Egyház

PDF

 • Az Egyház meghatározása a Biblia szerint: összegyülekezés, (a világból és nemzetekből) kihívottak közössége. Akik elfogadják ezt a meghívást, újjá-, és beleszületnek Isten országába ők alkotják a Testet míg Jézus Krisztus maga a fej. Az Újszövetség szent népnek, királyi papságnak nevezi a kihívottakat. Az Egyház kr.u. kb. 30-ban jött létre, amikor Jeruzsálemben pünkösdkor kitöltetett a Mennyből a Szent Szellem. Első tagjai és apostolai zsidók voltak, a pogány nemzetekből kihívottak csak később kerültek be a szövetségbe, innen indult el a nemzetek evangélizálása, ami Európába is eljutott így Európa átvette és alapjává tette a zsidó-keresztény kultúrát. Jézusnak egy teste van, ami a világ összes keresztényét jelenti, akik elfogadták és szolgálják Jézus Krisztust. Ebben a testben a felekezet nem, hanem a szeretet és a testvériség, az Atyától való származás számít. A Test is fejlődik, bölcsességben, értelemben, erőben, szentségben, míg megjelenik Isten előtt

 • 1. Korintus 1:2 Szól ez a levél Isten Korinthus városában élő gyülekezetének. Nektek, akik Krisztus Jézus által szentek lettetek. Nektek, akiket arra hívott el, hogy Isten szent népévé legyetek. De más helyeken lévő gyülekezeteknek is szól: mindazoknak, akik segítségül hívják Jézus Krisztus nevét, aki a mi Urunk és az ő Uruk is (EFO)

 • 1. Korintus 12:12 Az emberi test egységes egész, de sok részből áll. Ez a sok és sokféle testrész együttesen mégis egyetlen test. Így van ez Krisztussal is.

 • Minden víztől és Szellemtől újjászületett ember a hit fejlődésének útján jár és megismeri Isten országának működését, hogy el tudja foglalni Isten tervét a maga számára.
  János 3:5 Jézus pedig így válaszolt: „Igazán mondom neked, ha valaki nem születik újjá víz és Szent Szellem által, nem mehet be Isten királyságába.

 • Máté 6:33 De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.

 • Kolossé 3:2 Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel.

 • Az Egyház vezetésének módja megtalálható az Írásban. Isten országának államformája Királyság, melynek királya Jézus Krisztus, de elsősorban Isten gyermekeinek családja, melyben mindannyian testvérek vagyunk. A helyi gyülekezetekben van elrendelt hierarchiai rend, szeretet, tisztelet és feladat által, de nem leuralás és erő által, nem szervilis közösség, hanem család. Isten királysága a gyülekezetek összessége. Van hierarchiai rend, úgy, mint a családban is, melyben a hívők engedelmességgel tartoznak a lelkük vigyázóinak (Zsidól.13.17).
  Lukács 22:26 Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál.
  1. Péter 5:3 Ne zsarnokoskodjatok a rátok bízott embereken, hanem mutassatok nekik példát! (EFO)
  Jézus Krisztus a fej, ő irányít, a helyi gyülekezetek a test részei. Az Apcsel. Titusz, Timóteus levelek mintái alapján a gyülekezeti vezetés nem egyszemélyi, hanem több, vezetésre elválasztott férfiből áll, akik már a családjukat is jól vezették, ők a presbiterek, az ő munkájukat segítők a diakónusok. Ők tartoznak számadással, ezért kettős tisztelet illeti őket, mert a hívőkért fáradoznak és a hitünket szolgálják.
  Az Egyház nem Péter apostolra épült, hanem arra a kijelentésre, amit Péter kapott, azaz: Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. A mennyei kijelentésre épül, nem halandó emberekre.
  Az Egyházban Isten rendelt szolgálati ajándékokat, melyek nem minden gyülekezetben teremnek, hanem világszintű a szolgálatuk. Ezek az apostol, próféta, pásztor, tanító, evangélista. Az ő munkájuk Krisztus Testének felépülésére, egységesítésére, helyreállításra, érettségére vonatkozik.
  Az Egyházban nincsenek pozíciók és rangok. Feladatok vannak, amikre elhív Isten embereket, az Ő választása szerint. Viszont az gyülekezeteknek van hatalma a közösség védelme érdekében szankciókat hozni.
  Máté 23:8 Ti azonban ne hívassátok magatokat tanítónak, mert csak egy tanító van, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy Atyátok van a mennyben! De mesternek se szólíttassátok magatokat, mert csak egy mesteretek van, mégpedig a Krisztus! (EFO)
  1. Péter 5:2 legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen.
  Az Egyházban az Újszövetségben nem igazolható a tized szedése, de az adakozás igen. Az elhívott vezetők munkájukért elfogadhatnak anyagi juttatást, de munka mellett is végezhetik a feladataikat.
  2. Thesszalonika 3:8 nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradsággal és vesződséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként.
  1. Korintus 9:7 Ugyan ki katonáskodik a maga költségén? Ki ültet szőlőt úgy, hogy nem eszik annak gyümölcséből? Vagy ki legelteti a nyájat úgy, hogy semmit nem iszik a birkák tejéből? 9 Ott ugyanis ez van megírva: „Ne kösd be a száját a nyomtató ökörnek!” Talán Istennek csak az ökrökre van gondja. 11 Mi szellemi „magokat” vetettünk el köztetek, a ti érdeketekben. Vajon nagy dolog-e, ha úgy „aratunk”, hogy anyagi dolgokat kapunk tőletek cserébe14 Ehhez hasonlóan rendelte az Úr is, hogy akik az örömhírt mondják az embereknek, azok abból éljenek meg. Én azonban ezekkel a jogokkal nem éltem. 15 Nem is azért írom mindezt, hogy engem is tartsatok el. Inkább meghalnék, mintsem rászoruljak arra, hogy másoknak terhére legyek. 18 Így tehát, mi az én jutalmam? Az, hogy mindezt ingyen teszem! Nem élek azzal a jogommal, hogy fizetést kérhetnék érte. Pedig erre jogom lenne az örömhír szerint!
  Ha elfogadják a juttatást, könnyen béresekké válhatnak és akkor nincs jutalom a munkájukért a Mennyben. Viszont nekik is meg kell élniük, mint mindenki másnak.

