Istenimádás – Bálványimádás

leborulás

PDF
Úgy gondolnánk, hogy ebben a témában már úgyis minden tudunk, nem kell vele sokat foglalkozni. Írásom aktualitása mégis az, hogy egy ismerősöm megkért, adjak neki anyagokat a bálványimádásról. Gondoltam misem egyszerűbb ennél, átadom az anyagaimat, amit hosszú évek alatt szedtem össze, de azért megnézem interneten, hátha van jobb összefoglaló anyag, mert az enyémek csak rész tartalmakból álltak. Meglepődtem, hogy mennyire nincsenek teljesen átfogó anyagok. Ehhez szeretnék most hozzájárulni ezzel az írással, amiben átveszem a szív, az imádás és a következmények témakörét, beépítve néhány igen hasznos írás részletét a pontosabb érthetőség kedvéért. Természetesen a téma visszahatott rám is, volt, hogy napokig nem tudtam hozzányúlni az anyaghoz, a teher miatt amit a téma súlya rámnyomott. Volt, hogy olyan felismeréseket kaptam, amik sírásra késztettek, nemcsak a saját sorsom megvilágosítása miatt, hanem más emberek szenvedésének, sőt, mondhatnám az emberiség 6000 éves szenvedésének felismerése miatt.
Mindezeket látva, letérdelek az Atya-Isten előtt, és imádom őt. Efezus 3:14 (EFO)
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16 (UFB)

„A pogányság hamis istenek és bálványok imádása, ami nem annak tagadása, hogy Jézus a Messiás. A pogány világ jó nagy részén még mindig nem hallották, hogy Jézus eljött. Nem lehetsz antikrisztus, ha még nem is hallottál Krisztusról. Ez a pogányság sátáni, de nem az antikrisztus szelleme.” Derek Prince

„Az ember nem tud teremteni, de képes arra, hogy a körülötte lévő világba beírja saját lényét, s azt a maga képére formálja; sőt vétkes vakmerőségében még Istent is megpróbálja saját képére változtatni át és magát hamis istenekkel csalni: az ember bálványisteneket készít a saját hasonlatosságára. A léleknek ez a saját maga képére formáló képessége nagy Isteni ajándék, mely páratlan áldásává, vagy megsemmisítő átkává lehet az embernek; ámde éppen ez az ajándék teszi az embert Istenhez hasonlóvá, Isten képévé.” Csia Lajos: Bibliai lélektan 32.o.

1. Gyönyörűség kertje – az imádás helye
Ádám, bukása előtt rendszeresen találkozott Istennel Éden kertjében (1Móz.3.8.). Éden kertjének jelentése „gyönyörűség kertje”, Isten és a mi szellemünk, találkozási helye.
1.Mózes 2:15. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze.
A kert közepén állt az élet fája, négy folyó öntözte a földjét, Isten esténként megjelent és beszélgetett az emberrel. Így éltünk mi a bukás előtt. Isten Szellem, nem materiális test (kivéve később Jézus Krisztust). A Vele való találkozást ahhoz lehet hasonlítani, amikor két szerelmes ember szellemben megérinti egymást. Ilyenkor energia robbanás történik, hirtelen minden megoldást talál és minden probléma elmúlik. Ebben a kertben azonban jelen volt egy tiltott fa, egy tiltó törvény és a beszélő kígyó is (Ézs.28.13). Fontos megérteni, hogy Isten Ádámot közvetlenül teremtette, míg Évát más módon. Ádámnak sok tanítás adott át az Úr, mielőtt Éva meglett volna, ezért nagyobb a felelőssége. Ádám Isten képére teremtetett, Ő ruházta fel Ádámot saját dicsőségével, adott neki feladatkört, pozíciót, hatalmat, kormányzást és hogy tiszteljék őt az alá tartozók, az ez utáni sóvárgásuk azért megmaradt a bűnbeesés után is. Éva azonban Ádám dicsősége, és a tőle kapott gazdagságot hordozza, egy nő nem is kívánja a fenti dolgokat. (1.Kor.11.7.) Itt van a gyökere az apostolok azon tanításának, amiért nem engedik meg az asszonynak a tanítást a gyülekezetben és hogy a férfin uralkodjon, mert nem ő teremtetett elsőnek, nem neki lett átadva a tanítás és nem belőle lett kivéve Ádám. Ez az örök rend, az ember vagy lázad ellene, vagy meghajol előtte, ebben a feminista korban nem árt ezt a szellemi igazságot újra szem előtt tartani (1.Tim.2.9-14., 1.Kor.11.3-15.). Az új világban, Krisztusban már nincs férfi és nő. (Gal.3.28.).
A kertünk védelmét Isten adta parancsba, rajtunk múlik, hogy kit engedünk be oda, kivel találkozunk ott. Ide csak bizalom és szűrés által lehet bejutni, védenünk kell a tolvajok, a gyilkosok, de a báránybőrbe bújt farkasok elől is. Kertünk bizalomra/hitre nyílik meg, ezt a sátán is jól tudja.
2. A szív – az imádás szerve
A szív az a szerv, amivel ember és Isten szeretetben képes egyesülni, szellemi kommunikáció folyik, így szavak nélkül is megértik egymást. Átveszik egymás lényegét és hasonlóvá válnak. Olyan energia központ és elosztó szerv, ahol a benne lévő (szellem) energia nagyítódik fel és osztódik szét általa. Az emberi szív/szellem összekapcsoló szerv a szellemi és anyagi világ között. Az ember szívében tapasztalja meg a szellemi világot. Akinek a kapcsolata nem állt helyre Istennel, az mindig miszticizmust fog keresni, mert a szív szellemi teremtés, a spirituális világból származik, az az otthona a lételeme. Általa érintkezik az ember Istennel, emberrel vagy más szellemi lényekkel, de nem mindegy, hogy milyen szellemmel! Ha rossz úton járunk, itt lakhatnak a démonok, gonosz angyalok és erők, de ha elválasztjuk a szívünket Isten számára, akkor a frigyládánkban a Törvény, az Ige és az elhívás lesz. A nyíltszívű ember sajnos balgatag, és ez az életébe kerülhet. Tudni kell szűrni, nemet mondani a kígyónak, vagy bárminek, amin keresztül a sátán pusztítani akar. Ahogyan a lakásajtónkat sem nyitjuk meg rögtön mindenkinek, vagy a facebookra sem veszünk fel vakon bárkit, így az életünk központját jelentő szívünkre is vigyázni kell. A kígyó a kommunikáció mágusa, tudja hogyan nyílik meg a szív, ismeri a gyenge pontunkat, kívánságainkat, a bűn gyökere pedig kívánság (Jakab.1.14-15.) Évában is ezt keltette fel.
1.Móz.7.4. Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta. (UFB)
A szív a kormányzó szervünk, ő vezérli gondolatainkat, motívumainkat, és cselekedeteinket. A szívünket nem adhatjuk át Istenen kívül senkinek. Sőt, komolyan figyelmeztet az Ige, hogy jogunk és kötelességünk megvédeni azt más befolyástól. A szív a szellemi kommunikáció helye, Isten itt szól a kertben, de itt szól a kígyó is, vagy szólhatnak a démonok, sőt a már elhunyt szülők is. A telepátia lényege a ráhangolódás a szívre, szívből szívbe folyik a kijelentés, a sátán ezt nagyon jó érti és alkalmazza is, pszichopátiás betegknél ez különösen jól működik, ebből lehet őket elsőként felismerni.
Példabeszédek 4:23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. (UFB)
A héber „élet” szó többesszámban van, a biológiai, lelki (értelem, érzelem, akarat) és szellemi élet is innen fakad. A szív az életerő központja, a lelken keresztül tartalmát sugározza ki magából, azt nagyítja fel, ami, vagy aki benne van! Az embernek nincs élete önmagában, függő lény, akit a szívén keresztül kormányoz egy hatalmasabb erő. Akinek odaadjuk a szívünket, azt felhatalmazzuk az uralkodásra életünk felett, az kormányoz és annak vagyunk eszközei.
Róma 6:12-13. Ne uralkodjon tehát a bűn bennetek, amíg ezen a földön éltek, és soha ne engedjetek gonosz kívánságainak! Ne adjátok oda testeteket, se annak részeit a bűn szolgálatára! Ne legyenek a gonoszság eszközei! Ellenkezőleg, álljatok mindenben Isten rendelkezésére, mint akik feltámadtatok a halálból, hogy a testetek és annak részei a jó célokat szolgálják. (EFO)
A sátán célja mindig a szív, megszerzése, vagy tönkretétele, (a Templom elfoglalása lerombolása).
Apcsel 5:3 Ekkor Péter így szólt hozzá: „Anániás, miért engedted, hogy a Sátán betöltse a szívedet? A Szent Szellemnek hazudtál! Félretettél magadnak a pénzből, amit az eladott földért kaptál. (EFO)
Ádám bukása valóban azzal járt, amit Isten megmondott neki, aznap meghalt.
1.Mózes 2:16-17 Azután ezt parancsolta neki: „A kertben minden fának a gyümölcsét bátran megeheted, egy kivételével. A Jó és Rossz Megismerésének Fájáról nem szabad enned, mert amikor annak a gyümölcséből eszel, azon a napon biztosan meghalsz!” (EFO)
Ettek a gyümölcsből, mégis 930 évet éltek utána testben. Hogyan is érti az Ige, hogy aznap meghaltak? A halál nem megsemmisülést jelent, hanem lebénulást (ahogyan a holt test sem képes cselekedni). A szelleme, amivel Istenhez kapcsolódott a halál szellemének uralma alá került, hibernált állapotban van, így ez a szerv nem képes többé Isten jelenlétébe kerülni, csak akkor, ha valaki felszabadítja a halál uralma alól. A szellem, lélek, test ember a bűnbeesés után csak test és lélek maradt, ezért hiány lény, éhezik és szomjazik az életre. Miután kiűzettek az Éden kertjéből, figyelmük a testi dolgokra irányult. Uralmukat átadták a sátánnak, rabszolgái lettek, és még Isten átka is sújtotta őket az engedetlenségükért. A bűn nem maradhatott büntetlen, nincs kivétel. Ádám minden utóda a halál szellemének uralma alá születik, szellemi érzékszerveik és a szellemükben lévő ajándékok nem működnek. A spirituális világgal még kapcsolatban áll a szív, de nem tud felismerni vagy különbséget tenni jó és rossz között.
Róma 1:21 hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. (UFB)
Jézus Krisztus le tudta győzni a halált, azért jött, hogy helyreállítsa az ember Istennel való kapcsolatát a bűnök kiengesztelése és a szív újrateremtése által. Isten úgy tűnik két ok miatt teremtette az embert, egyrészt szeretetéből fakadóan, a saját képére, hogy Istennek fiai legyenek, másrészt az új világ, amit majd teremteni fog, az istenfiak számára készül, hogy átvegyék a jelenlegi, angyalok által vezetett uralmi hierarchiát. Az angyalok helyét foglalják majd el az új világ kormányzásában Jézus Krisztussal, mint elsőszülött Fiúval és Királlyal az élen (1.Kor.6.3). E terv hallatán kelhetett fel Luciferben az irigység Isten Fia és képmásai ellen.
Ézs. 14:13. Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. (UFB) Máté 25:34 Azután ezt fogja mondani a király a jobbfelől állóknak: Jertek Atyámnak áldottai, vegyétek örök birtokul azt a királyságot, mely a világ megalapítása óta nektek készült. (CSIA)
A szív azért áll támadás alatt, hogy ne Jézus, hanem Lucifer uralma terjedjen ki rá. Az összetört szív a sátánnak sem kell, mert nem tudja megtartani az erőt (sem sátánit, sem istenit), nem tudja használni az egyént. A megtört szívben elfolyik az erő és az élet hiánya előbb-utóbb a test elpusztulásához vezet. A sátán embergyilkos volt kezdettől fogva (János 8.44.), nincs benne irgalom, vagy érzés, csak gyűlölet és pusztítás Isten képmása ellen. Istennek azonban a megtört szív a kedves, amely alázatos és formálható, amelynek még fájni tud a bűn, az Úr meg tudja gyógyítani. A keményszívű ember is megtörik egyszer, de menthetetlenül, mint a fáraó (2.Móz.8.15.).
Lukács 4:18 Az Úrnak Szelleme van és rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat. (KAR) János 7:37 Az ünnep utolsó, legfontosabb napján Jézus felállt, és hangosan így szólt: „Ha valaki szomjas, jöjjön hozzám, és igyon! (EFO)
Amikor Ádám szellemben meghalt a bűn miatt, az volt az első halál. Van második, végső halál, amikor valaki az utolsó ítéletkor sem kap kegyelmet, és a tűznek tavába vetik.

