Árvák és özvegyek – Derek Prince

Derek csalásjaPDF
Az özvegyekről és árvákról szóló tanítás összefoglalóját azért gondoltam írásban is megosztani, mert szeretném felfrissíteni a szívünket és értelmünket olyan, mára feledésbe merült, vagy elutasított erkölcsi igazságokról, amikről a Szentírás nagyon is sokat szól, mégsem szánunk rá elég figyelmet.  Isten képviseletét elsősorban ezzel fejeznénk ki a Földön. Derek ebben is példát mutatott, tehát tanítását hitelesnek fogadhatjuk el ebben a témában is.
Jak 1,27 Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.

Szolgálatunk jelmondata sok éven át ez volt: elérjük az el nem érteket, és tanítjuk a nem tanítottakat. Ezt legjobb képességeink szerint megtettük. Azt hiszem, a rádió programunk mintegy 13 nyelven hallható, könyveim, több mint 80 országban kaphatók, több mint, 50 nyelven. De nemrég kapcsolatba kerültünk Koszovóval. Nem mi terveztük, Isten tette, és hozzáadtunk egy új kifejezést a jelmondatunkhoz: elérjük az el nem érteket, tanítjuk a nem tanítottakat és megérintjük a meg nem érintetteket.
Filippi 3:9 Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján.
Erről akarok beszélni. Az igazságról, ami Istentől van hit által. Azt mondom neked, hogy csak egyfajta igazság van, amely végigfut a Szentíráson elejétől a végéig. Az igazság, amely Istentől van hit által. Ez nagyon gyakorlati igazság, nem vallásos igazság, nem érzelgős. Józan, gyakorlati és Isten mindig megmutatja, amikor a népével foglalkozik. Röviden átvezetlek Titeket Isten bánásmódjának a különböző korain.
Kezdjük a pátriárkákkal. Menjünk Jób könyvéhez. Nagyon megragadott engem Jób könyve mostanában. Alapvetően a teológusok, ha ezt a kellemetlen szót akarod használni, én gyanakszom a teológusokra az igazat megvallva, a teológia szó azt jelenti, hogy az Isten igéje. Ha a teológusok ezt mondanák nekünk, örülnék. De legtöbbször nem azt mondják. Ez egy egyszerű tény. Isten bánásmódjának a négy korszaka: a pátriárkák – köztünk Ábrahám, Izsák és Jákob; Mózes törvénye; a próféták; és az Újszövetség. Megnézzük azt az igazságot, amit Isten elvár ezekben a korszakokban és megmutatom, hogy soha nem változik. Mindig ugyanaz, nagyon gyakorlati, nagyon józan.
Jób 29:11-16 Akinek a füle hallott rólam, boldognak mondott, akinek a szeme látott, mellettem tanúskodott. Mert megmentettem a segítségért kiáltó nyomorultat, és az árvát, akinek nem volt segítője.
Ez Jób tanúságtétele arról, ahogyan élt, és maga Isten tett tanúságot Jóbnak, hogy igaz ember volt. Figyelemre méltó, ahogy Jób igazsága nem a sajátja volt, nincs semmilyen önigazság a bibliában. Fel volt öltözve az igazsággal, amelyet hit által kapott Istentől, és így valósult meg az ő igazsága. A szegény, az özvegy, az árva Isten könyörületességének a tárgyai, a módja annak, ahogyan kifejezzük az igazságunkat. Amikor Isten igazságáról beszél, akkor az özvegyre, az árvára, a szegényre, a vakra és a sántára gondol. Lemérhetjük, hogy mennyi van bennünk Isten igazságából azon, ahogy ezekhez az emberekhez viszonyulunk: az árvához, az özvegyhez, a szegényhez, a vakhoz és a sántához. Tehát ma este lehetőséged lesz arra, hogy megvizsgáld a saját szívedet és életedet és meglásd, ebből az igazságból mennyi van benned.
Jób 31:16-22 Ha megtagadtam a nincstelenek kívánságát, és az özvegy szemeit epedni engedtem, ha falatomat egymagam ettem meg, és az árva nem evett belőle, akit ifjúságom óta apjaként neveltem, és anyám méhétől fogva vezettem, ha elnéztem, hogy a veszendő ruhátlan, és a szegénynek nincs takarója, ha nem áldott engem, mert dereka juhaim gyapjától fölmelegedett, ha az árva ellen kezet emeltem, mert láttam, hogy a kapuban segítségemre vannak, akkor essék le vállam a lapockámról, törjön le tőből a karom!
