Mi az elragadtatás?

rapturw

Az elragadtatás a jelenlegi,  élő fizikai testünk átváltozásával járó „dimenzió ugrás”, a feltámadás egyik fajtája.

PDF
1. Korintus 15:51 De figyeljetek, elárulok nektek egy titkot: nem fogunk mindannyian meghalni, de mindannyian át fogunk változni. Ez nagyon hirtelen fog történni, egy szempillantás alatt, az utolsó trombita hangjára. Igen, felhangzik a trombitaszó, és azok, akik hitben haltak meg, feltámadnak a romlástól mentes örök életre. Mi pedig, akik akkor még élünk, át fogunk változni. Ez a mostani testünk romlandó, ezért feltétlenül szükséges, hogy átváltozzon olyan testté, amely már mentes a romlástól. Mostani testünk halandó, ezért át kell változzon halhatatlan testté.Amikor ez majd megtörténik: a romlandó és halandó test átváltozik romlástól mentes és halhatatlan testté, akkor teljesedik be, amit az Írás mond: A halál teljes és végleges vereséget szenvedett. (EFO)

A újszövetségi görög nyelvben a harpadzó szógyök fölkap, megragad, hatalmába ejt jelentéstartalommal bír. Az első századi keresztényektől kezdve (a fenti Igéből is látszik, hogy Pál apostol is várta ezt) máig, a keresztények boldog reménysége ez az esemény, amikor Urunk kiemel minket ebből a látható és romlott világból. Tit.2.13.

Ez a világ alacsonyabb teremtési forma, mint Isten országa a Mennyekben. Ádám még minden nap Istennel járt Édenben (1.Móz.3.8.), de a jelenlegi halandó fizikai testünk Ádám bukása óta nem alkalmas az Istennel való együttlakásra, ezért csak átváltozott testben láthatjuk meg újra Istent, ami már alkalmas az Ő jelenlétének elviselésére.

Jób könyve 19:25 Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, s ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. (UFB)

Ez egy természetfeletti esemény, ami nagyon izgalmas lesz. El lehet képzelni, amikor a föld minden nemzetéből egyszerre egy szempillantás alatt eltűnik száz millió ember, és csak a ruhájuk marad ott egy csomóban, meg a fogtöméseik:)

Máté 24:40 Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. (UFB)

Több rendező is megfilmesítette ezt az eseményt, ahogy korlátolt emberi felfogó képességünkkel fel tudjuk ezt fogni. A filmet meg lehet nézni, lent megadok egy vidómegosztón elérhető régi verziót. Az otthagyottak 1. rész – Az elragadtatás után magyar nyelven: https://www.youtube.com/watch?v=W5Pxnh0yMzY

A Bibliában hét elragadtatást találunk, bár tömegeset csak egyet, amit most várunk, elragadtatott: Énokh 1.Móz 5.42., Illés 2.Kir 2.1., Jézus Mk.16.19., Filep Apcsel.8.39., Pál 2.Kor.2.12. 2-4., János Jel.4.1. és az Egyház 1.Thess.4.17.

Az Egyház elragadtatása a mennyei esküvőt jelenti, Jézus Krisztus mint Vőlegény és azok között, akik szellemükben újjászülettek és hordozzák az Ő természetét, képmását, „akik az övéi”. Hallottam egy példázatot, miszerint olyan az egész, mint egy mágnes, ami csak a vasat vonzza magához, mert abból van, amiből ő.:) Azok a keresztények, akik nem születtek újjá és nem hordozzák Jézus Krisztus természetét, nem tudnak átlépni egy másik dimenzióba, ahol Uruk van. Ők sajnos itt maradnak az utolsó antikrisztusi korra. Az elragadtatás tulajdonképpen feltámadás, csak átugorja a halált.

1. Thesszalonika 4:16 Akkor maga az Úr fog leszállni a Mennyből! Felhangzik egy hangos parancsszó, az angyalok fejedelmének hangja, és Isten trombitajele. Erre azok fognak feltámadni, akik úgy haltak meg, hogy hittek Krisztusban. Ők lesznek az elsők. (EFO)