 •  Az Egyházban alapjog az újjászületés, üdvösség és Isten országába való bejutás. Ezt el is lehet veszteni, de  van lehetőség közelebb is kerülni Jézushoz, mint tanítvány, ez már áldozatvállalással jár. A gyülekezetnek be kell mutatnia Isten országának törvényeit, és erőit, a gyülekezeti rend és értékrend Isten Igéjén kell, hogy alapuljon. A bűnös megtérőknek igazodniuk kell ehhez.

 • Az Egyházban együtt nő a konkoly és a búza, nem mindenki tartozik Isten országához, aki oda jár, de az Úr nem engedte meg, hogy kitiltsuk őket onnan. Az idők végén majd az angyalok kigyomlálják és összegyűjtik őket.

 • Az Egyház letérhet az útról, amikor elveszti a keresztről szóló látást. Igézet alá kerül, ami előhozza a testi bűnöket és a varázslást (Galata 5.19), de van megtérési lehetőség, az Úr tisztítja meg a szérűjét.

 • Az Egyházban előfordulnak szakadások és tüzek, ez Péter apostol szerint szükséges próba. Az utolsó napokban a konkoly és búza szét lesz választva, illetve az igaz és hamis egyház is külön fog szakadni.

 • Az Egyház nem az ószövetségi papi rendszer, mert Jézus áldozatával megváltozott a főpap, a papság, az áldozat és a rendszer. Az Ószövetségben csak papi közbenjárók által volt közösség Istennel, az Újszövetségben mi magunk vagyunk papok, aki bemehetünk Isten elé Jézus vére által, így nem kell más közbenjáró, csak Jézus Krisztus.
  1. Timóteus 2:5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus.

 • Van igaz és hamis egyház. Jézushoz hűséges szűz és a világ vezetőivel, hamis istenekkel és bálványokkal kollaboráló parázna. Jézus csak a szűzzel vállal közösséget. (Jel.17) Hogy hová tartozunk, meghatározza örök sorsunkat.

 • Az Egyház Jézus Krisztus menyasszonya, jegyese, akinek a megváltás vérét hagyta itt jegyajándékul, a legnagyobb árat a saját életét adta a menyasszonyáért. Jézus Krisztus a férj, akinek engedelmességgel tartozik népe. Amikor visszajön a menyasszonyáért az elragadtatáskor, megítéli őt, majd fehér ruhát ad neki. A házasságkötés után egyesülnek, saját rangjába emeli fel a feleségét.

 • Az Egyháznak voltak korszakai, az utolsó, jelenlegi a Laodíceiai, ami aposztáziával (hittől való elszakadással) zárul. (folyamatban van)

 • Az Egyház pünkösdkor fogant és majd az elragadtatáskor születik meg Testként.

 • Az Egyházhoz hozzátartoznak az elmúlt 2000 év elhunyt szentjei, akik most is élnek a Mennyben és a jelenlegi földi hívők, akik Jézusban hisznek és szolgálják őt.

 • Jézus üzen az Egyháznak, hogy miből változzon meg az esküvő előtt, a feltételei kemények. (Jel.3)

 • Az Egyház jelképe a menóra és nem a kereszt. Jézus menórák között járkál a Mennyben,  amik a gyülekezeteket képviselik, melyek a világ világosságát hirdetik korokon át. A menóra a Szent Szellem olajának és a mennyei Trón előtti 7 tűzfénynek a jelképe, míg a kereszt egy kivégző eszköz, amin kizárólag bűnözőket végeztek ki a rómaiak, mégis van a keresztnek pozitív szimbolikus jelentése is.

 • Az Egyháznak lesz esküvője és esküvői vacsorája.

 • Az Egyház Jézus Krisztus feleségeként visszajön a Földre és mint Testület uralkodni fog a Földön 1000 évig, a megszentelt zsidósággal együtt Jézus Király alatt.

 • Az Egyház feladata 1/ a világ felé: a Szent Szellem megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Hirdetni az embereknek Jézus Krisztust ingyen, kegyelemből való megváltását, és a megtérést. Bemutatni Isten országának a Szent Szellem ereje és Jézus Krisztus neve általi, erejét, hatalmát, közvetíteni a bűnbocsánatot, gyógyulást, szabadulást, tanítvánnyá tenni minden nemzetet. 2/ Zsidóság felé: féltékennyé tenni őket és megízleltetni az Urat.  3/ Saját maga felé: megszentelődni, fejlődni, érettségre és egységre jutni, megítélni a hamis ajándékokat.

 • Az Egyház nem egy felekezet, nem katolicizmus, nem protestantizmus, hanem a kihívottak közössége. Ember nem döntheti el ki tartozik a Testbe.

 • Nem az Egyház: a felekezet; az új világrend világvallása; és nem Izrael. Nem lituirgia, és nem az ószövetségi papi szolgálat folytatása.
 • Az Egyház célja: Isten népet formál magának.

Az igaz és hamis egyház – 1 – 2.rész – videó, szinkron – Derek Prince