Gondolatok az elragadtatásról

elragadtatásPDF
Az elmúlt fél évben átnéztem a fő irányokat szerte az Egyházban, amit az elragadtatásról hallani lehet. Engem is nagyon inspirált minden felfedezés, ujjongva vártam az események sorrendjét, én is kerestem, kutattam az Igében, a jelekben az ide vonatkozó részeket. Néha elképedtem, később már untam is, hogy a keresztények mi mindent képesek belemagyarázni az Igébe, hogy eltalálják az elragadtatás időpontját – fantáziából nincs hiány. Dr. Chuck Missler bibliatanító említette pár éve, hogy van olyan „betegség”, hogy „rapture-itis”, valami „elragadtatás-betegség”, amikor nem tud az ember már másra gondolni és mással foglalkozni, mint ezzel a témával. Mára azonban annyira időszerű lett a téma, hogy nem is lehet nem ezzel foglalkozni.

Az egyik fő nézet az, hogy az Úr bármikor visszajöhet, nincs kötve semmilyen támponthoz a visszajövetele, én is így gondolom. Viszont ehhez a tanításhoz társítani szokták, hogy az Úr „már jön”, már „majdnem itt van”, „folyamatosan jön”, amit viszont nem tartok helyénvalónak. A megváltás sem úgy történt, hogy Jézust „majd megfeszítik”, meg „majd egyszer sötét lesz”, hanem minden hajszál pontosan a kijelölt időpontban történt. Ez így lesz az Úr felhőkig való visszajövetelével is, amit most várunk.
A legdivatosabb nézet mostanában mégis az, hogy az elragadtatást a 7 bibliai ünnep valamelyikéhez kötik. Amikor nem történik meg az egyiken, máris átállnak a dátumállítók a következő ünnepre.

rapture

A Léviták könyvében (3Mózes 23.) szereplő „Yahweh ünnepeit” a menóra 7 ága rendkívül jól érzékelteti. Ez alapján úgy gondolják sokan, hogy az egyház nagyobb eseményei is azonosíthatók ezzel. Elfogadtam ezt a látást sokáig, mégis zavart valami, ezt szeretném most megosztani az érdeklődőkkel, hátha tovább gondolkodna valaki velem.

a) Az Egyház nem használta jelképként a menórát, bár talán az első zsidó megtérőknek még sokat jelentett és az is igaz, hogy Jézus a jelenések könyvében menórák között jár. Az Egyház jelképe inkább volt a galamb a Szent Szellem szimbóluma vagy a kereszt, vagy a hal.
b) Jézus Krisztus test szerint zsidóként született és zsidók közé jött, zsidó tanítványokat hívott el és zsidók felé szolgált (Máté 15:24.). A Szent Sátor és annak berendezései is a zsidóságnak adatott. Az egyházkorszak egy rejtett titok volt Jézus áldozata előtt, a lezárása után pedig a figyelem újra Izraelre fordul vissza, ezért nem lehet még jelenleg “egy” kihívott közösségről beszélni a zsidóság és az Egyház ügyében, még külön kell kezelni őket.  Való igaz, hogy az első négy tavaszi ünnepet Jézus betöltötte, de még ez is a zsidóságához kötődik, hiszen azért jött, hogy betöltse a zsidóknak adott Törvényt, ami az ünnepeket is magában foglalja (Mt.5.17.). A pogány háttérből megtért hívőknek alig három törvény megtartását írták elő az apostolok (Apcsel 21.25.), az összes többi betöltését nem, sőt tiltották a Törvényhez való visszatérést (Gal.2.,3.fej.). Ezért jogosan gondolható, hogy a menóra mind a  hét ága Izrael eseményeihez kapcsolható.
c) Semmiképp nem tudok egyetérteni azzal a látással, hogy a gyertyatartó öt ága csak Izrael eseményeivel egyezik meg, kettő pedig az Egyházzal, vagy úgy, hogy öt egyezik meg az egyházal, de az utolsó kettő Izraellel. Ez így sántít…

Az ünnepek szó jelentése a héberben modeim: kijelölt időpontok, találkozási pontok Istennel, melyeket Ő határozott meg, miután a bűnbe esett ember már nem volt képes Istenhez visszatalálni (1.Móz.1.14). A tavaszi ünnepeket március/áprilisban, az őszi ünnepeket szeptember/októberben tartják Izraelben a holdnaptár szerint. Röviden:
március-április
1/ Niszán 14 Páskabárány megáldozása – Pészah – Jézus Krisztus keresztáldozata.
2/ Niszán 15. Kovásztalan kenyerek ünnepe – Jézus Krisztus a sírban.
3/ Niszán 16. Első kévék ünnepe – Jézus Krisztus feltámadása.
4/ Siván 6. Hetek ünnepe – Sávuót, Pünkösd. Szent Szellem kitöltetése.
szeptember-október
5/ Tisri 1. Kiáltás (Kürtök) ünnepe
6/ Tisri 10. Elfedezés napja – Jom Kippur
7/ Tisri 15-20. sátorok ünnepe. Szukkót

