Kiáltó szó az égbolton

csillagképekPDF
A kereszténységben többnyire tiltva van a csillagokról való ismeretszerzés, bizony én is így voltam ezzel sokáig. A hit útjának elején nehéz különbséget tenni hamis és igaz tanok között, így akik igazán szeretik az Urat, inkább lemondanak erről, amíg be nem érnek az igaz és hamis szétválasztásának képességére. Valójában gyerekkoromban nagyon szerettem nézegetni a vidéki csillagos eget, varázslatos hangulata van, könnyű megszédülni tőle. Az Alkotó mögött álló értelem és az isteni dicsőség gyönyörűsége ami belőlük árad, felfoghatatlan számunkra. Nem véletlenül választotta Isten a tanításnak ezt a formáját, amikor Ábrahámot ellátta ígéretekkel, óriási hatása van a ember lelkére.


Zsoltárok 8:3-4 Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó – mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? (UFB)
Mindig is foglalkoztatott, a bölcsek hogyan tudták a csillagok állásából megérteni, hogy megszületett a Messiás. A zsidóság nem ismerte fel az időket, de a babiloni bölcsek (mágusok), akik az Írást és a kijelentést nem ismerték, igen? A csillagokkal foglalkozó tudományt két csoportba lehet felosztani, ma a csillagászok matematikai eszközökkel tanulmányozzák az ég törvényeit ők az „asztronómusok”, a szellemi kijelentéssel viszont az „asztrológusok” foglalkoznak, de ennek is két forrása van, Isteni és az okkult. A héber asztrológia (kijelentés) az evangéliumot, mint az emberiség Megváltójának történetét és eseményeit értelmezi a csillagokban, bár számukra az Írások óta nem ez az elsődleges forrása a kijelentésnek. A történelmi kereszténység papi szemináriumain alapvető ismeret a csillagtudomány, a mai hívők többsége viszont fél ettől. Gondolom, hogy a sátán nem szeretné, ha megértenénk ezt a fajta kommunikációt, hiszen az asszony magvának győzelmét, de az ő bukásának hírét is hirdeti az égbolt, ezért mindet elkövet, hogy Isten üzenetét eltorzítsa és kiszorítsa az emberiség tudatából. Isten soha nem akarta, hogy a keresztényeknek tilos legyen a csillagok megtekintése vagy az állatöv jeleinek megértése. Akik nem értik ezeket a dolgokat, olyan vakfoltjaik vannak, amelyek rabszolgákká teszik őket az ördög számára. A Szent Szellem a tanítónk, a tanácsadónk, Ő vezet minket, Ő tudja, meddig mehetünk el az ismeretben. Azok, akik szellemben halottak, soha nem fogják megérteni Isten igazságát az Ő teremtésében. Néhány nemzetközi bibliatanító videóját látva felszabadultam, hogy visszakaphatom a csillagokban való gyönyörködés élményét. Nagyon élveztem, hogy ebbe a birodalomba is betekintést kaphattam. Szeretném az ő* segítségükkel picit jobban érthetővé tenni ezt a területet.
A csillagok Isten teremtményei, akik valamit mutatnak, vagy ha tetszik: üzennek. Figyelmeztetnek, vagy bejelentik isteni eseményeknek a közeledtét. Nem az egyéni sors befolyására, hanem kizárólag Isten dicsőségének hirdetésére, üzenetének átadására lettek teremtve.
1.Mózes 1:14 Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. 16. Megalkotta Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka; meg a csillagokat. (UFB)
Nem könnyű, mai modern fejjel elképzelni, hogyan éltek őseink az özönvíz előtt, vagy még utána is, egészen más alapnormák jelentették számukra az életkörülményeket, mint nekünk manapság. Számukra még nem álltak rendelkezésre az írásos jegyzetek, vagy maga az írás-olvasás tudománya. A Biblia első írott könyve Jób könyve Kr.e. 1900 körül íródhatott, az özönvíz után úgy 500 évvel. Jób Ábrahám kortársa volt, de nem találunk rá utalás, hogy valaha is ismerték volna egymást, és ugye ő nem volt zsidó, mégis Istenfélő, bűngyűlölő volt. Abban a korban mindketten, Sineár földjén laktak és gazdálkodást folytattak. Nagyon rá voltak utalva az időjárásra az állattartásban és növénytermelésben, ezért szükségük volt a csillagok jelzéseire, az évszakváltások megfigyelésére. Létezni kellett már valamiféle naptárnak, hiszen az özönvízről azt olvassuk, hogy Noé életének 600. esztendejében a második hónap 17. napján felfakadtak a nagy mélység minden forrásai. 1.Móz 7.11. Nagyon együtt éltek az emberek a Nap és Hold a csillagok mozgásával, az állatok és növények ritmusával, a természet rendjével. A teremtéstől fogva az első írásos törvényekig kb. 2100 éven át a természet rendje szerint éltek az emberek, íratlan törvények betartása által. A láthatatlan, vagy szóbeli törvényeket Ádám kapta Istentől, majd átadta utódainak. 4000-től 1900-ig a szülők gyerekeiket az Ádám Istentől kapott szavaiból és a természet törvényeiből tanították és ehhez hozzá tartozott az égbolt ismerete is, olyan természetes volt számukra, mint nekünk a csapvíz.

