Igaz és hamis krisztus – Derek Prince

Derek Prince4PDF
Az év utolsó posztja nehéz témával foglalkozik, a végidők kifejletével. Újévkor nem könnyű erről beszélni, hiszen mindenre nyitottak ilyenkor az emberek csak a gonosz létezésére és az emberiség korának lezárására nem. Mégis még a mai napon sem szabad, hogy lankadjon a figyelmük, mert a “napok gonoszak”. Mint látni fogjuk a tanítás végére, a szülési fájdalmak után megszületik a gyermek és a vajúdás fájdalmait felváltja az öröm, de addig sok mindenen át kell mennie az Egyháznak. Derek Prince tanítása annyira aktuális (kb. a ’90-es évek elején hangzott el), hogy úgy gondoltam, írásban is megosztom a videóján elhangzott tanítás összefoglalóját. A videón magyar hanggal hallgatható, érdemes időt szánni rá, hiszen a személyes átadásban még inkább átjön a tanító személyisége, ami a tanítványok számára igen csak építő.  Hallgassátok, olvassátok nyitott szível, istenfélelemmel. (Derek Prince  iskoláit az Eton College-ban és a cambridge-i King’s College-ban végezte, életrajza itt elérhető.)
A témánk az igaz és hamis krisztus lesz ma. A krisztus szó minden gyülekezetbe járó kereszténynek ismerős, de azt hiszem sok keresztény nem tudja mi mindent foglal magába. Ahogyan sok zsidó ember sem tudja, mit jelent, amikor a keresztények azt mondják, hogy Jézus Krisztus. A krisztus fogalom nem az Újszövetséggel kezdődött, hanem az Ószövetség központi témája és az Újszövetségben csak beteljesedett. Az Ószövetségben van egy héber szó, amely megfelel a görög szónak az Újszövetségben, ez a „messiás”. Amikor azt mondom, hogy Jézus Krisztus, azt mondom, hogy Jézus a Messiás. De nem csak igaz Messiás, Krisztus van, hanem hamis krisztusok is és szerintem egyre fontosabb lesz, hogy különbséget tudjunk tenni az igaz és hamis között.
1János 2:18  Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, most meg is jelent; mégpedig sok antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
János itt Jézusban hívőknek ír. Itt van az antikirztus szó és azt hiszem ez magyarázatra szorul. Ez egy összetett szó, két részből áll, az anti és a krisztusból. Ahhoz, hogy megértsük, tudnunk kell, mit jelent az anti szó. Az anti előtag görögül két dolgot jelent, „ellen”, vagy „helyett”. Az antikrisztusnak két csapásvonala van. Először krisztus ellen van, majd megpróbálja elfoglalni az igazi krisztus helyét. Az antikrisztus azokat jelenti, aki Krisztus ellen van, a Messiás ellen, szemben áll vele és igyekszik elfoglalni a helyét. Ezt egyszerűen szemléltetve, van olyan gyülekezet, ahol beszélhetsz Szókratészről, Platónról, Buddháról, Martin Luther Kingről és senki nem háborodik fel, de ha Jézusról beszélsz az emberek felháborodnak. Mi ez? Ez a valami először ellene van, de azt készíti elő, hogy helyettesítse. Így most sok antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Korunk végének egyik jellegzetessége az lesz, hogy sok antikirsztus fog megjelenni. Sok ember, aki szemben áll az igazi Krisztussal és az a célja, hogy elfoglalja a helyét. Ez igaz volt az apostolok idejétől fogva. Minél közelebb jutunk a kor végéhez, annál aktuálisabb. A Máté 24. fejezet közvetlenül a kor befejezése előttről beszél. Jézus figyelmeztetett minket, hogy sok hamis próféta lesz és sok hamis krisztus/messiás. Szeretném bemutatni ennek a korszaknak néhány fő jellegzetességét.

