A keresztnél történt csere – Derek Prince

PicsArt_02-02-07.58.29PDF
Az emberiség történelmének legfontosabb pillanata Jézus Krisztus keresztáldozata, és egyetlen reménysége Jézus Krisztus feltámadása. Az alábbi videó összefoglalóban bepillantást nyerünk a kereszten végbement cseréről, amely értünk és miattunk történt. Mit jelent a megváltás? Derek tanításán keresztül világos képet kaphatunk Isten szeretetéről, jóságáról és áldozatáról.
Jn 3,16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Zsidók 10:14 Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.
Az egyetlen áldozat az, amellyel önmagát feláldozta a kereszten. Ezzel az egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette azokat, akik a megszentelődés folyamatában részt vesznek. Ez azt jelenti, hogy minden szükséget betöltött minden területen az időben és az örökkévalóságban, minden olyan személy életében, akik bíznak Benne. Semmi mást nem kell tennie. Egy teljes, mindent kielégítő áldozat. Ez az első része ennek a kijelentésnek. Amit Jézus tett, az örökre elég, de a megszentelődés folyamatos dolog. (Videó:18:30-tól)pl. Csak akkor lesznek számodra elérhetők Isten kincsei, ha a Szent Szellem megnyitja a raktárat. Az a szó, ami teljesen megváltoztatta az életemet: „Figyeld meg a kereszt munkáját. Tökéletes munka. Minden szempontból és minden tekintetben tökéletes.” Jézus utolsó szava a kereszten az volt: Elvégeztetett. Görögül azt jelenti, valami tökéletesen meg lett csinálva, teljesen teljes. A Szent Szellem azt mondja, hogy ha megértem, ha felismerem, hogy Jézus mit végzett el a keresztáldozata által, akkor minden szükségem be lesz töltve, semmi sincs, amire szükségem van és nem kaphatom meg. Minden válasz itt van a problémáimra, mivel beteg voltam.
Példabeszédek 4:20 Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek.
Az egészség fordítása orvosság is lehetne. Ekkor azt mondtam, ha Isten szava gyógyulást hoz a testemnek, nincs helye a betegségnek. Úgy gondoltam, Isten Igéjét beveszem gyógyszerként naponta háromszor, étkezés után. Megtette a hatását, teljesen és véglegesen meggyógyított. Istennek megvan a módja arra, hogy meggyógyítson benneteket. Különbségek vannak abban, ahogyan a gyógyulás jön, de az alapot Jézus fektette le a kereszten. Feltettem az életemet arra, hogy megtudjam, mit ért el halálával Jézus a kereszten. Ezt még ma is tanulom, ez egy kimeríthetetlen tanulmány. A kereszten egy Isten által elrendelt helycsere ment végbe. Minden gonosz, ami igazság szerint az emberiséget érte volna, Jézusra hárult. És minden jó, ami a bűntelen Jézust illette elérhetővé vált a számunkra, akik hiszünk. Ez egy nagyon egyszerű, alapvető dolog. Ez az igazság kétségtelenül tartalmaz bármit, amire szükséged lehet. Ez Isten kegyelme volt. Ezt nem igényelhettük, nem szolgáltunk rá, mi még csak nem is tudtuk, hogy ezt fogja tenni. Az Ő szuverén, mérhetetlen kegyelméből végezte el ezt a feladatot. Megjelentette a prófétáin keresztül évszázadokkal azelőtt, mielőtt ezt megtette. A legfőbb prófécia az Ézsaiásban van. Istennek egy névtelen szolgájáról beszél, nincs megadva a neve. Az Újszövetség apostolai egyetértenek abban, hogy ez Jézus Krisztus.
Ésaiás 53:6 Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.
Ez Jézus. Minden gonoszságunk, minden bűnünk, minden lázadásunk. Mi az emberiség univerzális bűne? Nem raboltunk bankot és nem követtünk el házasságtörést sem, nem loptunk és nem rúgtunk be. De egy dolgot mindannyian megtettünk, mindannyian a saját utunkra tértünk. Egyszerű szóval lázadást követtünk el. Mindegy melyik néphez tartozol és milyen a bőröd színe, milyen fajhoz tartozol, mindannyian lázadók vagyunk. Isten kegyelme, hogy amikor Jézus a kereszten volt, Isten ráhelyezte mindannyiunk lázadását és gonoszságát. Az itt lévő héber szó, az avon, nemcsak bűnt és lázadást jelent, hanem annak következményét is. Isten ráhelyezte mindannyiunk lázadását és gonoszságát és ezek minden következményét is. Tehát megszabadulhatunk a gonosz következményeitől és megkaphatjuk Jézus ajándékait és igazságát.

