Az ámítók pedig növekednek

farkasPDF
Ezékiel 33:2-6 Emberfia! Szólj népedhez, és ezt mondd nekik: Ha fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választ a maga köréből egy férfit. az pedig látja jönni a fegyveres ellenséget az ország ellen, és megfújja a kürtöt, hogy figyelmeztesse a népet, akkor ha valaki hallja a kürtszót, de nem törődik a figyelmeztetéssel, a fegyveres ellenség pedig eljön, és levágja, úgy a vére a saját fejére száll. Hallotta a kürtszót, de nem törődött a figyelmeztetéssel: a vére saját magára száll, mert ha törődött volna a figyelmeztetéssel, megmenthette volna az életét. Ha ellenben az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népet, azután eljön a fegyveres ellenség, és levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne érte utol, de vérét az őrállótól kérem számon.  Apcsel. 18:6 (…) “Véretek a ti fejetekre szálljon: Én tiszta vagyok! (…)

Az emberiség történelmének utolsó évei a megtévesztés kora lesz, a hazugságnak minden jelével és csodájával, hogy a sátán elhitesse, ha lehet Isten választottait is és magával rántson, akit csak tud a pusztulásba. Ha még azoknak is nehéz lesz értelmezni, a helyzetet, akik keresik Istent, mi lesz azokkal, akik nem is értik, mi zajlik körülöttük? Jézus figyelmeztetett erre a korra, Dániel próféta is leírta a korrajzot. Akármit is látunk, Isten beszéde legyen a mérvadó! Ő az abszolút változhatatlan Kőszikla, az Ő beszéde az egyetlen fix pont a látható világban. “Az ég és a Föld elmúlik, de az Ő beszéde soha el nem múlik!” Ne higgyünk el bármit, hanem mindent vizsgáljuk meg az Ige és a Szent Szellem összefüggéseiben! Ma már a megtévesztés/becsapás az élet minden területén jelen van! A politikában, szolgáltatásban, az Egyházban, a TV-ben, sajtóban, youtube-on, az élelmiszer-, és gyógyszeriparban, gyógyászatban, hitekben, bankokban, égi jelekben és UFO-kban, mindenhol.
Mt 24,24 Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.
cunami
A legfontosabb azonban az Egyházon belül mozgó szellemet felismerni. Isten megígérte a Joel 2-ben, hogy az utolsó időkben kiönti az Ő Szellemét minden testre. Érthető ez a világra, az Egyházra, különösen az egységesítéshez, ami évtizedek óta tart, de úgy is értelmezhető, hogy ez már megtörtént pünkösdkor. Ha az első értelmezést vesszük, szellemi hullámok és szellemi árvizek érkeztek és fognak érkezni az Egyházra amik ’40-70-es évek gyógyító hullámainál is nagyobbak. Az ördög nem alszik, sokakat meg fog téveszteni, amikor a Szent Szellemet a gyülekezetekben egyéb spiritualizmusra cseréli ki, ezáltal a kiválasztottakat tömegesen megtéveszti, vigyázzunk, hogy meg ne rendüljön a házunk, főleg az alapjaink! Az aposztázia végterméke az antikrisztus és a hamis egyház (D.P.). Erődemonstrációra keni fel igaz népét az Úr, a varázslók és a Mózesek közti csatára a 10 csapás és a kivonulás előtt. Hogy ez a minden testre kiöntetett hullám az elragadtatás előtt vagy után érkezik, döntse el mindenki maga, én arra gondolok, hogy a 144 ezer felkenetésével érkezik a kései eső. Véleményem két pilléren alapszik.
Apcsel 2:16 Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra (itt szarx, Joelben: básár hús-vér, halandó), és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.
Jézus Krisztus keresztáldozata után elkezdődtek az utolsó napok, így 50 nappal később ez a kiöntetés meg is történt a fenti jelek nélkül. Péter azt állítja, ez volt az, amit Joel által megígért az Úr. Pünkösdkor zsidó emberekre szállt le a Szent Szellem, ez járt jelekkel (nyelveken szólás, dicsőítés, részegség), de erőfelruházással nem, mert nem történtek általuk csodák. Tehát csak részleges prófécia beteljesedésről lehet szó.* Korábban a zsidó apostolok voltak felkenve erővel és hatalommal és volt ígéretük, hogy ez újra megtörténik velük, maradjanak Jeruzsálemben, ők meg is kapták a csodatétel erejét, mint apostolságuk jelét. A Jelenések könyvéből tudjuk, hogy újra  144 ezer zsidó származású ember lesz felkenve Isten országa erejének bemutatására szerte a világon. A keresztény egyházban elvétve működtek erők a két eső között és ez a 2000 év el is volt rejtve a kinyilatkoztatásban. A másik, hogy nem tudok igazolni két ébredést az idők végén, a keresztényeknek is egyet, meg a 144 ezernek is egyet. Nem a 100 millió keresztény lesz felkenve a munkára, hanem csak a 144 