Mit jelent az utolsó idő és az aposztázia?

aposztáziaPDF
Az emberiség utolsó korszakának lezárása előtt állunk, fontos, hogy Isten szava alapján be tudjuk azonosítani ezt az időszakot, azaz felismerjük az idők jeleit. Az “utolsó idő” a bűn korszakának – ami Ádám bűnbeesése óta tart – fokozatos lezárását jelenti, ami több szakaszból áll. Az utolsó óra Jézus Krisztus megfeszítése és feltámadása volt, azóta a ráadást éljük. A kegyelmi idő 2000 éve tart az Egyház korszakok által, ami alatt a nemzetekhez tartozóknak lehetőségük van egyénileg Istenhez visszafordulni. Az utolsó napok eseményei: a nemzetek megtérésének/a kegyelem korának lezárása, az Egyház elragadtatása, Izrael felvétele Róma 11.15., az antikrisztus végső birodalma/annak felszámolása és a nemzetek megítélése. Amikor mindezek meglesznek, elkezdődik egy új korszak, amit Millenniumnak, Jézus Krisztus 1000 éves földi királyságának nevezünk.

Az Egyház aposztáziája egy lassú elszakadás az eredeti hittől és az igei értékrendtől, mely az utolsó időben teljességre jut. János apostol az első században már utolsó óráról beszélt, ő még nem tudhatta, hogy meddig tart a kegyelem kora, de már akkor látszottak az elhajlás jelei 1.Ján.2.18. Kegyelem korának azt az időszakot nevezzük, amikor Isten törvényének a hatálya nem azonnal csap le a bűnt elkövetőre, sőt kiterjed a kegyelme olyan területekre, mint pl. az orvostudomány, közegészségügy, fájdalomcsillapítók, tiszta víz, oktatás, nyugdíj, a mi generációnk ehhez a korszakhoz van szokva. Ez a pozitív tapasztalat szemtelenné és vakmerővé teszi az embert Istennel szemben, sőt le is tagadja Őt. Sokan úgy gondolják, Isten nem lát és nincs igazságszolgáltatás. Ez nem igaz, Isten azért adta a kegyelmi időt a nem zsidó nemzetek számára, hogy legyen idejük és lehetőségük megismerni Istent és visszatérhessenek a Vele való közösségre Igéének elfogadása és megismerése által, kényszer nélkül, hitből. Az ítélet nem marad el, a feltámadáskor mindenki számot fog adni minden szóról és cselekedetről, amiről most azt gondolja, hogy nincs következménye Róma 14.12.

Az aposztázia eltávolodást/elszakadást/elpártolást jelent Istentől, a hittől, az igazságtól.

2. Thesszalonika 2:3 Semmiképpen ne engedjétek, hogy valaki becsapjon benneteket! Mert mielőtt az Úr Napja eljönne, még más dolgoknak is meg kell történniük. Előbb az Istentől való elfordulás ideje következik, és megjelenik a Bűn Embere, aki pusztulásra van ítélve.(EFO)

Az elpártolás oka elsősorban a tévtanítások, a bűn megtűrése és a megalkuvás.

2. Péter 2:1 Voltak azonban hamis próféták is az Isten népe között. Ez ma is így van. Ugyanígy, közöttetek is lesznek hamis tanítók. Ezek észrevétlenül ártalmas és hamis tanításokat csempésznek közétek, amivel sok kárt okoznak. Úgy tanítanak, hogy nehéz észrevenni, milyen téves a felfogásuk. Egészen addig elmennek, hogy megtagadják a Mestert (Jézust), aki pedig megmentette őket. Ezzel hirtelen és gyors pusztulást hoznak magukra. (EFO)

A 12 apostol tette le az egyházi alaptanításokat, ők, akik még Jézus Krisztust látták, közvetlenül Tőle vették át az üzenetet. Az apostolok eltávozása után már nem szemtanúk álltak be az Egyház vezetésébe, sőt a zsidóságot szinte kizárták abból.

