Események a szentek elragadtatása körül – A Nyomorúság ideje -Perry Stone

Perry Stone2PDF
Az elragadtatásról szóló értelmezések az utóbbi néhány évben nagy mennyiségben kerültek publikálásra, valószínűleg az idő szava miatt.  Perry Stone pásztor alábbi két videó-tanításának összefoglalóját azért gondoltam érdemesnek megosztani, mert olyan részletekről is beszél az elragadtatás témájában a görög eredeti nyelv alapján, amiről csak ritkán szoktunk. Az összefoglalók nem tudják visszaadni a tanítók személyiségükkel átadott  teljes szolgálatát, ezért aki ért angol nyelven, feltétlen javaslom, hogy hallgassa meg a teljes tanítást. A prédikáció nem szépirodalmi kategória, hanem többnyire tanítás, buzdítás, egyszerre különféle képességű és hátterű emberek számára. Élménydús olvasást kívánok!:)

1Thesszalonika 4:14-17  Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.
Hadd mondjam el, hogy az Újszövetségben nagyon világosan benne van, hogy Jézus, aki felment a Mennybe, vissza is fog jönni a Földre.
János 14:1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.
Apcsel 1:11  és ezt mondta: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.”
Efezus 1:9  Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van.
1 Korintus 15:51-52  Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.
Ez csak néhány igevers, de az Újszövetségben 318 hivatkozás van arra, hogy Jézus vissza fog jönni. Mindig mondtam, hogyha betöltötte a próféciákat az első eljövetelekor, be fogja tölteni a második eljövetelekor is és uralkodni fog a Földön 1000 esztendeig. Nagyon sok emailt kapok, amiből három kérdésre fogok remélhetőleg válaszolni ma, kicsit szokatlan módon.
♦ Ha annyi ember eltűnik a Földről, miért nincs erről semmi írva az Ó-, és Újszövetségben?
♦ Miért nincs róla szó, hogy mit fognak erre reagálni az itt maradt emberek?
♦ Miért prédikálja néhány pásztor, hogy az elragadtatás után az itt maradottak nem fognak észrevenni semmit? Ha annyi ember eltűnik, hogyan lehet világbéke, (ahogyan sok prófécia prédikátor tanítja), a nagy nyomorúság első 42 hónapjában, ha sok ember eltűnik?
Ezek miatt a kérdések miatt kezdek el tanítani most az elragadtatásról. Szeretném elmondani az embereknek, hogy Jézus jön vissza, és amikor visszajön, a romlandó testünk elváltozik romolhatatlanná, és elhagyja ezt a bolygót és hiányozni fogunk innen. Szeretnék néhány dolgot megosztani veletek. Van néhány állításom, amit szeretnék felolvasni. Néhány gondolat, amit erről a témáról tudunk, családon keresztül öröklődött át. Sokszor olyan gyakorlaton át, ami nincs a Bibliában.  Miért tűnik úgy, hogy a Biblia nem ad jelzést, hogy a világ pánikban lesz, amikor több millió ember eltűnik? Lehetséges, hogyha megérted a villámlás hatását és hogy hogyan jön a képbe az elragadtatás, ráébredsz. A legfontosabb megérteni egy szokatlan kérdést, összegezni, mit jelent a világosság és villámlás.
Máté 24:27  Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is.
Jézus összehasonlítja az eljövetelét a fényességgel (világossággal), ami keletről jön és nyugat felé megy.
1Korintus 15:51-52  Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.
Mielőtt megnéznék, mit jelent az, hogy elváltozunk egy pillanat alatt és mielőtt beszélnék a fényről és hogy hogyan jön ez össze az Úr visszajövetelével, engedjétek meg, hogy letisztázzam, hogy a Bibliában két különböző visszajövete van az Úrnak. A legtöbb ember csak egyet ismer, de kettő van és mutatom a verseket.
2Thesszalonika 2:1-3  Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim,hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia.
Az eljövetel szó itt a “parouszia”, ami “személyes jelenlétet”, “királyi látogatást”, visszajövetelt jelent. Kétfajta visszajövetelről van tehát szó:
összegyűjtés

1/ A mi „összegyülekezésünk” görögül “episzünagógész” – ennek a szónak a gyökere „egy hely, ahol összegyűlnek”. Vegyük figyelembe, hogy a zsidó emberek, az Ószövetségben úgy hívták:  „Nagy összegyűjtés”, egyetemes összegyűjtés.