Búza-konkoly
Máté 13:29-30 Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe.
Egy földművelőről szól, aki jó magot vetett a földjébe, de éjszaka, amikor senki nem figyelt eljött az ellenség és szándékosan konkolyt vetett bele. A konkoly nagyon hasonlít a búzára, legalábbis növekedésük korai szakaszában. A szolga látta, hogy a konkoly együtt nő a búzával. Ez annak a képe, amit mi keresztények Isten országának látunk. Látjuk a jó gyümölcsöket, a konkolyt, ami úgy néz ki, mint a búza, de nem terem gyümölcsöket. A szolgák megkérdezték a gazdát: menjünk és szaggassuk ki a konkolyt?
Máté 13:29 Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is.
Ez jelzi, hogy nagyon kicsi a különbség a búza és a konkoly között. Még a mezőn dolgozók is könnyen kiszaggatnák a búzát is. Nagyon kicsi a különbség az igazi gyümölcstermő hívők és azok között, akik hívőknek mondják magukat, de nem teremnek gyümölcsöt. Ez nem a hitetlenek világa, hanem ahogy Jézus mondja, Isten királysága, amit mi kereszténységnek nevezünk. Azután Jézus elmondja Isten programját a konkoly kezelésére: Hagyjátok csak együtt nőni mindkettőt az aratásig!  Amikor aztán eljön az aratás ideje, szólok majd az aratóknak: Először szedjétek össze a gyomot, és kössétek össze az elégetéshez! A búzát pedig gyűjtsétek a raktáramba. Az aratók az angyalok, tehát az ember számára túl nehéz feladat a konkoly és a búza elválasztása. Jézus azt mondta, ez nem a ti problémátok, hagyjátok rám és az angyalokra. Amikor eljön az idő, én elintézem. Mi szeretnénk megszabadulni a konkolytól, néha nagyon bosszantó olyan emberekkel foglalkozni, akik azt állítják, hogy keresztények, de nem teremnek gyümölcsöt. A válaszunk az lenne, hogy tegyük ki őket a gyülekezetből, de a válasz nem ez. Türelmesnek kell lennünk, el kell fogadnunk a tényt, hogy a búza közt van némi konkoly. A mi felelősségünk, hogy búza legyünk és ne konkoly. Ha nem lennének képmutatók az Egyházban, nem lenne igaz az Újszövetség. Természetes szempontból érdekes, hogy az éghajlat, ami a búza növekedéséhez kell, megérleli a konkolyt is. Ez igaz a korról, amiben élünk. Ez pedig az engedékenység. A II. VH. utáni korszak meglepő vonása ez. Az egész légkör teljesen megváltozott, lényegében bármit megtehetsz ma, ez igaz a világban és a gyülekezetekben is. Ma tapsolhatsz, táncolhatsz istentiszteleten (ha helye van), nagyon kevés korlát van. Ha jó dolgokat akarsz tenni, engedelmeskedni akarsz a Szentírásnak, megteheted, szabadság van mindkettőnek, a búzának is, a konkolynak is. Ilyen az éghajlat, amiben a kor végéhez közeledünk.

Jellemromlás, okkultizmus
Timóteus 3:1-5 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. Ahogyan Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy amazoké is az lett.
A 2Timóteus 3. fejezet a kor vége előtti időszakról szól, Stresszes idők. 40 éve az emberek még nem is gondoltak a stresszre, nem is tudták, hogy milyen. A probléma gyökere az emberi jellem és magatartás leépülése, ez okozza a veszélyt. Pál felsorol 18 jellegzetességet az emberi magatartásban, ami szembetűnő lesz a kor vége felé. 18 etikai, erkölcsi probléma, ami a mai kultúrában benne van. (ezt kb. 1990-es évek elején mondta). A probléma igazi gyökere az, amit az emberek szeretnek. Önszeretet, pénzszeretet, gyönyörszeretet. Európában ez a három fő dolog irányítja az embereket. Azt gondolnánk ezek mind világi emberek, de Pál azt mondja nem, kereszténynek mondják magukat, de a jellemük leépül, nem változnak meg az evangélium igazsága által, vallják a hitet, de megtagadják az erőt, ami meg tud változtatni. Egy szóval: önzés. Lehetsz olyan ember, aki nem cigizik, drogozik, iszik, de ha önző, csak magának él. Az igaz keresztény igazi megkülönböztető jegye ebben a korszakba: az önzetlenség. Akik nem így élnek, megtartják a látszatot, de megtagadják az erőt. Pál azt mondja, hogy az ilyenektől fordulj el, ne vesztegesd rájuk az időt, önző, önközpontú emberekkel, minél több időt adsz nekik, annál önközpontúbbá válnak. Az én egy börtön és amikor támogatod, megerősíted a börtön rácsait. Pál az okkultizmus előretöréséről is beszél itt. Ez a legdrámaibb változás nyugaton a II. VH. óta. Jannes és Jambres egyiptomi varázslók okkultizmust gyakoroltak. Mózes eldobta a botját és az kígyóvá lett, a fáraót ez nem hatotta meg, lássuk, mit tudnak az én varázslóim. Ugyan az történt. A sátán hatalmat tud adni bizonyos embereknek, hogy csodákat vigyenek véghez. A csata nem teológiai szinten folyt, hanem erő szintjén. Nem teológiai kijelentésekkel fogjuk megnyerni a csatát, be kell mutatnunk egy erőt, ami nagyobb, mint az ellenség ereje.
2Timóteus 3:13  A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve.
Az ámító görögül igézőt is jelent. Miért igéznek emberek? Mágiáról, varázslásról, boszorkányságról szól. Az okkultizmus gyakorlói egyre rosszabbak lesznek eltévelyítvén és eltévelyedvén. Ennek az időszaknak a legfőbb jellemzője az okkultizmus előretörése lesz. Tehát itt van az emberi jellem leépülése, sok névleges keresztény, ami nem mutatja meg az erejét, és az okkultizmus előretörése. Mindezek nagyon jellemzőek erre a korra, amiben élünk. Ez pedig megnyitja és előkészíti az utat az antikrisztus előtt.