A feltámadásnak sorrendje van. 1.Thessz 4.15.17. Amikor Jézus Krisztus feltámadt a halálból, 1/ Ő volt az első, vele együtt feltámadt sok zsidó szent is és járkáltak Jeruzsálemben Mt.27.52. 2/ Azután akik elhunytak Jézus Krisztus hitében, azok támadnak fel, majd 3/ mi akik akkor élünk, nem halunk meg, hanem testben elváltozva felemeltetünk az Úrhoz. Ezek után is lesz még várhatóan elragadtatás, esetleg 4/ Armageddon előtt, és lesz egy utolsó nagy feltámadás, 5/ az ezer éves Krisztusi uralom után, a nagy királyi trónszék előtt, amikor az Atya lezárja ezt a világot.
A zsidó társadalomban nem volt ismeretlen sem a feltámadás, Ján.11.24. (bár a sadduceus pártiak nem hittek benne), sem az elragadtatás, hiszen kultúrájuk része volt a nagy próféták Énokh és Illés elragadtatása is. Az elragadtatásról azt mondja az Ige, hogy nem tudjuk a napját és az óráját, viszont tudhatjuk az időszakát. Az ún. „vigyázó”, „figyelő” szolgálatban állók bizony nagy erőkkel kutatják az időpontokat. Természetesen ennek a szolgálatnak is vannak utánzói, akik komolytalanok, nagy károkat tudnak okozni a dátumállításokkal, sokszor a felelőtlenebbek mellé is lőnek, önnön szívükből saját vágyaikat szólják Ez.13.17. Az időpontokat keresni nem bűn, a tanítványok is megkérdezték Jézust, mikor lesznek meg mindezek, sőt a próféták és az angyalok is tudni szerették volna. Mt.24.3., 1.Pét.1.11-12.,

Márk 13:32 Senki sem tudja, mikor érkezik el az a nap, vagy az az óra: sem a mennyei angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya. (UFB)

Jézus Krisztus szolgálata Izrael fiai felé korlátozódott, amíg a Földön járt, ebben az időben mind az Egyház, mind az elragadtatás még misztérium, titok volt, nem volt kijelentve. Pál apostol szolgálata indult el a nemzetek felé és neki nyílt meg a kijelentés, miszerint a nemzetek is örökös társak a Krisztusban Ef.3.6., és Izrael utolsó hét éves ítélete előtt le fog járni a nemzetek megtérésének ideje, ekkor az Egyház elragadtatik. Luk.21.24., Izrael magára marad, mint ahogyan József kitessékelte házanépét, mikor felfedte magát testvérei előtt 1.Móz.45.1.

1. Thesszalonika 5:1-4. Úgy gondolom, a kijelölt időszakokról és időpontokról, nem kell külön írnom nektek, testvéreim. Hiszen jól tudjátok, hogy az Úr Napja olyan váratlanul fog megérkezni, mint az éjjeli tolvaj. Amikor majd mindenki azt mondja: „Most teljes béke és biztonság uralkodik!”, hirtelen rájuk tör a pusztulás. Olyan váratlanul fog ez bekövetkezni, ahogy a szülési fájdalmak rátörnek a terhes asszonyra. Ezek elől semmiképpen nem tudnak elmenekülni! Ti azonban, testvéreim, nem a sötétségben (hitetlenségben) éltek. Ezért számotokra az Úr Napja nem váratlanul fog megérkezni, mint a tolvaj. (EFO)

Az Egyház elragadtatása nemcsak menyegző, hanem stratégia is. Az Úr irgalmas, tudjuk, hogy Szodoma és Gomora ítélete előtt az igaz Lótot kihozatta a városból, és csak utána jött a meteorok általi ítélet. Az Egyházát is az ítélet elől hozza ki az Úr, mert az igazak, akik az Atya Jézus Krisztusban felajánlott kegyelmét választották nem részesei az Isten ítéletének (haragjának). 1.Thessz.5.9. A sátán elől azonban ez is el van rejtve.
A világ hozzáállása ehhez az eseményhez egyértelmű lesz. Hoznak majd egy központi magyarázatot, amit az emberek tudatlanságuk (a Bibliát 1600 évig latinul idézték, így az emberek lelkében nincs gyökere az ismeretnek) miatt el fognak hinni. Ez a világ Isten ellensége, a sátán befolyása alatt van, aki le fogja tagadni az elragadtatás isteni okát. Különböző teóriák léteznek már most is. A fent említett filmben egy nukleáris sugárzás következményeként magyarázták meg. Hallottam már, hogy napszél, vagy űrszél, kozmikus sugárzás lesz az oka, de lehet, hogy a CERN üzemhibájára fogják fogni, de a NIBIRU bolygó, vagy egy UFÓ érkezése is esélyes indok:). A New Age (új világkorszak) hívők úgy gondolják, hogy a buta, maradi keresztényeket, akik visszafogták a transzhumanista, vagy az újbabiloni civilizáció fejlődését, a Földanya lökte ki magából. Semmiképpen nem fogadják el, hogy Isten kapta ki az övéit a világból, hiszen ezzel elismernék a Bibliát, Isten létezését. Ez a világ a bűn alatt vesztegel, és ítélet előtt áll.

