Az ellenségek, akikkel szemben állunk 1. rész, a királyság felépítése – Derek Prince

Derek Prince 9PDF 1 rész
Derek Prince négy részes tanításának az első részében bemutatja a sátán királyságának felépítését, a második részben a varázslás működését, a harmadikban az antikrisztus szellemét és a negyedikben a gyülekezet győzelmét. Természetesen ezek az igazságok és felismerések nem csak egy gyülekezet életére, hanem bármilyen közösség számára is alkalmazhatók. Azért osztom meg itt a videók összefoglalóját, mert a varázslás felismerése már fél győzelem, eszközeinek és gyümölcseinek diagnosztizálása megmentheti mindennapi életünket a felesleges bukásoktól, hátráltatásoktól, akadályoztatásoktól, energiavesztéstől és fogságtól. Ha felismerjük ezeket akár magunkban, akár másban, Jézus Krisztus keresztáldozatában van lehetőségünk hatni ellene és meg tudjuk megvédeni magunkat és szeretteinket a befolyásától. A Biblia az élet könyve annak, aki a valóságot keresi és megtalálja.

A Sátán királyságának felépítése

(Videó 0:00-58:30) Ez az első a négy egymást követő előadásából. Témánk: az ellenségek, akikkel szemben állunk. Bízom benne, hogy mindannyian, akik odaszántuk magunkat Jézusnak, tudjuk, hogy ellenségekkel állunk szemben. Mert nagyon veszélyes helyzet az, ha erős és tevékeny ellenségek dolgoznak ellened és te még azt sem tudod, hogy ezek az ellenségek léteznek. Az ellenségek, akikkel szemben állunk, nem hús vér személyek, hanem láthatatlan szellemi lények. A téma, amivel foglalkozni fogunk, olyan dolgokat érintenek, amiket nem fognak fel az emberi érzékszervek. A Biblia olyan dolgokról beszél, amiket szem nem látott, fül nem hallott és emberi szív meg sem gondolt, láthatatlan szellemi dolgokról. Amiről beszélni fogunk, azokat csak a Szentírás által lehet megérteni. Nincs más megbízható információ forrás. Sok ember úgy képzeli azt hiszem, hogy amit látunk, hallunk ízlelünk és megérintünk, azok az igazán valós dolgok. Valójában a filozófusok minden korban arra a következtetésre jutottak, hogy azok nem igazán valódiak. Átmenetiek, nem állandók és nagyon gyakran megtévesztők. Nem támaszkodhatsz az érzékeidre. Megdöbbentő, hogy a korok során hány filozófus jutott erre a következtetésre. A Biblia ugyan ezt mondja. Pál ezt mondja: a látható dolgok ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Más szavakkal az érzéki világ dolgai csak ideiglenesek, csak részben valóságosak, nem fognak megmaradni. De a szellemi világ dolgai, amiket mi nem látunk, amiket nem fogunk fel az érzékszerveinkkel, azok az igazán valóságos dolgok. Ezek azok, amik megmaradnak. Tehát, amikor ilyen témához érünk, el kell kezdenünk kiigazítanunk a gondolkozásmódunkat, és azt mondani magamnak, nem fogom arra korlátozni magamat, amit látok, megérintek, hallok és ízlelek. Hanem megnyitom a szívemet és az elmémet a kijelentésre, amit az Igében kaptam. A Szent Szellem által egy másik világból való dolgokról. Pál imádkozott az efézusi keresztényekért, hogy Isten adjon nekik bölcsesség és kijelentés szellemét az Ő ismeretében. És én is imádkozom , hogy itt is Isten adja meg, ahogy megnyitjuk a szívünket az Ő Igéjére, a bölcsesség és kijelentés szellemét. Mert csak olyan dolgokkal foglalkozunk, amit csak kijelentés által lehet megismerni. Lényegében két királysággal fogunk foglalkozni. Két szemben álló királysággal, amelyek háborúznak egymással. Ezek nem természetes királyságok, mint a nemzetek, hanem láthatatlan, szellemi királyságok. Az egyik Isten királysága, a másik a sátán királysága.
Máté 12:26 Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa?
Jézust azzal vádolták a farizeusok, hogy azért tud démonokat kiűzni, mert összefogott a démonok fejedelmével, akit Baálzebubnak hívtak. Megmutatta nekik, hogy ez egy nagyon logikátlan magyarázat, ami nem volt és nem is lehetett igaz. Amikor erre rámutatott nekik, két dolgot mondott. Tehát a sátánnak van egy királysága, ahogy ezt Jézus maga jelezte. Úgy gondolom, sok keresztény nehéznek találja, hogy megértse ezt, de itt ez világosan ki van jelentve.