Szétváló utak
Jelenések 22:10  És így szólt hozzám: “Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint.
Szétválnak az utak, az igaz még igazabb lesz, a gonosz még gonoszabb lesz. Megint csak az engedelmesség légköre, ami semmit nem korlátoz. Az embereket nem korlátozza a társadalmi elvárás és vélemény külső nyomása. Mindenki azt teszi, ami neki tetszik. Olyan, mintha az Úr azt mondaná, ha gonosz akarsz lenni éld ki, nincs sok időd. De az igaznak azt mondja továbbra is cselekedj igazságot és emelkedj az igazságnak magasabb szintjére. Légy még szentebb. A kor végén szétválnak az utak. A hamis krisztusok megjelenéséről szól a Dániel 8.23.
Dániel 8:23  Az ő uralkodásuk végén, a bűnök tetőfokán, előáll majd egy bősz tekintetű király, kétértelmű beszédek mestere.
Bizonyos királyságokról beszél a Közel-keleten, az ő uralkodásuk végén, a bűnök tetőfokán áll majd egy bősz tekintetű király, kétértelmű beszédek mestere, ez az antikrisztus. Akkor jelenik meg, amikor a bűnösök eljutnak a teljességre, az emberi lázadásnak el kell érnie a tetőfokát.

Megjelenésének jelei és ezek jellemzői
1/ Isten királyságában a búza és a konkoly együtt érnek, ugyan abban az engedékeny légkörben.
2/ A világon az emberi jellem és magatartás teljesen leépül. A romlás visszafordíthatatlan a lét minden területén. Ez igaz az emberi jellemre és a társadalomra.
Isten megoldása az új teremtés. Nem javítja ki a régit, nem reformálja meg, hanem kidobja. Újat hoz elő, ami romolhatatlan, tiszta, aminek az eredete Istenben van.
3/ Okkultizmus előretörése.
4/ Az út szétágazása az igazak és gonoszok számára.
5/ Dán. 8.23. a gonoszok eljutnak a teljességre. Amikor az emberi lázadás Isten ellen, a Törvénye elle, és az Ő Igéje ellen eléri a tetőfokát, az kibocsátja az antikriszust.
János 2:18  Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, most meg is jelent; mégpedig sok antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
Ez egyik formája, ahogy az Újszövetség megmutatja az antikrisztust. Az antikrisztus egy konkrét egyén, aki az emberi történelem végén fog megjelenni, de sok antikrisztus is.
1János 4:2-4  Így tudjátok eldönteni, hogy egy szellem Istentől jött-e: ha elismeri, és ő is azt mondja, hogy Jézus a Krisztus, aki emberi testben jelent meg a Földön — akkor az a szellem Istentől jött. De ha ezt nem ismeri el, és nem akarja kimondani, akkor nem Istentől jött. Ez a Krisztus Ellenségének szelleme, akiről hallottátok, hogy el fog jönni a világra, és már itt is van.
Mennyire fontos ma, hogy megvizsgáljuk a szellemeket, ne higgy minden próféciának, ne higgy minden kijelentésnek, könyvnek, amit olvasol. A hamis próféta olyan ember, akiben hamis szellem van. Nem csak a saját elméjéből beszél, hanem benne van a tévedés szelleme, aki irányítja, amit mond. Fő próbája, hogy milyen szellemmel van dolgod, hogy megkérdezed, kinek mondja Jézust. Ha egy tanítás nem ismeri el tisztán, hogy Jézus a Messiás, eljött testben, az nem Istentől van.