A keresztények többsége úgy gondolja, hogy mivel Jézus Krisztus betöltötte az első négy ünnepet, a következő hármat is be fogja tölteni. Ez igaz is, csakhogy úgy látják, a következő, még betöltetlen ünnepen, a Kürtzengés ünnepén jön vissza az Úr az igaz Egyházért, a másik két ünnepet viszont meghagyja a zsidóságnak. Úgy gondolom, ahogyan a menóra egységes egész, (egy darab aranyból vert) ezért a következő három ünnep is a zsidóság életében fog bekövetkezni és ezektől az ünnepektől független az elragadtatás eseménye. Ha a menóra jelképezné a kereszténység eseményeit, plusz egy ágat be kellett volna tenni hozzá, hogy jelezze a Szent Szellem kitöltését a pogány Kornéliusz házanépére, hiszen óriási fordulat volt ez a kereszténység történelmében.

Lehet-e bármilyen konkrét eseményhez kötni az elragadtatást az Újszövetségben? Nincs ilyen konkrétum az Igében, csak az időszakot ismerhetjük fel. El van ugyanis rejtve ez az esemény a hitetlenek elől. Ha nyitva vannak a szellemi szemeink, akkor is csak jeleket láthatunk Izraelben, az Egyházban, a nemzetekben, a földön és az égen. Jézus maga sem tudja a napot és az órát mikor jön vissza (Márk 13:32.). Senki sem tudja, hogy mikor érkezik el az a nap, vagy az az óra: sem a mennyei angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya. Apcsel 1:7. „Nem a ti dolgotok, hogy tudjátok az időpontokat, vagy időszakokat. Egyedül az Atyának van hatalma ezeket meghatározni. Megérthetjük viszont az időket és időszakokat. 1. Thesszalonika 5:1.  Úgy gondolom, a kijelölt időszakokról és időpontokról, nem kell külön írnom nektek, testvéreim. 1. Thesszalonika 5:4  Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Váratlanul jön, (tehát nem kijelölt ünnepen, hiszen azt várjuk)1. Thesszalonika 5:2. Hiszen jól tudjátok, hogy az Úr Napja olyan váratlanul fog megérkezni, mint az éjjeli tolvaj.

