Jézus Krisztus gyülekezete a Földön – Derek Prince

Derek Prince 7PDF
A videó összefoglalóban képet kaphatunk az ősegyház és a mai állapot közötti különbségről, és a helyreállításról. „Azért az egység helyreállításáról beszélek, mert az Apcsel. alapján egyértelmű, hogy az Egyház kezdetben egységben volt. Csak azért mondom ezt, hogy rámutassak, hogy mennyire eltávolodtunk az ősegyház jellegétől. – Olyan nyomás fog ránk nehezedni az idők végén, hogy vagy el fogunk fordulni miatta az Úrtól, vagy még közelebb kerülünk hozzá.”A gyülekezet nem egy konkrét felekezet, nem valamilyen megnevezésű emberek, hanem mindazok az emberek, akik igazán elismerik, Jézust Uruknak és megváltójuknak, neki élnek és az Ő akaratát kívánják teljesíteni. Nekem nem számít, hogy milyen vallási megnevezésük van, vagy milyen nemzetiségből vannak, Jézus szempontjából csak egyetlen Egyház van a Födön, nem katolikus, nem protestáns, baptista, presbiteriánus, vagy anglikán egyház, hanem az Ő Egyháza. Hiszem, hogy nagyon féltékeny arra, hogy ez tényleg az Ő Egyháza legyen és senki másé. Az utolsó gyülekezetben, ahol lelkipásztor voltam, mindig az én gyülekezetemről beszéltem, de egy napon az Úr szólt hozzám és azt kérdezte: megmondanád nekem, hogy tulajdonképpen kié ez a gyülekezet? Ezen el kellett gondolkoznom, és azt mondtam, Uram, remélem, hogy a Te gyülekezeted, de nem vagyok benne teljesen biztos. Ez gyógyított ki abból, hogy a saját tulajdonomnak cimkézzem Jézus Krisztus Egyházának bármely részét. Azért az egység helyreállításáról beszélek, mert az Apcsel alapján egyértelmű, hogy az Egyház kezdetben egységben volt.
Apcsel 2:1 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.
Egységben voltak. Amikor pedig már a Szent Szellem leszállt, tömegek tértek meg.
Apcsel 2:44-47 Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
Látható, hogy egységben és együtt voltak. Születésekor ilyen volt az Egyház.
Apcsel 4:32 A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt.
Teljesen világos, hogy egy test voltak, egy csoport. Ha Pál leveleinek címzésére gondolunk, soha nem a városi baptista, vagy anglikán gyülekezetnek írt, csak egy gyülekezet volt, nem kellett külön megneveznie. Érdekes kérdés lenne, ha ma élne Pál és írna a szingapúri gyülekezetnek, akkor hova kézbesítenék, ki kapná meg? Csak azért mondom ezt, hogy rámutassak, hogy mennyire eltávolodtunk az ősegyház jellegétől. Nem bűntudatot akarok bennetek ébreszteni, nem vagyunk felelősek az évszázadok alatt elkövetett dolgokért. Lehet, hogy mi isszuk a levét, de csak a saját cselekedeteinkért vagyunk felelősek. Felelősek vagyunk, hogy hogyan reagálunk a jelenlegi helyzetre és hogy mit teszünk a helyzet javítása érdekében. Egy dolog nyilvánvaló, amikor Jézus visszajön egységes Egyházért jön vissza. A menyasszonyáért jön vissza és az Egyház az Ő menyasszonya, nincs két menyaszonya, nincs egy katolikus, meg egy protestáns menyasszonya. Tehát a visszatéréséig az Egyháznak egységbe kell forrnia, hogy Krisztus menyasszonyává válhasson. Lehet, hogy ez egyeseknek olyan távolinak tűnik, hogy azt gondoljátok, ez lehetetlen, ez egy utópia. Istennek ez nem lehetetlen, az embereknek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Személyes meggyőződésem, hogyha Isten megígér valamit, akkor azt meg is teszi. Nekem azt kell tudnom, hogy hogyan teszi meg és mi ebben az én szerepem. Van egy kijelentés az Apcsel. 3-ban, amiben a jelen kor egy olyan időszakkal fog véget érni, amelyet úgy hívnak, hogy minden dolog helyreállításának az ideje. A helyreállítás a dolgok visszaállítása a maguk eredeti helyére és állapotába. Én úgy értem a helyreállítást, hogy Istennek van egy népe, akivel szövetséget kötött és ezt a népet Izraelnek hívják. Ez a nép 18 évszázadon át nem azon a helyen volt, amit Isten neki szánt, ám ebben az évszázadban Isten visszahelyezte a helyére. Mondanom sem kell, hogy ez nagyon sok ellenállásba ütközött, mert vannak olyan erők, amik ellenállnak Isten szándékainak. Ma nem Izraelről fogok beszélni, hanem Isten szövetséges népéről, az Egyházról. Meggyőződésem, hogy ahogyan Izrael 18 évszázadon keresztül nagyon távol volt az Istentől kapott örökségétől, az Egyház is kívül volt az örökségén, ami Isten Jézus Krisztusban neki szánt. Ez egy szellemi örökség.
