Krisztus, anti-krisztus

felkenésPDF
A görög “krisztus” kifejezés megfelel a héber „messiás” szó fordításának, ami felkentet jelent. A felkent szó kulcs a Biblia megértéséhez. Lényege, hogy a személyt, vagy dolgot fel-, vagy megkenik szent olajjal, ez a tanúk előtti cselekedet egy Isten által létrehozott hatalmi pozícióra való elválasztást és beiktatást jelent. Olyan, mint egy esküvői, vagy kinevezési ceremónia, abban a tekintetben, hogy mindenki számára nyilvánvaló az isteni választás, onnantól kezdve isteni védelem és tekintély alatt van az a személy,  intézmény, vagy dolog, akit beiktatnak. Magával az anti-krisztus szóval csak az Újszövetségben találkozunk. Az „anti” előszó jelentése ellen/helyett, pl. anti-biotikum (biózis -életképesség- ellen). Tehát a krisztus az Istentől felkentet, az anti-krisztus a krisztussal szembe fordulót (lázadót), helyette fellépőt jelent.
1Ján 2:22 Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút.

Az első ilyen személy Lucifer arkangyal volt, de ilyenek azok a vallások is, melyeket ő és bukott angyalai hoztak létre, akik tagadják az Atyát és a Fiút. Az elfordult keresztények is ilyenek, akik megtagadják Őt. Aki a felkent ellen fellép, az Isten ellen és örök jogrendje ellen lép fel, lázadó, engedetlen, elítélésre méltó.
2. Péter 2:4 Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig.
Sőt, Isten ellenerőt (azonnali büntetés) épített be a Törvényébe a sértő ellen, (mint pl. a visszhang, vagy bumeráng), így védi meg Isten a kormányzást, a hatalmi struktúrát, ami fenntartja az örök rendet.

Szentség
Héberül a szent, kadós/kódes szó jelentése: sérthetetlen, megtisztított, elkülönített. A felkenetés előtt „elválasztás” történik, az elválasztás alatt felkészül az illető a feladatra, amelybe beiktatják. Eszter királyné példáján jól láthatjuk az elválasztást, majd a királynői státusba való beiktatását.
Eszter könyve 2:12  Egy-egy leányra akkor került sor, hogy bemenjen Ahasvérós királyhoz, ha letelt a nők számára előírt tizenkét hónap, mert ennyi ideig tartott a szépítésük. Hat hónapig mirhaolajjal szépítették őket, hat hónapig pedig balzsamokkal és más női szépítőszerekkel. 17. És a király minden nőnél jobban megszerette Esztert; minden leánynál jobban megnyerte tetszését és szeretetét. Ezért az ő fejére tette a királyi koronát, és királynévá tette Vasti helyett.
Szent az, ami Isten számára elválasztott. Szent dolog a jegyesség, házasság, a szex, ima, tárgyak, ruhák, de lehet egy föld, hely, vagy pénz és idő is, ha Istennek van szánva. Ami Istené, ami hozzá tartozik, az szent. Lucifer fiai nem szentek, a pogány templomok nem szentek, mert nem Istenéi. A felkent személy egyben megkapja a feladatához szükséges képességeket, erőt és hatalmat, amelyből részesülnek az alá tartozók is. Derek Prince látása szerint ugyan ilyen felkenetést kapnak az esküvőkor a férfiak, akik királyok, papok és próféták a családjukban. Pál is arra int, hogy úgy tisztelje a feleség a férjét, mint az Urat. (Ef.5.33) A szülők is ilyen hatalmat kapnak Istentől, melynek a gyermek nem mehet ellene, Isten védi az Ő rendjét, a szülőt, a munkaadót, a tanárt, de a felettest is. /Természetesen a hatalmi visszaélésekről itt nem kívánok beszélni, de az a felkenetéssel együtt átruházott hatalom rossz célra való használatát jelenti. Dávid jellemének egyik jelentős erőssége, hogy ezt megértette és a gonosszá vált Saul királyra sem emelte fel a kezét, pedig megtehette volna, levágta ugyan ruhájának szélét (megfosztva ezzel az elhívásától), de később azt is megbánta. Sem Jézus, sem angyalai, sem az apostolok nem szidalmaztak senkit, démonűzés közben sem./
Júdás 1:9-10.  Pedig még Mihály, az angyalok fejedelme sem mert ilyet tenni! Amikor Mózes teste miatt vitatkozott a Sátánnal, nem merte őt vádolni, vagy elítélni, hanem azt mondta: „Büntessen meg téged az Úr!” Ezek az emberek viszont azokat szidalmazzák, akiket nem is ismernek!