A jelek:
 Béke és biztonságot hirdetnek (2017. szeptember 21. ENSZ nap). 1. Thesszalonika 5:3.  Amikor majd mindenki azt mondja: „Most teljes béke és biztonság uralkodik!”, hirtelen rájuk tör a pusztulás. Olyan váratlanul fog ez bekövetkezni, ahogy a szülési fájdalmak rátörnek a terhes asszonyra. Ezek elől semmiképpen nem tudnak elmenekülni!
A fügefa (Izrael prosperál) virágzik. Lukács 21:31.  Ezenképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.
Ez a nemzedék meglátja az Urat visszajönni.  Márk 13:30. Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy.
Damaszkusz lerombolása. Ésaiás 17:1. Fenyegető jövendölés Damaszkusz ellen: Damaszkusz nem lesz többé város, rom és omladék lesz.
Isten fog riadót fújatni. 1. Thesszalonika 4:16. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. 7. Azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Nekem úgy tűnik, hogy ez a trombita harci helyzetben szól. (Összecseng a Góg-Mágóg háborúval, amikor Yahweh beavatkozik Izrael oldalán és megmutatja hatalmát. Amikor felvonulnak Izrael ellen a seregek, aznap földrengést okoz és kénesőt a háttérországokban is. Elképzelhetőnek tartom, hogy egyúttal az igaz hívőket is elviszi magával, ha már ajtó nyílt az égen:). Ezékiel 38:16.  Úgy vonulsz föl népem, Izráel ellen, mint a földet beborító felhő. Az utolsó napokban hozlak el téged országom ellen, hogy megismerjenek engem a népek, amikor szemük láttára megmutatom rajtad, Góg, hogy szent vagyok. 38:18  De majd azon a napon, amelyen megérkezik Góg Izráel földjére – így szól az én Uram, az ÚR -, haragra lobbanok Felindulásomban, heves haragomban így beszélek: Azon a napon nagy földrengés lesz Izráel földjén. 38:22. Megbüntetem dögvésszel és vérontással. Ömlő záporesőt, jégesőt, tüzet és kénkövet hullatok rá és csapataira, a vele levő sok népre. 38:23.  Így mutatom meg, hogy nagy és szent vagyok, és megismertetem magamat a sok néppel, és megtudják majd, hogy én vagyok az ÚR. 39:6.  Tüzet bocsátok Magógra és azokra, akik biztonságban laknak a szigeteken, és majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR. Megismertetem szent nevemet népemmel, Izráellel, és többé nem hagyom, hogy gyalázzák szent nevemet. Akkor megtudják a népek, hogy én, az ÚR, Izráel Szentje vagyok. Ehhez kapcsolódhat, hogy Lót napjaiban is ez történt és az angyalok kimenekítették Lótot az ítéletből.
Jeruzsálemet hadseregek veszik körül. Lukács 21:20. Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak a pusztulása.
Jeruzsálemet a nemzetek akarják birtokolni. Zakariás 12:3. Azon a napon majd súlyos kővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára: aki föl akarja emelni, mind megszakad bele, még ha összefog is ellene a föld minden népe.
Az Egyház kettészakadása is jel, ami már majdnem teljesen megtörtént. Tömegek a döntés völgyében, a választás két útja: az intézményesített, antikrisztusi, szellemi parázna egyházhoz tartozás vagy az igaz hívők személyes kapcsolata Jézus Krisztussal. 2. Thesszalonika 2:3. Semmiképpen ne engedjétek, hogy valaki becsapjon benneteket! Mert mielőtt az Úr Napja eljönne, még más dolgoknak is meg kell történniük. Előbb az Istentől való elfordulás ideje következik, és megjelenik a Bűn Embere, aki pusztulásra van ítélve.
Gúnyolódók támadnak. 2. Péter 3:3.  Mindenekelőtt értsétek meg, hogy az utolsó napokban lesznek olyan emberek, akik csúfolódnak, és csak a saját kívánságukat követik. Ezek azt mondják: „Jézus megígérte, hogy vissza fog jönni, igaz? De hol van? Mióta őseink meghaltak, minden ugyanúgy történik, mint a világ teremtésétől kezdve.
Az egyházi szolgálók verni kezdik szolgatársait. Máté 24:49.  Verni kezdi a szolgatársait és részegesekkel eszik és iszik együtt. Hazaérkezik ennek a szolgának az ura egy napon, amikor nem várja, és amikor nem is gondolja.
Jelek lesznek a Napban, Holdban, csillagokban. Lukács 21:25.  „Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban. A föld népei megijednek, és megrémülnek a tenger zúgásától és háborgásától.
Megtévesztés, becsapás kora. Máté 24:4  Jézus így válaszolt nekik: “Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! Máté 24:11  Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek.
Sokan jönnek Jézus nevében. Máté 24:5.  Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! – és sokakat megtévesztenek.  
Háborúk lesznek mindenfelé. Máté 24:6.  Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég.
Éhínség, földrengés, járvány, természeti katasztrófák, időjárási anomáliák  lesznek. Máté 24:7  Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé.
Üldöztetés.  Máté 24:9.  Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért.
Árulások, ez minden diktatúrában így működik. Máté 24:10.  Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Máté 10:21. Abban az időben testvér a testvérét adja majd halálra, és apa a gyermekét. A gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy megöljék őket.
Hívők erkölcsi romlása. Megtartják a vallási látszatot, de nem hisznek Isten beszédében. 2. Timóteus 3. fejezet. 
Laodikeiai langyos gyülekezet, az egyházkorszak utolsó típusú gyülekezete. Jelenések 3.fejezet.
Noé napai. Külön fejezetet lehetne erről írni. A bukott angyalok látogatásairól, a génmanipulált idegenszerű lények létrejöttéről, a terrorról és erőszakról, ami miatt megromlott a Föld, az emberek DNS-ének romlásáig. Lukács 17:26. És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is, ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek, de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik.
Lót napjai. Ezékiel 16:49. Az volt a bűne a húgodnak, Sodomának, hogy bár fenségben, kenyérbőségben és zavartalan békességben volt része neki és lányainak, de a nyomorultat és a szegényt mégsem támogatta. Felfuvalkodtak, utálatos dolgokat műveltek előttem, azért elvetettem őket, amikor ezt láttam. Lukács 17:29. Amikor viszont Lót kijött Sodomából, tűz és kéneső hullott az égből, és mindannyiukat elpusztította. 1.Mózes 19:29. De amikor Isten elpusztította annak a környéknek a városait, nem feledkezett meg Isten Ábrahámról, és kivezette Lótot a pusztulásból, amikor elpusztította azokat a városokat, ahol Lót lakott. 
Globalizáció, homogén emberi civilizáció, új világrend, új egységes világvallás, a fenevad állam és a hamis próféta vallási vezető felemelkedése (Jelenések) . Nimród, mint démoni vezető megjelenése, démoni lények emberi mag általi keveredése (Dán.2.43.).
Szodoma, Gomora szellemi állapotának világméretű elterjedése, szexuális perverz forradalom, homoszexualitás törvényerő emelése. Jóléti társadalom mellett a szegények megvetése. Ezékiel 16:49. Az volt a bűne a húgodnak, Sodomának, hogy bár fenségben, kenyérbőségben és zavartalan békességben volt része neki és lányainak, de a nyomorultat és a szegényt mégsem támogatta. Felfuvalkodtak, utálatos dolgokat műveltek előttem, azért elvetettem őket, amikor ezt láttam.
A törvénytelenség törvényerőre emelkedése. Maffiaállamok. 2. Thesszalonika 2:3. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. (EFO)