Apcsel 20:29 Tudom azt is, hogy miután én elmegyek, gonosz emberek jönnek közétek. Olyanok lesznek, mint az éhes farkasok, amikor megtámadják és pusztítják a birkanyájat.

Az ellenség konkolyt vetett Isten szántóföldjébe, Róma lenyúlta a hívők feletti hatalmat, az Egyház szétszakadt és kollaborált Rómával. Róma a 3. században a káldok által teljes népesség cserén ment át, és így került a babiloni vallás uralma alá 1.Pt.5.13. A romanizálódott Katolikus egyház a bibliai igazságoktól igencsak eltért, (pl. a bálványimádás, gyermekkeresztség, cölibátus, egyházbirtokok, időszámítás, az inkvizíció, a zsidóság elvetése stb.). A nemzetek között 1517- ig latin liturgia létezett csak, az emberek elől el volt zárva az igazság megismerése. A nemzetek nyelvére lefordított Biblia is nagy katolikus cenzúrával lett átültetve pl. King James Version, Károli. Bár köszönet érte Károli Gáspárnak is, de ezekre a fordításokra sajnos sok hamis tévtanítás épült fel, legismertebb, pl. hogy Péter a pápaság intézményének letéteményese, ami behozta a egyházba az uralkodó hierarchiát.

Máté 23:8 Ti azonban ne hívassátok magatokat tanítónak, mert csak egy tanító van, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok! Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy Atyátok van a mennyben! De mesternek se szólíttassátok magatokat, mert csak egy mesteretek van, mégpedig a Krisztus! (UFB)

A vallásszabadság ritkán állt rendelkezésére a történelem folyamán, ezért sokkal nagyobb lesz az ítélete azoknak, akik az utolsó időben nem éltek ezzel a lehetőséggel.
A szakadás az egyházkorszak végét, az elragadtatást, az antikrisztus fellépésének idejét jelzi.  Nagyon fontos hát, hogy felismerjük tüneteit az Ige alapján:

1. Timóteus 4:1 A Szent Szellem világosan mondja, hogy az utolsó időkben lesznek, akik letérnek a hit útjáról, megtévesztő gonosz szellemeket és azok tanításait követik. (EFO)
2. Péter 3:3 Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek (UFB)
2. Péter 2:10 Ez a büntetés különösen azokra vonatkozik, akik bűnös emberi természetük romlott kívánságai szerint élnek, meg azokra, akik semmibe veszik Isten fennhatóságát. Ezek a hamis tanítók vakmerők, elbizakodottak, és a saját fejük után mennek. Még attól sem riadnak vissza, hogy dicsőséges lényekről gonoszul és káromkodva beszéljenek. (EFO)
Júdás 1:4 Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre: istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és Urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. (UFB)
Lukács 12:45 Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga: Késik az én uram, és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni; (UFB)
2. Timóteus 3:2-5 Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek,szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. (UFB)

Hamis evangéliumok lesznek elfogadva, mint pl. a bővölködés a siker, az egészség, vagy az istentiszteletek középpontja fordul el Jézus Krisztus személyétől és az kulturális, zenei, művészi előadássá válik, ami az érzékekre hat, miközben a megszentelődés háttérbe szorul és ezzel együtt más szellemet fogad be a gyülekezet. Vannak hívők, akiknek a jézusuk a pásztor, vagy a gyülekezet,  szolgálat, a pénz, a siker, de ezek nem rendelkeznek a megváltás áldozatával, nem állhatnak a szív középpontjában, ezért ez bálványimádás, ami halálos bűn.

2. Korintus 11:4 Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. (UFB)

Ebben, az utolsó egyházkorszakban Jézus Krisztus kint van a gyülekezetből nélküle tartják meg az istentiszteletet(?) … A Laodiceai gyülekezet neve a laosz és dikaiosz szóösszetételből származik, jelentése népuralom/demokrácia, tulajdonképpen kiszavazták onnan Jézust. Az első szeretet meghidegül, majd idővel langyossá válik.