felkenés3A felkenéshez használt olajról annyit tudunk, hogy az is szent, isteni célokra elválasztott és titkos recept alapján készült, ez a jó illat hirdette az embereknek, hogy Isten jelenlétében szolgál az illető. A három kormányzási hivatal, amelybe felkenetéssel iktattak be személyeket (a mennyeibe angyalokat, a földibe embereket) az a Királyi hivatal, a Papi hivatal és a Prófétai hivatal. A három hivatal egyszemélyi vezetője Jézus Krisztus, mint Messiáskirály, főpap és próféta egyben. Ezek a pozíciók a földön a társadalmak korában külön lettek választva a romlott emberi természet miatt, ezért a feladatra való kiválasztást és kinevezést Isten a saját hatalmi jogkörébe helyezte.
Róma 13:1  Szükséges, hogy mindenki fogadja el azokat az embereket és hatóságokat, akik kormányoznak, és engedelmeskedjen nekik. Mert mindazokat, akik most gyakorolják a hatalmat, Isten jelölte ki. Bizony, mindenki Istentől kapja a hatalmat a kormányzásra. (EFO)
Isten kiemelten védi az ő hivatalában szolgálókat, mint mi az egyenruhásokat, vagy a közhatalmat ellátó személyeket.
Krónikák 1. könyve 16:22  Ezt mondván: Az én felkentjeimet ne bántsátok, prófétáimnak se ártsatok.
Példák az Ószövetségben a felkenetésre
1/ Krisztus Jézus, Isten Fia az első felkent (messiás). A felkenetés a mennyben történt, a látható és láthatatlan világ teremtése előtt.
Példabeszédek 8:23 Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Zsidók 1:9  Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot: ezért kent fel téged az Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.”
Ezek az Igék tulajdonképpen Jézus pre-egzisztenciájáról szólnak, azaz a világba bejövetele előtti életéről, felkenetéséről és feladatáról. Ezért volt nagy dolog, amikor Péter felismerte őt, mert ember erről nem tudhat, csak ha az Atya jelenti ki ezt az információt.
Máté 16:16 Simon Péter így válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.Márk 1:24  “Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje.
Ma is így válnak hívővé az emberek, erre a kijelentésre épül az Egyház, nem Péterre. Jézus a világba való bejövetele előtt már krisztus volt. Isten mennyei birodalma királyság, hivatalokkal, Templommal, feladatokat ellátó angyalokkal. Egy rendszer, struktúra, egy igazi ország, intézményekkel, több dimenziójú helyekkel, azt fenntartó, üzemeltető, hierarchiába rendeződő angyalokkal és lakókkal. A mai földi élet ennek torz másolata, árnyéka. Jézus feladatra való felkenetése előre prófétált volt, melyhez a megfelelő szellemi erőket/hatalmakat is megkapta.
Ésaiás 61:1  Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót.
Mivel emberi testben eljött a Földre, otthagyta krisztusi rangját, ezt újra engedelmessége, bűntelensége és áldozata árán vissza kellet szereznie.
Apcsel 10:38  Hallottatok a Názáret városából való Jézusról is. Ezt a Jézust Isten maga tette Krisztussá: betöltötte a Szent Szellemmel, és hatalmat adott neki. Tudjátok, hogy Jézus mindenfelé járt, sok jót tett az emberekkel, és meggyógyította azokat, akiket a Sátán az uralma alatt tartott. Ez bizonyította, hogy Isten Jézussal volt. (EFO)
2/ Lucifer teremtéséről az Ézsaiás 14. és Ezékiel 28. fejezete tájékoztat minket.
Ezékiel 28.14. Felkent kerub voltál Isten szent hegyén, aki szárnyaival védelmez.
Úgy tűnik az Igéből, hogy a mennyei Templomban szolgált, ugyanis mellvértet (hósent) viselt 9 drágakővel, ez csak a főpapé lehetett. Mint fentebb említettem, a feladatok ellátásához beiktatásra, ezzel együtt erőkre és képességekre van szükség, amit a felkenetésben kap meg az illető. Lucifer is felkenetést kapott a mennyei Templomban való feladatai ellátására, pl. a zenei dicséretre. Látta a Fiú dicsőségét,  és megkívánta azt, úgy gondolta, ezt a pozíciót ő is be tudja tölteni. Az ő lázadásra való uszítása következtében az angyalok 1/3-a vele együtt fellázadt Isten jogállama ellen, ezért levettettek a Mennyből, a haramadik égből, a második égbe, a sötétségbe. Ott egy kisebb ellen-királyságot hoztak létre ahol az Istentől megfigyelt és ellopott alapelveket üzemeltetve működteti az ő világának rendszerét, itt már helyénvaló az “anti” szó használata.
Júdás 1:6.a. Emlékezzetek azokra az angyalokra, akik nem őrizték meg a rangjukat, hanem elhagyták a saját lakóhelyüket! (EFO)
3/ Ádám felkenetése Isten szava által történt, feladata a Föld feletti uralomra szólt.
1.Mózes 1:28 Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!
Ádámnak ezt a pozícióját csalta át magának Lucifer, törvénytelenségre való csábítás által. Így ő lett a Föld és a levegőég ura, ami alatt az ember a halálfélelem rabszolgájaként éli mindennapjait. Ezt fordította meg Jézus Krisztus keresztáldozata.

