Hitvallás

Hitem a Biblia alapján:

 • A teljes Írás, Ó -, és Újszövetség Istentől ihletett. (2.Tim.3.16.)
 • Egy Teremtő Isten van, akinek a személye isteni hármasság, Atya, Fiú, Szent Szellem. (Mt.28.29.)
 • Jézus Krisztusban az Istenség teljessége jelent meg. Ő a megígért Mag, emberi hús testben egy zsidó származású szűz hajadonon, Márián keresztül jött be a világba. (Kol.2.9., Mt.1.16., Zsidól.2.7.)
 • Emberként élt, szenvedett és valós halált halt a kereszten. (1.Pét.4.1., 1.Pét.3.19.)
 • Benne nem volt bűn, mert az Atyától jött, és nem követett el törvénytelenséget, sem beszédben, sem cselekedetben. (2.Kor.5.21., 1.Pét.2.22.)
 • Jézus Krisztus teljes ember és teljes Isten. (Luk.1.35.)
 • Az Atya feltámasztotta Őt a halálból, mert nem volt benne bűn, (Apcsel.2.32., 1.Pét.3.18.) ezáltal legyőzte a halált és azt, aki a halálon uralkodott a sátánt.
 • A mi bűneinket vette magára, nem a saját bűnei miatt feszítették meg. A mi bűneinkért a saját vérével szerzett bűnbocsánatot az Atyánál. (Ézs.53.5.)
 • Az Atya a trónjára ültette, neki adott át minden hatalmat a Mennyen és a Földön. (Ef.1.20., Mt.28.18.) Urrá és Krisztussá tete őt.
 • Jézus Krisztus a Messiás. (Jn.4.25.)
 • Hiszem, hogy mi is feltámadunk az örök életre, ha hiszünk Jézus Krisztusban. (2.Kor.4.14.)
 • Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró Isten és ember között, nincs más. (1.Tim.2.5.) Hiszem, hogy az ószövetségi papi rendszer és a babiloni papi rendszer nem érvényes az újszövetségi keresztényekre. (Zsiódl.7.11-14.) Minden újjászületett hívő Jézus Krisztus áldozatát elfogadva és a vízkeresztség után önmaga is pappá válik, aki bemehet Isten elé és közbenjárhat magáért és másokért, nincs szükség papi rendszerre, halott szentek közbenjárására (Zsidól.9.10.) A papi rendszer a kárpit meghasadásával megszűnt. Zsidól.4.16. Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal menjünk az Atya-Isten kegyelmének Trónjához! Őnála bőségesen megtaláljuk azt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, amire éppen most van szükségünk. (EFO) Mert a papság megváltozásával szükségképen megváltozik a törvény is. (Zsid.7.12)
 • Az Egyház nem felekezet, vagy felekezetek összessége, hanem kihívottak összessége. (Mt.16.28.) görög: ekklészia=ek+kaleó=kihívottak. Az embereket kihívják a világból Istenhez, az eredmény az egyház (Krisztus misztikus teste) azaz a hívők univerzális közössége, akiket Isten a világból az örök királyságába (és nem felekezetbe) hív. Nem földi intézmény, nem emberre épül, hanem a Péter megvallása szerinti Kősziklára, aki Jézus Krisztus. Ezen a Kősziklán épül fel a kihívottak közössége. Semmilyen felekezet nem megmentő és nem üdvözítő. (2.Tim.3.15.) Az Egyház  fizikai világ fölötti intézmény, működése nem a világi hierachia szerinti (Mk.10.42.) rangokra, egymás feletti uralkodásra, (Jel.2.15.), hanem szeretetre és egymás építésére (Ef.4.12.) szolgál. “Mt 23.8.10. “Máté 23:8 Ti azonban ne hivassátok magatokat rabbinak, mert egy tanítótok van, ti meg mind testvérek vagytok. Atyának se szólítsanak közületek senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennybéli. Oktatónak se hivassátok magatokat, mert csak egy oktatótok van, a Krisztus.” (CSIA)
 • Hiszem, hogy Isten országába való belépéshez elengedhetetlen az újjászületés víztől és Szellemtől. (Ján.3.5.) Nem hiszek a gyermekkeresztségben, ilyen nincs a Bibliában, és értelmetlen, hiszen tudatos döntést igényel.
 • Hiszek a bűnvallás hatalmában, a törvénytelenségtől való teljes megtisztulásban. (Jak.5.16., 2.Pét.1.9.) Törvénytelenek nem léphetnek be Isten országába. (Jel.22.15.)
 • Hiszem, hogy az oltár és a trón együttes kormányzása kizárólag a Messiás hatóköre,  (Zsidól.4.15., 1.Tim.6.15.) királyság és papság. (1.Pét.2.9.)
 • Hiszem, hogy a házasság Istentől rendelt szövetség egy férfi és egy nő között.
 • Hiszek az (pre) elragadtatásban, amikor Jézus a felhőkig visszajön és kikapja az igaz hívőket, az ő menyasszonyát ebből a világból, Dániel 70. évhete előtt.
 • Hiszem, hogy a 144 ezer zsidó származású férfi még egyszer hatalmas ébredést visz végbe Isten Szelleme által az egész világon, azonnali jelek és csodák, gyógyulások fognak történni általuk, hogy bemutassák Isten hatalmát.
 • Hiszem, hogy Izrael nem vettetett el végképp Isten tervéből és szeretetétől, hanem csak addig, csak amíg a pogányok meghatározott száma be nem megy Isten orszgába.  (Róma 11.25.) Át fognak menni a Dániel által megprófétált nagy nyomorúságon az utolsó évhéten, megtisztulnak, elismerik Jézust Messiásnak, és újra felvétetnek a Szövetségbe. Jézus Krisztus 1000 éves királyságának földi fővárosa Jeruzsálem lesz és Izrael megszentelt maradéka tölti be a kormányzást a Földön. Ide hozzák a nemzetek a Királynak szóló ajándékaikat, és egy Király lesz és egy Királyság. (Ézs.2.3.)
 • Hiszem, hogy az Egyház vadolajágként beoltatott a szelíd olajfába és annak szellemi gyökereiből élvezi az áldást, az Egyház ne kevélykedjen Izrael ellen, akkor sem, ha most az evangélium miatt ellenségek, mert Izraellel egy néppé fog válni az 1000 éves birodalomban. Ők megtanulják tőlünk a kegyelmet, mi megtanuljuk tőlük a törvényt. A két nemzetség királyok és papok birodalma lesz. (Róma 11.1-32.)
 • Hiszek Jézus Krisztus 1000 éves királyságának eljövetelében. (Jel.20.4.)
 • Hiszem, hogy minden ember a feltámadása után ítéletre kerül, minden tettéért, és szaváért, amit a testben cselekedett. (Zsidól.9.27.)