Jób itt igazolja magát és olyan bűnöket sorol fel, amelyeket nem követett el. Tehát mindaz, amiről itt beszél, azok bűnök és ő azt mondja, hogy én nem követtem el ezeket a bűnöket. De fel kell ismernünk, hogy ezek bűnök. Jób felsorolja azokat a dolgokat, amiket tett: gondoskodott a szegényről, ápolta az özvegyeket, törődött az árvákkal és ruhát adott azoknak, akiknek nem volt. Majd egy igen figyelemreméltó kijelentést tett, azt mondta: ha nem tettem meg ezeket a dolgokat, akkor essen le a karom a vállamról és szakadjon le a karom a tövéről. Ha jól értem, Jób azt mondja, ha a karom és a kezem nem vett részt folyamatosan a szeretet és irgalom eme cselekedeteiben és a szűkölködőkről való gondoskodásban, akkor nincs joguk ahhoz, hogy helyet kapjanak a testemen. Nem az enyém, hanem egy szégyenfolt.
3Mózes 19:9-10 mikor földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és az aratás közben elhullottat ne szedjétek föl. Szőlődet se böngészd végig, és a szőlődben lehullott szemeket ne szedd föl. Hagyd ott azokat a nyomorultaknak és a jövevényeknek. Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek!
Ezeket az utasításokat Mózes adta Izraelnek, valószínűleg Izrael az egyetlen nemzet a földön, amelynek a jogi rendszere kötelezővé teszi a gondoskodást a szegényekről. Megszeged a törvényt, ha nem gondoskodsz a szegényről és az idegenről. Ez figyelemreméltó, ez volt Mózes törvénye. Majd Isten ezt mondta ebben a szövegben: Én vagyok az Úr, a Ti Istenetek. Mit értett ez alatt? Azt hiszem ezt: Én ilyen Isten vagyok, és azt akarom, hogy Ti így képviseljetek engem! Én törődöm a szegénnyel, az árvával, a szükségben lévővel, nem hagyom jóvá az önzést. Találj valakit, akinek szüksége van a segítségedre és segíts neki, akkor olyan Istennek fogsz bemutatni engem, amilyen tényleg vagyok! 5Mózes 4:28-29 Minden harmadik esztendő végén vedd ki annak az évnek a terméséből az egész tizedet, és raktározd el lakóhelyeden, hogy ha majd eljön a lévita, akinek nincs birtoka úgy, mint neked, meg a jövevény, az árva és az özvegy, akik lakóhelyeden élnek, ők is ehessenek, és jóllakhassanak. Így megáldja Istened, az ÚR, kezed minden munkáját, amit csak végzel.
Tehát, ha akarod az Úr áldását, Isten azt mondta Izraelnek, akkor gondoskodnod kell az özvegyről, a szegényről és az árváról. Amikor megünnepled a bőséget, amelyet adok neked, ne hagyd ki őket. Ez nagyon erős beszéd. Nagyon világos, nagyon következetes, mindig ugyanaz az üzenet. Menjünk a prófétákhoz.
Ézsaiás 1:12-15 Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom! Újhold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést! Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek; bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg: vér tapad a kezetekhez!
Ézsaiás nagyon vallásos emberekhez szól, de ezek az emberek nem voltak igazak Isten előtt. Isten azt mondta, hogy fáraszt engem a vallásosságotok, torkig vagyok vele, nem akarok többet ebből a vallásból. Arra gondolok, vajon nem mondja-e ezt Isten egyes keresztényeknek is? Hogy nem érdekel a vallásosságod, nem hat rám, kérlek, hagyd abba. Isten azt mondja, hogy ne gyertek Hozzám az imáitokkal, ha az életetek nem igazodik az Igéhez. Majd elmondja, hogy mit vár tőlük.
Ézsaiás 1:16-18 Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket! Ne tegyetek többé rosszat! Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét! Jöjjetek, szálljunk vitába! – mondja az ÚR. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú.
