Amikor kihunynak a fények

manóra2PDF
Idén december 17-19-én három napig nem látszott a Hold és ez most éppen Hanukkah, a fény ünnepére esett, ezért most még nagyobb jelentőséget kaptak az ünnepi gyertyák fényei. Ahogyan naponta egyel több gyertya ég, a világosság úgy vesz egyre nagyobb hatalmat a szobában. Azután 20-án vége az ünnepnek és visszatér a téli sötétség és ekkor értékeli igazán az ember, hogy ha kis időre is, de volt világosság.
A Jelenések könyvében János apostol úgy látja Jézust, mint aki 7 menóra között jár   (Jel. 1, 20). A hét menóra a hét gyülekezet jelképe, egy eszköz, ami tartja az olajat, és sugározza a világosságot ebbe a sötét világba. (Magyar fordításban tévesen hétágú gyertyatartónak nevezik. Igazából és pontosan: hétágú, egyetlen csőrendszerrel – közös olajellátású – ellátott olajmécs.) Az Isten Templomában a papság feladata volt a Menóra napi karbantartása, tisztogatása, olajjal való feltöltése. A kanócokat le kellett vágni vagy kicserélni, a lángokat újragyújtani, ha elaludtak és az olajat utántölteni. Ez volt az egyetlen fényforrás a Szent Sátorban a többi feladat elvégzéséhez. Ma mi vagyunk a papok, és ilyen menórának látja Jézus a gyülekezeteket, a kihívottak közösségét. Az Újszövetség idején már nem kőtemplomba helyezi Isten a jelenlétét, hanem a mi testünk Isten Temploma. A szellemünkben van a mécstartó, az Ige (Krisztus szelleme) és a Szent Szellem olaja, ami világosságot ad nekünk. A mi felelősségünk, hogy őrizzük és ápoljuk ezeket a tüzeket. Nincs tökéletes hívő, sem gyülekezet, de ha valamelyik mécses kihuny, az nem marad következmény nélkül.
Ésaiás 11:2 Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke.

Templom

Isten Temploma az újjászületett hívő.

A menóra középső mécsesét szolgalágnak is nevezték, mert az ezen lévő tűzzel gyújtották meg a többit, ez jelképezi az Krisztus Szellemét. A menóra ágainak sorrendje is fontos, az Istenfélelem alapozza meg a bölcsességet, az Istennek ismerete az értelmet. Az írott Ige, mint logosz, az alapinformáció, melyből a Szent Szellem jelenti ki az aktuális üzenetet és adja meg a végrehajtásához szükséges erőt. Így működik az Egyház és így töltik be küldetésüket a hívők. Úgy működnek közösségként és egyénenként, mint Templom, melyben Isten jelenléte és neve lakik.
János 8:12  Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: “Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”
A Vele való közösségből születnek a jó döntések, Tőle származik az erő, a hatalom, Ő ad tanácsot, világosságot sötét és bonyolult helyzetekben. Az Újszövetségben mindenki pap, aki Isten Templomává válik, aki befogadta Jézus Krisztust és a Szent Szellemet, nincs szüksége többé papok és szolgálók közbeiktatására az Istennel való kapcsolathoz.
1. János 2:20  És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok.
A tanuláshoz azonban az Úr szolgálati ajándékokat helyezett az Egyházba a hívők építésére, amíg gyermekségből felnőtté válnak.
Galata 4:19  gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus.
A Te világosságod értelmet ad, a te Igéd lámpás.
Zsoltárok 119:105  Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.
Aki vette a Szent Szellemet, rendelkezik menórával, ami az érettségtől fügően világít, kinek egy, kinek mind a hét mécsese. Minden hívő hozzájárul ahhoz, hogy ebbe a sötét világba őbelőle sugározzon a világosság.
János 8:12  Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: “Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”
Azonban van olyan idő, amikor kialszanak a menóra fényei az életünkben. Több oka lehet.
1/Az első, ha elhanyagoljuk a mécsesek ápolását és az olaj utántöltését. A Szent Szellem tüze az áldozatra jön, ami az Újszövetségben az ima.
Zsoltárok 119:108  Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek előtted Uram!
2/ Történhet viszont olyan külső támadás, ami alatt nem tudjuk ezt megtenni. Van, hogy felgyújtják a templomunkat, ahogyan ez kétszer is megtörtént a jeruzsálemi Templommal. Vagy az ellenég betör és kilopja a szívünkből a Templom kincseit. A Bibliában többször találkozunk ilyen helyezettel, mégis az egyetlen út az áldozati oltár helyreállítása, a menóra megtisztítása, felszentelése, ami a további lépéseinket, döntéseinket is meg fogja világítani. Világosság nélkül csak testi döntésket tudunk hozni, olaj nélkül csak sötétség, tévelygés és vakság van.
Máté 6:22  “A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz.  Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség!