Máté 12:28 Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa.
Itt van tehát a másik királyság kijelentve, Isten királysága. Tehát itt van két láthatatlan szellemi királyság és Jézus rámutat, hogy szolgálatának van egy aspektusa, amely nyílt színre viszi a két királyságot és ez az, hogy démonokat űz ki az erejével és hatalmával. A démonok, láthatatlan szellemi lények, a sátán királyságát képviselik. Jézus és később akik az ő szolgái és követik az ő szolgálatát az Isten királyságát képviselik és a démonok kiűzésekor Isten királyságának és a sátán királyságának az összecsapása nyílt színre kerül. Az a tény, hogy Jézus és az ő szolgái ki tudják űzni a sátán démonait, meggyőző bizonyíték, hogy Isten királysága erősebb, mint a sátán királysága. Személyesen hiszem, hogy a sátán ezért nem kedveli és áll ellen a szabadítás szolgálatának, mert az nyílt színre visz olyan dolgokat, amiket ő inkább titokban tartana és azt is megmutatja, hogy Jézus királysága erősebb, mint az ő királysága. Ebben a részben szeretnék a sátán királyságának természetéről és felépítéséről beszélni.
Efezus 6:12 Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. (EFO)
Szeretnélek emlékeztetni, hogy olyan dolgokról beszélünk, amit nem lehet felfogni az érzékszervekkel. A magasság a mennyeiek. Szeretném elmondani ennek a Prince verzióját.10 éves korom óta tanultam görögül és kiképeztek, hogy egyetemi szinten tanítsam. Lehet, hogy nincs igazam, de feljogosít egy véleményre. A Living Bible birkózómeccset ír. Rendkívül fontos megértenünk, hogy személyekkel van dolgunk, amíg ezt nem értjük meg, olyanok vagyunk, mint egy bekötött szemű bokszoló. Személyekkel van dolgunk, de ezek test nélküli személyek, szellemi lények. A mi birkózó meccsünk egy nagyon heves küzdelem, az egyik ember a teljes erejével a másik ellen. Ne véletlen, hogy Pál ezt a kifejezést használja a sátán királysága elleni harcra. Ez totális hadviselés. A birkózómeccsünk nem testtel rendelkező személyek ellen van. Most jön a Prince verzió, hanem uralkodók ellen, különböző területekkel és csökkenő hatalmi rendekkel, ennek a jelenlegi sötétségnek a világuralkodói ellen, a gonoszság szellemi seregei ellen, a mennyeiekben. Szeretnék rámutatni arra, hogy a sátán királysága nem egy zagyvalék, hanem jól szervezett királyság, ami nem az ő érdeme, mert ő, hitem szerint és mindjárt ezzel is foglalkozom majd, ő volt az egyik fő angyal, az angyalok egyik nagy részének a vezetője. És mint ilyennek volt egy Istentől kapott jól szervezett rendszere. Amikor fellázadt Isten ellen és vezette a lázadásban az angyalait, egyszerűen magával vitte a rendszert, de Isten ellen fordította. Úgyhogy ne képzeld, hogy a sátánnak nincs jól szervezett királysága, amelyért nem jár neki elismerés, az elismerés Istené. De vegyük figyelembe a tényt, hogy ő nem együgyű, ő nagyon agyafúrt, erős és gonosz lény. Az Amplified Bible uralkodóságot ír, nem uralkodók, hanem uralkodóságok, van a szellemi hatalomnak egy szintje, a sátán királyságában, ez alatt al uralkodók vannak, különféle hatalmi területekkel, alattuk pedig al-al uralkodók vannak kisebb hatalmi területekkel. Tehát egy uralkodónak van egy fő hatalmi uralkodói területe. Alatta kisebb uralkodók vannak kisebb uralmi területtel, ami annak a része. Alattuk al-al kisebb uralkodók vannak, akiknek még kisebb uralmi területük van. Jó, ez az első kép és majd mutatok az Ószövetségből más képeket arról, hogyan működik. E jelenlegi sötétség világ hatalmaskodói ellen. Szándékosan használom a hatalmaskodó kifejezést, ez sátáni világ. Isten soha nem hatalmaskodik. Amikor hatalmaskodást látsz, valahol mögötte ott van a sátán. A sátán törekvése, vágya és stratégiája, hogy eljusson oda, hogy az egész világon hatalmaskodik. De ő egy sötét rendszerrel fogja elnyomni. Látod, Isten királysága a világosság királysága, a sátán királysága a sötétség királysága. Akik Isten királyságában vannak tudják kit szolgálnak, és világosan látják, hogy mit tesznek. Akik a sátán királyságában vannak, a legtöbbjük nem is tudja kit szolgál