ezer, aki erődemonstrációval megevangélizálja a világot, ismereteim szerint az antikirsztus ideje alatt, az elragadtatás után, mert addig, amíg az Egyház itt van, nem jelenik meg az antikrisztus. Az egyházkorszak végére két gyülekezet típus marad, a Filadelfiai és a Laodiceai – utóbbi nem az ébredésről híres. A gyülekezet tagjai nagyrészt nem veszik észre a szellem és úr kicserélését, mert nem hirtelen történik, hanem évek alatt lassan csöpögve hat. Párhuzam figyelhető meg a gyülekezeti életben is néhol, hogy az antikrisztus engedi meg, hogy felépüljenek a hívők Krisztusban, ő biztosítja az építőanyagot, az engedélyt, a helyszínt. Olyan, mint Heródes, aki mintha azért keresné a Királyt, mert tisztelni akarja Őt – de titkos szándéka megszerezni az imádást, vagy pusztuljanak. Amikor a hívők szívében felépül a Templom, megpróbálja elfoglalni a szívükben Jézus helyét, először finoman, aztán ha kell erővel, aki ezt felsimeri és ellenáll, azt terrorral, üldözéssel  töri meg, ez így lesz a jeruzsálemi Templommal is. A hívők naivitása, lojalitásuk, ragaszkodásuk és a gyülekezetbe befektetett életük miatt azonban nem vizsgálják meg és nem bírálják felül a jeleket, mert félnek szembenézni azzal, hogy valami megváltozott és ez a tudatukra, identitátsukra veszély jelent, vagyis nem tagadják meg saját lelküket, ahogy Jézus intette tanítványait, ezért az antikrisztus sok hívő szívét el fogja tudni foglalni. Ahol más Jézust, (szabadítót) hirdetnek (bővölködés, kenet, gyógyulás, intézmény, időbeli dolgok stb.), ott más a szellem! és más okoz örömhírt! is. Az idők végén, az elragadtatás után az Egyház ketttészakad igaz és hamisra, amelyben az antikrisztus szolgálatába állt testi, üldözni fogja az üldözésben megszentelődött szellemit. Tömegek a döntés völgyében.
2. Korintus 11:3-4 Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravaszságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek.
Minden tömegmozgalom mögött valamilyen szellemi erő van. Ezeknek a kiáradó szellemeknek rendkívül vonzó és igéző, testi-lelki ellazulást okozó édes jelenléte van.  Hasonlóan kábító, mint az elmét felszabadító drog, de ez a pithon szelleme, gyümölcse egy ellazuló alfa állapot, amibe bármit be lehet ültetni. Ebben az állapotban lesznek döntés és felismerésképtelenek a hívők és ekkor tekeredik rájuk a kígyó, ebből a szorításból megszabadulni nem könnyű. Fügést okoz és elvonási tüneteket, megborítja az agy, így a teljes lélek és test működését. A hívőknek ebben az állapotban nem kell gondolkodni, készen kapják a megoldásokat, csak át kell venni, meg kell inni. A kígyó az Egyházban nem öl meg azonnal, csak köréd fonódik és összeroppant, majd lassan megemészt. A Szent Szellem azonban szabadságban hagy és nem tesz függővé.
Példabeszédek 4:23 Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet (szív, elme, fantázia, intelligencia, belső ember, akarat), mert onnan indul ki az élet!
Nagyon nehéz még tapasztalt hívőknek is megkülönböztetni az Istentől származó Szellemet a hamisítványtól. Ami megvédhet bennünket, az a szellemek megkülönböztetésének ajándéka, melyhez azonban tiszta szívre, tapasztalatra és kijelentésre van szükség, ehhez elengedhetetlen a helyes Bibliaismeret, de még így is a kegyelem tart meg. “Csak az Ige korlátja őriz meg a zuhanástól” (D.P.). A Szent Szellem kizárólag Jézus Krisztust dicsőíti, sem szolgálót, sem szolgálatot, sem gyülekezetet, sem halott szenteket, sem kenetet, sem szellemeket, sem emléktárgyakat, sem múltbeli szolgálók szellemeit vagy kenetét, vagy porát. Ezeknek szószólói a hamis próféták, aki soha nem prédikálnak szívből való megtérést, bűnbánatot, az időn és téren túl mutató jövőt és örök ítéletet, vagy egyéb negatív üzenetet, csak pozitív ígéretet lehet tőlük hallani: prosperitást, gyógyulást, kenetet, szolgálatot, pozíciót stb., az emberek lelki vágyainak mélységeire hatnak. Az emberek tele vannak testi-lelki szükségekkel, aggódnak az életük, sorsuk felől, omladozik a társadalom, a világ helyzete a káosz felé tart, ahogy Jézus mondta, hogy háborúkról kell hallanunk, elég félelmetes. Rázkódik az ég és a Föld, vákuum van a régi és az új kor között. Ebbe a vákuumba lépnek be, és ezekre a félelmekre fognak hatni és a félelmeket fogják felerősíteni a csaló, hitető szellemek, hogy az emberi lélek bármibe belekapaszkodjon, ami nem Jézus, a