felkenés24/ A főpap és a papok beiktatásakor is megtörtént a felkenetés a szent sátorban.
2.Mózes 29:7.  vedd a felkenésre való olajat, öntsd a fejére, és kend fel őt! 21. Azután végy az oltáron levő vérből, meg a felkenésre való olajból, hintsd Áronra és ruhájára, meg a fiaira és fiai ruhájára! Így lesz szent ő és a ruhája, meg fiai és fiainak a ruhája. 28:41 És öldöztesd fel azokba Áront a te atyádfiát, és az ő fiait vele együtt, és kend fel őket, iktasd be őket tisztjökbe, és szenteld fel őket, hogy papjaimmá legyenek.
5/ A próféták is csak felkenetés által voltak hitelesek.
1.Királyok 19:16 …  Elizeust, az ábél-mehólái Sáfát fiát pedig kend fel prófétává a magad helyébe!
6/ A királyokat szintén felkenték hivatalba lépésük előtt.
1.Sámuel 16:13.a. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. 

Az anti-felkent
Isten rendjének ellenkezőjét, az örök rend feje tetejére állítását valósítja meg az anti-krisztus. Fontos megérteni, hogy maga a sátán habár anti-krisztus, mégsem őt nevezzük anti-krisztusnak, hanem azt az embert, világuralkodót, aki előbb zsidó, vagy keresztény volt, majd elfogadja a sátán erejét és szolgálatát. A sátán nem tud emberré válni, szüksége van egy emberre, akit betölt az ő szellemével és átruház rá erőt, képességet és hatalmat a sajátjából, amit IStentől kapott, míg ő a háttérben marad. Amikor Jézust, mint embert megkísértette, a Föld minden királysága feletti kormányzói hatalmat ajánlott fel neki. Ha Jézus elfogadta volna, ő lett volna az anti-krisztus. Egy másik fontos alapelv a Bibliában, hogy a látható világ a láthatatlanból állt elő. Előbb van a szellem, és ezt követi a test, az anyagi megvalósulás. Előbb Isten elgondolja, eltervezi amit teremteni akar, majd kimondja és meglesz. Emberi szinten ez kisebb erővel, de szintén így működik. Az szellemünkben eltervezünk valamit, majd megcsiáljuk, ezért kell ügyelnük arra, mit gondolunk. Jézus Krisztus testté létele már a teremtés előtt tervben volt, de csak az időben valósult meg. Az anti-krisztus is így működik, előbb a szelleme működését lehet látni és majd csak később a testi megjelenését. Hogyan állapíthatjuk meg, hogy az anti-krisztus szelleme milyen mértékben működik a jelenlegi civilizációban?
1. János 4:3  Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van.
János az első század végén már arról beszélt, hogy itt van a világon ez a szellem, amely Krisztussal szemben áll.
1.János 2:22  Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút.
Tagadja a Fiút és tagadja Isten örök jogrendjét, ő a törvénytaposó, a bün embere, aki az idők végén meg fog jelenni és felépíti az emberi civilizáció utolsó 7 éves birodalmát, mielőtt Jézus Krisztus visszajön.
2. Thesszalonika 2:3  Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia.
Jézus a keresztáldozata után újra Krisztussá lett kinevezve a Mennyben.
Apcsel 2:36  Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.
Az első század óta építi ki rendszerét a földön az anti-krisztus, hogy ha majd teljesen kiépül a technikai kontroll rendszere, megjelenhessen és beülhessen egy ellen-messiási pozícióba. A történelem folyamán néhányszor már majdnem sikerült neki, de a Szent Szellemmel betöltött igaz hívők visszatartották a romlást.