és valójában azt sem, hogy valójában mit csinál. A harmadik kifejezés ez, a gonoszság szellemi seregei ellen a mennyeiekben. Gonosz, erős, lázadó szellemi lények egész hadserege, egy olyan síkon, amit úgy neveznek, hogy a mennyeiek. Egyfajta elfogadott hagyomány volt az egyházban, hogy a sátán a pokolban van, a legtöbb ember így gondolja. Az én megjegyzése, hogy szép lenne, ha igaz lenne, de nem az. És a Szentírásban semmi nem igazolja ezt a feltevést. Nézzük meg röviden, hogyan jött lére ez a sátáni királyság. Lapozzunk az Ézsaiás 14. részéhez. Ezek a versek egy Lucifer nevű lénnyel foglalkoznak. A Lucifer szó latin gyökérből származik, azt jelenti: aki világosságot hoz, fénylő lény. A hajnalcsillag. Bármelyiket használjuk, azt jelenti, hogy nagyon fényes, sugárzó, dicsőséges lény. Én hiszem, hogy ő egy arkangyal volt. Az „ark” szó megint csak görög tőből származik , azt jelenti, hogy uralkodó. Tehát az arkangyal egy uralkodó angyal, egy angyal, aki uralkodik mások fölött. Ugyan ez a szó fordul elő az angol „archbishop” főpüspök szónál, aki vezet más püspököket. Lucifert azért hívták így, mert olyan gyönyörű volt, de elkövetett egy sajnálatos hibát. Fellázadt a Teremtője ellen és egyenlővé akarta tenni magát Istennel. Nagyon érdekes, van egy összehasonlítás Lucifer és Jézus között. Lucifer teremtett lény volt, nem volt egyenlő Istennel. Ő egyenlő akart lenni Istennel és elbukott. Jézusról azt mondja a Filippi 2. fejezet: Ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő Istennel egyenlő,- ez az övé volt isteni joggal. De ő megalázta magát és Isten felmagasztalta.
Ésaiás 14:12 Leestél az égről, fényes hajnalcsillag! Lehulltál a földre, népek legyőzője! Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon.  Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez.
Most meglátjuk Lucifer lázadásának az indítékát. A következő versben az én fogok kifejezés ötször fog szerepelni. A teremtmény akarata Isten akarata ellen. A kulcsszó a lázadás. A Magasságos, a Mindenható Isten a hasonló leszek, azt is jelenti, hogy egyenlő leszek Istennel. Tehát a sátán törekvése az volt, hogy olyan pozícióba emelje magát, amelyben egyenlő Istennel. Motivált volt, mert olyan bölcs volt, olyan szép és olyan dicsőséges, hogy azt mondta magában: én lehetnék Isten. Az én személyes véleményem, hogy ő motiválta azokat az angyalokat, akik az ő vezetése alatt voltak, hogy csatlakozzanak hozzá a lázadásban. Ezt úgy látom, ha el tudod képzelni, hogy a mennyben kezdődött, akár hiszed, akár nem. El tudom képzelni, hogy körbe járt az angyalok között, akik az ő vezetése alatt voltak és azt mondta nekik. Neked van tálentumod, nagy ajándékod van, Isten nem igazán értékeli, amid van, de ha én lennék a vezető,olyan pozíciót adnék neked, amit tényleg megérdemelsz. Ez úgy tűnik, aláásta Isten angyalai egyharmadának a hűségét és magával vitte őket a lázadásában és bukásában. Isten azt mondta, le lesztek vetve a mélységbe. Nézzük meg azt is, mit mond az Ezékiel 28. fejezet, ahol egy másik képet kapunk ugyan erről a figyelemre méltó lényről. Az Ezékiel 28-nak két része van. Mindkettő egy siralom, vagy Jaj leírása. Az első Tírusz fejedelméről szól, a második Tírusz királyáról. Azt látjuk, hogy Tírusz fejedelme egy ember, nagyon világosan állítja, hogy ember volt bár azt állította magáról, hogy Isten. Másfelől nagyon világos, ha elolvassuk Tírusz királyának a leírását, hogy ő nem emberi lény volt. És itt van egy érdekes kép arról, hogy hogyan működik a sátán királysága. Ott van az emberi uralkodó Tírusz fejedelme, de mögötte a láthatatlan síkon ott van a sátáni uralkodó, Tírusz királya. Bizonyos módon az emberi uralkodó nem más, mint egy emberi bábú, aki úgy mozog, amint a láthatatlan világból zsinóron irányítják a mozdulatait. Amikor elkezded látni ezeket az igazságokat, a történelem és a politika nagyon más jelentést kap. Úgy gondolom, nagyon sokan a történelem úgynevezett nagy emberei közül egyszerűen sátáni bábok voltak, akiket láthatatlan zsinórokon mozgattak a sátán királyságából.