3. Lélek és test – az imádás eszközei
Isten úgy teremtette az embert, hogy a föld porából készült torzóba lehelte saját Szellemét, arcból arcba. Amikor a Szellem találkozott a földdel, létrejött a lélek. Az ember, Ádám (a-dam: vörös, veres, véres) lényege a lélek, mert a lélek a vérben van (3.Móz.17.11), Péter apostol arról beszél, hogy a mi hitünk célja a lélek megmenekülése (1.Pét.1.9.), amihez viszont szükség van Krisztus által újjáteremtett szívre. Megtéréskor, amikor átvesszük Isten kegyelmi ajándékát és elfogadjuk az Ő Fiát Jézus Krisztust Megváltóként, új szívet/szellemet kapunk és tiszta lappal újra építhetjük az életünket, de vigyázzunk mit építünk rá, nem folytathatjuk az előző életformánkat a bűnben. Ebben az újjá teremtésben támadunk fel a szellemi halálból és kezdjük el, mint gyermek felfedezni Istent, az Ő szellemi birodalmát. Újra egységbe kerülünk Teremtőnkkel és önmagunkkal, ezért be kell indulnia a (testi, lelki) gyógyulásnak, szabadulásnak, tisztulásnak, hiszen újra áramlik belénk az élet. Ezt az esélyt már nem szabad elrontani. A lélek akik vagyunk, saját akarattal rendelkező, erkölcsi lény, szabadon állhat a test vagy a szellem oldalára. A szellemünk újjászületett, de a lélek még nem menekült meg, azt Isten igéje által fel kell építeni.
1. Korintus 3:12 Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát. az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni; de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. (UFB)

4. Az imádás lényege
Az Istenhez való közeledésnek ugyan úgy vannak protokoll szabályai, mintahogy mi magunk is megszabjuk embertársainknak a hozzánk való közeledés feltételeit. Egyedül Izrael népe kapta meg kijelentésben az istentiszteleti rendet, aki ettől eltér, az máshová fog kilyukadni.
1. Korintus 10:20. … Azt mondom, hogy amit az emberek a bálványoknak áldoznak, azt valójában gonosz szellemeknek adják, és nem Istennek. Én azonban nem akarom, hogy a gonosz szellemekhez bármi közötök legyen. (EFO)
Ha nem Istent találjuk meg a szellemi világban való kutakodásban, más szellemi lény fogja betölteni a szívünket, ami életrabló, mert ők sincsenek kapcsolatban Istennel, mégis Istenből élnek. Azért lopják az emberből az életet a démonok (Mk.16.9.) és a gonosz szellemek is. Egyrészt a gazdaemberből (aki megnyitotta előttük a szívét) lopják az életet, vagy őt magát felhasználva másokból is. Ilyen lesz az anti-krisztus is, aki az emberekkel imádtatja a sátánt és magát (Jel.14.9.) és így nyer életerőt, minden diktátor az emberek életereje által emelkedik fel.
2.Mózes 20:3-6 Ne legyen más istened rajtam kívül! Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok!  Máté 4:9 és ezt mondta neki (a sátán): “Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem.” (UFB)
Az imádás alapjelentése a leborulás, meghajlás, alávetés, szolgálat. Héber gyöke sáháh, (Az „iszlám” szó az „szlm” tőből ered, ugyanabból, amelyből a béke szó (szelám). Vallási jelentése: az Egy Igaz Isten akaratának való önalávetés, megadás. Szerintük az az ember, aki aláveti magát Isten akaratának: muszlim.) Az Isten tisztelete, imádása tehát az Ige jelentéstartalma szerint elsősorban magatartásban fejeződik ki, (keleti kultúrákban emberek előtt is meghajolnak), mindez csupán a test kifejezése, a szív állapotát az Isten vizsgálja és dönti el, beléphet-e jelenlétébe. Isten jelenlétében erős tűz van, nem juthat be gonosz, tisztátalan, de ravasz sem. Az Istenhez vezető út: 1/ hálaadás, jóságáért 2/ dicséret, nagyságáért 3/ imádás Önvalójáért. A sátán és emberei ugyan ezeket követelik meg maguknak,
Zsoltárok 100:4 Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. (UFB)
Az egyéb istentiszteleti rendszabályok a Szent Sátor, vagy a Templom szolgálatával függtek össze. Külön papi törzset választott ki Isten erre a célra, ahol az atyák a fiaknak adták át a tudományt. Mi nem vagyunk ilyen papok, viszont a szellemi szabályokat nekünk is be kell tartanunk. Amikor az imádás nem Isten szolgálatában áll, akkor rossz célt talál magának, célt téveszt, mi bűn. Isten a szeretet, nem mi vagyunk a szeretet, mi csak Isten szeretetének a visszatükrözői és kisugárzói vagyunk, befogadjuk a szeretetet és megosztjuk másokkal, de nekünk újra és újra feltöltésre van szükségünk Istentől. A bűnbe esett, ember nem tud Istentől szeretetet átvenni, ezért örökké szomjas, és szeretetéhes, keresi az élet forrását, emberektől lopkod vagy koldul, de a szív újjászületése nélkül nem találhatja meg azt. Éden kertjét a mai napig kérubok lángoló kardja őrzi, nehogy a bűnös ember visszataláljon és egyen az örök élet fájáról, hiszen akkor bűnösen fog örökké élni (1.Móz.3.22.).
János 4:14 De aki azt a vizet issza, amit én adok, soha többé nem lesz szomjas. Mert az a víz, amit én adok, forrássá lesz benne. Ebből a forrásból pedig olyan víz folyik, amely örök életet ad. (EFO) Máté 5:3 Boldogok a lelki szegények (szellemben koldusok), mert övék a mennyek országa. (UFB)
Ebben az Igében nem a butákról, vagy a fogyatékosokról van szó, hanem egy példázatot tár elénk. Mit csinál egy koldus? Megalázza magát, levetkőzi minden szégyenét, már semmi nem érdekli, mert éhes és élni akar. Kinyújtja a kezét és kér, ha szégyen, a nem. Akik eljutnak oda, hogy nyilvánosan segítségül hívják Jézus Krisztust, ugyan ebben az állapotban vannak szellemben, és ezért mondja róluk az Ige, hogy ők boldogok. Elismerik, hogy bűneik és tévútjaik miatt kevés bennük az élet, másoktól kell éltető szeretetetet koldulniuk. Éhesek, szükségben vannak, és ezért eljutottak odáig, hogy életet kérnek. Jézus pedig örömmel ad, mert Ő az Élet fejedelme, kezdője és bevégzője. Jézus megfeszítése előtt egyedül a mózesi Törvény adott keretet az Istennel való együttlakáshoz. Atörvényadás előtt azonban még ez sem állt rendelkezésre, a zsidók/héberek Egyiptomban éltek, eleinte József uralkodása alatt jómódban, majd rabszolgaságban 400 évig. Tudjuk, hogy Egyiptomban igen magsszintű bálványimádás folyt, ezeket a bálványokat szolgáták a zsidók pl. építkezésekkel. Bálványt szolgálni igen keserű, lelket ölő, életvesztő élefroma, amiből nehéz a szabadság útjára térni. Ebből az állapotból hozta ki Őket az Örökkévaló a kivonuláskor és az Ő Törvényei által a világon egyedüliként bálványok nélküli néppé váljanak. Az első generáció nem tudott még átkötődni Isten Törvényeihez, sem elszakadni a bálványok imádásától. Kijöttek ugyan Egyiptomból, de Egyiptom nem jött ki a szívükből, a tradíció, a szokások, a minta, az emlékek és érzelmek mind legyőzték őket, ezért elpusztultak el a pusztában és csak a második generció tudott bemenni az ígéret földjére. Kivéve Józsuét és Kálebet, akik hit áltak bementek az új földre.
2 Mózes 20:2 Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. (UFO)
Újjászületéskor, Isten Szellemével való egyesülés által, isteni természet részesei leszünk. Az imádásban vehetünk át Istentől az ajándékokat és képességeket, szellemi kijelentéseket.
1. Korintus 6:17 A ki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele.
1. Korintus 12:4 A szellemi ajándékok sokfélék, de mind ugyanattól a Szent Szellemtől származnak. A szolgálatok is különfélék, de ugyanazt az Urat szolgáljuk. Az Isten ereje is sok különböző módon nyilvánul meg az emberekben és az emberek által. Mégis egy és ugyanaz az Isten, aki mindezeket a dolgokat bennünk és közöttünk véghez viszi. … Az egyik embernek például a Szent Szellem azt adja, hogy képes legyen bölcsen beszélni. A másiknak ugyanaz a Szent Szellem természetfeletti ismeretet ad, amikor beszél. Megint másiknak ugyanaz a Szent Szellem hitet ad, másnak meg a gyógyítás ajándékait. A másik olyan erőt kap, amellyel csodákat tud tenni, megint másik a prófétálás képességét kapja, megint másik arra kap képességet, hogy felismerje, és azonosítani tudja a szellemeket. Másik a nyelveken szólás különféle fajtáit kapja, megint másik azt a képességet, hogy a nyelveken szólást megértse és meg tudja magyarázni. Mindezeket azonban ugyanaz a Szent Szellem cselekszi az embereken keresztül. Azonban a Szent Szellem a saját belátása szerint adja az embereknek ezt, vagy azt a képességet. (EFO)