ábrahám

“Így lesz a te magod”

Generációk jöttek, mentek, de az égbolt élő dokumentum maradt. Az Írásokból tudjuk, hogy Ábel és Noé is égőáldozatot vitt az Úrnak, amikor ez még nem volt írásba foglalva, mégis tudták mi a helyes. A városokban magas tornyokat, zikkuratokat építettek az emberek, hogy az eget kémleljék. Az emberek féltek a természeti eseményektől, bizonyára nem ok nélkül, nem volt mindig ilyen nyugodt az ég, mint a mi korunkban, a kegyelem korában … eddig. A kivonulás kora és még Józsué, sőt a királyok korában is komoly égi mozgások voltak megfigyelhetők, földi következményekkel. Az akkori világ nem volt materialista, az élet tudományát az emberiség történelmét nem analóg módon értelmezték, hanem összetetten. A csillagok is evangéliumot hirdetnek, csak másképp. Sokféle módon szólt hozzánk Isten.
Róma 1:19 Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük. (EFO) Zsoltárok 50:6 Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten.  Zsoltárok 97:6 Az egek hirdetik igazságát, minden nép látja dicsőségét. (UFB)
A Babilonból Egyiptomba átkerül bálványimádó tudományt Mózes is megtanulta a fáraó palotájában, de a papok voltak az igazi szakértők. Óriási tudásuk lehetett, ami nem feltétlen csak okkult forrásból való volt, hanem keveredett a 2000 éves megfigyeléssel is.

szfinx

Minden birodalom ugyan azokat a csillagképeket használta és voltak közös megegyezési pontok is, mint pl. hogy a történet a Szűz csillagképpel kezdődik, mint alfa és az oroszlánnal végződik, ami az omega. A szfinx ennek egybekapcsolása, semmi okkult tan nincs benne. Isten az egekbe helyezte az Ő dicsőségét és a csillagképek által megtanította az embereket az evangéliumra. Ezért nem lehet kifogást találni az ítéletkor, hogy nem ismerték fel Istent.
Apcsel 14:16-17 Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket; bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet.” (EFO) Zsidók 1:1 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által. (KAR)
Jób könyvében még sok utalás van a csillagokra. Azért fontos ez, mert itt Isten szájából halljuk a csillagképek neveit, egyértelmű, hogy nem emberi kitalációk. Ahogyan Ádám nevet adott az állatoknak, ami felett uralkodott, úgy Isten is nevet adott a csillagoknak, akiken uralkodik és egyeseket szálakkal összekötött. Aki eddig kételkedett, mostmár fújjon egyet és engedjen Isten szavának. (ld. Ámós 5.8., Jób.9.9)
Jób könyve 38:31 Össze tudod-e kötni a Fiastyúk (Pleiades) szálait? A Kaszás-csillag (Orion) köteleit meg tudod-e oldani? Föl tudod-e kelteni időben az állatöv (Mazzaroth/zodiak) csillagait? Tudod-e vezetni a Nagymedvét fiaival (Göncölszekér, Arcturus) együtt? Ismered-e az ég szabályait? Talán te határozod meg uralmát a földön? (UFB)