Az antikrisztus három megnyilvánulási formája
1/ Az antikrisztus egy személy, aki megjelenik az emberi történelem végén és az 2/ antikrisztus szelleme, aki 3/ minden antikrisztus által működik. Tehát minden antikrisztus az antikrisztus szellemének irányítása alatt van, de a végső, utolsó változat, ahogy én látom, még nem jelent meg. Könnyen megjelenhet az évezred vége előtt. A példa, amit adtam a vallásos keresztény gyülekezetről, akik semmit nem akarnak hallani Jézusról, az antikrisztus szelleme működött ott. Ha megnézzük a nyugati világot ez a szellem a vallásos keresztények kb. 50%-ában működik. Ez nem egy elmélet a következő évezredre.

Mik az antikrisztus szellemének ismertető jegyei? Hogyan azonosítsuk?
1János 2:19  Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók.
Már János apostol idejében is működtek, a I. szd. vége előtt. Az antikrisztus szelleme, az Isten népével együtt kezd. Különbséget kell tenni két különböző dolog között. A pogányság, ami hamis istenek és bálványok imádása, ami nem annak tagadása, hogy Jézus a Messiás. A pogány világ jó nagy részén még mindig nem hallották, hogy Jézus eljött. Nem lehetsz antikrisztus, ha még nem is hallottál Krisztusról. Ez a pogányság sátáni, de nem az antikrisztus szelleme. Az antikrisztus szelleme csak ott működhet, ahol előbb hirdették a Krisztust. Az antikrisztus szelleme bizonyos értelemben a sátán utolsó lépése, végső kísérlete Isten céljainak megakadályozásában. Véleményem szerint a legerősebb gonosz erő, ami a Földön működik.

Közel-kelet
A Közel-kelet az antikrisztus örvényének a középpontja. Sokkal erősebb ott, mint a Föld bármely más pontján. A sátán egy stratéga. Jól ismeri a bibliai próféciákat és tudja, hogy a kornak Jeruzsálem körül kell lezárulnia. Tudja, hogy a zsidó népnek vissza kell térnie Jeruzsálemhez. A legerősebb védőkorlátot Jeruzsálem körül építette fel, Izrael környékén. Remélem nem bántok meg senkit, de az antikrisztus szellemének egyik legerősebb példája az iszlám. Az iszlám jelentése tökéletesség, teljesség. Kapcsolatos a shalom szóval, ami a héber shalom. Mohamed a Szentírással kezdte, bizonyos részben a könyve, a Korán, az Ószövetségből nőtt ki, sőt a muzulmánok az állítják, hogy elhiszik az Ószövetséget, azt is hogy Jézus eljött, és a Korán beszél Mária fiáról is, de azt állítja, hogy a kereszténység megrontotta Jézus üzenetét és az ő vallás az Ó-, és Újszövetség teljessége. Ez nem személyes támadás az iszlám ellen, hanem, hanem a tények objektív elemzése.
1János 2:22  Mi a legnagyobb hazugság? Ha valaki azt mondja, hogy Jézus nem a Krisztus.
Aki ezt mondja, az Krisztus ellensége, mert nem akarja elismerni az Atya-Isten, és a Fiú hatalmát. Tudja, hogy Jézus eljött, de tagadja azt az állítást, hogy Ő a Messiás. Ez nem teljesen igaz az iszlámra, nem vitatják ezt, de annyira felhígították a messiás fogalmát, hogy a valóságban az már jelentéktelen. 1/ Az antikrisztus szelleme nem fogadja el a bibliai személyben az Atyát és a Fiút. Erre az iszlám kiváló példa, mert fanatikusan ellenállnak annak az állításnak, hogy Jézus az Isten Fia. Az Al Aksza mecset területén 2x is szerepel, hogy Istennek nincs szüksége Fiúra. A muzulmánok elismerik, hogy Jézus próféta volt, a beszédük olyan, mintha hinnének, de próbáld meg, hogy elismerjék, hogy Jézus az Isten Fia és teljesen más lesz a reakció. Az iszlám hátterű emberek könnyebben reagálnak, ha látják a csodákat, akkor be lehet őket vezetni a megtérő imába. Ebben el kell mondaniuk, hogy: Úr Jézus Krisztus, hiszem, hogy Te vagy az Isten Fia, az egyetlen út Istenhez. Hiszem, hogy meghaltál a kereszten és feltámadtál a halálból. Egy másik dolog, amit az iszlám tagad, hogy Jézus valóban meghalt. Azt állítják, hogy egy angyal szellemben elvitte őt a keresztről, a valóságos halála előtt. Remélem értitek, hogy ez nem az iszlám elleni támadás, ez egyszerűen az elemzése annak a vallásnak, a Szentírás kijelentésének a fényében. Ez a legnagyobb erő, ami ma a Földön ellenáll az evangéliumnak. Az antikrisztus szelleme a sátán végső fegyvere. Vannak más szellemi erők is, amelyek hasonlóan bemutatják az antikrisztus szellemét. Kérlek tartsátok észben, hogy nem elég vallásosnak lenni, sőt a vallás a legmagasabb akadálya Jézus elfogadásának. Hiszem, hogy ez a végső ütközet az antikrisztus szelleme ellen zajlik. Ez a sátán utolsó védőfala, hogy meggátolja ennek a korszaknak a lezárását. Évszázadokkal ezelőtt felépítette ezt a védőfalat, teljesen körbe vette vele a Szentföldet és Jeruzsálem városát. Nézz meg egy térképet, minden nemzet körülötte muzulmán. Azokban a nemzetekben tilos az evangéliumot hirdetni. Egy muzulmán, aki megtér, annak halálos ítélet jár, általában saját rokonai ölik meg, mert szégyennek tekintik, minden muzulmán családra nézve, ha bárki megtér Jézushoz. Inkább nem állják ki a szégyent, az apa, a testvérek végzik ki a hívőt.