5. Bálványimádás – hamis isten – hamis istenképűség
2.Mózes 20:3-6 Ne legyen más istened rajtam kívül! Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.
1.Krón.16.26.mert a népek istenei mind csak bálványok, egeket csak az Úr alkotott. (UFB)
Az imádás, mint leborulás, alárendelés, szolgálat, egyedül Istennek jár, mert Ő teremtette az ember a saját képére. Amikor a bálvány előtti meghajlás hálával, dicsérettl, áldozattal és szeretettel párosul, az az imádás legmagasabb foka, a szellemi egyesülés, a hálószoba titka, amikor megszűnik az egó és az egymás szívébe való szellemi átfolyás valósul meg. Az ókorban, de Róma idején is a bálványimádás gyakran járt együtt szexuális orgiákkal ez hozzá tartozott a felfokozott szellemi állapothoz. Ahogyan a házasságban ketten leszek egy test, úgy más szellemekkel való egyesülés is egy szellemmé tesz. A szobrok, képek, szellemi lények anyagi világban való megjelenítési formája. Gonosz bukott angyaloké, démonoké, a bálványimádó népek, mind ilyen lényeket imádnak, a teremtett dolgokat imádják a Teremtő helyett. Meg lehet nézni nemzeteket, hogy az arcvonásaik is olyanok, mint az isteneiké (vezető angyalaiké).
Róma 1:25 Az Istenről szóló igazságot hazugsággal cserélték fel. A Teremtő Isten helyett azokat imádták és szolgálták, amiket Isten teremtett. Pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké áldott legyen! Ámen (EFO)
Amikor szobrokat, képeket imádnak az emberek, meghajolnak előttük és szolgálják őket, vagy anyagi áldozatokat, felajánlásokat tesznek, csókolják, öltöztetik, virágot, visznek nekik, nemcsak utálatos bűn Isten előtt, de az ember számára halálos bűn is. Az ilyen imádásban egy gonosz szellemi lény természete átfolyik a szívbe és uralmat vesz rajta, majd ezt a szívet kormányozza és használja arra, hogy a többi embert öldökölje. Az ember egy eszköz, aki vagy Istent képviseli ebben a világban, vagy a sátánt. Az ember olyanná válik, amit a szívében imád, mert az imádásban keveredés és metamorfózis jön létre, majd megjelennek egymásban a másik tulajdonságai. Házastársaknál is megfigyelhető a hasonlóság, de még kutyáknál is. A bálvány elfoglalja az igazi Isten helyét, nem lehet két úr a szívben. A házastárs sem foglalhatja el Isten helyét, de a gyermek sem. Az imádás olyan helyre visz, ahol a másik szellem szabad utat kap, rá hangolódunk, halljuk a hangját, értjük a gondolatait, akkor is ha messze van, a szív időn-téren felüli szellemi valóság.
Az Isten imádata tökéletes tükröt tart, itt juthatunk ön-, és egymás ismeretére. Ez az együttlét szent, ami felszabadít, feltölt örömmel, életerővel, olyan állapot, melyben a szüleinktől örökölt személyiségünk, nemzeti hovatartozásunk háttérbe szorul és átélhetjük, hogy valójában, Isten szeretett gyermekei vagyunk, ez az önfeledtség állapota. Az emberek azért isznak, drogoznak, hogy elfelejtsék önmagukat, a világot és gondjaikat. Ők testi módszereket alkalmaznak, ami halához vezet.
Efezus 5:18 Többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít, és bolondságra vezet. Ellenkezőleg, inkább a Szent Szellem töltsön be újra meg újra benneteket! (EFO)
Az Isten tüze éget, de nem éget el, hanem megtisztít. Akik sokat vannak ebben az állapotban lassan elkülönülnek a világtól, magányosabbak lesznek társaiknál, mert a szentség elválasztja őket a világi dolgoktól. Ezeket az embereket Isten megbecsüli, mert áldozatok árán is keresik Őt, hogy át tudják venni szavát az imádás helyén. Nem könnyű imában áthatolni az egeken, fárasztó, sokszor eredménytelen, de nincs más választásunk.
Lukács 16:16 A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta az Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje. (UFB)
Ugyanakkor a világi emberek és kényelmesebb keresztények, kiközösítik és megölik őket, mint Jézust, mert nem értik meg sem őket, sem Istent. Az imádás mindennapi áldozat, az egóról, időről, pénzről való lemondással jár, érzelmektől és körülményektől függetlenül. A zsidó papok naponta reggel és este áldoztak az Úrnak, nem volt kivétel és kifogás. Ha megnézzük a muzulmán embereket, ma is képesek az utcán leborulni istenükhöz, ez a magatartás sajnos kiveszett az istentiszteletekről és a nyugati keresztény ember életéből.
Zsoltárok 105:15 Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok! (KAR)
Minden más isten tüze (szellemi lény energiája) azonban éget, és sebet ejt a szíven. A bálványimádást a Biblia szellemi paráznaságnak nevezi! Aki test szerint nem parázna, de szellemében idegen isteneknek áldoz, az is parázna, legyen az látható, vagy láthatatlan bálvány. A paráznaság lényege, hogy elhagyja szövetséges társát és más szellemmel egyesül. Az Istent imádó életmódból kellene, hogy fakadjon a keresztény ember minden útja, a szolgálat, a család, a tervek, a kapcsolatok, és minden. Izrael királyainak történetében, minden probléma a bálványimádás körül forgott, vagy helyrehozták az országot a bálványimádásból, vagy bevezették abba, ugyan ezt olvassuk a bírák idején is. Örökös küzdelem egyéni, gyülekezeti szinten is.