zodiákus3A héber Mazel Tov kifejezés ismerős lehet a fülünknek, ami jószerencsét jelent, főleg esküvőkön hallani, a Mazzaroth szó együttállást jelent. A csillagképek, vagy fő csillagok neveit az ókori birodalmakban mindenhol ugyan úgy nevezték.  Idővel történtek kisebb változások, de mindenképpen közös nyelvezet volt, ami a mai napig megmaradt. Az arab és héber nevek igen hasonlóak, Izsák és Ismael leszármazottainak a csillagtudománya egészen más volt, mint a babilóniaiké. A csillagoknak Isten adott nevet, a névadás a hébereknél minden esetben a személyről való kijelentés, az identitás meghatározása, tehát nem élettelen testek ők. Bemerítő János annyit mondott magáról, hogy ő kiáltó szó a pusztában. Ő is egy szó volt, ez volt a küldetése. A Teremtő a csillagokat is odatette a helyükre, hogy prédikáljanak. Ők is csak egy szót prédikálnak, de amikor csillagképekbe állnak össze, már mondatokat, történeteket rajzolnak ki az evangéliumból.
Zsoltárok 147:4 Megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek. Ésaiás 40:26 Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott levőket? Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni. (UFB)
Személyként említi őket a teremtés kezdetén is.
Jób könyve 38:7 amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és ujjongtak mind az istenfiak?
Egyértelmű az Igéből, hogy az égitesteknek van szavuk! Azaz kommunikálnak, információt bocsátanak ki magukból, aminek  az egész Földre hatása van!
Zsoltárok 19:2-6 Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. (UFB)
A görög “zoád” és szankszrit “sodi” utat, ösvényt jelent. A 12 fő csillagképet, melyen a Nap útja áthalad zodiákusnak, héberül mazzaroth-nak nevezzük.
Zsoltár 19. 4-6 A Nap, amelynek az ég a sátra, 5 felkel reggel, kijön, mint vőlegény a hálószobájából. Örül, mint hős harcos, hogy futhatja pályáját. 6 Elindul az ég egyik szélétől, körüljár a másikig, semmi sem rejtőzhet el sugaraitól. Jób 38:32 Föl tudod-e kelteni időben az állatöv csillagait? Tudod-e vezetni a Nagymedvét fiaival együtt? (UFB)

zodiákus2
A Nap útja a csillagképeken át.

A 12 fő csillagkép jegyei mellett még három csillagkép kötődik mindegyikhez, melyek megerősítik jelentésüket, de őrajtuk kívül is vannak még mások, ami már komolyabb ismereteket igényel. Az égitestek rendje a fényerősségük alapján van besorolva 1.Kor.15.41. Vannak fő csillagok, pl. a Spica a Szűzben, ő azt hirdeti, hogy ág, mag. Az a tény, hogy ő a Szűz csillagképben van, így együtt adja meg létezésének értelmét, a „Szűz magja, Asszony magja”, a szűzből származó ág/sarj/mag (1.Móz.3.15), Ézsaiás próféciája is erre vonatkozott és tudjuk, hogy ez így is történt (Ézs.7.14., Mt.1.20-23). Maguk a csillagképek jól bevéshetők az emlékezetbe, a sötétség idején sem engedik feledni a jó hírt.

