, az élet kevélységét. Kövessük Őt ebben.

IMA/Prayer

Melléklet 1: Isten országának és a sátán országának gyümölcsei

országok gyümölcse

Isten országának és a sátán országának látható gyümölcsei.

Melléklet 2: A sátán hamisításának igei példái

hamis

A hamisításra példák.

*Ajánlom továbbá Robert Breaker angol nyelvű videóját: Isten országa, Menny királysága

** Megjelent erről egy könyv nemrég, a szezőjével készült angol nyelvű videót ajánlom: Carl Gallops: Gods and Thrones

A felső kép forás: index

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: Babilon, globalizmus, gyümölcs, Jézus, jó és gonosz, kerub, krisztus, Lucifer, mag, Nimród, ország, királyság, birodalom, sátán, univerzum | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s