Mit vár Isten? Nem üres, vallásos beszédet és szertartásokat, hanem gyakorlati gondoskodást azokról, akiknek szükségük van rá. A vallás nem hatja meg Istent. Tele voltak vallásos aktivitással, de nem gondoskodtak azokról, akiknek szükségük volt a segítségükre. Isten azt mondta, ha akarjátok a támogatásomat, ezt kell tennetek. Mennyire fontos Istennek az igazság. Isten szenvedélyesen törődik az igazsággal, gyűlöli az igazságtalanságot. Bárhová nézünk a bibliában, amikor felsorolja, hogy mit kíván Isten igazsága, mindig ott találjuk az árvákat és az özvegyeket. Ha nem törődünk velük, akkor az igazságunk egyáltalán nem hat Istenre.
Ézsaiás 58:6-9: Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok!
David Wilkerson ezt nevezi a folyamatos ébredés kulcsának. Isten ezt várja a gyülekezettől. Azt hiszem, ez vonatkozik az Egyesült Államokra. Én amerikai állampolgár vagyok saját döntésem alapján. Úgy döntöttem, hogy felveszem az amerikai állampolgárságot és hálás vagyok mindazokért a kiváltságokért, amelyekben ez részesített engem. De azt kérdezem tőletek, ki a te tested? Amikor Isten Izraelhez szól, kiről szól? Az izraelita társaikról. Amikor Isten hozzád szól amerikaiként, kiről beszél? Az amerikai társaidról. Mennyire törődsz velük? Én brit vagyok és megbotránkozhatsz rajtam, Nagy-Britanniának nincs dicsekedni valója, de azt mondom, hogy az amerikai szegénynegyedek kiáltó szégyen az egész nemzet számára és a gyülekezet számára is ebben az országban. Ha a gyülekezet nem törődik velük, akkor azt hiszem, hogy Isten ugyanúgy áll a gyülekezethez most, mint ahogy akkor Izraelhez. Hagyjátok abba a vallásos tevékenységeket, csináljatok valamit. Kérlek, csinálj valamit. Nem vagyok biztos benne, hogy Isten nagyon törődik a vallásos méltóságokkal, különösen, amikor titkos problémákat és bűnöket rejt el. Mit kért Isten? Hogy az éhezőknek a kenyeret megszegd és vidd be házadba a szegény bujdosókat. Hogy hívjuk ma őket? Hajléktalanoknak. Gondoltatok már arra, hogy van kulcs a gyógyuláshoz? Néha tenni kell valamit, hogy felszabadítsuk Isten gyógyítását. Isten azt mondta, ha azt teszitek, amit kérek tőletek, akkor kibocsátom a gyógyításomat. Isten garantálja a választ az imára, az alapon, hogy azt tesszük, amit elvár.
Ezékiel 16:49 Az volt a bűne a húgodnak, Sodomának, hogy bár fenségben, kenyérbőségben és zavartalan békességben volt része neki és lányainak, de a nyomorultat és a szegényt mégsem támogatta.
Ez az egyik legfigyelemreméltóbb kijelentés a bibliában, mert Szodoma bűnéről szól. Ha minket, biblia ismerő embereket megkérdeznének, hogy mi volt Szodoma fő bűne, azt válaszolnánk, hogy a homoszexualitás. Figyelemreméltó, hogy amikor az Úr felsorolja Szodoma bűneit, nem említi a homoszexualitást. Ezek a szavak Jeruzsálemnek voltak címezve és az Úr Szodomát Jeruzsálem húgának nevezi. Nagyon hasonlít a mai amerikai kultúrára: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség, de a szűkölködő kezét nem fogta meg. Ez egy következtetés, hogy az ilyen kultúra mindig homoszexualitáshoz vezet. Hiszem, hogy ez a kultúra az Amerikai Egyesült Államokban a gyökere a homoszexualitás robbanásszerű előretörésének. Ez az életmód homoszexualitást eredményez. A homoszexualitás nem a bűn gyökere, hanem a bűn gyümölcse. A gyökér bűn az étel bősége, a gondtalanság és hogy nem törődnek a szegényekkel és szűkölködőkkel. Azok az állapotok, amelyek a homoszexualitást eredményezték Szodomában, pontosan megegyeznek azokkal az állapotokkal, amelyek a homoszexualitást eredményezik ma Amerikában. Nem igazolom a homoszexualitást, az egy szörnyű, borzalmas bűn, de a gyökere egy önző önkényeztetés, ami az igazat megvallva jellemző a mostani Amerikára.