Zsidól. 12:22-23  Nem, ti nem ilyen helyre jöttetek! Az az új hely, ahová érkeztetek, a Sion hegye! Az Élő Isten városához érkeztetek, a Mennyei Jeruzsálemhez. Ezer és ezer angyalhoz, akik összegyűltek (tömeggyűlés), hogy együtt örvendezzenek. az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez.
2/ Itt az összegyűjtés szó a “panégürei”, ami “tömeggyűlést”, “ünnepi gyűlést” jelent, egy helyen, élők, holtak, angyalok összegyűjtetnek Isten tróntermében. Tehát jöttetek a mennyei Jeruzsálembe, ott lesz az emberek nagy tömegének összegyülekezése, ami az elsőszülöttek Egyháza, akiknek nevei fel vannak írva a Mennyben és Isten megítéli a tökéletességre jutott szellemeket. Ez egy elragadtatás-, feltámadás vers, amikor elragadtatnak a szentek és azonnal a szent városba érkeznek, ahol a “béma” bírói szék elé állnak és megítéltetnek, amiről Pál is beszélt az Újszövetségben. Tehát ez egy tömeggyűlése a hívőknek a Mennyben. De néha úgy hívták:  a “Nagy összegyűlés”összegyűlésEz a „Nagy összegyűlés” a judaizmusban minden hetedik évben történt, a zsidó emberek között. Mindenkinek meg kellett jelennie asszonyoknak, gyerekeknek is. A király a főpappal együtt nagy szerepet játszott ebben minden 7. évben. Értsük meg miért fontos ezeket tudni. Jelenleg Jézus a mennyei főpap, a Zsidó levél szerint, de úgy jön el, mint királyok Királya és urak Ura a Jelenések 19. szerint. Tehát a nagy összegyűlésen részt vesz a király és a főpap is minden 7. évben és az asszonyok és gyerekek és férfiak is. Érdekes, hogy a Bibliában többféle trombita van.
A sófár állatok szarvából készül, lehet nagy antilopszarvból, vagy kisebb kosszarvból. Ezen kívül vannak fémből, az ezüstöt akkor használták, amikor összehívták a tábort az indulásra, vagy Yom Kippurkor, amikor jubileumi évet is kihirdettek (minden 7. év 7. hónap 10. napján). Azért beszélek erről, mert szeretném elmagyarázni, amit sosem tudtam és sosem olvastam róla, ez nincs a Bibliában sem, ez csak a zsidó történelemben van meg. Pál azt mondja, hogy Isten fog trombitát fújni az elragadtatáskor. A Bibliában a fémek bizonyos dolgokat jeleznek. Az ezüst mindig a megváltást jelenti, a bronz az emberit, de az arany mindig az istenit, a szentet jelképezi. Mielőtt Pál leírta volna ezeket a verseket minden 7. évben „Nagy összegyűlést” tartottak, ahol arany trombitát fújtak meg. Arany trombitát fújtak, hogy összegyűjtsék az asszonyokat, gyerekeket, férfiakat a Templomba imádni Istent, úgy vélem, hogy ez az elragadtatás, mert szó szerint Isten trombitája fog szólni.
2Timóteus 4:1  Timóteus, ezt a parancsot úgy adom neked, mintha Isten és Krisztus Jézus előtt állnánk. Mert Krisztus Jézus vissza fog jönni a Földre, ítélni fog élők és halottak felett, és uralkodni fog, mint király.
Ebből is kiderül, mert nyomokat találunk a szövegben, hogy Jézusnak két megjelenése van. Mint említettem, a szentek összegyűjtése az elragadtatás, a másik, amikor Jézus a szentekkel együtt visszaérkezik a Földre és felállítja királyságát a Jelenések 19 szerint.
2. Thesszalonika 2:1  Most pedig, testvéreim, Urunk, Jézus Krisztus visszajöveteléről szeretnék írni nektek, és arról, hogyan fog bennünket összegyűjteni, és hogyan találkozunk vele.
Ez az elragadtatás.