Kőszikla. beszédUgyan ez a folyamat és szellemi működés figyelhető meg Hitlernél. Vákuumban jött fel egy nehéz történelmi időben, a frusztrált néplélekre hatott, a szükségekkel manipulált saját céljai elérése érdekében. Igézete tömeges hipnózist okozott, kiáradása volt a szellemnek (gonosz angyal), amit közvetített. Olyan vonzónak tűnt, hogy az emberek önként csatlakoztak hozzá és milliók szolgálták a céljait. Igézet alatt teljesen elhitték, hogy a jó oldalon állnak és jót cselekszenek. Meg lettek vakítva a normális értékrendere, csak azt látták, amit láttatni akartak velük. Ebből felébredni egyenlő volt a kiközösítéssel és halállal. Megtalálhatjuk ebben a hamis Jézust, a hamis evangéliumot és a hamis (hazug) szellemet, a zsidóság és az igaz kereszténység elleni üldözést is, pont, ahogy az utolsó időkben a hamis egyház üldözni fogja az igaz hívőket. A démonikus félelmet, ha megerősödik és birtokol valakit, paranoiának nevezzük. Tudnod kell, hogy az ördög fél, ő a paranoiás, állj ellene és ne engedd, hogy kiterjessze rád a saját félelmét és őrületét. Jézus örül az új korszak eljövetelének, még ha véres is lesz, de jó születik belőle, nekünk ez az út a jövő, a sátánnak ez az út az elmúlás.
Galata 3:1 Ó, ti ostoba galaták! Ki tudott ennyire becsapni titeket?! Hiszen úgy írtuk le Jézus Krisztus kereszthalálát, mintha a szemetek előtt feszítették volna meg őt! (EFO)
Amikor a gyülekezetben elhomályosul a keresztről szóló tanítás, ott igézés veszi át a vezetést, és akik szellemben kezdték, testi cselekedetekben végzik. Ahol megjelenik a bálványimádás, házasságtörés, és a test többi cselekedete ott igézés van (Gal.5.19-21). A gyülekezetekben nem véletlenül vannak házasságtörések, paráznaságok, harag, önzés, széthúzás, ezek az igézés miatt kialakult testi magatartás gyümölcsei. Ebben a szürke zónában a bűvész a kendő alatt, ki tudja cseréli az igaz Jézust hamisra. Ebben a homályban tud az ördög jól mozogni, nincs világosság, ezért nem látszik a sötétség sem. A vagyonnal rendelkező szervezett gyülekezeteknek fontos a tagság megtartása, hiszen a saját megélhetésük, hírnevük, bizniszük, fontosságuk és családjuk függ a tagságtól. Viszont ahhoz, hogy a tagok maradjanak, gyermekségben kell őket tartani, senkinek nem érdeke a felnőtt érett korra való jutás. Elrejtik a valós szándékokat, hogy soha ne nőjenek fel, ne értsék meg ezeket a motívumokat és ne menjenek el, a kígyó szorít. Ez a motívum és szándék nem Istené. Altatják a hívőket szép beszéddel, zenével, kultúrával, programokkal, vélt sikerekkel, földi tervekkel építkezésekkel, látványos dolgokkal, melyek az érzékszervekre hatnak és elterelik a figyelmet a megtisztulásról és a felkészülésről. Most ragasztanak épületeket épületekhez, mintha örök időre rendezkednének be a Földön és nem volna itt a kapuban a „boldog reménységünk”. Vizsgáld meg az Újszövetséget, hol parancsolja Isten, hogy gyülekezeti házakat építsenek a hívők maguknak? (Sőt, a közelgő római vész miatt mindenki eladta még azt is, amije volt, legalábbis Jeruzsálemben.) Az egyszerű igazság köré emelt imidzsben már elvész a Jézus, marad a látszat, a szemfényvesztés. Ez a pithon igézete, ez maga Babilon! Piramist és tornyot építenek tudásból és vagyonból, hogy függetlenedni tudjanak Istentől, saját terveiket hajtatják végre a hívőkkel hogy Baál papjai elérjék az eget és lehozzák a szellem tüzét a magasból a maguk dicsőségére. Meg is fogják csinálni, de az is csalás lesz. Nyakunkon van az elragadtatás, és az nem egy matrica a hívő életen, hanem egy jutalom azoknak, akik méltókká váltak erre, akik Jézussal jártak és megmaradtak Benne szüzen, akik visszatükrözik és sóvárogva várják Őt. A hívők többsége nincs felkészülve sem Jézus visszajövetelére, sem, ha maradnak, az üldöztetésre. A templom a testünk, nem viszünk át semmit önmagunkon kívül és amit építettünk magunkba, pedig az fog tűz alá kerülni megítélésre, a jellem, a szentség. Azt nem tudjuk mikor lesz, de azt igen, hogy a mai nap és a „sokakkal kötött szerződés” között valamikor/bármikor. Már látni ennek a szerződésnek a formálódását. Nincs sok idő, nem szabad már mással tölteni az időt, mint az evangélium hirdetésével, életmentéssel, kincsgyűjtéssel és a megszentelődéssel.