Hamis fény, mely vakká tesz
Ahogyan az agapé szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem az önzés, a világosság ellentéte sem feltétlen a sötétség, hanem a hamis fény, mely vakká (sötétté) tesz. Az emberiség utolsó korszaka egy folyamat kiteljesedéseként, tejes szellemi sötétségbe fog jutni, mégis azt fogják hinni, hogy látnak, és végre eljutott az emberiség a fejlődés csúcsára. Ez a megtévesztés kora.
2. Korintus 11:14  De ez nem is csoda, hiszen maga a Sátán is elhiteti az emberekkel, hogy ő a világosság angyala. (EFO)
Amikor az ember szellemében nincs jelen a Szent Szellem, akkor sötétségben van, és ebben a sötétségben megbújnak a bálványok, a démonok és a bűnök, úgy, hogy maga sem tud róluk. A Laodíkeiai egyházkorszak idején már húnynak ki a menóra fényei, és a korszellem zuhan egy nagyot, amikor az aposztáziát választják a hívők, teljesen elszakadván az igaz hittől. A hirtelen visszamaradt vákuumot az antikrisztus egy hamis babiloni tűzzel fogja betölteni, ami világosságnak látszik (ez maga a gonosz tudás fájának gyümölcse), de kiégeti és így megvakítja az emberi szívet. Az okkult tudomány egy komplett rendszer, az igazság magvait használja fel, hogy tévútra és labirintusba vezesse az igazságra vágyó embereket. A keleti misztika azért tudott tért hódítani, mert a testi kereszténység az emberi létezés gondjainak megoldására semmilyen valóságos választ nem tudott adni. A keleti misztika ugyan úgy bálványimádás és gonosz angyalok démonikus tanítása, mint bármely nemzeté. Minden nép kivétel nélkül bálványimádó volt, ezek közül hívta ki Isten Ábrahámot, hogy egy tiszta népet hozzon létre, melyben megszülethet a Messiás. Az utolsó napok világa olyan lesz, mint Noé napjai, melyben Nimród és gonosz angyalai a földön uralkodtak, amikor az erőszak elerjedt az egész világon. Babilon felemelkedéséhez hozzájárulnak emberek, akik a gonosz szellemi lények a sátán világosságából, bölcsességéből merítenek, a sátán vonzó intellektusa azonban a gonosznak tudása. A végső Babilon felemelkedése a szemfényvesztésre épül.
“Ur városának jelentései láng, tűz, ragyogás vagy fény, ezek szimbolikus értelmezéseiben is, amint pl. a világosság az igazsággal párhuzamos jelentésű. Például az Urijah (Uriás) név jelentése: “JHVH az én világosságom”,  vagy Uriel arkangyal nevének jelentése: “Isten a világosságom”.  Az Ur előnév gyakori volt a korai káldok között, pl. Arpaksad egyik unokájának a neve Ur volt, és a név számtalan közép-keleti helyiségnévben fellelhető még ma is. Az  ur  szót a korábbi sumérok is használták, ahol jelentése magasztos, nemes stb. volt, és egyesek szerint ez a használati mód is bekerült a szemita változat értelmezésmódjába, mivel a káldokra különösen nagy hatással voltak a sumér mítoszok és valláselemek. A keszed szó jelentése szintén homályos, de a nyelvészek szerint a legvalószínűbb jelentése “fogságbavivő”  vagy “elragadó”.  És ezzel össze is állítható a név viszonylagosan pontos jelentése, ami:  a fény, vagy világosság (igazság)  fogságbavivői, átvitt értelmében az igazság elrablói. A legmegfelelőbb mai magyar kifejezés erre talán a “szemfényvesztő”  szó lehetne. Ezt az értelmezést nyomatékosan alátámasztja az arám  kaszdíym*  szó azon használati módja, ahogy azt a varázslók, csillagjósok titulusaként, megnevezéseként is használták  (v.ö. Dán. 2:2,4-5,10; 3:8; 4:7; 5:7,11).  Emellett az értelmezés mellett szól még az is, hogy Sátán a világosság  angyalaként a hamis vallásmásolatát, a “Babiloni Misztériumokat” a káldokon keresztül tette egy átfogó és egyre terjedő vallássá, amely fennmarad az utolsó időkig.”