2Timóteus 4:1  Timóteus, ezt a parancsot úgy adom neked, mintha Isten és Krisztus Jézus előtt állnánk. Mert Krisztus Jézus vissza fog jönni a Földre, ítélni fog élők és halottak felett, és uralkodni fog, mint király. Élők és halottak között az ő királyságában fog ítéletet tartani.
Táblázat 2.
elragadtatás3

Két ítélet lesz? Így van. A megjelenés “epiphaneia” manifesztációt jelent, az Újszövetségben ötször fordul elő, mindig akkor, amikor Jézus megjelentette magát az embereinek a hívőknek. A „baszileia” “királyi birodalmat” jelent, ez a hívők megítélését jelenti. Akik még élünk elragadtatunk találkozunk az Úrral a levegőben és azok, akik már elhunytak feltámadnak és együtt megyünk a Mennybe a Jelenések 11.18. szerint ítéletre.
Jelenések 11:18  Megharagudtak a nem zsidó népek, de most elérkezett a te haragod ideje. Itt az idő, hogy megítéld a halottakat. Eljött az ideje, hogy megjutalmazd szolgáidat, a prófétákat, szent népedet és mindazokat, akik tisztelnek téged, kicsiket és nagyokat egyaránt. Itt az idő, hogy elpusztítsd azokat, akik a Földet pusztítják.
Megítéltetünk, jutalmat kapunk, mielőtt Jézus felállítaná ezeréves Királyságát a Földön. Össze kell gyűjtenie a választottait a Föld négy sarkáról Jeruzsálembe, hogy szétválasszák a búzát a pelyvától. Az emberek szétválasztása az alapján lesz, hogy akik felvették a fenevad bélyegét azoktól, akik túlélték a nyomorúságot a bélyeg nélkül. A búza azok, akik nem vették fel a bélyeget. Jézus amikor felállítja királyságát, először megkötözi a sátánt, majd ítéletet tart.
Jóel 3:2  (4:2) összegyűjtök minden népet. Jósáfát völgyébe vezetem őket, és ott tartok ítéletet fölöttük, amiért szétszórták a népek közé tulajdon népemet, Izraelt, és felosztották országomat.
Jézusnak két eljövetele van, az egyik az elragadtatáskor, a másik a szentekkel együtt a Földre való visszajövetele. Vannak, akik szkeptikusan állnak ezekhez a dolgokhoz, hadd mondjam nekik, hogy volt valaki 5000 évvel ezelőtt, aki elég hiteles, Énokh, a Teremtés könyvében, aki elragadtatott a Mennybe.  Egy másik ember Illés, a 2Királyok 2. fejezetében szintén elragadtatott. Jézus 2000 évvel ezelőtt ragadtatott el az Olajfák hegyéről, eltűnt a szemük elől és ezt 500 ember látta. Ezért, csak emlékeztetlek, hogy ez a három személy letesztelte az elragadtatást, és két vagy három tanúbizonyságra minden megáll, tehát igaz.
Lépjünk egy kicsit tovább. Zsidólevél 11.5 Énokh hirtelen eltűnt, egyszerűen kilépett, mert Istennel járt. Énokh egy kép, ahogy Jézus elviszi az övéit. Jézust egy felhő fogadta be a szemeik előtt. A felhőt a klasszikus görögben „gyalogos katonának” is fordítják, ami sok embert jelent. Emlékeztek, hogy amikor Jézus feltámadt, vele együtt sok szent is feltámadt a halálból. Ezek a szentek lehetnek a felhő, mert az is meg van írva, hogy a tanúbizonyság felhői veszik körül.
Zsidók 12:1  Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát.
1Thesszalonika 4:17  azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.
Illés azért példa, mert elragadtatott, de vissza fog jönni tanúbizonyságul a nagy nyomorúság idejére. Mi is elragadtatunk, de nem maradunk a Mennyben örökre, hanem egy idő után Jézussal együtt jövünk vissza Jeruzsálembe, ahol ezer évig uralkodni fog. Ez a három előkép a Krisztus hirtelen való visszajövetelére is. Illés kb. 2800 évvel ezelőtt ragadtatott el, majd visszajött az átváltozás hegyére és majd visszajön a két tanúbizonyság egyikének is. A tanítványok felismerték, hogy ő Illés. István látta Jézust az Atya jobbján a Mennyben, Pál látta őt fényességben a damaszkuszi úton, és hangot hallott, “miért üldözöl engem”? János látta Őt és leesett a lábai elé, mint egy holt, tehát Jézus halála után igenis visszament a Mennybe. Azok az emberek fognak hiányozni a rapture2Földről, akik teljesek voltak a hitben, akik várták az Úr visszajövetelét. Hitem szerint azok ragadtatnak el, akik hisznek az elragadtatásban. A Bibliában meg van írva, hogy akik várják az Úr eljövetelét különleges áldásban részesülnek. A másik feltett kérdésre, hogy a Bibliában miért nincs szó azokról, akik eltűnnek, azt tudom mondani, vannak példázatok, amikor erről beszélnek.