Dán.4:27 Azért, ó király, fogadd meg tanácsomat: Hagyj fel vétkeiddel, légy igazságos, és gonoszság helyett bánj irgalmasan a szegényekkel! Így boldogan élhetsz sokáig.
Ismerni kell ennek a hátterét. Nabukodonozor királynak volt egy szörnyű álma, amiben egy fát kivágtak és csak a tuskója maradt meg a földben. Ő odament a barátjához és tanácsadójához, Dánielhez és Dániel azt mondta, Nabukodonozor király, te vagy a fa, ha nem változol meg, ki leszel vágva. Ez után Dániel nagyon egyszerű tanácsot adott Nabukodonozornak. Hogyan kerülheted el a közeledő katasztrófát? Ez a megtérés, nem valami fokozatos lassú folyamat, hanem a bűn letörése és a helyettesítése igazsággal. Hogyan hosszabbíthatta volna meg Nabukodonozor a virágzását? Úgy, hogy irgalmas a szegényekhez. Ezt nem tette meg, a fát kivágták és elszenvedte az ítéletet, amelyet az álomban látott. Igaz lehet ez a mostani Amerikára? Késleltethetjük vagy elkerülhetjük Isten ítéletét igazság által és a szegényekhez való irgalmasság által? Gazdag nemzet vagyunk. Egyénileg megengedhetjük magunknak, hogy bőkezűek legyünk. Az amerikai emberek csodálatosan bőkezűek voltak hozzám. Amerika ítélet és katasztrófa felé közeledik. Csak egy módon lehet eltéríteni azt. Ez az, amit Dániel mondott Nabukodonozornak. Törd le a bűneidet igazság által. Teljes változás a bűntől az igazságig sötétségből világosságra és a szegényekhez való irgalmasság által. Ez lehet a módja annak, hogy eltérítsük vagy késleltessük Isten ítéletét az Egyesült Államokon. Nem politikai eszközökkel, hanem mi, Jézus Krisztus gyülekezete a szegényekhez való irgalmasság által. Nagyon szembetűnő, hogy az újszövetségben Isten igazsága cseppet sem változott. Most is ugyanazt várja el a keresztényektől, amit elvárt a pátriárkáktól, a Mózes törvénye alatt az emberektől és azoktól, akikhez a próféták szóltak. Isten előfutárt küldött Jézus előtt, Keresztelő Jánost, hogy előkészítse az utat. Az útkészítő üzenete a megtérés üzenete volt, így szólt: térjetek meg.
Luk.3:9-11 A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle: Akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik: Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék.
Isten elvárja a jó gyümölcsöt. A gyümölcstelen fát ugyanúgy kivágják, mint azt, amelyik rossz gyümölcsöt terem. Isten csak egy fát fogad el, amelyik jó gyümölcsöt terem. Radikális szó jelentése a latin radic szóból származik, ami gyökeret jelent. Keresztelő János üzenete radikális volt, ki kell vágni a gyökeret, ki kell vágni a fát, ami nem terem jó gyümölcsöt. A kereszténység radikális vallás, bármi, ami nem radikális, az nem kereszténység. A hippik tiltakoztak, elégedetlenek voltak a társadalom állapotával, nem tudták hogyan fejezzék ki, nem tudták mit csináljanak, de nem akartak azonosulni a világi, anyagias kultúrával. A legtöbb fiatalban van egy vágy valami jóra. Hangtalan tiltakozás. Valami radikálisan rossz a társadalomban, nem akarunk azonosulni ezzel, valami mást akarunk. Ezért cselekedett Isten hatalmasan a ’60-as években, mert radikálisak voltak. Az alapprobléma: elégedetlenség a dolgok állásával szemben. Kell lennie valami jobbnak, mint ez. Ők a legtermékenyebb talaj az evangéliumnak, mert ha radikális üzenettel jössz hozzájuk, arra válaszolnak. A ’60-as években az volt a jelmondat: mond úgy, ahogy van. Milyen prédikátor kívánhat ennél jobbat? Nem érdekel a bohóckodás a vallással, elég vallást kaptam mielőtt keresztény lettem. Volt egy sóvárgás, hogy mutassanak valami igazit, mutassanak valamit, ami működik. Ne csak beszéljenek, ne csak vallást adjanak, attól elfáradtunk. Odakint egy egész nemzedék mondja ezt. Ők a legtermékenyebb talaj az evangélium számára, de radikális üzenetet kell vinni és radikális életmódot kell élni. (Visszatérés Keresztelő Jánoshoz) Ez az újszövetség üzenete, ez a megtérés. Hogy vesszük, amink van, és megosztjuk azzal, akinek nincs. Nem kell teológusnak lenni a megértéshez. A probléma az, hogy túl egyszerű.