2Timóteus 3:13 A gonoszok és csalók egyre mélyebbre süllyednek a gonoszságban. Miközben másokat becsapnak, saját magukat is becsapják. 3:8-9 Emlékezz Jannészra és Jambrészra, akik Mózes ellenfelei voltak! Ugyanígy van ezekkel a zavaros gondolkodású emberekkel is, akiknek hite nem állta ki a próbát: ellenkeznek az igazsággal. De ők is kudarcot fognak vallani, mint Jannész és Jambrész: mindenki látni fogja, hogy milyen ostobák. (EFO)
JannesA Jannesek és Jambresek pedig igéznek, azt állítják magukról, hogy ők nagyok, pedig csak varázslók, mágusok, szemfényvesztők, nem Isten, hanem a fáraó szolgái. Elterelik a figyelmet a megváltásról, az örök kárhozatról, ami felé az emberiség tart, letérítik a nyájat a megmenekülés pályájáról, hamis célokat, elfoglaltságot, irányultságot adnak a hívőknek (a világi kütyük is éppen ezt teszik). Jelekről, csodákról beszélnek megszentelődés nélkül. Megtévesztenek másokat, mert már ők is meg vannak tévesztve, mert nem szerették az igazságot és Isten kiszolgáltatta őket azoknak, akiket szerettek, evilágot irányító erőknek. Isten ígérete szerint olyan idő jön, melyben erősödni fog a Szellem mozgása, de az ördög is lépni fog az ellen-hamisítványaival, ahogyan a sakkot játsszák. Nagy utánzó, ha Isten ad valamit, lemásolja, nem tud újat létrehozni. Meg fognak szaporodni az álmok és a látomások, ez nem csak az Istentől való álmokat jelenti, hanem más gonosz lényekről valót is. Ezért nem szabad elfogadni, ha valaki csak látomásokra, jelenésekre hivatkozik. Ha nem ébred fel az Egyház az igézésből, itt fog maradni az antikrisztus uralma alatt és sokkal nagyobb ára lesz az üdvösségének, mint amit még ma megtehetne érte. Azok, akik a hamis prófétáknak engednek és hiszek, a hamis Egyházhoz tartoznak, így már az elragadtatás előtt kettéválik az a kihívott nép és végérvényessé válik az aposztázia, a hittől való tudatos elfordulás.
Az apokalipszis bennünk is zajlik a megszentelődés folyamatában, magunkban is fel kell ismernünk, amikor az Úr rámutat a sötétség titkaira. A jelenségek megítéléshez sokszor nem elég a hallottakat megítélni, figyelj a szellemedre, hogy amit nézel, milyen érzést kelt benned. mega3Ha valaki Isten szolgájának mondja magát, vizsgáld meg  mit beszél, egyezik-e a teljes Írással. Milyen a testbeszéde, a szeme, ezek milyen üzenetet adnak át, vagy mit takarnak el. A test egy ruha, amibe a szellem öltözik, nem a test a lényeg, az csak a kifejezés. Itt most nem a lélek neveltetésére vagy a szociális háttérre gondolok, hanem a szellemre, ami képviseli magát benne. Jézusra viszik a figyelmet, vagy önmagukra vagy  másra?
1. Korintus 2:2 Elhatároztam, hogy csakis Jézus Krisztusról fogok nektek beszélni, és róla is csak úgy, mint aki meghalt a kereszten.
Jézusnak a sátán a Bibliát idézte, a Bibliával is kiválóan lehet igézni, varázsolni, megfélemlíteni, vagy manipulálni, ő jobban ismeri a Bibliát, mint mi. Amíg nekünk csak rész szerinti az ismeretünk, neki sokkal több, de mégis a bennük lévő Szent Szellem segítségünkre siet. Isten a békesség Istene, nem erőlteti rád magát, nincs szüksége rá, de sok személyiségbeteg embernek szüksége van arra, hogy imádják őt és ezt kizsarolják, ahogy az ördög is teszi. Amit látsz, ítéld meg, értsd meg az üzenet mögötti rejtett szándékot, ismerd fel milyen szellemi erők láthatók egy személyben, vagy jelenségben. Gyümölcsökről ismerni meg a fát. Higgy Istennek, amikor jeleket mutat és leleplez neked valamit, és vállad, hogy kritikus vagy, akkor is ha ez kiközösítéssel, vagy megvetéssel, vagy életed halálba adásával jár. Az angyalokat sem ismerjük fel, sem a jót, sem a gonoszt, ezért kell vendéglátónak lennünk, mert hátha… Nem kell mindenkinek megfelelni, vagy egyetérteni. Amit te látsz, azt Isten neked mutatja, nem értheti más, azért mutatja, mert szeret, mert nem enged tévútra, az örök életed a tét. Isten tesz látóvá, semmit nem vehet az ember magának, hacsak nem a Mennyből adják neki, a Szent Szellem pedig úgy osztogatja az ajándékait, ahogyan Ő akarja. „A szellemi ember mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.”(1Kor.2.15) Ne hagyd magad megfélemlíteni, megvezetni, az Atya családjának tagja és Isten országának teljes jogú polgára vagy! Ajánlom figyelmedbe Derek Prince:” Az ellenségek, akikkel szemben állunk 4. rész, A gyülekezet győzelme“, és a “Meg ne tévesszenek” című videóit, amelyekből megtanulhatod, hogyan állj ellene ennek a kornak és hogyan élhetsz Jézussal győzedelmes életet.