Apcsel. 3:19 Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése (helyreálíltása) meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája által.
Ez ma is igaz. Szeretném bemutatni nektek azt a négy állomást, ahogyan Isten felkészti az Ő népét az Úr visszajövetelére. 1/ A megtérés, angol repentance az első lépés. Minden alkalommal, amikor Isten népe eltér Isten akaratától és megromlik az Istenhez fűződő kapcsolata, van egy visszatérő feltétel, a megtérés. Az ember soha nem tudja rendezni a kapcsolatát Istennel, ha kihagyja a megtérést. A megtérés nem érzelem, hanem döntés. A megtérés görög szót a világi szövegekben mindig úgy fordítják: meggondolja magát. A megtérés azt jelenti, hogy meggondolom magam, eddig úgy éltem, ahogy én gondoltam, én határoztam meg a saját értékrendemet, abban hittem, amiben akartam, a saját céljaimért küzdöttem az életben, de most megváltoztatom a gondolkodásomat. 180 fokos fordulatot veszek, szembenézek Istennel, fenntartás nélkül alávetem magam Neki és azt mondom: Istenem mondd meg mit tegyek és megteszem. Sok ember azt gondolja, hogy e nélkül a radikális változás nélkül is el tud lenni, de ez nem így van. Nincs más megoldás. Egyesek azt kérdezik, hogy meg kell-e térniük a keresztényeknek? Mindenkinek meg kell térnie, akinek nem jó a kapcsolata Istennel. Jézus 7 gyülekezetnek küldött üzenetet. A 7-ből ötnek az a parancs, hogy térj meg, tehát 7 keresztényből legalább ötnek meg kell térnie, de szerintem ma még ennél is magasabb az arány. Már nem tudjuk, hogy mit jelent Istent igazán szolgálni, neki élni. Aki megtér, az nem követelőzik, nincsenek feltételei, egyszerűen azt mondja: itt vagyok Istenem a tied vagyok, mondd meg, hogy mit tegyek. Amikor eljutsz erre a pontra, biztosíthatlak, hogy Isten megmondja mit tegyél. Lehet, hogy valaki azt mondja, nem tudom mi Isten akarata, nem értem Isten tervét. Azt javaslom, próbáld ki a megtérést és hamarosan világos választ fogsz kapni Istentől, de addig nem fog válaszolni, amíg meg nem térsz. Makacs, önfejű embereknek nem válaszol. 2/ A második szó: felüdülés angol refresh. Amikor megtérünk, felüdülést élünk át. Feléledünk, az élet újra örömteli lesz. Újra öröm lesz gyülekezetbe járni, imaórára járni, izgalmas lesz a keresztény élet. A keresztény élet, ha helyes hozzáállással éljük, soha nem unalmas. Ha egyhangúnak találod, felüdülésre van szükséged, a felüdüléshez azonban meg kell térned. De nem a felüdülés Isten végső célja, úgy látom, hogy mostanában az Egyház némi felüdülésen ment át. Hívhatjuk ezt karizmatikus megújulásnak, ahogy tetszik. Természetesen ez nem tesz minket tökéletessé, de sokunkat megváltoztatott, de ezzel még nem értünk célt. Hiszem, hogy ennek a felüdülésnek az a célja, hogy új erőt, küldetéstudatot adjon nekünk, hogy tovább lépjünk Isten végcélja felé. 3/ Helyreállás, angol restoration. Isten azért ad felüdülést, hogy helyreállítson minket. Szerintem sok karizmatikus félreértette ezt. Élvezik a Szent Szellem ajádnékait, és hogy dicsőíthetik Istent és azt gondolják, hogy ez minden, de nem ez. Ez csak bátorítás Istentől, ami továbbsegít a végcél felé. A Mennynek be kell fogadnia, de hozzátenném hogy megőriznie Jézust, amíg minden helyre nem áll. A helyreállítás folyamatán belül megtaláljuk a negyedik szakaszt, ez nincs benne a szövegben, nekünk kell kitalálnunk, 4/ a visszatérés, angol return. Ki tér vissza? Jézus. Tehát a sorrend a következő: megtérés, felüdülés, helyreállás, visszatérés. Hitem szerint a helyreállás idejét éljük (1980-as évek). Sok minden helyreállt