Az antikrisztus 3 címe, aposztázia
Thesszalonika 2:2  Kérünk, hogy ne féljetek, se ne zavarodjatok össze, ha azt mondja valaki, hogy az Úr Napja már itt is van! Mert vannak, akik ezt állítják, és bizonyos szellemek üzenetére, vagy tanításokra hivatkoznak. Még az is lehet, hogy olyan hamis levelet mutatnak nektek, amelyről azt állítják, hogy mi írtuk.
Pál Jézus hatalommal és dicsőséggel való visszajöveteléről beszél, hogy felállítja királyságát, (parouszia, eljön, mint király). Látni a sátán ügynökeinek megtévesztését, már Pál idejében is. Még olyan levelet is terjesztettek, amiről azt állították, hogy Pál írta őket. „Ne higgyetek olyan levélnek, amelyen nincs rajta az aláírásom”. Az elszakadásnak meg kell történnie. A görög „aposztázia” szó a kijelentett igazság szándékos elutasítását jelenti. Teljes hitehagyás. Csak azok között történhet meg, akik közt megvan a kinyilatkoztatott igazság. Az Egyházban fog ez megtörténni. Még egy helyen fordul elő ez a szó, amikor Pált azzal vádolják, hogy a mózesi Törvénytől való hitehagyásra buzdítja a népet. Az Úr eljövetele nem lesz meg, amíg előbb nem lesz meg a hitehagyás. A bűn embere, a törvénytelenség embere, a kárhozat fia.
Máté 24:12  Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül.
A jelenések 13-ban pedig fenevadként jelenik meg az antikrisztus. Kegyetlen, durva, erőszakos, pusztító teremtmény. Júdást is a kárhozat fiának nevezi az Ige, ő is együtt kezdett az apostolokkal. Van két szereplő a Jelenésekben a fenevad és a bárány, kiemelt ellentétek. A világnak választania kell majd, melyik mellé áll. „Melyiket akarjátok, hogy elbocsássam, Jézust vagy Barabbást?” Akkor is a többség Barabbást választotta, a gyilkost. Ez meg fog ismétlődni az idők végén és az emberi faj az antikrisztust fogja választani. Isten egyik eszköze az antikrisztus az emberek megítélésében, ami működött a történelem során, hogy megengedte, hogy olyan uralkodójuk legyen, melyet megérdemelnek. Így lesz Isten egyik végső ítélete, hogy megengedi, hogy egy szörnyen kegyetlen, gonosz, zsarnoki, cselszövő teremtmény megszerezze az uralmat az egész emberi faj fölött. Keresztelő János úgy mutatta be Jézus, mint Isten Bárányát, A galamb keresi a bárányt, nem nyugszik meg egy tigrisen. Ő egy természetet keres, a bárányét. A bárány természetét tisztaság, szelídség, odaszánt élet jellemzi. Kinek a természetét alakítjuk ki magunkban? Ha kell, készek vagyunk-e szenvedni, felkészültünk-e, hogy letegyük az életünket. Kialakítjuk-e Jézus jellemét, még a sűrű gonoszság közepette is? Egy ez nagyon valóságos döntés, nem elvont, nem elméleti, ez a tét az emberi faj előtt. A fenevad ott van Ádám minden gyermekében, imádkozni és várni kell Istenre, hogy kialakítsuk a Bárány természetét.
2Thesszalonika 2:2  hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna.
Voltak akkoriban, akik azt mondták, hogy már eljött az napja, de Pál szembe szállt velük, hogy ez lehetetlen, mert addig nem jön el, amíg valami más meg nem történik. 2 dolognak kell megtörténnie, a hitehagyásnak és annak következményeként meg kell jelennie a törvénytelenség emberének, a kárhozat fiának, az antikrisztusnak. A védőfal, ami megőrzi a világot az antikrisztustól, az a gyülekezet az igazsággal. De amikor a gyülekezet elszakad az igazságtól, akkor a védőfal leomlik és megnyílik az út az antikrisztus előtt. Az elszakadás a sátán stratégiájának része. Mindenkinek meg kell hoznia a saját, egyéni döntését. Mi most a hitehagyás idejét éljük. Az Egyház történelmében voltak istentelen emberek, akik azt állították, hogy ők Krisztus szolgái, miközben erkölcstelen életet éltek, de alapvetően az Egyház vezetői fenntartották a keresztény hit nagy központi igazságainak megvallását, amik benne vannak az apostoli hitvallásban. Jézus az Isten Fia, szűztől született, bűntelen életet élt, hogy engesztelő halált halt, hogy eltemették és fizikailag feltámadt a 3.napon, és hogy vissza fog jönni hatalommal és dicsőséggel, hogy megítélje az élőket és a holtakat. De ebben a században, különösen az elmúlt évtizedekben a vezetők a vallásos Egyház minden részéből nyíltan és nyilvánosan megtagadtak sok igazságot. Nemcsak megtagadták, hanem ki is gúnyolták. Ilyen sosem létezett az Egyház kezdetétől eddig és még nem érte el a csúcspontot.