Jelenések 3:15 Ismerem mindazt, amit teszel. Ismerlek téged: sem hideg nem vagy, sem forró. Bárcsak hideg, vagy forró lennél! De mivel langyos vagy, kiköplek a számból! Azt mondod: „Gazdag vagyok! Meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire!” Nem veszed észre, hogy valójában nyomorult vagy, szánalmas, szegény, vak és meztelen?!  3:20 Nézd, itt állok az ajtód előtt, és kopogtatok. Aki meghallja a hangomat, és beenged, annak a házába bemegyek, vele vacsorázok, és ő velem. (EFO)

Vannak gyülekezetek, akik gyülekezetnek nevezik magukat, Isten Igéjét tanítják (félre) és azt hiszik, hogy velük van az Úr. A homoszexuális gyülekezetek nem lehetnek Istené, mert Isten nem áll szemben saját beszédével. 1.Kor.6.9.

Jelenések 22:15 De kívül maradnak a „kutyák” (gonosz emberek), meg akik varázsolnak, akik szexuális bűnökben élnek, és a gyilkosok, a bálványimádók és mindazok, akik szeretik a hazugságot, és hamis dolgokat tesznek. (EFO)

Az utolsó idők az Egyház szétválasztásának kora, az igazak, a csalók és becsapottak kora.

2. Péter 2:14 Ha ránéznek egy asszonyra, máris megkívánják, és azon jár az eszük, hogyan követhetnének el házasságtörést vele. Folytonosan vétkeznek ilyen módon. A bizonytalankodó embereket bűnre csábítják. Szívüket hozzászoktatták a kapzsisághoz, és átok ül rajtuk. (EFO)

Minden korszakzárást ítélet zár le, melyet megelőz egy békességes időszak, amikor még vissza lehet fordulni Istenhez. Például vehetjük Noét, aki szintén egy korszak lezárásakor kapott főszerepet. 1.Móz 6.5. Kora jellemzője a hedonizmus, a homoszexualitás elterjedése, a szegények megalázása és a teljes romlottság volt.

Ezékiel 16:49 Az volt a bűne a húgodnak, Sodomának, hogy bár fenségben, kenyérbőségben és zavartalan békességben volt része neki és lányainak, de a nyomorultat és a szegényt mégsem támogatta. (UFB)

Noé 100 évig hirdette az Istenhez való visszatérést, de nem hallgattak rá az emberek, életformájukon semmit nem változtattak és nevettek azon, hogy eső fog jönni rájuk, ami számukra addig ismeretlen fogalom volt.

Lukács 17:26 Ami Nóé idejében történt, ugyanaz fog megtörténni az Emberfiának idejében is. Mert az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek egészen addig, amíg Nóé be nem szállt a bárkába. Akkor eljött az árvíz, és mindannyiukat elpusztította. Ugyanaz történik majd, mint ami Lót idején történt. Az emberek akkor is ettek, ittak, vásároltak és eladtak, ültettek és építettek. Amikor viszont Lót kijött Sodomából, tűz és kéneső hullott az égből, és mindannyiukat elpusztította. (EFO)

Noé kortárasi, amikor már nyakukig ért a víz, könyörögtek Noénak, hogy nyissa meg a bárka ajtaját számukra, azonban az ajtót nem Noé zárta be … Lejárt a türelem ideje. 1.Pét.3.20.

Ma még tart a kegyelem napja, addig változtassuk meg gondolkodásmódunkat és cselekedeteinket, amíg lehet, mert az ajtó hirtelen, egy előre kijelölt időpontban, az elragadtatással be fog záródni. Ahogy Noé idejében a bárka ajtaja kívülről zárult be és akik nem mentek be rajta, mind elvesztek az özönvíz által, úgy most is fentről zárják be a kaput de most tűzeső fog jönni.

1. Péter 4:17 Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? (UFB)

IMA/Prayer

Az ábra forrása Robert Baker engedélyével: End Times Part1: Apostasy

 

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: aposztázia, özönvíz, Babilon, elragadtatás, korszak, utolsó idő | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s