2. Thesszalonika 2:7  Igaz ugyan, hogy a törvénytelenség ereje titokban már működik, de valaki most még féken tartja. Amikor majd ezt félreteszik az útból, akkor fog megjelenni a Bűn Embere.
Munkája már látható a hazug, Krisztus ellenes társadalmi-, vallási-, politikai rendszerben és sajnos az emberek szellemében, lelkében is. Az embertelenséggel és gonoszsággal és erőszakkal már megtelt a Föld, úgy, mint Noé idejében. Ítélet előtt állunk.
2. Thesszalonika 2:9  Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával;
Ahogy Jézus jön vissza, úgy nyomják le a Sátán királyságát a Földre. Az anti-krisztusnak is megvan maga földi kormányzói hivatala: a vallási (a nagy parázna egyház),  a Politikai (anti-krisztus mint fenevad), és a kommunikációs terület (hamis próféta). A kormányzati területekre saját szolgáit ülteti be különösen olyan helyekre, melyek a törvényadással és végrehajtással kapcsolatosak. (Apcsel 13.fej.)
Róma 13:1  Szükséges, hogy mindenki fogadja el azokat az embereket és hatóságokat, akik kormányoznak, és engedelmeskedjen nekik. Mert mindazokat, akik most gyakorolják a hatalmat, Isten jelölte ki. Bizony, mindenki Istentől kapja a hatalmat a kormányzásra! Így tehát aki nem engedelmeskedik a hatóságoknak, az valójában Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik viszont ellenkeznek Isten parancsaival, azok ítélet alá kerülnek. (EFO)
Elfoglalja az isten által teremtett pozíciókat és a felhatalmazásukkal visszaélve üldözi és írtja azokat, akik az igaz Krisztus oldalán vannak, zsidókat és igaz keresztényeket. Dániel próféta sokat ír az anti-krisztus karakteréről és cselekedeteiről. Az államhatalmak jellemzőit vadállatok természetével mutatta be, az utolsó birodalom, a negyedik állat, leírhatatlanul torz, nem jellemezhető földi vadállat karakterével, úgy is mondhatnánk, természet ellenes. Egyik jellemzője az anti-krisztusnak, hogy ő maga és rendszere is természet ellenes, vagyis Isten örök rendjének kiforgatása, feje tetetéje állítása, ezzel együtt Krisztus és követői megalázása jellemzi.
 1. Thesszalonika 2:4  Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten. 
Az antikrisztus felemelkedését mindig aposztázia, az Istent ismerő nép hittől való elszakadása előzi meg! Izrael Isten-, felkent ismerő volt, megfigyelhetjük, mi lett Izraelből, miuán elhagyta Istenét és beállt az antikrisztusi politikai rendszerbe, királyt kérvén magának (1.Sámuel 8:7-17.). Kivégeztették a Szentet: “Nekünk császárunk van.” Az végső anti-krisztus egyik előfutára volt pl. a görög, hellenisztikus világ felemelkedésének egyik fenevad alakja Antiokhus Epiphanes. Az akkori világra – melyet jórészt hatalma alá vetett –  ki akarta terjeszteni a a görög kultúrát és a görög istenek imádatát, minden más hitet és istent betiltva. Híres történet ebből az időből a Makakbeusok ellenállása. Ami számunkra fontos most, maga a folyamat. Először a nép kezdett elfordulni a hittől, majd a papok lettek korruptak, végül az egész Izrael elfordult Istenétől, nagyon kevés kivétellel.