5. Látható bálványok
A Bálvány, és imádója szellemi-lelki-testi függőviszonyban van, attól várja boldogságát, gyógyulását, segítségét. Sok párkapcsolat is ilyen, s amikor meghal a bálvány, belehal a függő. A szívünket ugyanis bele tudjuk helyezni valamibe vagy valakiek át tudjuk adni. De ha az a valami vagy valaki nem örökkévaló, hanem földi, múlékony, abba nem helyezhetjük a szívünket, mert magával rántja, amikor elmúlik. (Ahol van a te kincsed ott van a te szíved is (Mt.6.21.) “Szívemnek kősziklája Te vagy oh Uram” (Zsolt 73-26.). Az ember számára minden “isten”, amiknek az idejét, eszközeit, adottságait felajánlja, akinek vagy aminek magát odaadja. Ha valami ezen a világon szívünkben és akaratunkban az első helyet elfoglalja, bálvánnyá lett, mert azt a helyet igényli, amely Istené, ez azonban átok alá fogja vinni. (5.Móz.28.) Képek, szobrok, amulettek, kegytárgyak, ruhák, elhunyt szentek és csontjaik, ruhadarabjaik imádata, amiket szellemi erővel ruháznak fel, illetve ezektől való áldást, segítséget, gyógyulást, közbenjárást várnak. Vannak igen bonyolult hamis istentiszteleti szertartásai, a népi vallásosságnak. A népszokásnak nevezett okkult praktikák és gyakorlatok igen elterjedtek és sokfélék (pl. szent jobb körmenet, amikor vállukra veszik és hurcolják az imádat tárgyát). Fontos mozgató elem a segítségükbe vetett hit. Az ember önmagból vetíti ki magát, vagy a benne lévő szellemi lényt a tárgyra és tulajdonképpen saját magát imádja. Ami előtt meghajol, annak szolgálatára áll az ember, nem lehet két urat szolgálni Istent vagy a bálványokat. Isten végtelen, korlátok közé szoríthatatlan, minden egyéb bálvány, ami formát ölt.
Ésaiás 40:18-20 Kihez hasonlíthatnátok az Istent, és hogyan készíthetnétek el képmását?A mesterember bálványszobrot önt, az ötvös bevonja arannyal, és ezüstláncot forraszt hozzá. Aki szegény ilyen áldozathozatalra, nem korhadó fát választ, ügyes mesterembert keres, hogy olyan bálványszobrot készítsen, mely nem inog. (UFB) Róma 1:23 És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával. (CSIA)
A bálványimádó ember egyre lejjebb csúszik és mivel azonosul ezek természetével, a végén teljesen elfajul. Ezeket a képeket szobrokat szolgálják, érzelmi energiájukat rá fókuszálják, éltetik, babusgatják, öltöztetik, vagy háborúznak érte. Neki visznek áldozatot, gyújtanak gyertyát, tömjént, visznek fogadalmakat, adományt. Hozzá beszélnek, tőle várják az életet, a válaszokat. A bálványok becsapnak, nem életet adnak, hanem életet vesznek el. Egy élettelen fatuskó, vagy gipsztsukkó… akiben nincs lehelet/szellem, nem tud semmit adni, vagy tenni.
1. Korintus 12:2 Emlékezzetek vissza! Mielőtt hívőkké lettetek, a néma bálványok befolyásoltak és vezettek benneteket. Ti pedig imádtátok azokat. (EFO) Zsoltár 115.5 A népek istenei csak bálványok, hitvány szobrok, ezüstből, aranyból, emberi kéz alkotásai! Van szájuk, de némák, van szemük, de vakok, van fülük, de süketek, van orruk, de nem szagolnak, van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, torkuk sem ad hangot sohasem. Ilyenek lesznek maguk is, akik bálványokat emelnek, és azokban bíznak!
Az emberi szív, amíg azt Isten meg nem változtatja, hatalmas bálványtermelő gyár marad – mondta Kálvin. A változás talán csak annyi, hogy régi bálványistenek nevei eltűntek, de helyükre újabbak léptek.
Ésaiás 46:5 Ugyan kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze, kivel vethetnétek egybe, akihez hasonlítanék? Kiöntik az aranyat az erszényből, kimérik az ezüstöt a mérlegen. Ötvöst fogadnak, hogy istent készítsen belőle, és leborulva imádják. Vállra veszik, úgy hordozzák: ha helyére teszik, ott áll, el nem mozdul helyéről. Ha kiáltanak hozzá, nem válaszol, a nyomorúságból nem szabadít meg. (UFB)
Isten helyett, mellett, előtt imádott tárgy vagy személy mind bálványisten és a szellemi paráznaság bűne.
Hós 2,7.10. Megyek a szeretőim után. Ők adnak nekem kenyeret és vizet, gyapjút és lent, olajat és italt.” Ezt állítja Izráel. Isten válasza pedig így hangzik: „De ő (tudniillik Izráel) nem akarta tudni, hogy én adtam neki gabonát, bort, mustot, olajat! (UFB)
Bálványok közé sorolhatjuk továbbá, a szerencsehozó tárgyak, amulettek, kabalák, szobrocskák, zarándok utakon vásárolt csodatárgyak, ereklyék, szentek szobrainak, szentképeknek sokaságát, melyektől az emberek csodákat, gyógyulást, segítséget várnak.
Az ember egy médium, alaptulajdonsága az imádás, nem tud más lenni, mert nem adatott neki élet önmagában, csak Isten által élhet. Viszont ezt a lényegi tulajdonságát akkor is mozgásba hozza, amikor nem Isten az imádása célja. Betöltekezik valamivel, majd kisuározza magából. A szellemünk képlékeny, olyan formára alakítható, aminek a hatása alatt van. Ezért tilos bármi mást imádni, mert az ember elveszítheti istenképűségét és ha átváltozik, már nem emberi jogi kategória, még ha annak is néz ki kívülről. A jogi kategória azért fontos, mert Isten még a bűnbeesett embernek is ad kegyelmet, de a sátánnak, gonosz angyalainak és azoknak, akik velük azonosunak, nincs kegyelem, csak ítélet. Az igaz Isten láthatalan, szellem Isten, nem lehet megjeleníteni, mert semmi nem hasonlítható Hozzá, ez a világ nem tudja befogadni Őt. Aki Istent meg akarja jeleníteni, az azért teszi, mert uralkodni akar Istenen, ez pedig a sátán természete.

6. Láthatatlan bálványok
Nehezebb felismerni a bálványimádás bűnét, ahol nincs látható bálvány szobor, vagy kép, ott a cselekedeteket kell megvizsgálni. Akitől várja az ember az életet, elfogadást, segítséget, az az istene. Ilyen bálvány lehet a pénz, vagy a telhetetlenség (Kol.3.5.). A bálványok mögött nincs isteni realitás, de függésben tartják az embert (Ef 2,12.)
Gal 4.8.Akkor, amikor még nem ismertétek Istent, azoknak szolgáltatok, amik természetük szerint nem istenek. (UFB)
Lehet bálvány egy csoport, pl. család, állam, felekezet, vagy személy, a szeretteink, vagy önmagunk, vagy a kutyánk. Lehet bálvány egy kitalált személy, egy könyvhős, vagy természeti jelenség, vagy egy halott szent, de a természet, a kényelem szintén, vagy egy ideológia, eszme, vagy akár egy jelkép is. Amire nem is gondolnánk, pl. a divat,  az erotika, a szex, a hobbik, a drogok, az alkohol, a jólét, a sport,  stb. nagyon könnyen bálvánnyá válhatnak még a keresztyén ember életében is. De ilyen a tudomány és gyógymódok, gyógytermékek, a halottakkal vagy más rejtett erővel való kapcsolatba lépés is, hogy onnan információkat nyerjen a jövőjéről, egészségi állapotáról, a túlvilágról. Modern bálvány a keleti miszticizmus több eleme. Példa erre az a kezdeményezés, miszerint a magyarországi iskolákban tanuló gyerekek első osztálytól gyakorolják a távol-keleti pogány vallások szertartásaihoz tartozó, relaxációnak nevezett ún. lazító technikát, és a meditációnak nevezett pszichotechnikát. Bálvány a makacsság, hiszen bálványt csinál saját meggyőződéséből, de lehet az étel, a has, (istenük az ő hasuk Fil.3.19.) a nacionalizmus, a tapasztalat, a teológia, a Biblia, a szolgálat, vagy a munka.