Ezékiel 28:12 Embernek fia! kezdj gyászéneket Tírus királyáról, és mondd néki: Így szól az Úr Isten: Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremteté.Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet fényességedben; a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemök gyönyörűségére. Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában megfertéztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, a kik reád néznek.
Igen dicsőséges lény és mesteri zenész is volt. Sokan úgy gondolják, hogy Lucifer volt a mennyei dicséret hangszerelésének a felelőse. Azt hiszem fontos tudnunk, hogy sátán mai állapotában sokat tud a zenéről és a zenét használja az emberek rabulejtésére. Isten trónját oltalmazta. Az Ige világossá teszi, hogy vannak kerubok, akik kitárt szárnyaikkal betakarják Isten trónját. Micsoda tiszteletteljes és dicsőséges pozíció. Isten itt emlékezteti őt, hogy teremtett lény, amíg lázadó nem lettél, jobb ez a fordítás. Az itt lévő kereskedés szót a Példabeszédek a pletykálásra használja. Használják a kereskedőre is, mert a kereskedő ide-oda jár, de ugyan ezt teszi a pletykálkodó is. Én úgy gondolom, a sátán körbe-körbe járt és azt mondta az angyaloknak: nézd,ha enyém lenne az a pozíció, tényleg elismert lennél. Előléptetnélek, megkapnád a hatalmat, amit igazán megérdemelsz. Manipulációid, mesterkedéseid, cselszövéseid miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkeztél, ezért levetettelek téged. Figyeljük meg az „azért” szót. Ez Isten ítéletét jelenti a lázadás ellen. Azután jön a Lucifer igazi indítéka. Mi volt az első bűn? A büszkeség. A világmindenség első bűnét nem a Földön, hanem a Mennyben követték el. Nem részegség volt, nem házasságtörés, még csak nem is hazugság. Büszkeség volt, és higgyétek el, hogy a még mindig messze a leghalálosabb és legveszélyesebb az összes bűn közül. És sok gyülekezetbe járó, aki nem követ el házasságtörést, vagy nem részeg, de nagyon könnyen elcsábul a büszkeségre és nem is tudja, mennyire veszélyes az. Ha a sátánt kivetették a Mennyből, hogy lehet, hogy még mindig a mennyeiekben van? A válasz nagyon egyszerű, egynél több menny van. A mennyiek többesszám. Kezdetben Isten teremtette a Mennyeket és a Földet.
2Korintus 2:2 Ismerek egy embert a Krisztusban, a ki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, nem tudom; ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig.
Ha van harmadik Menny, akkor kell lennie elsőnek és másodiknak is. Nem lehet harmadik semmiből az első kettő nélkül.
Efezus 4:9 -10 (Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire? A ki leszállott vala, ugyanaz, a ki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.)
Ez Jézusról szólt, figyeld meg a minden Mennyek kifejezést. Itt is a minden szót nem helyes háromnál kevesebbre használni. Egyéni véleményem, hogy szerintem csak három ég van. Néha hallhatsz embereket, akik azt mondják, hogy a 7. Mennyben voltam. Valószínűleg, jobb, ha nem használod ezt. Tudom, hogy kifejezés a Koránból származik, az iszlám könyvéből és nem gondolom, hogy bármely bibliai utalás lenne háromról többről. Ha nagyon boldog vagy, érdemesebb azt mondani, hogy kilencedik felhőn voltam, mert a Biblia elmondja, hogy sok felhő van ott. Most elmondok egy véleményt, ez egyszerűen valószínűnek tűnik nekem, nem kell elhinned. A Mennybe juthatsz akkor is, ha nem értesz egyet velem. Hiszem, hogy a harmadik Menny, ahová ez az ember elragadtatott, Isten lakóhelye. Azt mondja, hogy kibeszélhetetlen szavakat hallott. Hajlok arra, hogy elhiggyem, hogy a