az egyházban, pl. a Szent Szellem természetfeletti ajándékai, a szolgálati ajándékok, a tanítás is. Sokáig megcsonkítottuk a tanítást, csak az evangéliumról beszéltünk. A királyság evangéliuma egy királyról szóló tanítás, akit Jézusnak hívnak, és az emberek jól teszik, ha Őt szolgálják. Az evangélium nem csak a problémáink kényelmes megoldását jelenti, hanem meghívás Isten királyságába, ahol Jézus a király. Szerintem a legfontosabb dolog, amit Isten helyre akar álíltani, az Egyház egysége. Bizonyos értelemben az egységet tekinti Isten a helyreállítás végcéljának. Vizsgáljuk meg, mit ért a Biblia egység alatt. Ez azt jelenti, hogy Isten azt szeretné, ha mindenki egyetlen óriási nemzetközi felekezetbe tartozzon? Az én válaszom az, hogy nem. A válasz Jézus imájában található a János 17-ben.
János 17:20 De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem;  hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.
Mi mindnyájan az apostolok szavára tértünk meg, mert Isten így evangélizál. Jézus konkrétan minden hívőért imádkozik, hogy egyek legyünk. Nem hiszem, hogy Jézus imádkozott valaha olyat, amit az Atya nem válaszolt meg. Az egységünk biztosítéka, hogy Jézus imádkozott érte. Isten mindig megtette, amit Jézus kért. Tehát olyan egységnek kell lennie közöttünk, amilyen az Atya és a Fiú között van. Ez az egység nem a holléten alapszik, mert Jézus a Földön volt az Atya pedig a Mennyben. Ez az egység nem a szervezeten alapszik, felekezeten, mert Isten nem felekezet. Jézus nem felekezeti egységért imádkozott, hanem az Atya és a Fiú a kapcsolat egysége. Ezt egy harmadik személy, a Szent Szellem teszi lehetővé. Bár ők távol voltak, a Szent Szellem tette őket egyé. A Szent Szellem nélkül ez nem lehetséges, ő az Atya és a Fiú közötti szeretetkapcsolat, ez nem helyes teológiai fogalom, de kifejezi a lényeget. Az Atya és a Fiú a Szent Szellemen keresztül vannak egymással kapcsolatban. Isten azt szeretné, hogy a hívőknek olyan kapcsolata legyen egymásasal, a Szent Szellem által, amilyenben az Atya és a Fiú van egymással. A kereszténység elsősorban nem vallás, vagy tan. Akik a hitüket egy tanra építik, rendszerint bajba kerülnek. Az egyháztörténelemben azok a csoportok szakadtak szét a legjobban, akik a legfőbb hangsúlyt a tanokra helyezték. Ha szabad mondanom, ezek a Testvérgyülekezet és a Baptisták voltak. Nagyon sokan mások is kis csoportokra szakadoztak, mert a tanokra helyzték a hangsúlyt. A tanok persze fontosak, de nem erre kell alapozni az egységet. A kereszténység alapetően nem a helyes tanok, hanem a helyes kapcsolatok vallása. Mindenek előtt az Istennel való helyes kapcsolatomé. Másodsorban a testvéreimhez fűződő helyes kapcsolatomé. A kereszt kifejezi ezt a kétirányú egységet. Ha a vízszintes gerenda ferde, a függőleges is az. Ha az egyiket elferdítjük a másik is elferdül. Ha rossz kapcsolatban vagyok a hívő társaimmal, akkor Istennel is rossz kapcsolatban vagyok. Néha azzal áltatjuk magunkat, hogy az Istennel való kapcsolatunk jó, de a hívő társainkkal nem törődünk. Jézus olyan egységért imádkozott, ami a Szent Szellem általi kapcsolat egysége. Bár fontos. Hogy miben hiszünk, hajlok arra a gondolatra, hogy a mai korban, amikor az érzelmünk és értelmünk ilyen korlátozott, nem valószínű, hogy midnyájan, pontosan minden részletben ugyan abban higgyünk, de nem is ez számít. Vannak persze olyan, nagy egyszerű alapvető igazságok, amelyekben hinnünk kell. 1/ Hinnünk kell Jézus Istenségében. 2/ Hiszem, hogy Jézus szűztől született. 