Isten fiai vs. Gonosz fiai

Káin és ÁbelPDF
Tapasztalatom szerint az Egyházban nagy a naivitás és a vakság. Nem véletlenül, hiszen a tudás hatalom, a vallási vezetők elrejtik a kulcsokat, tudás nélkül pedig a nép tévelyeg . A hívők döntő hányada nem ismeri az Igét, vagy azt hiszi, hogy ismeri, de nem tud benne tájékozódni és ezt sokan ki is használják. Tudatlanság miatt nem értik a körülöttük lévő világot, a saját sorsuk mozgató erőt sem. Jézus Krisztus az Ige, Ő a világ Világossága, Őbenne megtalálható lenne mindenre a válasz. Kik e világ szereplői, kik Isten fiai és vannak-e a gonosznak fiai? Válhatnak-e istentelenné a keresztények és kiknek mondja majd az Úr: nem ismerlek titeket!

Amikor foglalkozni kezdtem az elszakadás folyamatának okaival, újra az alapokhoz jutottam el. Nem könnyen emészthető téma, csak érett személyeknek ajánlom. Alaposan igénybe fogom venni az Ige segítségét, mert minden állítást és gondolatot, Isten szavából szeretnék levezetni.

1. János 3:10-12. Az, hogy ki az Isten gyermeke, és ki tartozik a Sátánhoz, ebből látszik meg: aki nem Istennek tetsző életet él, az nem Isten gyermeke. Ugyanígy, aki nem szereti a testvérét, az sem Isten gyermeke. Ne legyünk olyanok, mint Kain, aki a Gonoszhoz tartozott, és meggyilkolta testvérét. Miért ölte meg? Mert Kain gonosz dolgokat, a testvére pedig Istennek tetsző dolgokat tett. (EFO)
NEM MINDEN EMBER ISTEN FIA!
Máté 13:24. Más példázatot is mondott nekik: “Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe … 25. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. (UFB) Máté 13:38. A szántóföld a világ. A jó mag azokat jelképezi, akik Isten királyságába tartoznak. A konkoly pedig azokat, akik a Gonoszhoz tartoznak. (EFO)
Vegyük sorra az Ige alapján kik Isten fiai.
Isten fiai 1.: Angyalok
Nagyon sok fajtájuk létezik, hierarchiai rendben és szolgálatokban állnak, az ehhez tartózó erővel, képességekkel rendelkeznek. Számuk milliós, ezerszer ezer, Jel.5.11. Mindnek van feladata és mind felelős a munkájáért és a területéért, ahol áll. Ők Isten fiai, de nem nemzés által jöttek létre, ők teremtett lények, mégis fiak, ez nagyon fontos! A teremtett világot angyalok felügyelete, kormányzása alá rendelte Isten, közülük lázadt fel Lucifer a Kérub, aki maga mellé állította az angyalok 1/3-át. Ők a gonosz, bukott angyalok.
– szellemi lények
– nincs szükségük hitre, mert látják Istent
– csillagokhoz hasonlítja az Ige az „ég serege”
Jób 1:6. Történt egy napon, hogy az istenfiak megjelentek, és megálltak az ÚR előtt. Velük együtt megjelent a Sátán is. Jób 38:7. Amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és ujjongtak mind az istenfiak. (UFB)
Isten fia 2.:Ádám
Ádám is teremtett lény, a föld porából és Isten leheletéből lett élő lélekké. Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett, ő is fiú, de nem nemzés és születés által!
– 6. napon teremtetett,
– közvetlen teremtés Isten szellemétől,
– teremtésének van kezdete, nem volt örökkévaló,
– fizikai teremtés, de Isten lehelete által szellemi lény is, (az állatoknak nincs szelleme)
– szelleme meghalt (bénultságba került) a bűnbeeséskor, így csak testi ember maradt,
– Éva Ádámból való, minden élőnek anyja.
Éva bűne, Ádám bukása
Éva Ádámból való csont és hús, minden élőnek anyja. Isten a teremtésben nem volt vele olyan közeli közösségben, mint Ádámmal, hiszen a kész Ádámból vette ki, nyilván ezért környékezte meg először őt a kígyó.