Világvallás
Nagyon is lehetséges, hogy megjelenik egy világvallás, ami a judaizmus, a kereszténység és iszlám elemeit is beépíti. Csak egy akadály van, Jézus. Ő azt mondta: „Én vagyok az út az igazság és az élet, senki nem mehet az Atyához, csak általam.”
Ez ma botrányos a legtöbb embernek. Ha az antikrisztus el tudná távolítani Jézust, akkor nyitottá válna az út, egy világvallás számára, amihez csatlakozhatnának az emberek bárhonnan. Erre van egy példa a szabadkőművességben, ami egy vallás és van benne hely mindenkinek, bármilyen háttérből. A vallás egyedül a legnagyobb erő az emberiség befolyásolására. Sokkal erősebb. Mint az ateizmus, sőt az ateizmus visszavonulóban van az egész Földön. Az antikrisztus nem vallástalan, lesz valamilyen vallása, amit arra fog használni, hogy manipulálja az emberiséget.

Az antikrisztus neve
János 5:43  Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be; ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok.
Jézus az Atya képviselőjeként jött, nem a saját nevében. A népe nem fogadta el Őt. De ha jön egy másik messiás a saját nevében, azt el fogják fogadni, ezek követőket szereznek maguknak, pl. Bar Kochba kr.u. 130-ban és vannak más példák is.
Jelenések 13:16  És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg.
Itt arról a rezsimről beszél, amit az antikrisztus a hamis próféta által fog létrehozni, ami által uralkodni fog az emberiségen. El fog jönni az idő, amikor ahhoz, hogy vásárolj, ételt vegyél, be kell mutatnod egy jelet és azok, akik nem vetik alá magukat az antikrisztusnak, azokat elkülöníti és elvágják az életszükségletektől. Egyszerű, gyakorlati módon intézik el.
Jelenések 13:17  és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma.
3 lehetőség van, ez lehet egy jel, vagy a neve, vagy a nevének száma, ami 666.
Jelenések 13:18  Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.
3 olyan nyelv van, a héber, görög és arab, melyekben a betűknek számértéke is van. Jézus nevének értéke 888. Az antikrisztus szinte biztos, hogy Közel-keleti lesz, én el tudom hinni, hogy már megszületett, ez csak elmélet. Noé idején az angyali lények együtt éltek nőkkel, az egyesülés eredménye az óriások, hősök voltak. Ha ismered a mitológiát, sok történelmi jele van annak, hogy ez igaz.
Jelenések 13:1-4  És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, tíz szarva és hét feje volt, szarvain tíz korona, és a fejein istenkáromló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvéé, szája, mint az oroszláné: a sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát. Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat. imádták a sárkányt, hogy átadta a hatalmat a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak: “Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni?”
A fenevad egy politikai szövetség. A teste egy párduc volt. Ha Oroszország a medve és Anglia az oroszlán, a kettő közötti országok imperialisták, mind olyan nemzetek, melyek birodalmak voltak. Történelmileg elsősorban katolikus nemzetek. Amivel most foglalkozunk, csak aktualizált változata annak, ami végigvonult a történelemben. Ma már az Európai Egyesült Államokról beszélhetünk.