3/ Hiszem, hogy bűntelen életet élt. 4/ Hiszem, hogy halálával megváltást szerzett az egyész emberiség bűneire. 5/ Hiszem, hogy testileg feltámadt a halálból. 6/ Hiszem, hogy felment a Mennybe és most az Atyaisten jobbján ül. 7/ Hiszem, hogy vissza fog jönni, erőben és dicsőségben, hogy megítélje az élőket és holtakat és felállítsa királyságát a Földön. Ha te az egyik felekezetbe jársz és nem jössz ki a másikba járókkal, az szerintem nagy baj. Néhányunknak rendbe kell hoznunk a kapcsolatainkat. Volt idő a szolgálatomban, amikor mindenáron tökételes tanítást akartam képviselni. Minél tökéletesebbé tettem a tanaimat, annál kevesebb helyesen gondolkozó embert találtam. A végén már csak 15 és fél ember maradt és a félben sem voltam biztos. De aztán megtanultam, hogy nem ez az egységhez vezető út, de a boldogsához vezető út sem. Jézus azt mondja, hogy az egység a világ tekintetében két dolgot fog eredményezni. Egyrészt a világ elhiszi, hogy az Atya küldte a Fiút, másrészt elhiszi, hogy úgy szeret minket, mint a Fiút. Tehát, ha szeretnéd elmondani a világnak a Jézusról szóló örömhírt, de nem hiszem, hogy bárki is megtérítheti a Földet egyedül. De van olyan bizonyságtétel, ami az egész Földet megszólítja. A világ így fogja tudni, hogy az evangélium igaz. Ez nem azt jelenti, hogy mind megtérnek, hanem belátják az igazságot.
Zsoltárok 133:1 Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára.  Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.
Itt az a szó szerepel, hogy élnek. Nem elég összejönni vasárnaponkét két órára és nem elég beülni ugyan abba az épületbe és ugyan azokat az énekeket énekelni, mert az együttélés sokkal többet jelent. Ez az élet megosztását jelenti, egymás megismerését, és a közösséget. (bocsánat, de megnéztem héberben nem az élni szó van itt, hanem a “jasab“: ül, tartózkodik, lakik, időzik – a szerk.) A lényeg a kapcsolat. A zsoltár leírja, hogy milyen az egység, a két képet tár elénk. Az egyik az olaj, a másik a leszálló harmat. A főpapot olyan olajjal kenték fel, amit más ember nem is ismert, olyan bőségesen öntötték rá, hogy lecsurgott a ruhájára és a ruhája is illatos lett. Ilyen a testvérek közötti egség, amely a fejen kezdődik, ez Jézus, de lefolyik a testre, ami mi vagyunk. Ahol ilyen egység van, oda áldást parancsol az Úr. Sok olyan kereszténnyel találkozom, akik Isten áldását keresik. Az időt, amit áldáskeresésre fordítanak, inkább a feltételek betöltésére fordítsák és akkor nem kell keresni, mert eljön magától. Ahol a testvérek egyégben élnek, oda áldást parancsol Isten. Az olaj és a harmat fentről száll le. De a széthúzás is ilyen, mindkettő a vezetésben kezdődik. Ez az egyik legnagyobb felelőssége a vezetőknek. 20 éve megpróbáltuk összehozni Isten népét. Úgy találtuk, hogy a bárányokat könnyű összeterelni, de a pásztorokat nehéz. A pásztorok széthúznak, ezért a bárányok egymástól elszigetelt csoporokban találják magukat, ez a vezetés hibája. Mindnyájan, akik vezetők vagyunk Krisztus testében, felelősek vagyunk a széthúzásért. A felelősség nem a nyájé, hanem a vezetőké. Mi a széthúzás alapvető oka? Nem a teológia, a teológiával vissza lehet élni és széthúzást lehet okozni, de az okot Pál apostol úgy nevezi: test. Más szóval a bűnös természet, az ember meg nem váltott természete, a lázadó természet.
1Korintus 1:11 Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Khloé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek: “Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszíttetett meg értetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg?