fölöttünk lévő látható ég az első ég, A másodiknak a mi bolygónk és Isten lakhelye között van egy másik Menny. Tehát közöttünk és Isten lakhelye között van egy sátáni királyság. Azt hiszem, ennek sok köze van ahhoz, ami az életünkben történik. Biztosan hallottátok már azt a kifejezést, hogy áttörésig imádkozni. Tudom, hogy amikor először kerestem az Urat, olyan emberként, aki még nem ismerte Őt, próbáltam imádkozni, de egy szó sem jött ki a számon, pedig komolyan kerestem. És aztán valahogy áttörtem. Visszanézve hiszem, hogy sátáni erőket törtem át, amelyek ellenem álltak, hogy ne tudjak közvetlen kapcsolatba lépni Jézussal. Ez volt a legnagyobb fordulópont az életemben. Úgyhogy ne nevessétek ki a régi pünkösdieket, akik áttörésig imádkoztak. Ez része a szellemi hadviselésünknek. Mutatok néhány példát, azt hiszem, ha elkezditek felismerni, hogy van egy ellenálló királyság közted és Isten királysága között, akkor az sokkal több értelmet ad a szellemi tapasztalataitoknak. Szeretnék most a Dániel könyvéhez lapozni, ami sok hasznos információt tartalmaz ezeken a területeken és szeretnék bemutatni egy eseményt Dániel életéből, ami hiszem, hogy bemutatja azokat az elveket, amiket megpróbálok kihozni. Tanulmányozd a Dániel 10. fejezetét. Egyszer, amikor már Dániel nagyon érett hívő volt, odaadta magát a böjtölésre 21 napig. Azóta ezt úgy nevezzük, hogy dánieli böjt. Nem tartózkodott mindenfajta ételtől, de csak nagyon egyszerű alapételeket evett, nem ivott bort és különleges italokat és a Living Bible azt mondja, hogy nem evett édességeket. Komolyan kereste Istent, hogy megértse a népe a zsidó nép jövőbeni sorsát. Három héten át imádkozott és semmi nem történt. Látod ez megmutatja azt, amiről beszélek. Ezután egy csodálatos, hatalmas mennyei lény jött a válasszal az imájára. Olyan erős volt ennek a lénynek a jelenléte, hogy a Dániellel lévő többi ember elfutott ijedtében. Dániel is teljesen erőtlen lett fizikailag, szinte ugyan úgy, mint később János, amikor úgy esett Jézus lábaihoz, mint egy halott. De ez az angyal a válasszal jött Dániel imájára. Istentől lett elküldve. A lényeg, amit hangsúlyozni szeretnék ez: az első napon, amikor Dániel imádkozni kezdett, elküldték az angyalt, de nem érkezett meg, csak három héttel később, mert út közben Isten trónja és Dániel között sátáni ellenállásba ütközött. Az ellenállás nem emberektől származott, egyetlen ember sem tud így ellenállni egy angyalnak, nem a földön volt és nem Isten Mennyében, hanem egy területen Isten Mennye és a Föld között. Én hiszem, hogy a sátán királyságának a területe. Más szavakkal az angyalnak át kellett törnie a sátán királyságán, hogy megérkezzen az üzenettel, amivel Isten elküldte őt. Beszél bizonyos lényekről, amelyeket úgy hív, hogy Perzsia fejedelme, másikat úgy, hogy Perzsia királya és később, Görögország fejedelme. Ahogy megnézed ezeket meg fogod látni, hogy egyik sem emberi lény. Mindannyian sátáni angyalok, akik minden tőlük telhetőt megtettek, hogy megakadályozzák, hogy az angyal eljusson Dánielhez. Hadd mutassak valamit, ami izgalmas. Dániel imája az egész Mennyet mozgásba hozta. Útra indította Isten angyalát és ellenállásra indította a sátán angyalait. Dánielnek áttörésig kellett imádkoznia. Ki kellett tartania 21 napig, amíg megkapta a választ. Néha, amikor imádkoztok és nem kaptok választ, az nem azért van, mert rossz dologért imádkoztok, sőt, éppen azért van, mert jó dologért imádkoztok, azért van ellenállás. Vizsgáljuk meg, hogyan győzzük le az ellenállást, hogyan törjünk át, hogyan arassunk győzelmet?