Véleményem szerint, a világ és az Egyház mai állapotát, a Jeruzsálem körüli vitát és az égi jeleket látva, kijelenthető, hogy az elragadtatás jelenleg aktuális esemény, amely bármelyik napon megtörténhet. Mi, akik hiszünk, már nem fogjuk meglátni a 3. Templom felépülését Jeruzsálemben, ami szintén napirenden van. Az egyetlen, amit megláthatunk, esetleg egy háború kibontakozása, a bűn emberének felemelkedése, de még a hivatalba lépését sem fogjuk itt a földön meglátni. Ahogy az Egyház elragadtatik, a sátán királysága a Földre vetteik a társadalmi, intézményi rendszere készen áll a befogadására. Most van az “idő és időszak”, saját szemünkkel láthatjuk a próféciákat, mint puzzle-t összeállni! Az Atya indítani fogja a Vőlegényt, hogy kimentse menyasszonyát az antikrisztus megjelenése előtt. Aki nem látja az időt és időszakot az vak, nem várakozik, nem hisz, nincs olaja, vagy alszik, vagy nagyon be van csapva, ezért számukra tolvajként jön el az Úr, ennek azonban nagy hátulütője van. A Templomi szolgálat történetkönyvében jegyezték fel, hogy a főpap, aki esténként is áldozatot mutatott be, mindig adott magáról valami jelet, mielőtt belépett a lévitákhoz (papokhoz), hogy legyen idejük összekapni magukat és a ruházatukat rendbe hozni. Aki nem volt kész, büntetést kapott, kidobták a Templomból úgy, ahogy volt alsóneműben, ennek következménye, hogy nem vehetett részt a további szolgálatban a főpappal együtt. Az elragadtatás esetében ez brutális ár. Nem véletlenül tanította Jézus az ő visszajövetelének jelei után a 10 szűz példázatát, akikből öt nem volt készen és a gonosz szolga példázatát, aki nem várta az ő urát.

Az alábbiakra figyelmeztetett Jézus:
! Derekatok legyen felövezve, olajunk kitartson . Lukács 12:35. „Legyetek készen! Legyetek felöltözve teljesen, és lámpásotok mindig világítson!
! Vigyázzunk és imádkozzunk, hogy el ne aludjunk. Máté 24:42.  Ezért legyetek állandóan készen, mert nem tudjátok, melyik nap jön el Uratok. Emlékezzetek erre: ha tudná a ház ura, hogy az éjszaka melyik órájában jön a tolvaj, akkor ébren maradna. Nem engedné, hogy betörjön a házába. Legyetek ezért ti is mindig készen! Mert az Emberfia olyan órában jön el, amikor nem várjátok! 1. Thesszalonika 5:6.  Ne legyünk hát olyanok, mint a hitetlen emberek! Ne aludjunk, hanem éberen őrködjünk és legyünk elővigyázatosak! 1. Thesszalonika 5:8. Mi azonban, akik a nappalhoz tartozunk, legyünk józanok és elővigyázatosak! Vegyük fel magunkra a hit és az isteni szeretet páncélját, amely a mellünket védi! Fejünkre vegyük fel a „sisakot”: vagyis bizakodva várjuk teljes megszabadulásunkat!
! Le ne maradjunk arról a napról. Lukács 21:34.  „Vigyázzatok, hogy ne nehezedjen el a szívetek mámortól, részegségtől és az élet gondjaitól. Vigyázzatok, hogy az a nap ne érjen titeket váratlanul, mint egy csapda.
! Legyünk méltóvá (görög: érdemes, megtiszteltetésben részesül) arra, hogy elkerüljük (gör.ek+pheugó, kimenekül) mindazt, ami a Földre jön. Lukács 21:36.  Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt! (KAR)

Lukács 21:28  Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a szabadulás ideje!

Aki viszont itt maradnak, egyet tehetnek, hogy megmeneküljenek az örök életre: ne vegyék fel a fenevad állam bélyegét a homlokukra vagy kezükre és vállalják mindazt ami ezzel együtt jár, a mártírságig.

IMA/Prayer

 

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: antikrisztus, aposztázia, ítélet, ünnep, egyház, elragadtatás, Góg, háború, Izrael, Jézus, jel, krisztus, menóra, nyomorúság, utolsó idő | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s