A korintusiak egyik problémája a széthúzás volt, de azt kell mondja, ez semmi ahhoz képest, amilyen széthúzás ma van az Egyházban. Mi volt a bizonyítéka annak, hogy testiek voltak? A széthúzás. Emberi vezetőket követték, ahelyett, hogy Krisztust követték volna. Mi jellemezte a testiességet? Irigység, viszálykodás, megosztottság és emberi vezetők követése. Semmi rossz nincs az emberi vezetők követésében, ha ezt a vezetőt Isten adta, de ők Jézus helyett követték. Pál nemcsak azokat feddte meg, akik Apollóst követték, mindazokat elmarasztalta, akik vezetőket követtek Jézus helyett. A mai Egyház állapota nyilvánvalóan ilyen. A probléma gyökere nem tan, nem teológia, hanem a testiességünk. A Galata 5-ben Pál felsorolja a test cselekedeteit.
Galata 5:19 A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.
Itt a test cselekedeteinek négy csoportját találjuk. 1/ szexuális erkölcstelenség 2/ okkult bűnök, bálványimádás, varázslás, 3/ a széthúzás mindeféle fajtája. 4/ dobzódás. Ha megnézitek a széthúzásra adott példákat, háromszor annyi van belőlük, mint a többiből. Ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás irigység. Ezek mind a széthúzás különböző formái.
Galata 5:24 Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.
A gyógymód a test megfeszítése.
Róma 6:6 Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek.
Nekünk kell ezt megtennünk. Isten lehetővé tette nekünk, nekünk őpedig érvényesítenünk kell. A keresztrefeszítés nem fájdalommentes. A test megfeszítése fájni fog. Be kell verned a kezedbe és a lábadba a szögeket. Meg kell tagadnod a testi vágyaidat és törekvéseidet. A felsoroltakból az egyik kulcsszó az önző törekvés. Az a véleményem, hogy ez a legtöbb oka a szakadásnak Krisztus testében. Az önző vezető önző törekvései, akik a saját fejük után mennek, nagy gyülekezetet akarnak, hírnevet szeretnének, közben Jézus háttérbe szorul. Tehát a megoldás a keresztre feszítés. Lehet, hogy tökéletes teológiád van, mégis te vagy a megosztottság okozója, ha nem számoltál le a testi természeteddel. Most szeretnék arról beszélni, hogy mit mond az Újszövetség a szeretetről. A görögben több szó van a szeretetre. Az agapé alapvetően Isten szeretetét jelenti. Nem kizárólag Isten szeretetét jelenti, az ember is tud ilyet. Jézus azt mondta, hogy a bűnösök is tudnak ilyen szeretettel szeretni, de alapvetően ez olyan szeretet, melynek forrás az Isten.
János 13:34 Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!  Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.
A szeretet nem csupán tanács, hanem parancs. Ha nem szeretjük egymást, engedetlenek vagyunk. Ez az igazság. Jézus azt is elmagyarázta, hogy mit jelent ez a fajta szeretet. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, majd egy nagyon fontos kijelentést tesz és ezzel feljogosítja a világot arra, hogy megítélje a gyülekezetet. Ha szeretitek egymást, mindenki megtudja, hogy az én tanítványaim vagytok. De az ellentéte is igaz, ha nem szeretjük egymást, a világ joggal mondja, hogy nem vagyunk Jézus tanítványai. Tehát nem utasíthatjuk vissza a világ ítéletét. Jézus feljogosította a világot arra, hogy megítélje az Egyházat. Sokszor megpróbáljuk azt mondani a világnak, hogy törődjön a saját dolgaival. De fel vannak jogosítva, hogy azt mondják nekünk, ha ti nem tudjátok mi a dolgotok, akkor ne mondjátok meg nekünk, hogy mi a miénk. Az Egyházban lévő széthúzás annyira nyilvánvaló. Az evangélizáció legfőbb akadálya az Egyházon belüli megosztottság. Jeruzsálemben a szentsírhely körül két felekezet veszekszik olyan szinten, hogy katonáknak kell rendet tartani, a keresztények fizikai harcot vívnak egymással. Bizonyos értelemben mindnyájan felelősek vagyunk azért, hogy a megosztottságunk miatt az emberek eltántorodnak Jézus megismerésétől.
János 15:12 “Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Jézus olyan szeretetről beszél, ami odaadja az életét másokért.
1János 3:16 Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete?