7. Projekció a pszichológiában
Mint már említettem, az ember egy médium. A bálványimádás ezt a működését elég jól átlátja a pszichológia, amit projekciónak nevez.
„A  szerelem a projekciók révén vakít el. De  rendszerint a csalódásban, kiábrándulásban is a projekció működik:  akit eddig szépnek és tökéletesnek láttak,  azt egyszerre túlságosan is rossznak, utálatosnak vélik, degradálják.  Ez a  kétféle  projekció, a túlértékelő és a degradáló, ugyanarra a partnerre vonatkozólag is többször váltakozhat, sőt, bizonyos feltételekkel egyidejűleg is fennállhat. („Imádja” és „gyűlöli” egyszerre.) Az anya iránti érzelmi telítettség az évek során egy másik tárgyra (személyre) tevődik át. Ez lehet egy tényleges tárgy vagy egy személy, szerelmi partner, de lehet egy autó, egy lakás, de ha ezek nem sikerülnek, lehet kábítószer, legegyszerűbben cigaretta. A bálvány által remélt (sok esetben visszautasított) szeretet sokszor csap át frusztrált szerelemmé. Ekkor lesz világossá, hogy milyen kegyetlen a belső bálvány világa, amikor a kinti reális világban mutatkozik meg (házastársi veszekedések vagy a cigizés egészségbeli következményei). A szerelem éretlensége  ugyanis a személyiség  éretlenségéből ered. Az éretlen szerelem  a projekció  révén erősen idealizál  és „vakká tesz”  a partner valódi tulajdonságai iránt. Nem a partner valódi egyéniségét szeretik, hanem  a róla alkotott eszményi, de torz képet. Vagyis tulajdonképpen a benne élő ideálba szerelmes;  s minthogy ez  egyfajta tükörképe az  én-ideálnak, az éretlen szerelemnek gyakran  kifejezetten  narcisztikus, önmagára irányuló jellege van. A pszichológia jól ismeri ezt a folyamatot. A projekció az, mikor érzékeléseinket a külvilágba kivetítjük. Nemcsak neurológiai, hanem pszichológiai jelenségek is kivetülnek, és a környezetben lokalizálódnak. Az egyén érzelmeket, óhajokat, minősítéseket elutasít, kizár magából, és más tárgyakra vagy személyekre helyezi át. Nagyon ősi eredetű elhárítás ez, mely elsősorban paranoiánál valósul meg, de az ún. normális gondolkodási formáknál, mint pl. a babonánál és a neurózisoknál is szerepet játszik. A szülők önmagukat vetítik bele gyermekeikbe, (mint ahogyan Isten is Ádámba. Nézd meg az anyaját és vedd el a lányát – tartja a közmondás. (Ez.16.44.))
(A média lényege is a kisugárzás, komplett generációk emberi minőségét változtatta meg a TV, vagy a FB). A projekció alatt a tudattartalmakat kivetítik bárki másra, így ő maga megszabadul tőlük – legalábbis azt hiszi. Az egész folyamat tudattalanul működik, és nem más ez, mint a psziché én-védő, elhárító mechanizmusainak egyik primitív formája. (Ádám az asszonyra fogta a bűnt, és Istent hibáztatta, az asszony meg a kígyóra.) A kivetítés, amelyek révén az egyén az általa fel nem ismert vagy visszautasított tulajdonságokat, érzéseket, vágyakat vagy éppen „tárgyakat” kiűzi magából és egy másik személybe vagy dologba helyezi. Kezdetleges védekezés, amely sajátosan megjelenik a paranoiában, de „normális” gondolkodási módokban is, mint a babonában. Nárcizmus? Talán igen. Mindenesetre a szeretet hiánya. A modern európai ebben az én-sóvárságban és ön-elragadtatásban él, amelynek egyetlen élve önmagát kifosztani és lenyelni. Az önző ember az életszomjúság tortúrájában él. Kivetítés: a művészeti alkotások, képek, szobrok, dalok, versek, de az írás is. Világot termethetünk gondolataink kivetítésével, énünk kiterjesztésével. Rúth: terjeszd ki takaródat.
Az emlékezés képkivetítés, a múltból feljövő energiáké. Az ember kivetíti önmagát a térbe. Az arc a szellem-lélek valóságának kivetítése. A presbiterek a nyáj öntőformái, a magunk képére formáljuk azokat, akik ránk figyelnek, hatásunk alá kerülnek. Ezért fontos az igehirdetőknek, hogy Jézus Krisztusra irányítsák a figyelmet, ne magukra, ne emelkedjenek bálványi rangra és ne uralkodjanak a nyájon.
2. Korintus 3:18 A mi tekintetünk azonban nincsen eltakarva. Ezért állandóan az Úr dicsőségét tükrözzük vissza. Eközben pedig fokozatosan átváltozunk, és egyre jobban hasonlítunk őhozzá. Igen, a dicsőségnek egyre magasabb szintjére jutunk, mert ezt az Úr viszi véghez, aki maga a Szellem. (EFO)
Az ember olyanná válik, amire figyel. A behunyt szemmel való imádás a legjobb:)
Zsolt. 63:3. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. (KAR)
Az álomképek a belső szellemvilág kivetítései, amik több forrásból jöhetnek. Ezért volt fontos, hogy a próféták elválasztottak, tiszták legyenek, hogy ne saját szívükből szóljanak, hanem az Úr szívéből.
Ezékiel 13:2 Embernek fia! prófétálj Izráel prófétái ellen, a kik prófétálnak, és mondjad azoknak, a kik önnön szívökből próféták: Halljátok meg az Úr beszédét! (KAR)
Az ember istenképe is kivetítés. Ha nem az Ige kinyilatkoztatásán áll az istenkép, akkor bálvány, v. hamis isten.
„Bálványimádás bármilyen rögzített struktúra törvényerőre emelése. azt gondolni (és aszerint élni), hogy létezik olyan módszer, amely fölöslegessé teszi Isten folyamatos, cselekvő közreműködését. Ez a nevesített egyház, egy emberek által kifaragott szellemi forma, (az emberi képzelet szülte Krisztus teste)  ami előtt, hajlong mindenki, mint egy felszentelt merev élettelen félelmetes bálvány előtt. Minden bálvány, melyet méltóbbnak tartunk imádni az Istennél, vagy másként megfogalmazva, mindaz, amely az Atya és az ember közé befurakodik. A makacs ragaszkodás hagyományokhoz, megkövült dogmákhoz, elgondolásokhoz, és a múlthoz szintén az.”
„A bálvány ellentéte a szabadság, a szabadság ellentéte a bálvány. A szabadság alapja a jog, a jog ellentéte a hamis tekintély, amely a jog fölé emelkedik és bálvánnyá válik. A bálvány megnyitja az utat a szolgaság és törvénytelenség felé. A szabadságot jelentő törvényeknek és a jogosságnak vége lesz. A liberális demokratikus jog lényege az, hogy eltörli a bálványokat és a törvény egyenlősége fölött álló hamis tekintélyeket. A bálvány ellentéte a szabadság, a szabadság ellentéte a bálvány. A liberális demokratikus jog lerombol minden bálványt, legyen az eszme, tárgy, személy, egyház, vallás, ideológia, jelkép. Ezért nem szereti sem az egyház, se bármelyik vallás, se megkérdőjelezhetetlen hatalomra törő vezér a liberális demokráciát. Liberalizmus a szabadságból indul ki, amely nem enged bálványt helyezni a nép fölé, hanem a jogegyenlőség által mindent azonos jogok alá rendel. A Biblia is arra tanít, hogy le kell rombolni minden bálványt, előbb a szívekben, de ha kell, fizikailag is. Nem véletlenül, ez a Tízparancsolatban az első parancs. Minden ezen áll vagy bukik. Isten nem bálvány. Aki Istent ismeri, a szabadság forrásával van kapcsolatban. Jézus szabadító. A bálványok nem felszabadítanak, hanem megkötöznek, béklyókat helyeznek az emberre, szolgává tesznek. Csak bálványokat kell a sértéstől megvédeni, Istent nem. Isten nem szorul az emberek védelmére. A veszély az, hogy amit a szabadság szűkítésével megvédenénk, az bálvánnyá válik, s azonnal lesznek olyanok, akik felkapják, a bálványt maguk elé tartva szolgává tesznek mindenkit.”
A bálványimádásnak kétféle típusa van, 1/ akik bálványokat imádnak, és 2/ akik bálványként imádtatják magukat. A kettő rendszerint egymásra talál, virtuális szinten egyesítik identitásukat. Mondhatnánk, összenő, ami összetartozik, kitűnő szimbiózisban tudnak ők együtt működni. Konfliktus akkor van, ha valaki nem akarja szolgálni az imádást kívánó/követelő embertársát. Az ember önként, vagy erőszakra oda kötözi magát valamihez. Kötött a lelke, attól kezdve fogoly, nem a maga ura, hanem rabszolga tartója foglya. A magát bálványként imádtató a figyelmet kívánja, hiszen a szem kapu a szív energiájához. Ha a rajongást elfogadja, a bálvánnyá válás útjára tér. Sok diktátor, színész, celeb, tv szereplő ilyen. Sosem elég a figyelem, a taps, az események csak egy ideig adnak életet, ezért még több kell és még több és soha nincs vége, nem elég semmi. A bálványimádó ember nem engedi el alattvalóit, ha el akar szökni a rabszolga, utána nyúl, és lelki és fizikai terrorral, bosszúval, csellel, megfigyelésekkel, sorozatos támadással, a gyenge pontját megtámadva próbálja betörni vagy ha ez nem sikerül, tönkretenni. Csak kontroll nélkül, szabadon érdemes élni. Ez a birtokló, uralkodó magatartás nem Isten természete.