Máté 24:40  Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik,
Megdöbbentő, hogy ez kétezer éves kijelentés. Arról szól, hogy a Föld egyik részén dolgoznak, a másik felén alszanak, ezért “nem tudhatja senki a napot és az órát, csak az Atya maga”. Másik példa a 10 szűz, akiből öt felvétetik, öt otthagyatik. Amikor eltűnnek az emberek, totális káosz lesz és az emberek nem fogják tudni mi történt. Ahol felnőttem, úgy tanultam, hogy mindenki elragadtatik, aki gyülekezetben van, de ez nem igaz.
Máté 24:43  “Azt pedig jegyezzétek meg: ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, és nem hagyná betörni a házába.
Máté 25:10  Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót.
Máté 25:30  A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.”
Itt is van szétválasztás és kivettetés a külső sötétségre. Vannak, aki azt mondják, hogy a külső sötétség a pokol, de mások úgy vélik, ez a  Nyomorúság. Lesz sírás és fogcsikorgatás azoknak, akik nem várták teljes hittel az Urat, ez is egy lehetőség.
Máté 22:13  Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.
Nézzük meg Lót napjait, hiszen a Biblia azt mondja, hogy olyanok lesznek az utolsó napok, mint Noé és Lót napjai, amikor az Embernek fia visszajön.
1Péter 3:20  akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Nóé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vízen át.
Az egész Földről 8 ember tartatott meg. Az egész Földet eltörölték. Lót idejében volt öt város a Holt tenger déli részén Sodoma, Gomora volt a két legnagyobb. Zora egy apró falu volt a hegyen, ahová Lót menekült egy barlangba a két lányával a pusztulás után. Lót és két lánya megmenekült, de a felesége sóoszloppá változott. A Holt tenger partja azon a részen csak só. Amikor vulkán tört ki ott, felrohantak a hegyre, de a felesége késlekedett, amikor visszanézett és beborította a só a kitöréskor. Az ősi Sodoma helyén ma hegy van és 1,6 km mély só. Izraelben sót bányásznak főleg.
Zsidók 4:9  A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére.
Ha nem hiszel, nem mehetsz be a nyugalomba. Izrael hitetlenség miatt nem jutott be (tud-e Isten asztalt teríteni a pusztában?), így nem örökölték az ígéret földjét. Pál figyelmeztet minket, hogy ne legyen gonosz szívünk, hogy elhagyjuk az Urat. Itt a nyugalom azt jelenti, hogy nem mehet be a mennyei szabbathba, az örök nyugalomba, aki nem hisz az elragadtatásban. Ha nem hiszel a megváltásban, nem vagy megmentve, ha nem hiszel a megszentelésben, nem vagy megszentelve, ha nem hiszel a Szent Szellemben való alámerítésben, nem fogod venni a Szellemet és ajándékait. Ha nem hiszed, hogy Isten meg tud gyógyítani, nem gyógyulsz meg. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Ha nem hiszel az elragadtatásban, nem fogsz elmenni. Ezért fognak itt maradni emberek és le lesznek fejezve a bizonyságukért … Ez nem az igaz egyház, ezek nem a győztesek. Ezek azok a kedves emberek, akik csúfolódtak. A világ sokkolt és nyugtalan lesz, amikor mi hiányozni fogunk. négy lovasA Jelenések könyvében látjuk a 7 pecsétes könyv megnyitását, látjuk, hogy a vének imádják Jézust, letévén a koronájukat. Azt mondja az Ige, hogy itt már minden nemzetből megváltottak dicsérik Őt. A négy lovasnál olvassuk, hogy a négy lovasnak két kardja van. A 7 éves nyomorúság elején kardjuk van, hogy háborút indítsanak. Mióta élek, mindig azt hallottam, hogy az Antikrisztus problémamegoldó lesz, hogy világbékét hoz és a világ 3,5 évig egy hamis békében fog élni és amikor a zsidók ellen fordul, elszabadul a pokol. Kérlek, hallgassatok rám, a pokol a nyomorúság legelejétől jelen lesz. Mindjárt igazoljuk ezt, mutatok néhány verset.