csillagképek evangélium1. Korintus 15:41 Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége: mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. (UFB)
Dániel 12:3 Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké.  (UFB)
Dániel, fogoly, zsidó hercegként került a babiloni király palotájába. Megtanították a káldeusok minden tudományára, végül a mágusok felé került vezetői beosztásba. Akkoriban egy volt az asztrológia és asztonómia, nehéz elválasztani egymástól őket. A mágusoknak hasonló rendje volt, mint a papoknak, királyi feladatot láttak el, tudásuk megbecsült volt, királyt sem jelöltek ki nélkülük. Dániel közöttük élt, dolgozott és úgy olvassuk, hogy Isten nem vetette meg őt munkájáért, sőt az egyik legkedvesebb személy volt Őelőtte. Isteni ajándékaiból fakadó tudásán kívül, matematikai, megfigyelési iratat is hátrahagyhatta. A mágusok, akik a többiek megbízásából elindultak Jézusnak, mint Királynak tiszteletet tenni, biztos, hogy Dániel információira is alapoztak. Igaz, sok zsidó élt akkoriban Babilonban, nem tudhatjuk, ezek a bölcsek nem zsidó származásúak voltak-e, bár ez a kaszt igen szigorú, zárt kör volt. Számomra ma is megdöbbentő, hogy nemcsak felismerték Izrael Királyának eljövetelét, de személyesen megjelentek előtte, hogy imádják Őt. Ez a lényeg.

bethlehemi csillag
Bethlehemi csillag hírül adja a világnak Jézus születését.

Jézus Krisztus születését csillagok adták hírül és angyalok jelentették be. Sok vita van születésének időpontja körül, és arról is, mi lehetett a bethlehemi csillag, ami elvezette a bölcseket a házhoz. Nem tudjuk pontosan, találgatások voltak, vannak. A vándorló bolygók nevének jelentéséből a csillagászati programok egybevétésével úgy tűnik Vénusz és Jupiter együttállása lehetett, amit a mágusok láttak. A Jupiter mindig is királybolygó volt, a Vénusz jelentése Messiás, ahol pedig megjelent, az Júda törzsének jele, az oroszlán csillagkép, azon belül is a Regulus királycsillaghoz közel kellett, hogy legyen. Ebből a négy jelentésből értették meg a mágusok, hogy Izraelben megszületett a királyok Királya, azaz a Messiás.

zodiákis izrael fiai

Izrael 12 törzsének a 12 állatövi jegy volt a jele. A 1.Mózes 49-ben Jákob által átadott nagy titok az, hogy minden izraeli törzs szimbolizálja az állatöv jelét. Amikor Jákob halála előtt mindegyik fia számára áldást mondott, üzenete megfelelt az állatöv jeleinek. Jákob megértette, hogy az állatöv és az ő fiai között azonosság van, és ehhez a Szentlélek adta az inspirációt.

Kedvcsinálóul nézzünk meg egy példát egy elég kicsi csillagkép, a Libra/Mérleg üzenetéről.