Luk.14:12-14 Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta: Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, rokonaidat vagy gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor.”.
Amiért fizetést kapunk most, azért nem kapunk fizetést az igazak feltámadásakor. Amiért most nem kapunk fizetést, azért majd kapunk örökkévaló pénznemben, az igazak feltámadásakor.
Máté 25:31-46 Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.”
Nagyon gyakorlatias, nem vallásos. A zsidók saját földjükre való újra összegyűjtésével kapcsolatban, amit tettünk velük, ha úgy tekintünk rá, hogy azt Jézussal tettük. Az örök tűz nem embereknek készült, az ördögnek és angyalainak nincs választásuk, ők oda fognak menni. Az emberek csak akkor mennek oda, ha elutasítják Isten irgalmát, amit felajánl. A legszörnyűbb szavak a 41-ben vannak. Hogy mit tettek? Semmit. Csak ennyit kell tenni. Jézus olyan fákat keres, amik jó gyümölcsöket hoznak. Minden fa, ami rossz gyümölcsöt terem vagy nem terem gyümölcsöt, kivágatik.
Jóel 3:1-2 Azokban a napokban és abban az időben, amikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát, összegyűjtök minden népet. Jósáfát völgyébe vezetem őket, és ott tartok ítéletet fölöttük, amiért szétszórták a népek közé tulajdon népemet, Izráelt, és felosztották országomat.
Amikor Jézus eljön, megítéli a népeket azért, hogy hogyan bántak a testvéreivel, és amiért felosztották azt, amit úgy nevez: az Én földem. Ezzel szembe kell néznünk nemzetenként. Főleg a briteknek, de más nemzeteknek is. Először az Ő földje, másodrészt Izrael földje, mert Isten örökkévaló szövetsége által Izraelnek adta. Jóbtól kezdve Jézusig, az igazság, ami Istentől van hit által az teljesen gyakorlati. Nem szentimentális, nem vallásos, hanem gyakorlati. Töltsd be a szűkölködők szükségleteit, segíts a segítség nélkül valónak, vedd magadhoz az özvegyet, gondoskodj az árváról. Ez Isten üzenete. Isten nem változtatta meg hirtelen az akaratát. Megváltozott az, ahogy eljutok az igazságra, de maga az igazság nem változott.
Jakab 1:27 Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.
Van üdvösség és van vallásosság. Az üdvösség az, amit Isten tesz értünk. A vallás az, amit Isten vár tőlünk ezért. Óriási a szakadék a mi igazság fogalmunk és a Biblia szavai között. Amit a Biblia mond, olyan egyszerű és gyakorlati, nem lehet félreérteni. Nem hagy helyet valami bonyolult teológiai magyarázatnak.
Jakab 4:17 Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.
Jakab tipikus zsidó volt, két lábbal állt a földön, nem hatott rá a bonyolult vallásosság. Elkárhozhatunk, nem a rossz cselekedeteink miatt, hanem a jó dolgok miatt, amit nem tettünk meg. A nyugati országokat főleg azért fogja megítélni Isten, nem azért amit tettek, hanem amit nem tettek meg. Biztosan van jobb annál, hogy túltápláljuk magunkat, milliók pedig éheznek. Ez nem Isten akarata. Néhány általános ígéret a szegények gondozására:
Pld. 19:17 Aki könyörül a nincstelenen, az ÚRnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.