Galata 1:6 Meglep, hogy ilyen gyorsan elfordultatok Istentől, aki Krisztus kegyelmére hívott meg titeket, és átpártoltatok egy másik örömhírhez. De hiszen más örömhír nincs. Csak néhány ember megzavar titeket, és el akarja ferdíteni a Krisztusról szóló örömüzenetet. Az igazi örömhírt mi adtuk át nektek. De még ha mi magunk, vagy egy Mennyből jött angyal hirdetne is nektek valami másfajta örömhírt, legyen átkozott. Amint korábban már elmondtam, most megismétlem, ha valaki más örömhírt hirdetne nektek, mint amit elfogadtatok tőlünk átkozott legyen!

2. Timóteus 3:12 De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják.

Lukács 14:26 Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt: “Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom.Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom.”

Máté 7:13 “Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.”

*Derek Prince szerint az egész világra kitöltetik a Szent Szellem, Arnold Fruchtenbaum szerint csak Izraelre. Én az utóbbi támogatom. Korai eső és kései eső csak Izraelben van és ott értik az értelmét, ott ismerik ezt a jelenséget. A korai eső is Izraelre lett kitöltve nem a pogányokra és a kései eső célja is jelekkel csodákkal való felkésztés a zsidóság megtérésére.

Ajánlott irodalom a témában:
Létezik világméretű ébredés az egyház számára?  pdf, Ariel Hungary

IMA/Prayer

 

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: ámítók, árvíz, csalók, elragadtatás, igézés, Jannes és Jambres, más Jézus, megítélés, megkülönböztetés, megszentelődés, megtévesztés, Templom, test, utolsó idő | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s