8. Bálványimádás következménye
A bálványimádás mindig megosztja a szívet, Isten viszont nem osztozik senkivel. Ezért, valahányszor a bálványimádás megkísért valakit, Isten mindig választásra szólítja fel az embert (Józs. 24,14; 1Kir 18,39; Mt6,24). Az 5.Mózes 28. fejezete pontosan és részletesen leírja, hogy mik Isten követésének vagy elutasításának áldásai és átkai. Azok, akik nem találták meg Istent, minden másban keresni fogják az „élet vizét”. A bálványimádásnak vannak fokozatai, aki a sátánt imádja, még sikeres is lehet egy időre ld. anti-krisztus, azok, akik gonosz angyalokat imádnak pl. néhány, milliókat mozgató énekes, vagy egyházi/gyülekezeti vezető… , azok is megkapják jutalmukat itt a földön, bár vége a halál. Ma a legnagyobb kereszténynek mondott felekezet a Római Katolikus Egyház a legnagyobb bálványimádó vallási felekezet, ami ráadásul éppen most egyesíti a föld minden vallását egy szervezetté. Nem véletlenül nevezi a Biblia „Nagy Paráznának”, ő a „Nagy, hamis isteneket imádó Bálványimádó”, aki az igaz szentek vérétől részeg.
8.1 Paráznaság
„Jahve számos alkalommal Izráel férjének mondja magát (pl. Ézs 54,5), ami szó szerint egyébként úgy hangzik: „Baálod vagyok” – az igazi Baál, az igazi Úr és férj. Olyan férj, aki – más, hamis istenekkel ellentétben – gyöngéden szeret. Ezékielen keresztül Jahve így beszél népéhez: „Elmentem melletted, és láttam, hogy már a szerelem korában vagy. Ezért rád terítettem ruhám szárnyát, és betakartam meztelen testedet. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled – így szól az én Uram, az ÚR –, és az enyém lettél” (Ez 16,8). Ez a metafora végighúzódik az egész Biblián (pl. Ez 23,1-49; Hós 1-3; Ef 5,21-33; 1Kor 6,15-18, Jel 19,6-8; 21,1-2). A házasság metaforájából következik a paráznaság metaforája. Mivel Isten féltékenyen szerető férj (2Móz 20,5), és nem osztja meg helyét a bálványokkal (Ézs 42,8), más istenek imádata automatikusan paráznaság. Tudni kell ehhez, hogy a Bibliában paráznaság a szex minden formája, amely a házasság szövetségén kívül van. Izráel tehát paráználkodik, ha megszegve az Istennel való kizárólagos szövetséget idegen isteneket imád. A népek is paráználkodtak (2Móz 34,15), amikor más isteneknek szolgáltak (hiszen a Bibliában a házasság előtti szex is paráznaság), Izráel esetében azonban fokozottan súlyos vétekről volt szó, mert Istent mint szövetséggel megpecsételt férjüket hagyták el a bálványokért. Az, hogy Isten mégis önzetlen szeretettel ment hűtlen felesége után (Hós. 3.), a kegyelem egészen különleges csodája.”
A homoszexualitás okának egyik gyökere szintén a bálványimádás, mivel a családban hamis/női isteneket (démoni erőket) imádnak. Másik oka a gondtalan békesség és részvétlenség (Ez.16.9.).
Róma 1:2528 Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel. ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. (EFO)
Anyakultuszos hamis vallásokban, ami a történelmet át meg át járja, megfigyelhető a férfiak elnőiesedése, mivel metamorfózis történik a hamis istennel (Róma 1.27.). Ezek a női démonok (Ézs.3.14. Lilit, Jézabel 1.Kir.16-21.fej.) kiszívják a férfiak erejét, de emellett a nőktől is elveszik a gyengéd és törődő, gondoskodó anyaságot. Nem biztos, hogy abban jelenik meg, aki bálványimádó, hanem csak az utódaiban. Az emberek nem értik, mi történik körülöttük, egymást utálják és hibáztatják, pedig mindennek láthatatlan, szellemi oka van. (Efézus 6.2.) Jézabel szellemének működéséről tengernyi írás született már, hogyan veszik el férjük erejét, tekintélyét és hoznak helyettük törvény színe alatt gonosz döntéseket. Ő bálványimádó országból lett Izrael királyának felesége, meg lehet nézni, micsoda társadalmi romást hagyott maga után. Ha lesz időm ide linkelek majd erről is összefoglalást.
A paráznaság azonban további leépülést, testi lelki, szellemi zavarokat, sebeket, gyilkosságot idéz elő.
A példabeszédek 5,6,7. fejezete bőven beszél a paráznaság következményeiről.
Példabeszédek 7:26 Mert sok embert ejtett el megsebezve; életerős volt mind, akiket meggyilkolt.
8.2 Betegségek, függés, önállótlanság, fogság, szegénység 
A bálványimádó ember hamar megunja imádatának tárgyát és új bálványokat keres. Amikor imádata tárgyából kiszívja az életet, hasznot, megunja és eldobja, házastársat, szeretőket, munkatársakat, eszméket, tárgyakat, öregeket, gyengéket, szegényeket egyaránt, a pszichopatának már sátáni erősség birtokolja a szívét, aki tárgynak nézi az embert. Csak ebből az aspektusból érthetjük meg a népirtásokat. Sajnos minden ilyen esetben van egy diktátor, aki imádást vár és vannak, akik imádják őt, vagy rendszerét, ebben az imádásban osztja meg természetét az emberrel a sátán és hajtajta végre embergyilkos szándékát. Mindig olyan embert választ, aki sérült élete miatt figyelemre, szeretetre vágyik s ez a kívánság erősebb az Isten igazsága utáni vágyánál, és ezért lépre megy. A bálványimádásban rendkívül nagy szuggesztív erő működik, a manipulálás, az igézés, a varázslás, szinte kikapcsolja a gondolkozást és marad a beprogramozott érzelem. Csak az kerülheti ezt el, akinek Istennel szívbéli kapcsolata és védelme van (2.Thess.2.11.).  Bibliával is lehet ám varázsolni.
Róma 1:23 Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amik halandó emberekre, madarakra, négylábú állatokra és hüllőkre hasonlítottak. (EFO)
Sajnos van lejjebb, van, hogy már démonokhoz hasonítanak emberek és az állatok is különbek. Az emberek sokszor nem értik, miért van sanyarú sorsuk. „Bal sor akit régen tép.” Azt hiszik, hogy Isten veri őket, holott a nemzeti, családi bálványimádó tradícióik sodorják romlásba, betegségekbe őket. Fel sem ismerik, hogy bűnben élnek, mert szellemileg vakok. Nincs Biblia ismeretük, nem tudják ki Isten és a mi a bűn. Én is így voltam ezzel 25 éves koromig, amíg át nem adtam a szívem Istennek és megtanított rá. Akit érdekel mellékelek ide egy listát a Biblia szerinti bűnökről.
Zsoltár 115. 4-8. A népek istenei csak bálványok, hitvány szobrok, ezüstből, aranyból, emberi kéz alkotásai! Van szájuk, de némák, van szemük, de vakok, van fülük, de süketek, van orruk, de nem szagolnak, van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, torkuk sem ad hangot sohasem. Ilyenek lesznek maguk is, akik bálványokat emelnek, és azokban bíznak! (UFB)
A bálványimádás gyökere igen szerteágazó, de gyümölcse is sokféle, a bűnök, a test cselekedeteinek tömeges megjelenése (Gal.5.23.), betegség, nyomor, fogság, szegénység, nemzedékről nemzedékre. A bálványimádás iszonyú pusztítást végez az ember személyiségében, különösen az identitásában, idegrendszerében, hormonrendszerében. A fenti Igéből érthető meg, hogy a bálványimádás az agy némely területét kikapcsolja, lebénítja. A bálványimádó ember – persze ennek van mértéke – vakok, süketek, sánták, cselekvésképtelenek, és némák. Nem tudnak nemet mondani, csak némán rabszolgálni, nem tudják az érzéseiket, érdekeiket képviselni, nem ismerik az önvédelmet, a jogot, a harcot, az erőt, csak a fogságot, csak a behódolást és egy erősebb, uralkodó személyhez való csatlakozást, aki majd cipeli az ő sorsukat, ellátja őket, sorsot ad nekik. Nem tudnak részt venni a prosperáló életből, helytállni a javakért folyó erő versenyében, ahol az erő, a képességek, és a tehetség, az érvényesülés eszközei, mert nincs nekik. Jellemző, hogy az illető érzelmi, vagy értelmi szinten gyermekségben marad, elmarad a fejlődésben, hiszen gyermekként nincs annyi ereje, hogy ennek az erős démonnak, sátáni módszernek ellenálljon. Én ide sorolnám az autizmust is, sok pszichés és pszichiátriai betegséget, hiszen ezek egy része öröklötten démonikus eredetű. (Máté 8.28-33). Nem nő fel, nem ismeri fel, hol a helye a társadalomban, mi az elhívása, nem tud helyzeteket értelmezni, sodorja a sors. Szolgalelkű lesz, aki csak úgy tud érvényesülni, ha mindenkinek alárendeli magát, ahol persze szívesen megrugdossák, megalázzák, kihasználják és nem érti miért áldozat. Emiatt felnő benne a keserűség, az elvetettség, elutasítottság gyökere, és vagy lázadó lesz, vagy önelutasító. Ha visszatér Istenhez és új szívet kap, sok képesség újra fejlődésnek indul és sok hátrányt behozhat. A bálványimádás mindig szakadást hoz a kapcsolatokban, akár Istennel, akár emberek között, vagy a családban, gyülekezetben, országban.
Bírák 5:8 Új isteneket ha választott a nép, Mindjárt kigyúlt a harcz a kapuk előtt. (KAR)
További látható jele ennek a szellemnek a versengés, viszály, irigység, féltékenység, lelki megsebzések, lelki, fizikai gyilkosságok. Akik fizikailag nem mernek ölni, mert mondjuk kereszténynek, vagy erkölcsösnek tartják magukat, azok a szellemi-, lelki gyilkosságot fogják választani. De megfigyelhető a pénzhez való rossz viszony, a tartozások, kölcsönkérések, játékszenvedély, a meggondolatlanság, az érzelmi és nem értelmi hozzáállás. Rendkívül gyakori, a másik hibáztatása, saját bűneik másra vetítése … és nem tudják mi vezeti őket. Válások, válságok, kapcsolatok szétbomlása kíséri. Egy bálványimádó társadalomban az alárendelés össznépi elvárás is, a gonosz által megkötözött fogoly emberek, akik nem tudtak, vagy akartak kijönni ez alól az erő alól, mindig is gyűlölni fogják a szabad embert, aki vállalta a kockázatot a harcot, a kiközösítést a szabadságáért. Ha szellemi ébredés indul el egy ilyen helyen, szinte biztos, hogy vissza fog csúszni a bálványimádásba, idő kérdése mikor fárad ki. Bálványimádás alatt megtörik az erő, az akarat, a motiváció, gyenge, fáradt az ember és mentőkötelet keres bármiben, amibe kapaszkodni tud. Az egyetlen segítség Isten.
A bálványimádás következménye az istenképűség elvesztése, ami az emberben morális válságot okoz. A démonok ráadásul zaklatják, vádolják, lenézik, gyötrik őket, vagy megalázzák, követelőznek, uralkodnak felettük, és nincs kímélet. Az embernek nincs saját ereje ahhoz, hogy ezeket az erőket legyőzze, ekkor menekül bele valami hamis istenbe, másik emberbe, házasságba, alkoholba, drogba, bármibe, ami védelmet és felejtést ad számára, ezek persze tovább rombolják őt. Minden ember felnézhet az égre és kérhet segítséget Istentől, a legmélyebb helyzetben is, el fogja vezetni a szabadulás helyére, de a bűn világától el kell szakadnia, mert védelem csak Istenben van. Sok kereszténynél láttam, hogy kiszabadult ugyan a bálványimádó családjából, de más, legálisnak tűnő bálványhoz kötötte magát, mint megmentőjéhez. Az egyházat vagy a vezetőjét tette meg új bálványává. Akiben olyan erős az érzelmi töltés az egyháza, vagy a vezetője felé, hogy bűnt elkövetni is kész, vagy ölni is tudna értük, az bizony számára már bálvány. Isten sosem fogja gyermekét bűnre vagy jogtalanságra kérni, egy másik ember utáni kutakodásra, árulásra. A gyümölcsöket kell nézni és megvan a bálvány. Mindenféle függőség is innen ered, a mély, elfogadás utáni vágyából, az elutasítottságból, elnyomásból és mert nem ismer mást, mint az alárendelést és függést, csak a tárgya változik, megszabadul az egyikből, átmegy a másikbaa. Isten szeretete az egyetlen, amely elfogadást és megnyugvást tud adni a lélek számára. A bálványimádástól való megtisztulás, különösen az első nemzedékben nem könnyű és nem azonnali tisztulási folyamat.
Mózes 23:29 De nem egy év alatt űzöm ki előled, hogy ne legyen pusztává a föld, és ne szaporodjék el károdra a mezei vad. (KARPéld. 4,18 Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig. (KAR)
8.3 Hogyan jön be a bálványimádás az életünkbe?
Elsősorban szüleink vetítik belénk, de mindenképpen a nyitott szív engedi be, ami lehet egy traumában átélt kétségbeesés, (betegség, gyász) vagy egy szeretett emberrel együtt befogadott erő, ami a másik szívében van. Mint már említettem Ádám bűnbeesése óta az ember nem találta a visszafelé vezető utat Istenhez, ezért szükségszerűen bálványimádó. Szellemi radarja folyamatosan jár, keresi a célt, akit imádhat, akire fókuszálhat, kihez kötheti magát, de Isten a bűnös ember elől elrejtőzik és csak Jézus Krisztusban és az evangéliumban, igehirdetés útján fedi fel kilétét. Akkor viszont dönteni kell, akkor Ő áll az ajtóban és kér bebocsátást hit és bizalom által. Ritka kegyelmi pillanat ez, nem biztos, hogy kapunk második esélyt. Tehát a bálványimádás családon belüli, a családok nemzeteket alkotnak, így nemzeti is. A nemzeteknek van vezető gonosz angyaluk, Magyarországnak pl. egy nagyon erős női jellegű gonosz angyala van, aki a férfiakat teszi tönkre és a nőket helyezi uralkodó pozícióba. Minden anya-, és női kultuszos nemzetben ez az erő uralkodik, nevezzék bárminek, Ashtarótnak, Szemiramisznak, Isthárnak, Madonnának, vagy Máriának, ugyan az van mögötte. A bálványimádó népek óhatatlanul dependensek és co-dependendsek, kiváló táptalaj a diktátorok és imádóik felemelkedéséhez. A bálványimádás Babilonból indult ki és ott is fog összpontosulni az idők végén, meg lehet nézni azon a földön élő társadalmakat és az emberek tudati állapotát, egészségét. Tudatlanság, betegség, szegény jellemzi ezeket az országokat. A reformáció nyugat felé a zsidó-keresztény kultúrkörben hozott áttörést, látható a fejlődés, az egyéni és viszonylagos társadalmi szabadság. A migránsok elözönlésével ezek a társadalmak is rövidesen bálványimádókká fognak válni, hiszen az emberekkel a szívük tartalmát is befogadták, ami igen erősen démonizált. A szív fegyvere által elfoglalt nyugati társadalmak rövid időn belül könnyen manipulálhatók, vezérelhetők és kiszolgáltatottak lesznek. Csak az új szív képes arra, hogy ellenálljon ennek az erőnek, de ez harc is, hiszen ellene fordulnak azok, akik által még munkálkodik ez az erő, családtagok, kollégák, honpolgárok, sőt azok a keresztények is, akikből nem jött ki még Egyiptom.
2. Korintus 11:26 Gyakran utaztam, sokszor voltam veszedelemben a folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben a saját népem között, veszedelemben a nem zsidók között, veszedelemben városban, veszedelemben vidéken, veszedelemben a tengeren, veszedelemben hamis testvérek között. (EFO)
Ezt a harcot bírni kell, gyűlölt leszel az ellenség szemében, ez azért nagyon nehéz, mert az ember szeretetre vágyik, nem gyűlöletet akar maga körül, de meg kell érteni, hogy egy harcmezőbe születtünk bele. Ezért mondja Pál, hogy nem emberekkel van harcunk, hanem a szívükben lévő hatalmasságokkal és erőkkel (Efézus 6.2.). Nem az embertársunk az ellenség, hanem az az erő, aki használja őt. Az ember is áldozat, csak bűnös állapotban van és, amiért együttműködik ezzel az erővel. Amikor ilyen erők tömegesen épülnek be az ember szívébe, személyiségébe, akkor démonikusnak nevezzük ezt az állapotot, a szabadulásuk nagyon drámai lehet, megváltozik a személyiségük is, maguk sem ismerik fel magukat, de a környezetük sem (MT.8.28.)