mérleg

Libra/Mérleg/Oltár

“Az akkád nyelvű konstelláció eredeti neve Tul-Ku, vagyis szent halom vagy oltár. Az akkádok úgy vélték, hogy az elhunyt lelkeit megmérik az Isten oltárán. Ezeknek a mérlegeknek a neve Zibanitu volt, vagy Zuben-itu. Mivel ez az oltár, a Tul-Ku kapcsolódott a Zuben-ituhoz, a Mérleghez, a kettő kapcsolódott az indiai nyelvhez, hogy az indiai Tula-szavak vagy a tamil (a dél-indiai dialektus), Tulam vagy Tolam mindegyike ” “Vagy” Mérlegek “. Héberül a konstelláció Moznayim vagy “Mérleg”, mint az Ésaiás 40:12-ben. A “Zuben” előtag használata egyes csillagnevekben az ősi akkád nyelvből származik. Emiatt az Alpha csillag vagy a Zuben el Genubi (vagy Ganabi) azt jelenti, hogy “az egyensúly / vásárlás / ár hiányos”, amelyet a héber “ellopott” szóból származik. A Beta-csillag Zuben el Chamali (vagy Shemali), azaz “az ár, amely lefedi”, olyan szó, amelynek gyökere héberül: “ruhának”. Ennek a csillagnak a héber neve Kaphar ami “fedezni” vagy “az engesztelést” jelenti. A Gamma csillag Zuben Akrabi, azaz a “konfliktus ára” vagy a “háború ára”. Ez utalhat mind a gonosz csatára, mind a keresztre (a Déli Kereszt konstelláció a Libán Decan), valamint az Armageddon is. Az Armageddonnal való lehetséges utalás azért vonható le, mert Scorpius, a skorpió az állatövbn a következő konstelláció. Ez a konstelláció mindig “Krisztussal” vagy “anti-Krisztussal” foglalkozik. Az ősi akkádok valami érdekeset mutattak mind a pecsétjükön, mind a határoló köveken. Ezeken a képeken a skorpió karma eléri a Libra oltárt. Más szóval, a két képet egybeolvasztották, és a “Claws Constellation” -nek nevezték. A delta csillag a Libra-ban a Mulu-Izi vagy a “Tűzember”. A Jelenések 13: 13-ban azt találjuk, hogy az Antikrisztus a mennyből tüzet hoz le. Ez hasonlít ahhoz, amit Illés a Kr.e. 8. században tett. hogy legyőzze Baál papjait. Amikor ezt megtette, Illés képes volt visszafordítani a nép maradékát az élő Istenhez. A Kinyilatkoztatás azt mondja, hogy az Antikrisztus ugyanezt fogja tenni, hogy a legtöbb ember imádja majd őt. Gonosz uralmának véget vetnek Armageddon csatájában. Ez a “konfliktus ára”. A konfliktus ára azonban a Kereszten is van, ahol a kifizetés a bűneinkért megtörtént, és így a spirituális gonoszt legyőzték. Tehát a Libra, a szent oltár és az egyenleg azt is mutatja, hogy az életünk elmarad Isten normájától – az ár hiányos – mérlegeljük az egyensúlyt és azt találjuk, hogy hiányos. De a Messiás az egész emberiségért elkövetett engesztelés árát kifizette a gonosszal való konfliktusban, és vérét adta, hogy megváltsa bűneinket.”
Az okkut asztrológia egy telesen kifordult, démonok tanításán alapuló tudomány, ami nem a csillagok eredeti üzenetét az evangéliumot hirdeti, hanem a bukott énre fordítja a figyelmet és az egyén sorsával hozza összefüggésbe. A pogány kultúrákban a bálványimádás az égitestekre is irányult, mint sorsmeghatározó Istenre.
Ésaiás 47:13 Agyonfárasztod magad tervezgetésekkel. Álljanak elő, és segítsenek meg, akik az eget vizsgálják, a csillagokat nézik, és újhold napján előre megmondják, mi történik veled. (UFB)
Mivel Lucifer és a vele bukott angyalok uralmi területe a Föld, ők kományozzák a nemzeteket (Apcsel.7.53), sőt kultúrák alapítói voltak, így minden nemzet kivétel nélkül bálványimádó. Ábrahám volt az első személy, akivel egy új nemzetet indított el az Úr, és Mózesnek adott Törvényei által tisztán tudott tartani okkult hatásoktól. Érdekes megfigyelni, amikor Egyiptomból kijött Izrael, az első generáció nem tudott elszakadni a bálványimádó gyökerektől, sőt a Törvényadás után is újra és újra visszaestek okkult bűnökbe.
5. Mózes 4:19 Ha szemedet az égre emeled, és látod a napot, a holdat és a csillagokat, az ég egész seregét, ne tántorodj meg, ne borulj le azok előtt, és ne tiszteld azokat; mert azokat az ég alatt levő többi népnek hagyta meg Istened, az ÚR. (UFB)
Újjászületett hívők egy része ma is nyomon követi az égen történő eseményeket, bár nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen a modern ember félre is értheti a jeleket, hiszen elhomályosult már ez a fajta tudás, a matematikai program pedig nem Szent Írás, mégis úgy gondolom, mértékkel és józansággal, de főleg a Szent Szelllem segítségével fontos üzeneteket érthetünk meg általuk.