1/ Elszenvedte a büntetést, hogy megbocsátást nyerhessünk.
Ésaiás próféta könyve 53:4 Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.
Ezeknek a verseknek két oldala van, a szellemi és a fizikai. A szellemi jön előbb. Isten Jézust megbüntette törvényszegéseinkért és gonoszságainkért. Mivel Isten megbüntette Őt, nekünk megbocsát. A megbocsátás által békességünk lehet Istennel. Amíg nem bocsát meg nekünk, addig nincs békességünk Istennel. Az Istennel való békesség csak megbocsátás által jön. A megbocsátás azért lehetséges, mert Jézus elviselte a büntetésünket a gonoszságainkért. Jézus azért lett megbüntetve, hogy Isten megbocsáthasson nekünk. A szó szerinti fordításban Jézus viselte a betegségeinket, hordozta a fájdalmainkat és annak minden gonosz következményét és az Ő sebeiben gyógyultunk meg. Az angol fordítás hiányos, a Norvég és német is jobban visszaadja.

2/ Jézus megsebesíttetett, hogy gyógyulást nyerjünk.
Máté 8:16 Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: “Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta.
Itt Ézsaiás 53 4-5. versét idézte. Máté zsidó volt, tudott héberül és a Szent Szellem inspirálta őt.
1Péter 2:24 Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.
Itt a görög szó gyógyulást jelent, ami az orvos szóból származik. Tehát teljesen világos, hogy Jézus a kereszten magára vette a gonoszságainkat, a betegségeinket és az Ő sebeivel gyógyultunk meg. Ő volt a helyettesítő.

3/ Jézus bűnné lett a bűneinkért, hogy igazak legyünk az Ő igazságáért.
Ésaiás 53:10 Az ÚR akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az ÚR akarata célhoz jut vele.
Az önlelkét áldozatul adja, úgy is lehet fordítani, hogyha bűnért való áldozatul adja a lelkét. Bárhogy is nézzük Jézus lelke bűnáldozat lett az egész emberiségért. A bűnért való áldozatnak vagy vétekáldozatnak fordított szó bűnnek is fordítható az Ószövetségben. Ennek az az oka, hogy a zsidóknál a bűnért való áldozat törvénye szerint, ha egy ember vétkezett, áldozatot kellett vinni a bűnért, ez az áldozat lehetett egy bárány vagy egy kos. El kellett vinnie ezt az áldozatot egy paphoz, meg kellett a bűnt vallania a papnak, a pap rátette a kezét a bűnért való áldozatra, áthárította szimbolikusan a bűnt az állatra, majd a pap megölte az állatot, nem az embert. Az állat fizette meg az ember bűnének az árát, mert az állatot azonosították az ember bűnével. Az Ige világossá teszi, hogy a bakok és bikák vére nem volt képes eltörölni a bűnöket, hanem csak Jézus prófétikus előképei voltak. De Jézus lelke valóban bűnáldozat lett. És mivel bűnáldozat lett, Ő maga is bűn lett.
2. Korintus 5:21 Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.
Ha nem ismeritek az Ószövetség bűnáldozati rendszert, akkor azt sem ismeritek fel, hogy itt Pál az Ézsaiás 53.10-et idézi. Amikor Jézus a lelkét bűnáldozatul adta, a lelke bűn lett az emberiség bűne miatt. Nem kell teológusnak lenni, hogy észrevegyétek a cserét. Figyeljétek meg a cserét. Jézus bűnné lett értünk, hogy mi igazak legyünk Isten igazságával, nem a mi igazságunkkal. Nem kell küzdened azért, hogy igaz legyél, csak hittel el kell fogadnod Jézus igazságát. Ez a Törvény igazsága. Más alacsonyabb rendű igazság nem fog téged a Mennybe juttatni. Isten gondoskodott rólunk, hogy igazak legyünk Isten igazságával.

4/ Jézus meghalt értünk, hogy mi osztozhassunk az Ő életében.
Zsidók 2:9 azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált.
A bűn büntetése a halál. Amikor Jézus bűnné lett a mi bűneink miatt, meg kellett fizetnie a büntetésünket, ami a halál. Tehát Jézus megízlelte a halált értünk, azért, hogy mi osztozhassunk az Ő életében. Látjátok milyen világos, logikus és gyakorlatias?
János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.
Azt kell mondanom, nagyon sok évbe került, amíg kibányásztam ezeket az igazságokat Isten Igéjéből. Egy-két óra alatt megosztom veletek, viszont nekem évekbe került ezeket megtalálni. Azt mondom, hogy ilyen sokba került de egyúttal áldás és kiváltság is volt.

5/ Jézus átokká lett értünk, hogy áldást kaphassunk.
Galata 3:13 Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk – mert meg van írva: “Átkozott, aki fán függ” – azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk.
A kereszt a fa, ugyanis néhány nyelvben ugyan azt a szót használják a fára akkor is ha él és akkor is ha ki van vágva. A kereszt egy kivágott fa volt. Itt az átokból váltott meg, hogy áldással éljünk. Tehát Jézus a kereszten átok lett értünk.
Mózes 5. könyve, a törvény summája 21:22Ha valaki főbenjáró vétket követ el, és kivégzik, ha fára akasztod ne maradjon a holttest éjjelre a fán. Okvetlenül temesd el még azon a napon, mert átkozott Isten előtt az akasztott ember. Ne tedd tisztátalanná földedet, amelyet Istened, az ÚR ad neked örökségül!
Amikor Jézus a kereszten függött, minden zsidó, aki ismerte a Tórát, tudta, hogy Jézus átok lett. Átok lett azért, hogy mi áldást kaphassunk. Nemcsak egy formalitás, amikor ezt mondjuk. Minden alkalommal, amikor kimondjátok, Isten a Szent Szellem és a szent angyalok, minden alkalommal feljegyzést készítenek arról, amit mondunk. Emlékezzetek arra, hogy Jézus a mi megvallásunk főpapja.