Éva kígyó

Teória: A fák a bibliában személyeket is jelölnek. Éden kertjében sok fa között jelen volt az élet fája Krisztus és a jó és gonosz tudásának fája Lucifer. Ádámék minden fáról ehettek, csak a jó és gonosz tudásának fája volt eltiltva tőlük. Éva először is oda keveredett a fához, másodszor szóba elegyedett a kígyóval, majd nem ismerte fel, hogy rászedik. Ádám eddig nem jutott volna el. Éva látta, hogy a gyümölcs, amit reklámmal kínálnak neki jó lehet a táplálkozásra, a szemében vágyat keltett, érzékit is, és úgy tűnt okosságot, sikert ad neki. A mai TV reklámvilág ugyan ezt teszi, a testi, érzéki és szem kívánságát gerjeszti fel a csábítással, meggyőzéssel és hazug ígéretekkel. Teljesen sátáni. Érdemes megfigyelni, hogy ki szól, mivel csábít, mit ígér, mivel győz meg és mit akar elérni. Ezért szükséges a bűnismeret és jellem, ami csak az igazságban való járásban erősödik meg. A gyümölcsből való táplálkozás = magába fogadás, akár szellemi, akár szexuális egyesülés is lehetett, de mindenképp ezáltal került át a mag Évába: Majd Ádám is evett, de nyilván csak Éva szült. Ha a csillagképekben nézzük végig az evangélium történetét (Aki idegenkedik a csillagok megfigyelésétől, megértem, én is voltam vele 25 évig, nem akartam idegen forrásból inni és hárítottam. Azonban meg kell érteni, hogy az írásos kijelentés előtt még csak az egek hirdették az evangéliumot és nagyjából az ő üzenetük állt rendelkezésre az emberiség számára. E kijelentés eltorzult változata az asztrológia, ami az égi jeleket a saját sorsra vonatkoztatja, na azt tényleg kerülni kell).