Dániel 10:12 És monda nékem: Ne félj Dániel: mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Persiának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és ímé Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljöve segítségemre, és én ott maradék a persa királyoknál;
Hogyan alázta meg magát? Böjtöléssel. Ezt jól jegyezd meg a böjtölés kijeölt mód arra, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt. Ki ez a Perzsia fejedelme? Talán a sátán, de mindenképp egy sátáni angyal, akit a sátán a Perzsia felé helyezett, hogy ellenálljon Isten céljainak. Miért volt fontos a Perzsa birodalomebben az időben? Ha tanulmányozod Izrael történetét láthatod, hogy négy egymás utáni birodalom volt, amely uralkodott a zsidó népen, miután Isten ellen fordultak lázadásban és száműzték őket a földjükről. Babilon, a Méd-Perzsa, ez volt halamon Dániel idejében, a harmadik Görögország volt, a negyedik Róma. Isten minden célja az emberiség számára a zsidó népben összpontosult, mert csak a zsidó népből származhatott a Messiás. Ezért a sátán ellenállása is itt összpontosult. Más szóval, amikor Isten tervének a középpontjában vagy, ott tapasztalod a legtöbb sátáni ellenállást. Fontos, hogy ezt az elmédben tartsd. Sátán célja az volt, hogy Izraelt rabságban tartsa és megakadályozza, hogy visszatérjenek a saját földjükre. Dániel azért imádkozott, hogy Izrael visszatérjen a saját földjére. Ez az angyal nem tudott egyedül áttörni, Mihály sietett segítségére.
Dániel 12:1 És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben.
Mihály feladata az, hogy figyeljen rájuk, megvédje őket a sátán próbálkozásaitól, hogy elpusztítsa őket. A Perzsia királyai többesszámban vannak és azt hiszem, a szokásos használatunkkal ellentétben itt a fejedelem volt a legfőbb uralkodó és a királyok alatta voltak. Uralkodók különböző hatalmi területekkel és csökkenő hatalmi rendekkel. Mi a királyok feladata? Nincs közvetlen utalás rá, de én személyesen hiszem, hogy Nagy Britannia fölött van egy fejedelem, ami felől nem kételkedem. Ez alatt a fő fejedelem alatt vannak kisebb uralkodók akik valószínűleg Nagy Britannia minden nagyobb városát uralják. Utazó prédikátorként megtanultam, hogy kitegyem az antennámat, amikor egy városba érkezem és megpróbálom megállapítani, hogy milyen sátáni erő van a város fölött. A perzsa királyságban sok etnikai csoport volt és hajlamos vagyok azt hinni, hogy minden fő etnikai csoport felett is van egy sátáni erő. Nem akarok megbántani senkit sem, de ez elég nyilvánvaló az amerikai indiánok esetében, ami egy igen tragikus történet. Mert a sok szellemi és anyagi áldásból, ami Amerikába ment, igen kevésbbé részesültek az indiánok és nagyon mélyen benne vannak a varázslásban. Hiszem, hogy az a sátáni erő, aki azt a feladatot kapta, hogy az amerikai indiánokat tartsa sötétségben és rabságban, lényegében mindezideig győzedelmeskedett. Aztán ott volt a perzsa birodalomban a sok különböző vallás. Úgy hiszem, hogy minden vallási csoport, kultusz vagy szekta felett is volt sátáni uralkodó. Tehát itt volt Isten angyala, akinek egy egész csoport sátáni angyal állt ellen, hogy ne menjen Dánielhez. Amikor Mihály eljött, ő áttört. Elvitte az üzenetét de azt mondta Dánielnek, el akarom mondani neked, hogy mi lesz, amikor visszamegyek.
Dániel próféta könyve 10:20 Azután így szólt: Tudod-e, miért jöttem hozzád? Nekem most újra harcolnom kell Perzsia vezérével, és ha abból a harcból kikerülök, a görögök vezére következik.
Más szavakkal, a Perzsia fejedelme ellen való csata még nem fejeződött be. Mi fog történni, ha befejezik ezt a csatát? Minden valószínűség szerint össze fog omlani, ami meg is történt kicsit később. De nem ez volt az utolsó birodalom, mert azt mondja, hogy én kimegyek, de Görögország fejedelme jön elő. Ez a sátáni uralkodó, a következő nagy birodalom fölött. Nagy Sándor alatt a Görög birodalom legyőzte és megsemmisítette a Perzsa birodalmat és megszerezte a hatalmat a Föld nagy részén. De volt mögötte egy fejedelem. Az emberi történelem ilyen nagy eseményeit hiszem, hogy csak ezzel lehet megmagyarázni. Dániel Babilonban Dáriusz király mellett szolgált, és amikor A Méd-Perzsa birodalom legyőzte Babiont, a mögött Isteni segítség volt, mivel Dáriusz király megengedte a zsidóknak, hogy hazamenjenek Jeruzsálemet felépíteni. Itt is látjuk, az emberi uralkodók és parancsnokok nem légüres térben működnek, egyedül. Láthatatlan angyali erők állnak mögöttük, Isteniek és sátániak. Isten angyalai megerősítik azokat az uralkodókat, akik előmozdítják Isten céljait a Földön, a sátán angyalai pedig ellenállnak ezeknek az embereknek. Ez a legfőbb oka, annak, hogy a keresztényeknek imádkozniuk kell a nemzetük uralkodóiért. Ha lehetséges, meg kell akadályozniuk a sátáni angyalok tevékenységét, és fel kell szabadítaniuk Isten angyalainak tevékenységét. De emlékezz, hogy ebben az esetben semmi nem történt azelőtt, hogy Dániel imádkozott. Nekem úgy tűnik, és ez furcsa lehet, hogy Dániel imája volt az egyik, ami képessé tette Isten angyalát arra, hogy áttörjön. Úgyhogy testvéreim, ne becsüljük alá annak a lehetőségét, amit az imáitok megtehetnek. Tehát sátán felállította az Isten királyságával szemben álló királyságát a mennyeiekben és ott uralkodik a lázadó angyalok serege fölött. A kulcsszó, ami leírja sátánt és azokat, akik vele vannak, a lázadó. Lázadás Isten ellen. A sátán királyságának van egy alacsonyabb rétege itt a Földön, és megint a kulcsszó, akik felett uralkodik ezen a Földön, a lázadó. Ezt világosan elmondja az Efézusi levél 2. Most nem a sátán királyságáról beszélünk a mennyeiekben, hanem azokról, akik felett uralkodik itt a Földön. És ezek a szavak, nektek keresztényeknek szólnak.