Kereszténység
A “krisztiánosz” szó a krisztus szóból származik, jelentése krisztushoz hasonló. Azért kezdték így nevezni a korai tanítványokat, mert az életükön látták a Krisztus Jézushoz való hasonlóságot, hiszen Jézus felkenetéséből részesedtek ők is. Az antikrisztus megjelenésének legfontosabb fokmérője a kereszténység állapota. A keresztényég akkor veszíti el a só jellegét, amikor megalkuvó és korrupt lesz a bűnnel, összeolvad a világgal, így a hátukon emelkedik fel az anti-krisztus, hiszen egyre kevesebb a visszatartó erő, az igazság szelleme. Ma a legfontosabb kérdés, mit választ a kereszténység, amikor döntés elé kerül, hogy az anti-krisztus politkai rendszerét és pénzét, a hírnevet, a kormányzást és az intézményesített világvallást választja-e, amit felkínál neki az e-világ istene, vagy Jézus Krisztust követi, ha kell a szenvedéseiben is. Jelen pillanatban is emelkedik fel az ősi Római Birodalom Nyugat-Európában, mely 10 országból fog állni élén az anti-krisztussal. Az ősi fenevad eltörpül ahhoz, ami most ébredezik. Jelen pillanatban is krisztusi tömegek mennek a Lucifer-imádás felé, észre sem veszik, hogy kicserélték Istenüket. Ahogyan a jeruzsálemi Templomba az igaz Isten imádásának helyére be fog ülni az anti-krisztus, ugyan úgy a hívők szívének trónjára is ő ül be. Ilyenek a megtévesztett pásztorok, kifosztott, kiszúrt szemű kereszténység, mely Babilon asztalánál szolgál. Jézus Krisztus sem a szívekben, sem a gyülekezetek nagy részében nincs már bent.
Jelenések 3:20  Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.
A kereszténység most ezen a folyamaton megy keresztül, zajlik az aposztázia, tehát innen tudhatjuk, hogy eljött az antikrisztus felemelkedésének ideje. Isten még most visszafojtja az erőszakot a világon, amíg itt van a Szent Szellemmel betöltött Egyház, de ha elragadtatik, fel fog robbanni az erőszak. Nézzük meg Amerikát, vagy Nyugat-Európát. Isten igen nagy szabadságot, ismeretet, tudást és javakat adott nekik. Leginkább krisztusi társadalmak voltak és amíg elhívásukban jártak nem is volt gond. Ahol istenismerő a nép, az tud a legnagyobb anti-krisztusi, gonosz társadalommá válni. A többnyire keresztény országokban mára világosan látni a törvénytelenséget, az erkölcsi romlást és erőszakot, az abortuszok számát az istentelenséget. Ha egy keresztény/krisztusi ember, anti-krisztusivá válik, hétszer gonoszabb lesz egy normális ateistánál. Tudjuk, Hitler és Sztálin is papnak tanult.
Máté 12:43 “Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól: Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, gazdátlanul, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik hét magánál is gonoszabb lelket; bemennek, és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is.
Az anti-krisztus szelleme a pénzt tette bálvánnyá nyugaton, ez a szellem mindent felfordít a civilizációban, embertelen, gátlástalan, irgalmatalan, kapzsi, gyilkos, önző. Miben nyilvánul meg törvénytelensége? Abban, hogy mindennel szembe megy, ami Istentől van.
2. Thesszalonika 2:4 Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten.
Isten az embert a maga képmására és hasonlatosságára teremtette, ezt teszi korrupttá. Ha Isten házasságot rendelt, ő felbontja. Ha Isten két nemet teremtett, ő felcseréli. Ha a nő hordja ki a gyermeket, majd a férfi fogja, ha Isten tiltotta a genetikai keveredést, akor ő összekeveri.  