csillagképek evangélium
A szellemi paráznaság éppen úgy bűn, céltévesztés, törvénytelenség, mint a fizikai.
Máté 5.28. Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. (UFB)
A kommunikáció szellemi aktus, az Ige hangsúlyozza, hogy beszélő kígyó volt a kísértő. Fontos megválogatnunk, hogy kit hallgatunk, kire figyelünk, kit fogadunk be, kinek fogadunk szót, kinek engedelmeskedünk, kinek vetjük alá magunkat önként.
Róma 10.17. A hit tehát az üzenet meghallásából származik. Az üzenetet pedig akkor hallják meg az emberek, ha valaki beszél nekik Krisztusról. (EFO) Ján.17.8. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tetőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. (EFO)
Óriási harc dúl az emberekért, hogy megnyerjék a szívüket/szellemüket, mert olyanná válnak, amit hallgatnak, amit befogadnak. A média, a kommunikáció, főleg a propaganda ezért a sátán legnagyobb fegyvere. A kommunikáció hiánya pedig a kapcsolat elhalásához vezet, ezért fontos a vallásszabadság.
Éva ikreket szülhetett két magból. Abból következtethetünk erre, hogy a második gyerek születésének bejelentése előtt nem említ nemzést az Ige. 1 Móz. 5.3-5. versből pedig hiányzik Káin neve. A két férfi magjától való ikerszülés bár ritka, de dokumentált, ismert jelenség napjainkban is.
1.Mózes 4.1. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Kaint, és azt mondta: Fiút kaptam az Úrtól. 2. Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő.(UFB)
A nők testet adnak a magnak, amely az atya hasonlóságát hordozza. A jó és rossz közötti harc a DNS feletti kontrollért zajlik. Az atya adja az életet, az anya a testet. A házasságon kívüli aktus, gyűjtőnéven „paráznaság” tiltása nem véletlenül került a 10 parancsolatba. Ábel halálával Ádámnak nem maradt élő magja, hiszen Káin nem az övé volt. Később újra fia született Séth, majd utána még fiakat és lányokat is nemzett, sokat.
Gonosz fiai 1.: a kígyó magva Káin
Az emberiség történelme a két gyermek két útja. Ádám leszármazottai szellemben halottként születtek (és születnek) a bűn alatt, így várták a megígért Magot, aki majd eljön és megszabadítja őket a bűn hatalma alól, majd visszaemeli őket Isten jelenlétébe. A kígyó magva, Káin és leszármazottjai a gonosz fiai voltak. Káin megölte fél-testvérét Ádám magját Ábelt. Mindketten ismerték Istent és az Ő törvényét, Ábel igazodott Isten rendeletéhez, Káin direkt nem tette ezt, mert a Lázadó magjából volt a természete. Isten elfogadta Ábel áldozatát, Káinét nem. Emiatt az elutasítás miatt Káin ahelyett, hogy helyrehozta volna hozzáállását, megölte a testvérét. Megdöbbentő, hogy Káin is visszafordulhatott volna.
1. János 3:12 Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. (UFB)
Az emberi hústest, olyan, mint egy külső takaró, ami belső szellemi életet takar. Senkiről nem látszik kívülről, hogy milyen mag van benne. Mindenkinek ember kinézete van, mert anya szülte, az asszony magja is, a test változatlan, az apa szellemi állapota határozza meg a testben lévő vezérlő szellemet. A világ nem ismerte fel Jézusban a Megváltót, és akit képviselt az Atyát, sőt a keresztényeket sem ismeri fel, csak testet lát. Mindez azért van, mert a szellemük lebénult, a halál állapotában van, így nem működnek a szellemi érzékeszerveik, fül, szem.
2. Korintus 4:4 Ezek a hitetlen emberek nem képesek megérteni, mert ennek a világnak az „istene”, azaz a Sátán elsötétítette a gondolkodásukat. Azért tette ezt, hogy azok ne láthassák az örömhír fényét. Az örömhír pedig Krisztus dicsőségéről szól, aki minden tekintetben olyan, mint maga Isten. (EFO)
A cselekedetek azok a gyümölcsök, amelyek által különbséget tudunk tenni a két mag között. Az erkölcsi nevelés medret és korlátot ad a léleknek, de a magot nem változtatja meg. Galata 3.25-25. A gyümölcs tehát nem az erkölcsi viselkedés, hanem az Isten Igéjéhez való viszony!!! Hiába tanítanak erkölcsöt, ha a mag gonosz.