1. Thesszalonika 5:3  Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra; és nem fognak megmenekülni
Dániel 8:25 Okossága révén sikerül, amihez álnokul hozzáfog, ezért fölfuvalkodik szívében, és háborítatlanul (békében, csendességben, zavartalanságban -nem shalomban) pusztít el sokakat. De amikor a vezérek vezére ellen támad, összetörik anélkül, hogy hozzányúlnának.
A shalom szellemi és mentális béke.
Dániel 9:27  Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget vet a véres- és az ételáldozatnak. A templom szegélyére odakerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés.
Ez az a vers, amiről mondják sokan, hogy az első 3,5 év békés lesz, a második 3,5 év, háborús. Meg kell értenünk, hogy ez a szerződés nem a békéről szól, hanem a Szentföldről. Az Antikrisztus aláír egy nagy földterületről szóló megállapodást Izraellel (szövetséget), majd felállítja a maga 8. birodalmát. A székháza nem Irakban lesz, de a második 3,5 évben Jeruzsálembe helyezi át. Amint mondtam, úgy neveltek, hogy az első 42 hónap béke lesz, de amikor olvastam a Jelenések könyvét láttam, hogy amikor mi elragadtatunk, azonnal kezdenek feltöretni a pecsétek, a béke azonnal elvétetik a Földről. A négy lovasból kettőnek kardja van, megöli az embereket. Amikor majd azt mondja, hogy jegyrendszer lesz, nem tűnik jónak az az első 3,5 év. Mi az, ami gyorsan el tudja venni a békét a Földről? Mi történhet, hogy az egész világ káoszba köt ki? Jézus visszajövetele a felhőkig és az Egyház elragadtatása az ok. Valami, ami még soha nem történt és nem is gondolnak rá. Valami ami 24 óra alatt teljes pánikba viszi a világot.
1 Korintus 15:51-52 Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.
Máté 24:27  Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is.
Amikor a sátánt levetették a Mennyből a lázadása miatt, akkor is villámlás volt.
Lukács 10:18  Ő pedig ezt mondta nekik: “Láttam a Sátánt villámként leesni az égből.
Máté 28:3  Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó.
Érdekes, hogy a villámlás hasonlít Lucifer levettetéséhez, de Jézus feltámadásánál volt még egy földrengés is a városban, hogy az emberek és katonák is elestek.
Máté 28:2  És íme, nagy földrengés volt, az ÚR angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá.
A villámlás gyors, az Úr visszajövetele pedig olyan gyors, mint a villámlás. A villámlás (angolul lightening) olyan gyors, mint a fénysebesség 299 792 458 m/s. A villámlás 4x meg tudja kerülni a Föld egyenlítőjét 1 mp alatt. Így jön vissza Jézus. Jézus korában volt egy mondás, hogyha a villámlás keletről jön, az jó jel, ha nyugatról jön, az szörnyű vihart hoz, az rossz jel, a Nyomorúság…
Ezékiel 1:14  Az élőlények járása-kelése olyannak látszott, mint a villámlás.
A szellemi lények sokkal gyorsabban mozognak, mint a fény. Már ahogy Ezékiel le tudta írni, mintha fénytestük lett volna a lényeknek. Ha egy ember bemegy Isten jelenlétébe, ott fény van. Mózes, amikor bement Isten jelenlétébe, ragyogott az arca. Jézus az átváltozás hegyén fénylett Isten jelenlétében. Fény mindig jelen van ott, ahol Isten megjelenik. A villámlás úgy alakul ki, hogy a pozitív töltésű részecskék a felhők felett vannak, a negatív töltésű részecskék pedig a felhők alatt, a talajközelben pedig újra pozitív részecskék vannak. A felhőkben lévő negatív részecskék vonzani kezdik magukhoz a talaj feletti pozitív töltésű részecskéket, majd felhúzza őket az atmoszférába, ami egy vezető sztrókot okoz, ez egy óriási szikra. Ez az egész aztán visszafordul a felhőkön át a talajig, ezt hívják „visszafelé szikrának”.