9. Gazdasági rendszer, kultúra, társadalom
„Mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálványáldozat valami? Sőt, hogy amit a nemzetek áldoznak, démonoknak áldozzák, és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti a démonokkal legyetek közösségben.” (1Kor 10:19–20) „Idegenekkel ingerelték, utálatosságokkal [= bálványokkal] bosszantották. Démonoknak áldoztak, nem Istennek… (5Móz 32:16–17)
Materialista alapokon állva lehetetlenség megérteni, hogy milyen összefüggés van a képtisztelet és bizonyos negatív társadalmi vagy személyes jelenségek között, ám az idézett igék megvilágítják ezt. A démonok jelenléte az emberek egyéni és társadalmi életében ugyanis jól körülhatárolható tényeket eredményez: érzelmi és gondolkodásbeli zavarokat, hamis ideológiákra, elképzelésekre való hajlamot; az emberi kapcsolatok megromlását; más bűnökre való nyitottságot, köztük pénzügyi, üzleti inkorrektséget, szexuális eltévelyedéseket (Róm 1:23–32); lelki problémákat; betegségeket; szegénységet; társadalmi zavarokat; agresszivitást stb. Ezek a jelenségek pedig alapjaiban nehezítik meg a társadalmak életét.
A különbség világosan kijön, ha egymás mellé helyezzük és összemérjük a többnyire protestáns kereszténységre épülő országok (Egyesült Államok, Anglia, Hollandia, skandináv országok, Németország stb.) és az ortodox vagy római katolikus (Oroszország, balkáni államok, Spanyolország, Olaszország, Portugália, Latin-Amerika), valamint a tipikusan bálványimádó országok (India és környéke, indonéziai országok stb.) gazdasági és társadalmi állapotát.
Ézsaiás 44:14–17. Cédrusfát vág magának, tölgy- és cserfát hoz, és válogat az erdő fáiban, fenyőt plántál, amelyet az eső fölnevel. Azokból az ember tüzet gerjeszt, vesz belőlök, és melegszik, meggyújtja, és kenyeret süt; sot istent is csinál abból, és imádja, bálványt készít, és előtte leborul. Felét tűzben megégeti, felénél húst eszik: pecsenyét süt, és megelégszik, és aztán melengeti magát, és szól: „Bezzeg melegem van, tűznél valék!” Maradékából istent készít, bálványát; leborulva imádja azt, és így szól: „Szabadíts meg, mert te vagy istenem! (KAR) “
9.1 Az anti-krisztus bálványimádása
Az idők végén Isten lezárja az emberiség korszakát, de előtte meg fog jelenni az anti-krisztus, aki 7 évre hatalmat kap a Földön és létrehozza saját világbirodalmát. Már látjuk az intézményeket és a szereplőket, pillanatok alatt itt lehet ez az idő. Ez a bálványimádás diktatúrájának totális beteljesedése lesz. Valószínűleg egy kataklizma után egy szétesett civilizáció megmentőjeként fog fellépni ez a személy, aki a sátán választ ki, szintén sérült ember lesz, aki el fogja fogadni azt, amit Jézus elutasított.
Máté 4:8-9 Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: “Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. (UFB)
Ez a szívében sátáni erőt hordozó ember, hamis messiásként, az emberiség megváltójaként fogja mutogatni magát, úgy, hogy mindent eltöröl, ami az igaz Istenre vonatkozik. Nem lesz igaz Isten ismeret, hazugság lesz, félelem, árulás, kirekesztés, és holokauszt. A káoszból óriási birodalmat fog felépíteni a rendszere által, majd felveteti az emberekkel a bélyeget, melyen saját neve van. Imádtatni fogja magát, és képességeiből és javaiból fog adni azoknak, akik meghajolnak és szolgálják őt. Az egész világ követni fogja őt. Mindazok, akik nem fogadták be az igazság, azaz Jézus Krisztus szeretetét, meg fogják kapni azt, aki szeretnek, az anti-krisztust.
2. Thesszalonika 2:4-9 Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten. 2.8 És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával. és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. 2. Thesszalonika 2:9-12 A Bűn Emberének megjelenése a Sátán munkájának eredménye lesz. Ennek az embernek a működését nagy erők, hamis jelek és csodák fogják kísérni. Mindenféle gonosz trükkel igyekszik becsapni azokat, akik a pusztulás felé haladnak, mert visszautasították az igazságot. Pedig, ha szerették volna, megmenekülhettek volna. Mivel azonban nem az igazságot szerették, Isten megengedte, hogy a megtévesztés és hazugság ereje uralkodjon rajtuk, és hogy elhiggyék a hazugságot. Mindez pedig azért történik, hogy akik nem hittek az igazságban, hanem a gonoszságban lelték örömüket, ítélet alá kerüljenek. (EFO)
Mindezek előtt azonban Isten magához veszi az övéit az elragadtatás által, majd a 7. év végén tűz-ítélettel pusztítja el ezt a birodalmat és megkötözi a sátánt 1000 évre. (Dániel és Jelenések)