Igazából nem tudnánk mi a szeretet, ha Isten nem mutatott volna példát. Nem volna előttünk igazi emberi példa. De most már tudjuk, hogy milyen az igazi szeretet, mert Isten Jézusban az életét adta értünk, ezért nekünk is életünket kell adnunk a testvéreinkért. És hogy nehogy túl szellemiek legyünk, mutat egy példát. Ha látjuk, hogy a testvérünk szükségben van és nem gondoskodunk róla, akkor hiába mondjuk, hogy Isten szeretete bennünk lakik. Ha a kínában lévő testvéreitek szükségben vannak és nem akartok segíteni, hogyan mondhatjátok, hogy szeretet van bennetek? Nem akarok másokat elítélni, mert nekem is megvan a folyamatos harcom az önzéssel. Önzőnek születünk, Isten nevelésére és a Szent Szellem erejére van szükségünk ahhoz, hogy ezzel leszámolhassunk.
1Timóteus 1:5 A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat.
Ez annyira egyszerű. Ha nem szülünk Isten népében szeretetet, az egész szolgálatunk értelmetlen. A tanításunk célja a szeretet. Én is feltettem magamnak a kérdést, hogy vizsgáljam meg szerető embereket szül-e a szolgálatom. Ha nem, minden idő, szolgálat pazarlás. Ez a szeretet három előfeltétele 1/ tiszta szív 2/ jó lelkiismeret 3/ őszinte hit. Némelyek elfordultak ezektől és üres fecsegésre adták magukat. Minden olyan dolog, ami nem eredményez szeretetet, üres fecsegés. Nézzük meg a gyülekezeteket és gondoljunk bele, hogy mennyi üres fecsegés van az Egyházban. Mennyi olyan prédikáció, tanítás és vallásos tevékenység, ami nem éri el a tanításonk valódi célját. Én folyamatosan a saját életemet és szolgálatomat vizsgálom. Segítem-e az embereket abban, hogy szeressenek? Ha nem, akkor az egész csak időpazarlás. Amikor megállunk az Úr előtt az ítélet napján, az egész egy pillanat alatt elég. Most szeretnék választ adni arra a kérdésre, hogy hogyan lehet helyreállítani az egységet. Háromféle kezdeményezőről fogok beszélni. 1/ Egyház 2/ Isten 3/ sátán. Valójában Isten gyakran használja a sátánt a céljai megvalósításához és ezen a téren is használja. Tudjátok, hogy sátán okozta Jézus keresztre feszítését, nem tudta, hogy mit tesz, de ő hajtotta végre, a világ megváltását. Számomra nagy áldás látni, hogy Isten hogyan használja az ellenségeit. Mindig Mózes jut eszembe. Csecsemőként kitették a sásba, a fáraó lánya megtalálta, felnevelte, a legjobb oktatásban részesítette. Isten szólt a fáraóhoz, de a fáraó nem igazán hallotta meg, Isten pedig ezt mondta: fáraó, van egy vezetőm, aki legyőzi és porba sújtja a népedet. Megtöri a hatalmadat és olyan verséget mér rád, amelyet soha nem heversz ki, de te fogod kiképezni nekem 40 éven keresztül. Isten így cselekszik. 1/ Isten népe. Térjetek meg Apcsel. 3.19. Meg kell térnünk minden olyan dologból, ami széthúzást okoz. Minden olyan hozzáállásból, amiben megtűrjük a széthúzást. 2/ Istennek is megvan a feladata és e nélkül nem fog megvalósulni. Pünkösd napján Péter Joel próféciáját idézte.
Apcsel 2:17 Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak,  még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.
Ez az Isteni beavatkozás, ezt Ő teszi. Az áll itt, hogy az utolsó napokban az egész Földre, az emberiségre kiöntöm az én szellememet, természetfeletti ajádnékait és amikor azt mondja, hogy minden halandóra, az az egész emberiséget jelenti. Az elmúlt két évtizedben láthattuk, hogy ez a prófécia részben beteljesedett. De sok olyan része van az emberiségnek, aki mégcsak nem is hallott Jézusról. Mongólia, Afrika, Szaud-Arábia még nem kapott ebből, a prófécia még nem teljesedett be. De Isten így fog hozzájárulni az egységhez, mert az csak a Szent Szellem által lehetséges. Minél erősebb a Szent Szellem az Egyházban, annál hamarabb fog helyreállni az egység.