Jézus is így jön vissza, ahogy felment az égbe, mint a villámlás. A szikra egy fényjelenséget produkál. Példánkban Jézus a pozitív töltés a felhők felett, sátán a negatív a levegőég ura, aki kormányozza az alatta lévő területet, a szentek a talajon Jézus pozitivitását hordozzák. Jézus a kiáltással és a trombitával átvág az atmoszférán ahol a sátán kormányoz. Minden pozitív töltésű embert fel fog vonzani a felhőkbe és visszahívja őket. Ehhez kell a kiáltás, az arkangyaltól és Isten trombitája.
1Thesszalonika 4:17  azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Két görög szavuk van az égre:
A görögöknél az Olimposz hegye a legmagasabb hegy, a teteje szinte mindig felhővel borított. A görögben két szó van a levegőre A/ a felhő alja, ami érintkezik a heggyel, B/ a felhő teteje ami hegy fölé ér. Az Olimposz hegy megkülönböztetett a többi hegytől, mert teteje az eget éri. Tehát két szavuk van az égre, a felhő alja és a felhő teteje. Tudjuk, hogy a sátán a levegőég fejedelme, és Jézus a felhőkig jön vissza itt mindkettő ugyan az az szó. Jézus a felhők tetejéig jön vissza. Hadd mondjam el azt is, hogy amikor Jákob birkózott az angyallal, az úgy nézett ki, mint egy ember, vagy pl. a Perzsia fejedelmével birkózott az Isten angyala 21 napig. Spirituális lények tudnak birkózni egymással és megkötni és visszatartani egymást, az atmoszférában. Amikor te meg én feltámadunk új testben, az egy szellemi test lesz. Ez az, amit akarok mondani, hogy egy lyuk fog keletkezni a felhőben a negatív atmoszférában, ahol a levegőég fejedelme uralkodik. A gonosz meg akarja előzni az Úr eljövetelét, mert az emberi szellemnek nem engedi meg, hogy behatoljon az uralmi területére, és így nem mehet fel Istenhez. De egy pillanat alatt elváltozunk és mint a villámlás átmegyünk rajta, és semmilyen erő nem tud visszatartani. Nem láttunk még ilyen villámlást, és nem tudjuk, hogyan fog történni az Úr visszajövetele. Jézus rálép a felhőkre, magához veszi a megszentelt, igazságos hívőket és elragadja, hogy találkozzunk vele a levegőégben, nem lesz olyan erő ott, ami visszatarthatna minket. Ezért teszi Jézus gyorsan, ez akkora meglepetés lesz a sátánnak, hogy fordul maga körül hármat és megkérdezi, mi volt ez?
3/ A görög „harpadzó” szó jelentése: “megragad”, “kikap erővel”. Olyasmi, mint amikor egy gyermeket a hajánál fogva elrántasz a közeledő autó veszélye elől. Ez a legjobb magyarázat a Nyomorúság elől való elragadásnak. Mielőtt a pokol itt kitör, szól az Úr, gyerekek gyertek haza és vacsorázzunk együtt. Nos, menjünk egy kicsit mélyebbre. A villámot mindig fény kíséri, a villámlás titka, hogy a villám felmelegíti a levegőt ezer fokra, ez okozza a nagy bummot. A fény és a villám egyszerre látható. Amikor látod a fényt, a hangot is hallod. A hangról meg tudod mondani, milyen messze van tőled a villám 1 mp 348 méter hangsebességben. Látod a villámlást, és 4 mp múlva hallod a hangját. trombitákA kiáltás, az arkangyal hangja, és az Isten trombitája fog hallatszani. Ennek a trombitának aranynak kell lenni, mint a minden 7. évben összehívott gyülekezés ünnepén használtnak. Isten harsonája nem egy betű szerinti “tütütü”, inkább a villámban kell gondolkodnunk. 
Jób 40:9  Van-e olyan karod, mint az Istennek? Tudsz-e olyan hangon mennydörögni, mint ő?

Zsoltárok 104:7 Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszéledtek.
Zsoltárok 77:17  (77:18) A felhők ontották a vizet, a magas fellegek mennydörögtek, nyilaid pedig cikáztak.Mennydörgésed hangzott a forgószélben, villámok világították be a világot, reszketett és rengett a föld.