Efezus 2:1 Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik.
Itt leírja az Ige, hogy milyenek az emberek, mielőtt megtérnek és elkezdik szolgálni Istent. Ki a levegőbeli hatalmasság fejedelme? Az engedetlenség fiai itt a lázadók. Mindenki, aki lázad Isten ellen, automatikusan a sátán irányítása alá kerül. Nem elég gyülekezetbe járni és dicséreteket énekelni. Le kell tenned az Isten elleni lázadásodat és alá kell vetned magad Jézusnak, ekkor jön a változás. Sok gyülekezetbe járó még mindig lázadó. És mivel lázadnak, a sátán irányítja őket. Megtérésünk előtt mind lázadók voltunk Isten ellen. Nincs kétségem afelől, hogy hol voltam, mielőtt az Úr megtalált. Lázadó voltam a lázadók királyságában, nem tudtam róla. Azt hittem, nagyon okos és sikeres voltam, úgy gondoltam minden válaszom megvolt mindenre. Amíg el nem kezdtem olvasni a Bibliát és rájöttem, hogy nem volt meg. Mindannyian én is és Pál is, abba a kategóriába tartoztunk, lázadók voltunk, akit a sátán manipulált, egy szellemi erő által, amit nem értettünk. Nem tudtuk, ki rángatta a zsinórokat. Csak úgy mozogtunk, ahogy húzták a zsinórt.
Efezus 2:3 Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek.
Figyeljük meg, hogy nemcsak a test vágyai, hanem a gondolataink is elidegenedtek Istentől. És ellenségeskedtek Vele, amíg meg nem adtuk magunkat. Az intellektualisták Isten legbuzgóbb ellenségei között vannak. Tehát ez a leírás a sátán királyágának alacsonyabb rétegéről, az emberiségről a Földön. Minden lázadó ember, függetlenül a fajától, vagy felekezeti cimkéjétől, ha nincsenek alávetve az Isten által kijelölt uralkodónak Jézusnak, akkor lázadók és a sátán szellemi erővel irányítja őket. Van itt egy erős kifejezés: ő az erő uralkodója a levegő hatalmának birodalmában. A levegőre két fő görög szó van, az egyik az aier (air) a másik az aiter (éter). Az alsó levegő az air, határos a föld felszínével, az éter a felsőbb ritkább levegő. Itt az alsó levegőt használja. Más szóval a sátán uralkodik a Föld felszínén, ez az ő birodalma. Sok érdekes spekuláció van, mert amikor Jézus visszajön, azt mondja, hogy elragadtatunk és találkozunk vele az alsó levegőben. A Jób 41. fejeztet egésze egy Leviatán nevű teremtménnyel foglalkozik, ami valamiféle tengeri szörny. Gondolod, hogy a biblia, ami annyira gazdaságos, 43 verset szentelne csak egy tengeri szörnynek? Az igazság az, hogy a leviatán egy kép a sátánról.
Jób  41:34 (41:26) Szembenéz minden hatalmassal, ő a királya minden vadállatnak.
(Lenéz mindet, ami magas, nagyon büszke és király a büszkeség minden gyermeke fölött.)