A fenevad képe, imádás, megtévesztés
Úgy tűnhet nekünk, mintha feltámadt volna. Mi lett volna, ha J.F. Kennedy feltámadt volna a halálból? Egész Amerika pillanatok alatt a lábai alatt hevert volna. Ki a sárkány? A sátán.
Jelenések 12:9  És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.
A sárkány és régi kígyó is és a diabolosz, a rágalmazó, a sátán, azaz ellenség. Aki ellenáll Istennek, népének és céljainak. Az antikrisztus célja az, hogy megszerezze az egész emberi faj imádását. A sátán célja, hogy általa imádják őt. Ez a sátán legfőbb törekvése, hogy imádják őt. Amikor levetették a Mennyből, a célja az Istennel való egyenlőség volt, elvesztette, de soha nem adta fel a törekvését. Csak egy dolog van, ami Istennek jár, ez az imádás. Nem érted meg a sátán működését, ha nem érted a célját, a bálványimádás minden formája az, ahogy a sátánt imádják. Van egy nagyon érdekes ellentét, az igaz és hamis krisztus között. A sátán kész volt arra, hogy kiegyezzen Jézussal. Az igaz krisztus elutasította az ajánlatot, a hamis el fogja fogadni.
Lukács 4:5-6  Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát. és ezt mondta neki: “Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom.
Szándékosan alá fogja vetni magát a sátánnak, a sátán imádójává fog válni, hogy erőt kapjon, hogy uralmat kapjon az egész emberi faj felett.
Jelenések 13:6  és megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett:
Ennek a gonosz személynek hatalma lesz az egész emberi faj felett, a legfőbb célja az, hogy imádják őt, mert amikor őt imádják, azt is imádják, aki hatalmat adott neki, ez a cél a sátán elméjében. Legfőbb ellenségei az igaz Messiás követői. A fenevad természet lesz a bárány természet ellen. Mi itt nyugaton nemigen érezzük a téma komolyságát. Élet és halál kérdése lesz. Lesznek olyanok, akiknek oda kell adniuk az életüket.
Jelenések 12:11  Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig.
Fontosabb volt nekik, hogy igazak legyenek Jézusért, minthogy életben maradjanak. Jézus a kereszt által ment haza. A gyülekezetnek vajon a kereszt által kell-e hazamennie? Egyetlen katonát sem hívnak be úgy, hogy garantálják, hogy nem fog meghalni. Megértjük-e mit jelent katonának lenni?
Jelenések 12:9  És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.
A legnagyobb eszköz az emberiség ellen a megtévesztés. A legfontosabb dolog, ami ellen védekeznünk kell, nehogy félrevezessenek. Mindenki ennek a veszélyében él, különösen a tanítók. Nagy képességű, sikeres Isten emberei is estek a megtévesztés csapdájába. Nem hiszem, hogy bárki is sérthetetlen lenne.