János 4:1 Kedves gyermekeim, ne higgyetek akármelyik szellemnek. Előbb gondosan vizsgáljátok meg őket, hogy valóban Istentől jöttek-e! Azért mondom ezt, mert sok hamis próféta jön-megy szerte a világon. Így tudjátok eldönteni, hogy egy szellem Istentől jött-e: ha elismeri, és ő is azt mondja, hogy Jézus a Krisztus, aki emberi testben jelent meg a Földön — akkor az a szellem Istentől jött. (EFO)
Az Ige az egyetlen mérőzsinór. Jézus Krisztust démonok fejedelmének hitték és úgy is kezelte saját nemzete. Jézus is arra hivatkozott, hogy nézzék meg a cselekedeteit és asszerint ítéljék meg.
János 8:49 Jézus így válaszolt erre: „Nincs bennem gonosz szellem, hanem tisztelem az én Atyámat, de ti nem tiszteltek engem.
Bemerítő Jánosnak szintén a cselekedeteit üzente meg tanítványaival, nem egyebet Mt.11.5.  Senki nem tud másképp cselekedni, mint amilyen szellem vezeti. Mt.7.17. Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. (UFB)
Az emberek, nemzetek, intézmények, szervezetek: fák, a gyümölcsök a cselekedetek.
két fa
A démonok szellemi lények, ők éppen a cselekedetei miatt ismerték fel Jézust. Mt, 8.29.
Özönvíz
A Föld olyan mértékig megromlott, hogy Isten megbánta, hogy embert teremtett. Az emberi DNS keveredése földi és mennyi lényekkel, elárasztotta a földet. Ebben az időben vitetett fel Énokh, mert Istennel járt, az akkor civilizációból pedig csak Noé talált kegyelmet az Úr előtt, mert feddhetetlen volt. Az emberi genom Noé által lett átmentve a következő korszakba, ám Lót idejére újra ugyan olyan korrupt lett, mint az özönvíz előtt, bár úgy tűnik, Szodoma és Gomora ítélete csak helyi jellegű volt.
Mózes 1.6:1. Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek, látták az istenfiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak. … Abban az időben, amikor az istenfiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik – sőt még azután is -, óriások éltek a földön. Ők azok a vitézkedők, akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak. (UFBMózes 1.6:5. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Azért ezt mondta az Úr: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket. 12. És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. 13. Ezt mondta Isten Nóénak: Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a földdel együtt.(UFB)
Az emberiség idejének végén, amikor majd feláll az utolsó világbirodalom az antikrisztussal az élen, újra emberi mag által keveredik a gonosz. Nemcsak a globális keveredésről van szó, hanem gonosz angyalok általi utódokról is. Lesznek majd mindenféle fura lények, mint az Avatar, meg a többi zombi. A filmekkel már készítik elő az emberiséget ezeknek a lényeknek az elfogadására.
Dániel 2.43. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel. (KAR)
A gonosz magva 2.: Kánaán, Nimród
Noé fiai közül az egyik, Hám magával hozta a lázadás természetét. Noé tudatlanságból elkövetett gyengeségének, részegségének elárulása és kifecsegése az atyaság, az életadó tekintély elleni lázadás volt. Ef.3.15. Az átok unokájában Kánaánban, Hám fiában lépett érvényre. Az emberiség Babilonban újra a lázadás útjára lépett, újra ellenálltak Isten parancsának, nem akartak szétszóródni a Földön. A bukott angyalok jelenléte mindennapos volt, a velük való keveredés egyik fő alakja Nimród, „nagy lázadó az Úr előtt”. (Ha rákeresünk, az 1.Krónika könyve 20. fejezetig sok találatot kapunk az óriások/hatalmasok jelenlétére.)
Mózes 1 11:4 Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. (UFB)
Isten szétszórta a népeket, megosztotta a nyelvüket, hogy ne legyenek egységben. A nemzetek létrejötte Isten akarata volt, a globalizmus nem az. Babilon volt az első hely, ahol a globalizmust létre akarták hozni, ez az Isten elleni lázadás gyümölcse.