Az egyházkorszak lezárul
Máté 25:1  “Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. … A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban.
A gyülekezetek Isten országának nagykövetségei, az a rendeltetésük, hogy világítsanak a környezetük számára, Istenismeretet, Istenfélelmet, erőt, hatalmat, értelmet, Jézus Krisztust az ő evangélumát és a Szent Szellem minden ajándékát. Így tartják vissza a bűnt és a bűn emberének eljövetelét. Amikor kialszik az Istenismeret és Istenfélelem tüze, akkor megkövéredik a szív, azaz felfuvalkodik az egó, ilyen lett Laodikeia. Ha az Úr Szelleme alszik el, észrevétlenül más ül a szívek trónjára, és onnan fognak további hamis tüzeket gyújtani. Ördögi bölcsességet, ördögi értelmet, ördögi tanácsot, így lesz hétszer gonoszabb az egyház, mint a hitetlenek. Ekkor nem működik már a megkülönböztetés, a döntés, észrevétlenül bekebelezi őket a világ ereje. Amiért nem ragaszkodtak az igazsághoz, kiszolgáltatja őket az Isten a megtévesztésnek.
Jelenések 2:5  Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz.
A Szent Szellem jelenléte az életünkben érzékeny kapcsolat, Ő a Szentség Szelleme, nem értünk jött, hanem azért adatott, hogy Jézust magasztalja bennünk és elvezessen minden igazságra. Hiszem, hogy a Szent Szellemmel való mindennapos kapcsolat, bizalom és alázat, olyan helyzetbe visz be bennünket, melyben prés alá kerülve olajjal bővölködővé teszi a szüzeket.
3Mózes 24:2 Parancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak neked olajbogyóból ütött (megtört, összetört,összezúzott) tiszta olajat a mécstartóhoz, hogy mindig tehessenek rá égő mécsest.
A teológusok semmivel nem világítanak jobban, mint bármely más hívő, az intellektuális Igeismeret, vagy érzelmi hozzáállás nem ad tartalék olajat. Az önfeládozást, az engedelmességet, a szenvedést, a világ gyűlöletét és az igazság szeretetét keni fel bennünk az Atya. Ez az, amit az okos szüzek nem tudnak átadni, és a balga szüzeknek ki kell fizetniük az árát. Amikor nagy a bűn nyomása, elfáradunk, mégha a szellemünk kész is, a test erőtlen. Halála előtt Jézus a Getsemáné kertjében imádkozott, melyben olyan streszt élt át, hogy vért izzadt, mindeközben a tanítványok ténylegesen elaludtak, ugyan úgy, mint a szüzek. Ahogy a sötétség órája nő, úgy nő a nyomás és úgy gyengül a test. Az Ige a Szent Szellem által válik kijelentéssé, világossággá, ez az olaj igen drága és titokban készül.

Zsoltárok 50:5  Gyűjtsétek elém kegyeseimet, a kik áldozattal erősítik szövetségemet!
Amikor az egyházon végbemeny az ítélet, megtörténik a búza és a pelyva kettéválasztása, az igaz hívők elragadtatnak ebből a világból Istenhez, a többiek itt maradnak az antikrsztus korára, hogy szenvedések átal tisztuljanak meg. Az igazakkal együtt elmegy az bűnt visszatartó Igazság Szelleme is, és a nemzetekben kihúny a világosság. Az antikrisztus parázna látszategyháza hamis tüzeket hoz le az égből, mellyel a hazugság mélységébe vezeti az emebreket. A nemzetek megtérési ideje lejár, a kegyelem lejár, a történelem utolsó hét évének fókusza újra visszafordul Izraelre. A 144 ezer zsidó férfi felkenetik Istentől, ők képviselik majd az örök élet evangéliumát, amit többnyire már csak mártírsággal lehet megszerezni. Ők veszik és viszik a mennyei tüzet.
Sötétség azért lesz, mert nem lesz Isten világossága jelen az emberek szellemében. Ez magával hozza a világ ítéletét, mert a világ azóta ítélet alatt van, amióta megfeszítette Isten Fiát. Isten megkezdi ítéletét a világon, az antikirsztus birodalmán. Megrázza az eget és a földet, az emberiség és a föld 1/3-a elpusztul. Olyan lesz ez a büntető ítélet, mint a fáraó birodalma a 10 csapás idején, csak globális szinten. Az emberiség 6000 éves történelmét a sötétség kora és annak ítélete zárja le, mielőtt másodszor is eljön a “Világ Világosága” és elkezdi 1000 éves királyi uralmát.

Jézus Krisztus a világ világossága, fogadd el Őt, mint Isten felajánlott kegyelmét a bűneid bocsánatára, hogy feltámadásod után részese légy az újjáteremtett világnak. Ne a sötétségbe, hamis fényekbe menekülj, hanem gyere ki a világosságra, Jézus vár téged, nem akarja, hogy át kelljen élned azt a borzalmat, ami jön a világra. Gyere ki a szeretetre, a bűnbocsánatra, a sötétség nem a barátod, a hamis világosság tévútra vezet. Még tart a kegyelem ideje, de nagyon, nagyon kevés ideig.

IMA/Prayer

Felhasznált irodalom:
A káldok, Babilon öröksége  – COG, magyar
A Menóra – Caddik, magyar

Kapcsolódó írás az olajról: OLAJ A LÁMPÁDBA : ÜZEMANYAG MENNYORSZÁGBA magyar

 

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: 144 ezer, aposztázia, ítélet, bűn, egyházkorszak, fény, hamis, ima, Isten országa, Izrael, Jézus, krisztus, Laodíkeia, lélek, mécses, menóra, sötétség, szív, Templom, vakság, világosság | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s