rev12
Lukács 21:25 És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban. (UFB)
Jézus maga mondta, hogy jelek lesznek az égben. Az égi jelek isteni üzenetek, olyanok, mint a betűkirakó játékok, az új felállás új jelentést hordoz, Jézus azért mondta ezt, hogy értelmezzük azokat. Nem lesz mindig Biblia, de az események tovább fognak folyni az égben és a Földön. A napba öltözött asszony teljes égképe kétszer fordult elő az emberiség 6000 éves történetében, Ádám és Éva idején és 2017. szeptember 23-án, egy bolygó különbséggel. Ez az égi kép látható a Jelenések 12.1-5-ben, az ősevangéliumot beszéli el, az Asszony (Izrael) fiút szül, az asszony magja a kígyó fejét tapossa, az pedig annak sarkát mardossa. Amikor megszületik a fiúgyermek, a vörös sárkány meg akarja ölni, de elragadtatik Isten trónjához. Tudjuk, hogy a Jupiter a királybolygó, ő jött ki a Szűz csillagkép méhből szeptemberben és tart a Libra/Mérleg/Oltár csillagkép felé, miközben lesz egy együttállása 2017. november 13-án a Vénusszal. Szakértő szemeknek kiolvasható az üzenet: a fiúgyermek csatlakozik a Krisztushoz, a (Fej és a Test) és együtt mennek az Isten oltárához. Ezért csodálatos az ég nyelvezete. Prófétákra volna szükség, de nagyon, aki értelmezni tudnák Isten pontos üzenetét. Az égi jeleket azonban érdemes összevetni a földi történésekkel és úgy értelmezni az idők jeleit.
Az elragadtatás, nekem úgy tűnik nem bérlet a mennybe, hanem a jutalom egyik formája, a Krisztus Jézussal való életmódért azok számára, akik méltóvá váltak. Úgy gondolom, Jézus azokat viszi el, akik az övéi, aki egy hullámhosszon vannak Vele, egy lényegűek Vele, nem köti őket ez a világ. Nekem úgy tűnik, a kereszténység döntő része nincs kész az elragadtatásra. Egyrészt igézet alatt vannak, másrészt a világi gondok megnehezítik a szívüket, nem értik a jeleket, ezért nem is készülnek, így számukra tolvaj módjára jön el az Úr. Azok maradnak itt, akik nem fogadták be az igazságot.
Lukács 21:34 “Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; és hirtelen lepjen meg titeket az a nap. (UFB)
A zsidó esküvők mintáját nézve a menyasszony egy elválasztáson és megtisztulási folyamaton ment keresztül az esküvő előtt, böjtölt, fürdőt vett, megtisztult, felkészült, így kellene, hogy várja az Egyház is Vőlegényét. Körbenézve a világban és felnézve az égre, csak egyet lehet megállapítani, hogy nagyon közel van ez az idő. A Templom szolgálatában résztvevő papok tolvajnak becézték a főpapot, aki az áldozatot végezte. Az esti áldozat nem volt órához kötve, bármikor jöhetett a főpap elvégezni, dehogy ne érje a lévitákat váratlanul, érkezése előtt jelet adott magáról, így volt idejük összekapni magukat, ugyanis az, akinek nem volt készen a ruhája, nem vehetett részt a szolgálatban.

Lukács 21:28 Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a szabadulás ideje!

IMA/Prayer

Az egyik legjobb videó a támában: Part2: Origins of the Mazzeroth: Revelation 12 Berean Study -English

*Felhasznált irodalom:
Genesis Science Research -English
Mark Correll: Star study -English
Chuck Missler: The Gospel of the Stars -English
E.W.Bullinger: The Witness of the Stars, könyv -English
Charles Larson: The Heavens Declare the Glory, #3: The Stars Above -English
Chuck Missler: Signs in the Heavens and The Hebrew Mazzaroth and the Stars -English
Rober Breaker: The Gospel in the Stars -English

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: asztrológia, asztronómia, csillagok, elragadtatás, Jézus, Jupiter, krisztus, mag, mazzaroth, menyasszony, szűz, törzs, Templom, test | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s