Isten a szexet házasságba teremtette, ő kiviszi onnan és pornóba fullasztja azt, ami szent. Az egységet, harmóniát szétszakítja, káoszt és zűrzavart okoz. Isten életet, egészséget ad, ő betegséget, halált. Az “anti” mindennek az ellenkezőjét teszi. Isten nem rendelt globalizációt, de nemzeteket igen. Az idők végén megint homogén lesz az emberiség, új világrend, egy vallás. A gyerekek központi iskoláztatását sem rendelte, kórházakat sem, bankokat sem. A gyermekeknek a családban kellene életet, ismeretet, szakmát tanulniuk, nem állampropagandát janicsárképző iskolákban, a betegeknek szerető családra van szükségük, nem elfekvőkre. Nem idegenek közt kellene születni és meghalni. Nem a közért, hanem a saját gazdaság fedezné a családok ellátását a közösségekben. Ha Isten tiltja a bálványimádást, akor ő bevezeti. A hitből vallást, az asztronómiából perverz asztrológiát kreál. Ha a nőkek családi szerepet rendelt, akkor ő karriert ad, így nem tudnak két helyen szolgálni, hiányukat a család, a jövő generációi sínylik meg. Meg kell figyelni a világot magunk körül és hasonlítsuk össze Isten Törvényével, az örök renddel. Nos, hol tartunk? Milyen ma az ember, a család, a társadalom, az Istenhit, hogyan állunk a 10 parancsolattal? Mi van még meg ma Isten örök rendjéből? Szerintem a teljes káosz és összeomlás szélén áll a civilizációnk.
Azonban minden felkentnek, krisztusinak át kell mennie a próbán, Jézus sem volt kivétel. Őt is megpróbálta a sátán, hogy álljon át az ő oldalára, neki is e világ hatalmát kínálta fel. Úgy hallom, ma “próféták” sorolják, hogy Isten úgy felemeli az országot, hogy keresztényeket ültet a kormányzatba. Embertestvérem …! Mi az oka, hogy erre vágysz, ezzel azonosulsz és ezt elhiszed??? És te másik testvérem, hogyan adhattad át a szíved a muszlimok gyűlöletére? Mennyivel vagy különb a nyilasoknál? Ja, hogy ők zsidókat gyűlöltek, te meg muszlimokat?  Nem mindegy, ha képes vagy lelőni őket, mert már csak állatot látsz bennük? Amennyi energiát belefektetsz a gyűlöletbe, annyi erőt imába is fektethetnél és megváltozna a helyzet. Ki foglalta el a szíved? Hogy fogsz Jézus szemébe nézni, hogy: jaj mások vittek rossz utakra engem?? Miért akartad meghallani az uszítást? Miért esett jól részt venni benne? Gondold át mi vezet, amíg van idő, különben ittmaradsz visszakapod tőlük azt, amit te adtál nekik a száddal, írásoddal, – és ez az országunkra is igaz. Jézus Krisztus nem gyűlöli a bűnös embert, csak a bűnt. Akik nem szerették az igazságot, megtévesztés alá kerültek és ezt Isten engedi meg… (2.Thessz.2.11)

Zsidól 11:24  Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig-óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. 11:36  Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket; juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ; bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. 

Az ember szabad akarattal rendelkező erkölcsi lény. Szabadon választhatja az életet, vagy a halált. Azok, akik elutasítják Isten ajándékát Jézust, mint felkent Királyt és örök rendjét, azoknak Isten meg fogja adni azt, akit válsztottak, az anti-krisztust. Ne csodálkozzon senki azon, ami jön a Földre. Akik pedig Krisztust választják, ők is ott leszenek, ahol az ő Uruk van, az Ő királyságában. Isten országának egy felkent királya van a názáreti Jézus Krisztus.

Az igazi felkentet nemcsak a jó illat, a kedvesség emeli ki a tömegből, hanem Isten Törvényéhez, igazságához való viszonya is.

Zsidók 1:9  Te mindig az igazságot szeretted, és gyűlölted a gonoszt, ezért öntötte Isten az öröm olaját a te fejedre, inkább, mint a társaidra.” Zsolt 45:7-8 

Lukács 18:8 … De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?

 IMA/Prayer

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: antikrisztus, bálvány, beiktatás, felkent, Jézus, keresztény, krisztus, Lucifer, messiás, olaj, pénz, pozíció, szent, szentség | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s