árpamag

A Mag útja: Shem, Arpaksád, Éber, Peleg, Ábrahám, Izsák, Jákob, Dávid, Mária
Sineár földjéről hívta ki az Úr Ábrahámot, általa indított el egy új népet, amit elválasztott magának, így megmarad tisztán a DNS és neki ígérte a Magot, sőt nagy nemzetet. Ábrahámot is megpróbálta Isten az engedelmességben, többször is. Akire feladatot bíz, az komoly bizalom-próbákra számíthat. A hit általi ígéret fia Izsák volt, akire nagyon sokat kellett várnia. Ő benne folytatódott az ígéret.
Galata 4.22-23. Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt: az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. (UFB) Galata 3:16.Isten ígéretet tett Ábrahámnak és utódjának. Nem azt olvassuk, hogy ‘a te utódaidnak’ többes számban, mintha sok emberről lenne szó, hanem egyes számban: ‘a te utódodnak’, aki maga Jézus Krisztus. (EFO)
Nem véletlenül volt fontos a nemzetségek táblázata Jézus leszármazottai között. A történelem folyamán a sátán mindig megtámadta a Mag ágát, sokszor veszélyeztette Isten tervét, nemzetirtással, gyermekgyilkosságokkal. Végül Dávid király ágából származott Mária, aki befogadta méhébe az isteni Magot, és megszülte Jézust, a Krisztust.
Isten fiai 3.: Jézus Krisztus
Ő a megígért Mag, a Megváltó. Törvény alatt, Róma uralkodása alatt jött be ebbe a világba, zsidó anyja és zsidó nevelőapja volt és az övéi, Izrael fiai közé jött.
Zsidól. 10.5. Ezért mondta Krisztus, amikor bejött a világba: „Istenem, nem kívántad a bűnért való áldozatokat, sem a hálaáldozatokat, hanem testet alkottál nekem. (EFO)
– örökkévaló, nincs kezdete
Ján.8.58. Jézus pedig így válaszolt nekik: „Igazán mondom nektek: mielőtt Ábrahám lett volna, ÉN VAGYOK. (EFO)
– Ő az egyetlen, akit az Atya NEMZETT, saját magjából való.
Apcsel. 13.33. Ahogyan meg van írva a második zsoltárban is: Fiam vagy te, ma nemzettelek. Zsolt 2:7. (UFB)
– elsőszülött, egyszülött,
Róma 8:29 Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. (UFB)
– asszony magja+Isten Magja, Mária magját, a Szent Szellem által, ez misztérium. Luk.1.35. Az angyal így válaszolt neki: „Eljön hozzád a Szent Szellem, és a Mindenható Isten hatalma takar be. Ezért a szent gyermeket is, amely születni fog, Isten Fiának nevezik majd. (EFO)
– fizikai születés által jött a világba
Máté 1.23. Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten. (EFO)
– Dávid leszármazottja, Mária által Mt.1.16.
– a Törvény korában született,
Galata 4:4. De amikor eljött a megfelelő idő, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született. A Törvény ideje alatt élt. (EFO)
– az isteni és asszonyi Mag révén teljes ember, teljes Isten (szellem, lélek test),
– angyal jelentette be Józsefnek is, Máriának is a Fiú érkezését,
– angyal mondta meg, mi legyen a neve a gyermeknek,
Máté 1.20-21. Miközben ezen gondolkodott, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia! Ne félj feleségül venni Máriát, hiszen a benne növekvő gyermek a Szent Szellemtől van. Fiút szül majd, akit Jézusnak nevezz, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. (EFO)
– angyalok jelentették be a megszületését,
Luk.2.11.Ma megszületett nektek a Szabadító Dávid városában, aki az Úr Krisztus
János 1.14. Az Ige emberré lett, és közöttünk élt. Mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyetlen Fiának dicsőségét. Ő telve volt kegyelemmel és igazsággal. De amikor eljött a megfelelő idő, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született. A Törvény ideje alatt élt. Galata 4:4 (EFO) János 1:4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. (UFB)
Isten fiai 4.: Akik hit által befogadják Jézus Krisztust
– mindannyian a gonosz fiai voltunk,
Efezus 2:3 Valamikor mi is mindnyájan közéjük tartoztunk, és bűnös természetünk kívánságait követtük. Igyekeztünk kielégíteni, amit bűnös természetünk kívánt, és a saját elgondolásainkat akartuk megvalósítani. Így tehát ránk is, mint mindenki másra, Isten jogos haragja következett volna. 5. Ezért, amikor még halottak voltunk a bűneink miatt, a Krisztussal együtt új életet adott nekünk. Bizony, Isten kegyelme mentett meg benneteket! 6. Sőt, Krisztussal együtt fel is támasztott a halálból, és vele együtt ültetett bennünket a mennyei helyekre. Mindez a miénk, akik a Krisztus uralma alatt vagyunk. (EFO)
– halottak voltak szellemben,