Az Úr mindig visszafizeti, amit kölcsön vesz. Nem a bőség Isten legfőbb célja. A prosperitás szót félreértik ma Amerikában. Nem azt jelenti, hogy sok feleslegünk van, hanem azt jelenti, hogy sikeresek vagyunk. Pál azért imádkozott, hogy sikeres útja legyen Rómába. Megkapta, amit akart, de nem utazott első osztályon egy gőzhajón, hanem fogolyként utazott őrséggel, láncokban és 14 napig viharban volt a tenger közepén. De ez egy sikeres út volt, mert teljesült Isten akarata. Isten azt mondta Józsuénak: ha hallgatsz arra, amit mondok és megteszed, akkor prosperálóvá tesz téged, jó sikered lesz. Ő nem utazott légkondis hintóban, ő katona volt, háborúzott, a szabadban aludt, kemény élete volt. De prosperált, mert sikeres volt. Ha a prosperitást sikernek fordítanánk, sokkal tisztább képünk lenne arról, hogy mit mond Isten. Nem hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy bárki kudarcot valljon. Isten akarat az, hogy prosperáljunk és sikeresek legyünk abban, amit Isten akarata szerint teszünk.
Pld.31:20 Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegénynek.
Gondoskodik a szegényekről. Kinyújtja a kezét hozzájuk, tehát túlmegy az udvariasságon és a kötelességen. Figyelmeztetések:
Pld. 21:13 Aki bedugja fülét a nincstelen segélykiáltására, annak sem válaszolnak majd, amikor ő kiált.
Ez megmagyarázza, hogy miért nem hallgattatik meg néhány imánk. Isten intenzív Isten. Akar valamit és nem változtatja meg, hogy mit akar.
Pld.28:27 Nem fog szűkölködni az, aki ad a szegénynek, de aki elfordítja tőle tekintetét, azt sok átok éri.
Ha adok a szegénynek nem lesz hiányom, nem függők semmilyen kormánytól. Én a mennyei társadalombiztosítástól függök. Ebben van a biztonságom. Az Úr fő célja:
Ézs.42:4 Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; tanítására várnak a szigetek.
Isten szenvedélyesen törődik az igazsággal. Az igazságtalanság tűrhetetlen számára. Fő célja, hogy megszilárdítsa az igazságot az egész földön. Az a vallás, ami működik, törődik az igazsággal, törődik a szegényekkel. Jobban tudok azonosulni a világiakkal, akik igazságot akarnak, mint a vallásosokkal, akik semmit nem csinálnak.
Ámos 6:3-6 Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért az erőszak uralmát közel hoztátok! Elefántcsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat, és a hizlalóból a borjúkat! Hárfakísérettel danolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek.
Ámos üzenete szenvedélyes törődés az igazsággal. Ez Ámos témája elejétől a végéig. Istennek nincs problémája a bőséggel, normális esetben bőséget ad nekünk. De ha megelégszünk a bőségünkkel, ha csak egy jó életet akarunk és élvezeteket, és nem búsulunk a szegények miatt, nem búsulunk azokért, akiknek nincs elég, akkor Isten azt mondja jaj nektek.
Nem lehetsz énközpontú frusztráltság nélkül, mert önmagunkban nincs semmi, ami teljes elégedettséget adhatna. Ha kimész és szeretet adsz olyan embereknek, akiket nem szerettek és törődsz olyan emberekkel, akivel senki nem törődött, akkor tudni akarják majd, hogy mi van benned, miért viselkedsz így. Isten nagy mozdulását hozhatná ez, ha igazi keresztényként kezdenénk viselkedni. Hit, amely törődik, hit, amely szeret. Jézus is hozott áldozatot, lejött a mennyből, alázatos helyet foglalt el, alázatos életet élt. Nagyon gyakorlati módon szolgált és a kereszten fejezte be. Két bálvány van az amerikai gyülekezetekben, a kényelem és a nyugalom, sokszor ez határozza meg, hogy mit teszünk.

A megtérés egy döntés, nem érzelem.

Árvák és özvegyek – videó, szinkron -Derek Prince

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: árva, ítélet, özvegy, böjt, felebarát, gyógyulás, gyümölcs, igazság, imameghallgatás, irgalom, Jób, jövevény, képviselet, kölcsön, nyomorult, prosperál, siker, szegény, Szodoma, szűkölködő, test, vallás | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s