Amikor a büszkeség bemegy az emberi szívbe, mert ez a hatás, ami miatt a sátán fellázadt Isten ellen, a büszkeség a sátán irányítása alá visz minket. (Ne legen fiatal, hogy felfuvalkodván az ördög tőrébe essen.) Nem a felekezet alényeg, hanem az, hogy milyen a szívünk hozzáállása Istenhez. Ha a szívünk nincs alávetve és átadva Istennek Jézus Krisztus által, akkor használhatunk mindenféle szép vallásos nyelvezetet, viselhetünk mindenféle címet, de a tény az, hogy a leviatán uralma alatt vagyunk, mert ő király a büszkeség minden gyermeke fölött. Hány prédikációt hallotok a büszkeség ellen? Ma a gyülekezetek a kis ügyekből csinálnak nagyot. Tudom, mert amikor pásztor voltam, nagyon ellene voltam az emberek dohányzásának. Akkoriban nem fogadtunk be embereket, akik dohányoztak, de mondtunk semmit azokról az emberekről, akik veszekedtek a feleségükkel. A dohányzás, ivás és részegség csak ágak a fán. De tudod mi a gyökér? A lázadás. A fejsze már a fák gyökerére vettetett, ezt kell megcéloznunk. Befejezésül szeretném összefoglalni a sátán törekvéseit, céljait. Nagyon határozott céljai vannak. Két fő törekvése van, hogy uralja az egész emberi fajt. A jelenlegi sötétség világuralkodói, a második célja az, hogy imádják őt. Ő igényt tartott az Istennel való egyenlőségre, de megakadályozták, de nem adta fel a reményt. És egy módon még mindig követelheti, úgy, hogy imádják őt. Az imádás csak Istennek jár, és amikor őt imádják azt mondja: na látod mégis isten vagyok. Akár mit csinál a sátán a végcélja az, hogy megkapja az emberi faj imádását. Az én ítéletem szerint prófétai szempontból, nagyon közel áll ehhez, hogy elérje ezt a célt. A sátán és az angyalai a mennyeiekben hiszem, hogy a pogányság istenei voltak. A pogány társadalmak és fajok minden elismert és imádott istene csak a sátánnak és angyalainak különböző leírása volt. Zeusz, Hermész, Poszeidon, mind a görög istenek, amikről nagyon sokat tudtunk, de most már nem érdekelnek, csak sátáni angyalok különböző címkéi. És ha végignézed az emberi faj összes kultúráját, különböző címeket látsz, de ugyan azok a lények és amikor ők imádnak, akkor a sátánt és angyalait imádják. Van egy bizonyos mód, ahogyan a bukott embernek viszonyulnia kell ehhez a sátáni királysághoz. Az általános szó a varázslás, ami elterjedt minden pogány társadalomban, különböző formákban. Mindenhol találsz boszorkánydoktort, aki tulajdonképpen a sátán papja. Ő az, aki képessé tesz embereket arra, hogy kapcsolatba lépjenek a sátán királyságával. Miért teszik ezt? Mert rettenetesen félnek, hogy a sátán katasztrófákat küldd rájuk, a legtöbb áldozat és rítus azért kell, hogy kiengeszteljék ezeket a nagyon kegyetlen és szeszélyes lényeket. Másodszor, hatalmat akarnak és a varázslással hatalomhoz lehet jutni. Végső soron a varázslás egy vallásos gyakorlat és az ember Isten elleni lázadásának a kifejeződése. A varázslás a bukott ember természetes vallása és átjárja az egész emberi fajt. Napjainkban a varázslás céltudatos visszajövetel. A kereszténység eljött és a sátáni lények vissza lettek szorítva, de nem lettek teljesen legyőzve. És most azt mondják: most rajtunk a sor.

Az ellenségek, akikkel szemben állunk -1.rész videó, szinkron – Derek Prince

IMA/Prayer

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: Dániel, Derek Prince, igézés, Isten országa, Lucifer, menny, ország, királyság, birodalom, sátán, szellemi hadviselés, varázslás | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

2 hozzászólás a(z) Az ellenségek, akikkel szemben állunk 1. rész, a királyság felépítése – Derek Prince bejegyzéshez

 1. balögh jános szerint:

  Szia. Nemrég bukkantam rá az oldaladra és fantasztikus áldás hogy le vannak jegyzetelve Derek Prince tanitásai Köszönöm szépen
  Ha esetleg lenne még tőle ilyen jegyzeted nagyon örömet okoznál vele
  Köszönöm
  Balogh János

  Kedvelés

  • Eszter szerint:

   Köszönöm. Egyelőre más feladatot kell ellátnom, sajnos jelenleg nem tudom folytatni a blogolást. Megtartottam az oldalt, hátha még visszatérhetek.
   Isten áldjon.
   Eszter

   Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s