Efezus 2:1 Régen halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt.2. Ezekben a bűnökben éltetek, mint ahogy a mostani emberek élnek. Igen, ezek által azt a föld felett uralkodó szellemet követtétek, aki a levegőbeli hatalmasságok felett is uralkodik. Ez a szellem működik mindazokon keresztül, akik nem engedelmeskednek Istennek. (EFO)
– hit általi újjászületésben részesültek ima, bemerítkezés és Szent Szellem által,
Titusz 3:5 kimentett bennünket, nem igazságosságban véghezvitt tettek alapján, melyeket állítólag mi tettünk, hanem könyörületének következményeképpen az újonnan születés fürdőjén és a Szent Szellem megújításán keresztül. (CSIA)
– szentségben és igazságban születtek,
Ef.4.24.És hogy fel kell öltözzétek az „új embert”, akit Isten úgy teremtett, hogy hozzá hasonlítson, igazságosságban és szentségben éljen. (EFO)
– szeretik Jézust,
Ef.6.24. Isten kegyelme nyugodjon mindazokon, akik el nem múló szeretettel szeretik Urunkat, Jézus Krisztust! (EFO)
– befogadják Isten beszédét/Igéjét/Jézust és hisznek,
Ján.17.8. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tetőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem.  János 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Aki viszont nem engedelmeskedik a Fiúnak, annak nem lesz örök élete, és Isten haragja rajta marad(EFO)
– nem férfi vágyából, akaratából, hanem Istentől születtek,
Ján.1.13. Ők nem a szokásos módon születtek, ahogyan a gyerekek szoktak születni, nem testi vágyból, és nem férfi kívánságából, hanem Istentől születtek. (EFO)
– aki engedelmeskedik, Jézus is csak az engedelmessége által tudott győzni,
Ján.3.36. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. (UFB)
– Isten fenyíti fiait,
Zsid.12.6-8. Zsidók 12:6 Mert az Úr megneveli azokat, akiket szeret, és megfenyít mindenkit, akit a fiává fogad. (UFB)
– neveik beírva az örök élet könyvébe Jel.21.27.
– a hitetlenek nem ismerik fel őket,
János 3:1 Gondoljátok csak meg, az Atya-Isten annyira szeret minket, hogy Isten gyermekeinek neveznek bennünket! De nemcsak így hívnak, valóban azok is vagyunk! A hitetlen emberek nem értik meg, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, mert nem ismerték meg Istent. Kedveseim, igaz, hogy most Isten gyermekei vagyunk, de még nem tudjuk, mi lesz majd belőlünk később. Csak azt tudjuk, hogy amikor Krisztus visszajön, akkor már olyanok leszünk, mint ő. Hiszen meg fogjuk látni őt, amint van!
– hatalmat/jogot kaptuk, hogy Isten fiaivá váljunk –  merthogy el is veszíthetjük,
Ján.1.12. Azoknak azonban, akik elfogadták őt, jogot adott arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Mindazoknak, akik hisznek benne. (UFB)
– a világ gyűlöli őket,
János 15.18 Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. (UFB)
– Isten családjába való születés,
Máté 12:50 Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám.” (UFB)
– szellemi gyümölcseikről ismerni fel őket,
Gal.5.22-23. A Szellem gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. 1. Timóteus 6:11. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. (UFB)
A gonosz fiai 3.: Izraeliták között
– nem mind Izraeltől való, aki Izraeltől származik és nem mind Ábrahám magva, aki Ábrahámtól származik, Róm.9.6-7.  De ezt nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna. Mert nem tartoznak mind Izráelhez, akik Izráeltől származnak, s nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint meg van írva: “Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni.Vagyis nem a testi származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. (UFB)
– Olyan dolgokat tennétek, mint Ábrahám Ján.8.39.
– Evangéliumra nézve ellenségek Róm.11.28
– Nem hallgattak Istenre Ján.8.47
– nem tisztelték Jézust Ján.8.49
– Ábrahám örült a Krisztusnak, ők nem Ján.8.56
– meg akarták öni Jézust Ján.8.59.
– viperák leszármazottjai Luk 3.7-8 (kígyó magva)
– hozzájuk jött, de nem fogadták be Őt Ján.1.11.
János 8:41 Ti azonban azt teszitek, amit atyátok.” Ők erre így válaszoltak: „Nem vagyunk mi törvénytelen gyermekek! Egy atyánk van, az Isten!”42. Jézus így válaszolt nekik: „Ha Isten volna az atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől jöttem, és most itt vagyok. Nem magamtól jöttem, ő küldött el engem. (UFB)
a sátán zsinagógája.
Jelenések 2:9 Tudok nyomorúságodról, és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.Jelenések 3:9 Íme, neked adok némelyeket a Sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak: íme, megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged.