Ez egy elragadtatás prófécia. Dávid próféta volt.
Zsoltárok 29:3  Az ÚR hangja zeng a vizek fölött, mennydörög a dicsőséges Isten, az ÚR, a nagy vizek fölött. Az ÚR hangja hatalmas, az ÚR hangja fenséges. Az ÚR hangja cédrusokat tördel, összetöri az ÚR a Libánon cédrusait.
Zsoltárok 18:13  (18:14) Dörgött az ÚR az égben, mennydörgött a Felséges jégesővel és tüzes parázzsal.
János 12:29 A sokaság pedig, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt; mások azonban így szóltak: “Angyal beszélt vele.”
Érdekesség, hogy valaki az mondta, hogy angyal szól, más hogy villámlott, más, hogy Isten volt. Az értelmezésed attól függ, milyen közel vagy Istenhez. Amikor az Úr visszajön mit fogsz hallani? Az arkangyal kiáltását, vagy Isten trombitáját. Lesz aki tiszta időben hallja a villámot, és lesz, aki azt mondja igen volt valami természetfölötti, de messze volt nem tudtam megkülönböztetni, valaki hangot fog hallani, gyere fel ide. Mivel kapcsolatban vagyunk Istennel, hogy meghalljuk Őt. Nem mindenki fogja hallani a világon a hangot, csak az fogja hallani, aki rá van hangolva az Ő hangjára. A 2Mózes 19 egy elragadtatási előkép, amikor Mózes felmegy a hegyre és vannak hangok és Trombiták és villámlás. A mennydörgés itt “qolqol” (hang, hangadás, zúgás, dörgés, arab: kiált, zaj, hang). 
2Mózes 19:16  A harmadik napon virradatkor pedig mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Ekkor megrémült az egész nép a táborban.

2Mózes 9:23 Mózes kinyújtotta a botját az ég felé, az ÚR pedig mennydörgést és jégesőt támasztott; villámok csaptak a földre, és jégesőt zúdított az ÚR Egyiptom földjére.
2Mózes 9:29 Mózes így felelt neki: Mihelyt kimegyek a városból, fölemelem kezemet az ÚRhoz. Megszűnik a mennydörgés, és nem lesz több jégeső, hogy megtudd: az ÚRé a föld.
A villámlás szó gyöke „a trombita hangjai”. A hangok miatt írja a Biblia, hogy villámlott a Sinain. Mert a hangok, nem a sófár hangjai voltak, hanem Isten hangját hallották. Amikor Isten szól, az olyan, mint a villámlás (mennydörgés). Amikor Mózes a hegyen hallotta Isten hangját, lent az emberek mennydörgést hallottak. Amikor Jézus visszajön és te szolgálod Őt, akkor hallani fogod az arkangyal hangját, vagy Isten trombitáját, a többi ember csak valami szelet, zúgást, mennydörgést fog hallani.
Jelenések 6:1  És láttam, amikor a Bárány feltörte a hét pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól: “Jöjj!
Volt egy látomásom pár éve az elragadtatásról, Jézus jobbján, balján fényt láttam, ment mindenhová a Földön és mindenki, aki meg volt mentve elragadtatott. Szó szerint ment körbe a bolygón és megtalált mindenkit, hogy magával vigye, millió kis fehér pontok eltűntek a fényben. Ekkor kezdtem felismerni, hogy a villámlásnak köze van az elragadtatáshoz, nemcsak a gyorsaságban. Menjünk vissza a kezdeti kérdésekhez. villám3Amikor Jézus visszajön, olyan lesz, mint a villámlás. A villámlás ereje miatt, valami történik, valószínűleg áramkimaradás lesz több helyen, ez sok veszteséggel fog járni.
Zsoltárok 97:2  Felhő és sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza. Tűz jár előtte, és megégeti ellenségeit mindenütt. Villámai bevilágítják a földkerekséget, látja ezt a föld, és megremeg. Viaszként olvadnak meg a hegyek az ÚR előtt, az egész föld Ura előtt.
Ésaiás próféta könyve 8:22  És azután a földre tekint, és ímé mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva!