       film2        film1

Az elragadtatás következményei között szerepel, 1/ egy teljes káosz, hiszen sok ember hiányozni fog a munkahelyéről, a kórházból, a családjából, a bankok, az adó és TB nyilvántartásból. Ha közlekedési eszközről ragadtatik el valaki, ott bizony balesetek lesznek. 2/ Mivel Jézus dicsőségben jön el a felhőkig, olyan erős kisugárzása lesz, hogy várhatóan a Föld elektromos hálózata meg fogja sínyleni, tehát áram, pénz, boltok és kommunikáció nélkül marad egy időre a lakosság, az egész bolygón. Erre magyarázatot kell adni és ebben a vákuumban a következő lépés, 3/ hogy megjelenik a bűn embere 2.Thessz.2.3. egy politikai világvezető személyében, aki békére és biztonságra hivatkozva új világrendet vezet be, egy már újra felosztott világban. Ehhez pár hónapos átállás mindenképpen szükséges, de a lényege várhatóan az elektronikus azonosítás lesz, mindenki chipet kap, aki még él. 4/ Mivel hatalmas lesz a félelem és bizonytalanság a Földön, mindenki válaszokat fog keresni a jelenségre. A vallások nem tudnak választ adni, aki tudna, pl. az itt maradt keresztények egy része, azokat kizárják a társadalomból és elhallgattatják őket. Ha van még annyi eszük és tudásuk, nem veszik fel a chipet, inkább vállalva mindent az Úrért, és a saját örök életükért, hiszen az üdvösség még ekkor is elérhető. Az új világrend vezetői meg fogják adni a választ, és a világbékére hivatkozva egy vallássá ömlesztik az összes vallást. Ezt olyan profin teszik, hogy mindenki ott maradhat, ahol van, de lesz egy közös koncepció, az új világrend új vallása, amiben lesz közös nevező, de hiányzik belőle az igaz Isten. Ez a nagy összeolvadás lesz a Babiloni “Nagy parázna”, aki a Jelenések könyvében a fenevadon, azaz az államhatalmon lovagol. Sajnos sok itt maradt keresztény gyülekezet be fog menni az antikrisztus Nagy paráznájába és az antikrisztussal és Isten ellen lázadó politikai rendszerével fog paráználkodni, azaz előtte leborulni, szolgálni és imádni őt. Mt.25.15. 5/ A mennyei Egyház ebben az időben épp nászát, jutalmazását, felkészítését, feladatkiosztását kapja meg ebben a 7 évben, mert a lakodalmak 7 napig tartottak Izraelben. 1.Móz.29.27. 6/ Izrael ez alatt a 7 év alatt átmegy a megtisztuláson és az ítéleten, és így Isten visszafogadja őket a házassági szövetségébe. 7/ A földi hívők épp mártírhalálra készülnek, de addig is minden elszántsággal hirdetik az Igét. 8/ Kiküldetik a 144 ezer Isten erejével felruházott zsidó származású igehirdető, és óriási ébredés lesz, jelek, csodák történnek általuk. 9/ A történelem halad a végkifejletébe és ítéletébe az antikrisztus vezetésével, miközben Isten harag poharai katasztrófák jelenlétében a Földre öntetnek. 10/ Armageddoni ütközet, ahol a világ nemzetei összefognak Izrael ellen, de Jézus és szentjei beavatkoznak és leszerelik az antikrisztust és a hamis prófétát, a sátán pedig ezer évre meg lesz kötözve.

Az elragadtatásnak van néhány kifejezett előjele az Igében. Megítélhetjük az időszakokat, minthogy a mezők készek az aratásra Ján.4.35. látjuk a világ állapotát, az emberek erkölcsi hanyatlását 2.Tim.3.1-6., de a legfontosabb jel, hogy az Egyház az aposztázia állapotában van már. Az aposztázia elszakadást jelent, a hittől az igazi Jézustól, hamis Jézusokban, hamis (pl. bővölködés) evangéliumokban hisznek a hívők. Az is tudjuk, hogy az utolsó trombitaszóra indulunk.  Kikövetkeztethető, hogy békeidőben kerül rá sor, mert az emberek láthatóan napi életvitelüket élik.