Új kor
Máté 24:8  De mindez a vajúdás kínjainak kezdete!
Egy új kor jele a szülési fájdalom. Isten királysága megalapul a Földön, Jézus Messiás vezetése alatt. Jézus Krisztus csak születés által jön el, senki nem láthatja Isten országát, ha nem él át egy születést. Ami igaz az egyénre, igaz az egész emberi fajra is. Jézus Krisztus nem szervezés által fog eljönni. Már benne vagyunk a szülési fájdalmakban. Hogyan reagálunk az új kor szülési fájdalmaira. Felmérhetjük a saját állapotunkat a reakciónkból. Ha ragaszkodunk mindenhez, ami ismerős a mostani időben, és nem viseled el, hogy elválasszanak tőle, akkor nem igazán akarod az új kort. Inkább leállítod a szülési fájdalmakat. Sok ellenséges nyomás lesz, mind arra van tervezve, hogy elfordítson minket a hittől, de aki mindvégig állhatatos marad üdvözül. Görögül: aki kitartott a végéig. Akkor üdvözültél, amikor kitartottál. Már megvan az üdvösséged, de hogy üdvözült is legyél, ki kell végig tartani. Az ellenállás növekedni fog, az evangéliumot nehéz lesz hirdetni, elkötelezett emberekre van szükség. Az evangélium hirdetői olyan győzelmeket fognak aratni, aminek a gyülekezetek eddig nem voltak tanúi. Népek fognak megtérni az Úrhoz, jelek és csodák lesznek, de óriási ellenállással szemben. Bizonyos értelemben ez az, amire Isten az ördögöt használja. Isten mindenkit használ, még a sátánt és az antikrisztust is. Isten fel fogja használni az antikrisztust, hogy előállítson egy menyasszonyt az Úr Jézus Krisztusnak. A menyasszony dicsőséges, szent, szeplőtlen, feddhetetlen, üldözés által lesz ilyen és csak az igazán odaszánt emberek fognak megállni.
Máté 24:23-24  “Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott: ne higgyétek!   Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék – ha lehet – a választottakat is.
Ezek olyan erők, hogy nagyon komolyan kell vennünk a megtévesztés lehetőségét. Óvatosan, alázatosan kell járnunk. Sátán a büszkeség által tudja behozni a megtévesztést. Nem hiszem, hogy meg lehet téveszteni keresztényeket a büszkeség valamilyen formája nélkül.

Humanizmus
Zakariás próféta könyve 9:13  Mert kifeszítem Júdát, mint egy íjat, Efraimot nyílnak használom. Felbuzdítom fiaidat, Sion, a görögök ellen, és olyanná teszlek, mint a hős kardja.
Görögország a filozófiát jelenti. Gondolati mozgalom, ami vallás, de mégsem vallás, ez készíti elő az antikrisztus útját. Ez a humanizmus, az ember istenítése. Ezt az irányzatot fogja az antikrisztus kihasználni. Amikor az antikrisztust istenné tesszük, bizonyos értelemben önmagunkat is istenítjük. Hérakleitosz tökéletesen összefoglalta a humanizmust. 1/ Minden folyik, semmi sem állandó, semmi sincs rögzítve, semmi sem abszolút. 2/Soha nem léphetsz 2x ugyan abba a folyóba. 3/ Az ember mindennek a mértéke. Amit az ember mond, meghatározza, ahogy látja a dolgokat. Ez az, ez a humanizmus lényege. Ez az áramlat végigvonult Európán kr.e. 5. szd. óta. Van egy másik áramlat, mely a zsidó népből ered és a Bibliából. Kezdetben… Isten … Itt van a különbség. Az egyikben az ember a meghatározó, mit mond, hogy látja, a másik ez. Egy abszolút, örök, változhatatlan Isten. Aki törvényeket hozott, amik soha nem lesznek visszavonva és nem lehet megszegni őket, csak a saját kárunkra. Itt van az összecsapása gondolati és a szellemi között. Ez a Biblia abszolutizmusának összecsapása a humanizmus relativizálásával. A humanizmus mai fő megnyilvánulási formája a Newage mozgalom. A mozgalom szerint csak egy bűn van: ha hiszünk valami abszolútban. A Newage-nek csak egy ellensége van, a kereszténység. Ez az antikrisztus szelleme. Nincs messze, körülvesz minket, de ne legyen bennünk. Teljes szabadságban hisznek, mindenki azt tesz és hisz, amit akar, kivéve egy embercsoportot a keresztényeket.
Jelenések 16:13  És láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lélek jön ki: olyanok voltak, mint a békák,
Mediterrán éghajlaton a békák egész éjjel, szünet nélkül kuruttyolnak. Ez egy kép a sátán ügynökeiről, a politikai propagandáról. Tisztátalan szellem, ami kijön a sárkány, a fenevad és a hamis próféta szájából. Sátáni hármasság. Sátán-Atya, Fenevad-Jézus, hamis próféta-Szent Szellem. A sátán az Isten majma, Soha nem teremt, semmi eredetit nem tud létrehozni, de amit Isten létrehoz, azt utánozza, megrontja és elpusztítja. Létrehoz egy hamis egyházat, amit úgy hívnak a Jelenésekben, hogy “nagy parázna”.
Nagyon-nagyon közel van.

IMA/Prayer

Derek Prince – Igaz és hamis Krisztus – 1 – 2. rész 

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: antikrisztus, bárány, Derek Prince, fenevad, hamis, humanizmus, igaz, iszlám, Jeruzsálem, közel-kelet, konkoly, krisztus, megtévesztés, new age, okkultizmus, utolsó idők, világvallás | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s