10. Helyreállás
A Biblia is arra tanít, hogy le kell rombolni minden bálványt, előbb a szívekben, de ha kell, fizikailag is. Nem véletlenül, a Tízparancsolatban az első parancs. Minden ezen áll vagy bukik. „Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szíved, mert abból indul ki minden élet, és ne csüggedj el, mert a bűn a szíved ajtaja előtt áll és rád vágyik!”
Isten nem bálvány. Aki Istent ismeri, a szabadság forrásával van kapcsolatban. Jézus a szabadító. Az újjászületett szívű ember, tud védekezni és helyre tudja állítani az életét, kapcsolatát Istennel, mert Isten Szelleme már tud szólni hozzá. Egyrészt szívbéli szomorúságot okoz, ha megnyitottuk olyasvalaminek a szívünket, aminek nem kellett volna. Másrészt hatalmat és jogot kaptunk Jézus Krisztus nevében a megbocsátásra, és hogy kiparancsoljuk, (kiűzzük) a szívünkből a nem oda valókat, bűnöket, kívánságokat, gondolatokat, démonokat, erősségeket. Az is kegyelem, hogy ezt felismerjük, mert a Szent Szellem megmutatja. A világiaknak azonban egyik lehetőségük sincs meg. Ha nem születnek újjá, legfeljebb támogathatjuk őket, szeretetben elviselhetjük őket, de a gyökerén csak maga tud változtatni azzal, hogy elfogadja Jézus Krisztus megváltójának, és tényleg megváltja. Mária Magdalénából 7 démont űzött ki. Mindenképpen örököljük ezt az erőt, de mi erősítjük meg a bűn ismétlésével, ami szokássá, társadalmi elvárássá merevedik és láncra fűzi az embereket, generációkat. Újjá kell születni Isten által, soha többet nem szabad szándékosan elkövetni, örökös harcunk lesz ellene, nem szabad szeretett emberek által beengedi a szívünkbe az emberrel együtt, nem szabad engedni a hazugságnak, aki erre biztat. Hálaadó dicsérő, imádó életmóddal védelem alá kell helyezni a szívünket Istenben. Folyamatosan vizsgálni a szívünket, nem ötődött már megint olyasmihez, ami elválaszt Istentől, pl. TV, mobil stb.
A prófétákat mindig akkor küldte Isten Izraelbe, amikor eltértek az Úrtól és bálvnyimádásba estek. A próféták feladata volt visszahozni a népet a bálványimádásból. Ők rendelkeztek azzal az Isteni felhatalmazással és erővel, ami meg tudta állítani a sátánnak ezt a fajta támadását Isten népe és munkája ellen. Az újszövetségben ezt az erőt a Szent Szellem képviseli az újjászületett hívőkben egyénenként és testületileg is működik.
A Szellem embere, mindig ütközni fog a bálványimádás mögött álló sötét erőkkel, minden közösségben, mert a cselekedetei elárulják, hogy nem tartozik a közösséghez. Istenhez tartozik. Nincs könnyű, harcmentes élete annak, aki bálványimádó országban, vagy közösségben a szabadság Szellemét választja.
2.Korintus 3:17 Az Úr a Szellem. Ahol pedig az Úr Szelleme, ott szabadság van. (EFO)
Vagy végig küzdi ezt az életre szóló harcot, vagy feladja és elnyomásba, babiloni fogságra kerül. Ezt a harcot vállalni kell, akkor is, ha bálványimádó emberek vesznek körül, ha nem szeretnek minket, ha kiközösítenek, ha Krisztus keresztjéért szenvednünk kell a táboron kívül.

Máté 10:34-38 Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával. és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. (UFB)
Róma 8.26. Hasonlóképpen, a Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben gyengék vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. A Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokkal. (EFO)
János 14:16-17 Én pedig megkérem az Atyát, és másik Segítőt küld nektek, aki örökre veletek marad.Ő az Igazság Szelleme, akit a hitetlen emberek nem tudnak elfogadni, mert nem látják, és nem ismerik őt. Ti azonban ismeritek, mert veletek lakik, sőt bennetek él majd. János 14:26 A Segítő pedig, a Szent Szellem, akit az Atya küld az én nevemben. Ő mindent megtanít majd nektek, és mindenre emlékeztet titeket, amit mondtam. A békességemet hagyom nektek. Az én békémet adom nektek, de nem úgy, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjatok, és ne féljetek! (EFO)

IMA/Prayer

„Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget. 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni…  „
(Ady Endre: Karácsonyi rege)

Felhasznált irodalom:
Szilágyi Vilmos: Szexuálpszichológia 
Bartus László: Jézus karikatúrák 
Szabados Ádám: Miért paráznaság a bálványimádás 
Erich Fromm: Menekülés a szabadság elől
Amet nevű hozzászóló Index fórum a bálványimádásról
Csereklyei Márta: Mások ezek a képmások 
Derek Prince: Igaz krisztus, hamis krisztus

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: antikrisztus, Éden, élet, Babilon, bálványimádás, birtoklás, bűn, démon, fogság, hamis, házasság, helyreállítás, homoszexualitás, imádás, Jézus, kígyó, keresztény, krisztus, lélek, Lucifer, mag, megtévesztés, Nimród, parázna, paráznaság, projekció, szív, szeretet, Templom, tűz, utolsó idő, varázslás | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s