Mt 24.38.40 Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. (UFB)

A Jelenések 12. fejezetében leírt látomás jelentése is az elragadtatáshoz kapcsolódik. Az asszony Izraelt jelképezi a Mazzaroth/zodiákus szerint, a fiú magzat pedig Jézust Krisztust, akit itt a Jupiter királybolygó jelöl. Mivel két szülésről is találunk Igéket,  egyet vajúdás nélkül Ézs.66.7., egyet vajúdással Ézs.7.14., elméletben lehetséges, hogy az Egyház elragadásáról és Izrael nyomorúságban való születéséről van szó. Jézus Krisztus maga mondja, hogy lesznek jelek az égben Luk.21.25., tehát erre bátran figyelhetünk. Szintén Ő  úgy írja le visszajövetelét, mint ahogyan egy tolvaj éjjel betör a házba. Pál apostol azonban azzal vigasztalja Isten népét, hogy csak a sötétségben lévőknek fog tolvajként visszajönni, ezek a Jel. 3.3. szárdiszi és a laodikeai gyülekezetek. Érdekesség, hogy a jeruzsálemi Templom szolgálatát leíró elbeszélés szerint a főpap mielőtt belépett az esti áldozat elvégzésre, jelet adott magáról, általában hanggal, hogy az esetleg alvó szolgálók összekapják magukat. Az ő beceneve volt a “tolvaj”.:)

2. Thesszalonika 2:3 Semmiképpen ne engedjétek, hogy valaki becsapjon benneteket! Mert mielőtt az Úr Napja eljönne, még más dolgoknak is meg kell történniük. Előbb az Istentől való elfordulás ideje következik, és megjelenik a Bűn Embere, aki pusztulásra van ítélve. (EFO)

1. Thesszalonika 4:16  Akkor maga az Úr fog leszállni a Mennyből! Felhangzik egy hangos parancsszó, az angyalok fejedelmének hangja, és Isten trombitajele. Erre azok fognak feltámadni, akik úgy haltak meg, hogy hittek Krisztusban. Ők lesznek az elsők. (EFO)

2017-06-25 22.30.33.png

A napba öltözött asszony.

Jelenések 12:1 Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona;várandós volt, és vajúdva, szüléstől gyötrődve kiáltozott.Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét diadém; farka magával sodorta az ég csillagainak egyharmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét.Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához. (UFB)

1. Thesszalonika 5:2 mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra; és nem fognak megmenekülni.Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. (UFB)

Léteznek a Biblián kívüli rámutató jelek is. A 2016-2017-es év a Izraelben a 5777. év, ami messiási év. Mindemellett jubileumi év is, azaz minden ötvenedik évben felszabadulás, adósság eltörlés volt a nemzet része. Az Úr ünnepei, amit rendelt Izraelnek egybe esnek az Egyház nagyobb eseményeivel, ezért joggal feltételezhető, hogy mivel a tavaszi négy ünnep már be lett töltve az egyház történelme alatt, a következő ünnep az őszi ünnepek valamelyike lehet. A kürtzengés lehet azért, mert trombita szól és a hagyomány szerint a halottak ekkor feltámadnak. A Yom Kippur lehet azért, mert az ítélet és az esküvők napja. A Sátorok ünnepe pedig lehet azért, mert az átváltozás napja, de előkép lehet, ahogy mint Eszter királynét Tévet hónapban vitték fel a királyi házba. Az Úr naptára hold alapú, számunkra kicsit bonyolult, ezért itt nem mennék bele. Szökőévekben, az árpa érésének bizonytalansága miatt, akár egy hónapot is csúszhatnak az őszi ünnepek, az emberi számítgatások sok tényezőt nem vesznek figyelembe.

2.Pét.3.9. Az Úr nem késik el ígérete teljesítésével, bár vannak, akik ezt gondolják róla. Nem késik, hanem türelmesen vár ránk. Azért vár, mert nem akarja, hogy akár csak egyetlen ember is elvesszen. Ellenkezőleg, azt akarja, hogy mindenki megváltoztassa gondolkozását és életét. (EFO)

A várakozás nehéz, a menyasszony csak szíve megérzéseire hagyatkozhat, érzi hogy közel van Vőlegénye, az ajtó előtt. Az is elképzelhető, hogy a Vőlegény megméri szerelmének hőfokát és próbára teszi őt egy riasztással. Az igazi menyasszony azonban ezt nem veszi sértésnek, továbbra is bízik Benne, csak egyre fókuszál: “Jövel Uram Jézus”.

Énekek éneke 1:4 Vigyél engem magaddal, fussunk, vezess a szobádba, királyom! Ujjongva örüljünk veled, emlegessük bornál is jobb szerelmedet, méltán szeretnek téged! (UFB)

IMA/Prayer

Az elragadtatás után magyar nyelven: https://www.youtube.com/watch?v=W5Pxnh0yMzY

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: antikrisztus, egyház, elragadtatás, Jézus, krisztus, menyasszony | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s