János 17:22 Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, (azért) hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk, én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.
Minden imánk és cselekedetünk nem érhet el mindent, de Isten cselekedni fog és a kiöntött Szent Szellem lesz ami segítőnk az egységben. Ha ismeritek a karizmatikus mozgalmat, kijelenthetjük, hogy még nagyon messze vagyunk a tökéletességtől. A Szent Szellem sok falat ledöntött már. Nagyon valószínűtlen, hogy 10 ével ezelőtt összejöttek volna az emberek különféle felekezetekből. Minden bajunk és tökéletlenségünk ellenére Isten munkálkodik az Ő Szent Szelleme által és helyreállítja azt a dicsőséget, amivel az Egyház a kezdetekben rendelkezett, azért, hogy midnyájan egyek legyünk. 3/ A sátán fontos szerepet fog játszani az Egyház egyesítésében. Két módon is, 1/ egyrészt a külső nyomás révén.
Máté 24:9 Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért.  Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek.
Jézus az idők végét mutatja be. Ez ránk hívőkre vonatkozik, itt az agapé szó szerepel, tehát keresztényekről van szó. Olyan nyomás fog ránk nehezedni az idők végén, hogy vagy el fogunk fordulni miatta az Úrtól, vagy még közelebb kerülünk hozzá. (Derek nem beszélt róla, de talán érdemes megjegyezni, hogy az elragadtatás utáni időről van itt szó, az ittmaradottak helyzetéről, akik két részre válnak és nyomorúságon, üldöztetésen fognak átmenni – szerk.) Akik nem tagadják meg a hitüket, azok összekovácsolódnak. Ugyanis, ha börtönbe vetnek a hitedért más keresztényekkel, akkor ott már nem azt fogjátok nézni, hogy ki baptista és ki anglikán. Ott már ez nem lesz fontos. Ez meg is fog történni a világ sok részén. De van belülről jövő nyomás is.
2Thesszalonika 2:3 Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia.
2/ Az aposztázia szó azt jelenti, hogy az Isten kijelentett igazságának elutasítása. És el fog jönni az Egyházban a hittől való elszakadás. Szerintem már ebben élünk (1980-as évek). Az egyháztörténelemben előfordult, hogy az Egyház vezetői erkölcstelenek voltak és kicsapongók, és nagyon testiek voltak, de alapvetően nem tagadták meg a keresztény hit lényeges alapjait. De ahogy halad az idő a kereszténység nagy, egyszerű alaptanait sok-sok egyházi vezető hivatalosan megtagadja. Szomorú, de Angliában az anglikán papok 2/3-a nem hisz Jézus testi feltámadásában. Ez a hitehagyás. Nagyon sok felekezet hasonló állapotban van. Pál azt mondja, hogy ez két dolgot fog eredményezni. 1/ Egyrészt az antikrisztust, mert az antikrisztus megjelenését akadályozó gát az Egyház. Amikor az Egyházon belül leomlanak az akadályok, akkor megnyílik az antikriszuts útja. A 2/ másik eredmény a hamis Egyház. A jelenések 17-ben látszik, hogy csak két csoport lesz az idők végén az egyik a menyasszony, a másik a parázna. Minden keresztény valamelyik csoporthoz fog tartozni. Ezek nem felekezeti kategóriák. Mi a különbség a menyasszony és a parázna között? Pál azt mondja a Korintusiaknak, hogy tiszta szűzként állítja őket Krisztus elé. Az Egyház már Krisztus előtt áll, de az esküvő még nem zajlott le. A menyasszony az, aki hűségesen szolgálja Krisztust, a parázna az, aki megtagadja Jézust. Ha megnézzük a mai Egyházban lévő hitehagyást, akkor az lényegében Jézus megtagadása. Tehát ez lesz a nagy kérdés. A menyasszony részei leszünk, vagy a paráznáé. Joel arról prófétál, hogy az utolsó időkben hatalmas tömegek lesznek a döntés völgyében. Ha egyszer bekerültél a döntés völgyébe csak akkor jöhetsz ki, ha döntöttél. Arról kell majd döntened, hogy hűséges leszel Jézushoz, vagy hűtlen.

Jézus Krisztus gyülekezetének egysége – videó, szinkron – Derek Prince
IMA/Prayer

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: antikrisztus, Atya-Fiú-Szent Sellem, egység, felekezet, gyülekezet, helyreállítás, utolsó idők, világ | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s