Sofóniás 1:14  Közel van az ÚR nagy napja, közel van, igen hamar eljön. Keserves hang hallatszik az ÚRnak napján, kiáltozik akkor még a hős is! Harag napja lesz az a nap, nyomorúság és ínség napja, pusztítás és pusztulás napja, sötétség és ború napja, felhő és homály napja.  Kürtszó és riadó napja az erős városok ellen és a büszke bástyák ellen!
Ésaiás próféta könyve 60:1  Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az ÚR dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége meglátszik rajtad.
1 Korintus 15:51-52  Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.
A görög szó a elváltozunkra az “atomosz”, az ádámi molekula szerkezetből átváltozunk. A feltámadás ereje olyan nagy, hogy a Torinói leplen is látszik a test. Ez az erő elváltoztatja testünket halandóból halhatatlanná, romlandóból romolhatatlanná. Ez az erő megüti a földet és kikapcsolja az áramot az egész földön. Ezt katonailag is igazolták, hogy az un. EMP (Electromagnetic power) impulzusú bombák, melyek a város felett robbantanak fel, nem a földön és 5-500 km-re hatnak. Amikor felrobban, elektromágneses impulzust teremt, ami kiégeti a rézhuzalokat. Ha egy ilyen érné New Yorkot, nem lenne komputer, lift, autó, rádió, TV, mert a vezetékek molekuláit rombolja szét. Semmi elektromos dolog nem működne, minden le lenne kapcsolódva, Szó szerint, amikor Jézus visszajön a feltámadás ereje több millió embert fog feltámasztani egy időben. Képzeld el, hogy milliók molekulaszerkezete változik át. Olyan sok mennyei Szent Szellem érkezik, hogy minden kikapcsol. Hallgass rám, ez az oka annak, hogy a béke hirtelen elvétetik a Földről. Ez lesz az oka, hogy elkezdik egymás ölni az emberek azonnal, ez lesz az oka, hogy ételosztások lesznek. A mobiltelefonok nem fognak működni, a szatellitek sem, nem lesz kommunikációs lehetőség hetekig, vagy hónapokig. Ettől a ponttól minden emberi lény túlélő módban lesz. Ezért mondja a Biblia, hogy sötétség lesz a Földön, és ez a kapcsolata a villámnak a sötétséggel az Igében.

gogNe tudom mikor lesz az elragadtatás, de több prófécia prédikátor egyetért abban, hogy az Ezékiel 38-39. fejezet alatt, ami egy háborúról szól. Az iszlám országok Góg és Mágóg vezetésével összefognak. Érdekesség, hogy Izrael hegyein ütköznek meg, lovasokkal. Példa erre az afgán lovasok, akik a hegyekről lövik le az orosz gépeket. De ilyen ország Pakisztán, Irán, Irak egy része, a Kurdok. Kérdem én, miért megy vissza a világ a lovasharchoz? A Biblia azt mondja az Ezékiel 38-39-ben, hogy tűzeső lesz és kőeső, földrengés, ahol az állatok, a tenger halai is megrendülnek. Ez megtörténhet, és utána 7 évig tüzelnek a fegyverekkel és találd ki hány évig tart a Nyomorúság? 7 évig. Könnyen lehet, hogy az Úr visszajövetele az ezékieli háború kezdete és mivel nem lesz áram, egy régi harcmodorral kell harcolni.
(Innen már nem fordítottam, mert csak tudományos feltételezés a téma, akit érdekel meghallgathatja a videón.  Itt a fénysebességről beszélt, s hogy 1000 esztendő egy nap, majd Stephen Hawkinsról, a féreglyukakról. Írtak könyveket arról, hogy akik meghaltak műtét közben és visszajöttek, mind alagútról beszéltek. Az igaz emberek világosságot láttak, mások sötétséget. Hawkins szerint a féreglyuk egy alagút.)

Elragadtatunk és amikor felébredünk, az örökkévalóság egy másik helyén találjuk magunkat Isten városában.

IMA/Prayer

Forrás:
Perry Stone ~ Events Surrounding the Rapture of the Saints ~ Tribulation videó, English
Perry Stone Defends The Pre Tribulation Rapture Pt 1 videó, English

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: ítélet, összegyűlés, elragadtatás, felhő, Góg, Jézus, lovas, nyomorúság, Perry Stone, trombita, Uncategorized, utolsó idők, villám, visszajövetel | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s