Gonosz fiai 4.: Farizeusok, Saducceusok, írástudók = vallási vezetők
Ők két felekezet voltak a Jézus korabeli vallási életben. Róma politikai uralma alatt ők látták el a papi szolgálatot.
– vallásosak voltak, akik a nép szellemi életét igazgatták,
– viperák utódai Mt.3.7 (kígyó leszármazottjai),
– nem Isten az Atyjuk János 8.42.,

farizeusok

Máté 23:15 “Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogányt zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, a gyehenna fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál. Luk.11.52. Jaj nektek törvénytudóknak, mert elvettétek a megismerés kulcsát, magatok nem mentetek be, s a bemenni akaróknak útját álltátok. (CSIA) Luk.16.14. Amikor hallották ezt a farizeusok, akik szerették a pénzt, kigúnyolták. Máté 23.4-7. Szigorú szabályokat állítanak föl, amelyeknek nehéz engedelmeskedni. Ráerőltetik más emberekre, hogy tartsák be ezeket, ők maguk viszont meg sem próbálják követni ezeket a szabályokat. Mindent azért tesznek, hogy az emberek lássák őket. Ezért tesznek magukra nagyobb imadobozt. Ezért hosszabítják meg imaruhájukat is. A vacsorákon és a zsinagógákban a főhelyeken szeretnek ülni. Szeretik, ha a piactéren mindenki köszön nekik, és tanítónak szólítja őket.  (EFO)
A gonosz fiai 5.: Antikrisztus és az övéi
– a bűn embere 2 Thes.2.3
– sátán adja az erejét neki Jel.13.2
1.Ján.2.19. Akik az antikrisztus szellemétől vannak: közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Megtértek, lehet,hogy meg is keresztelkedtek, vallásosak voltak, de… 
János 8:42 Jézus így válaszolt nekik: „Ha Isten volna az atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől jöttem, és most itt vagyok. Nem magamtól jöttem, ő küldött el engem. 44.Az ördög a ti atyátok, ti pedig örömmel teszitek meg azt, amit ő kíván. Ő kezdettől fogva gyilkos volt, és soha nem állt az igazság oldalán, mert nincs is benne semmi igazság. Amikor hazudik, akkor mutatja meg, hogy valójában kicsoda, mert ő hazug, és a hazugság atyja. Apcsel 8:13. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. 8. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a Lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt: “Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szentlelket.” Péter azonban ezt mondta neki: “Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát!Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. (UFB)
A gonosz fiai 6.: A test szerint születettek – azaz mindenki
Efezus 2:2 Amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. 3. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppenúgy, mint a többiek.  (UFB) Gal.5.22. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók.  Máté 15.19. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások. (UFB)
– embertől testi születés, Ádám testi leszármazottja Mt.1.1-16.,
– Pál: veszendő voltam, nem voltam megmentve,
– engedetlenség (lázadás) fiai voltunk Ef.2.2,
– harag fiai voltunk Ef.2.3,
– gonosz fiai,
– halál fiai,
1. János 3:13 Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. 14. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket: aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. (UFB)
– gyehenna fiai, MT.23.15.,
– férfi kívánsága nemzette,
– Isten ellensége voltunk, Jakab 4.4.,
– testi ember cselekedeteit cselekszik, nem szellemiek, meg halottak szellemben,
– Isten haragja jön rájuk, Ef.5.6.,
– korcsok voltunk, Zsid.12.6-8.,
– nem test és vér ellen van harcunk, hanem a mögötte lévő szellemi lénnyel.
A gonosz fiai 6.: Elfordult keresztények
Ha a hívők nem Jézus beszédével/szellemével azonosulnak, elindul bennük egy lassú átalakulás. Az Isten igéjének való engedetlenség átsodorja őket a másik oldalra, megtompulnak a szellemi érzékszerveik, nem fognak tudni különbséget tenni jó és rossz között, emiatt a gonosszal együtt veszhetnek el.
– bűn,
-démonok tanítása,
– szakadás,
– hitehagyás, elpártolás,
– testi kívánságok,
– vallásosság, az Ige erejének megtagadása,
– hamis Jézusok követése
Tit.1.16. Azt vallják, hogy ismerik az Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak és engedetlenek, és minden jó cselekedetre teljesen alkalmatlanok. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. 2.Tim.3.2-5 (UFB) 

Zsidók 6:6. de elestek: azok ismét megújuljanak és megtérjenek; hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten Fiát, és meggyalázzák őt. (UFBJúdás 1:19 Ezek azok, akik viszálykodást okoznak közöttetek. Saját bűnös természetük kívánságai uralkodnak rajtuk, és nem lakik bennük a Szent Szellem. (EFO)

Zsidók 3:12 Vigyázzatok testvérek! Ne legyen közöttetek senki, akinek a szíve gonoszul és hitetlenül elfordul az élő Istentől! (UFB)

Róma 10-9. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. (UFB)

Efezus 6:12 Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. (EFO)

IMA/Prayer

Felhasznált irodalom:
videó: Carl Gallups On Mysterious Symbolism In the Garden of Eden– English
videó: Cain The first Antichrist! The Serpent God Quetzalcoat !! – English

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: angyal, antikrisztus, Ádám, özönvíz, bűneset, farizeusok, Isten fia, izraeliták, Jézus, Kanaán, keresztény, krisztus, mag, mazzaroth, Nimród, test | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

  1. Roland szerint:

    Nagyon hasznos ismeretek! Köszönöm szépen!Isten gazdag aldasat!

    Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s