6/ Jézus elviselte a szegénységünket, hogy osztozhassunk az Ő bővölködésében.
Jézus a kereszten elviselte a mi szegénységünket, hogy mi részesülhessünk az Ő gazdagságában. Egyszer láttam Jézust az elmémben a kereszten, úgy láttam Őt, ahogy valójában volt, teljesen meztelenül. Amikor meghatároztam a szegénység jellemzőit, úgy láttam, hogy mind a Kereszten lévő Jézusra illik.
2Korintus 8:9 Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
Mi a rossz dolog? A szegénység, és mi a jó? A gazdagság.
2. Korintus 9:8 Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.
Nincs olyan terület, amit ne érintene ez az ígéret. Isten képes arra, hogy kiárassza ránk minden kegyelmét. Nem valamennyi, hanem minden kegyelmét, hogy mindig, mindenben, teljes elégséggel minden jótéteményre bőséggel legyünk. Isten ezen a szinten gondoskodik az övéiről és ez a gondoskodás Jézusnak a kereszten megtörtént helyettesítő áldozata által lehetséges. Ő szegényé lett, hogy osztozhassunk, hadd mondjam így, az Ő bőségében, mert nem gondolom, hogy minden kereszténynek szükséges, hogy hatalmas összegű bankszámlája legyen vagy Rolls Royce-t vezessen. Viszont azt hiszem, hogy az Isten akarata minden keresztény életében, hogy a szükségletei kielégüljenek és maradjon még elég pénze arra, hogy másoknak is adjon, mivel nagyobb áldás adni, mint kapni. Isten nem szeretné, hogy egy gyermeke is az áldás alacsonyabb fokán éljen. Tehát olyan bőséget ad, hogy magasabb szinten adhatunk másoknak. Néhány ember Jézust egy olyan szegény prédikátornak állítja be földi szolgálata alatt, aki rongyokban járt és alamizsnáért könyörgött. Nem hiszem, hogy ez igaz lenne, nem hiszem, hogy szegény volt. Úgy öltözött, mint korának egy átlagos embere. Olyan értékes egybeszőtt ruhát viselt, hogy a katonák nem szabdalták szét, hanem sorsot vetettek rá. Jézus meg tudott vendégelni ötezer embert, + asszony + gyerek, az nem lehetett szegény. Volt, hogy Pétert az adópénzért nem a bankba, hanem a galileai tengerhez küldte. Mikor Jézus megkérdezte a tanítványait, hogy volt-e valamiben hiányotok, amikor kiküldtelek szolgálatara, azt mondták nem volt. Sok misszionárius van, akinek szép autója van, de sok mindene hiányzik. Az első apostolok semmiben nem szenvedtek hiányt, mivel Isten bőségét élvezték. Nézzük meg az átkok fejezetét. 68 versből áll, az első 14 áldás, a maradék 54 pedig átok. Ha nem tudod milyen átkok léteznek olvad el ezt a fejeztet. Akkor arra a következtetésre jutsz, hogy keresztényként átok alatt élsz, pedig élvezhetnéd az áldásokat is.
5Mózes 28:47 Nem szolgáltál Istenednek, az ÚRnak örömmel és jó szívvel, amikor bőven volt mindened. Éhezve és szomjazva, mezítelenül és mindent nélkülözve szolgálsz majd ellenségeidnek, akiket rád bocsát az ÚR. Vasigát tesz a nyakadra, míg el nem pusztít téged.
Ez egy átok. A hitetlenség és az engedetlenség alternatívája pedig: szolgálod majd az ellenségeidet. Figyeljétek meg ezt a négy dolgot: éhség, szomjúság, meztelenség, szűkölködés. Ez egy szóval szegénység. Abszolút szegénység, nem élhetsz ennél nagyobb szegénységben. Figyeljétek meg Jézus a kereszten. Éhes volt, 24 órája nem evett, szomjas volt, az egyik utolsó szava az volt, hogy szomjas vagyok. Meztelen volt, elvették minden ruháját, mindenben szűkölködött, semmije sem volt. Amikor eltemették egy csupasz sírba helyezték, mert rajta volt a szegénység átka, hogy nekünk bőségünk legyen.

7/ Jézus elviselte a szégyenemet, hogy osztozhassam az Ő dicsőségében.
Máté 27:35 Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin;  azután leültek ott, és őrizték.
Minden ruháját elvették. Nem igazán diszkrét módszer ez, amikor Jézus ki volt téve minden járó-kelő szemléjének. Az asszonyok, akik vele voltak, távol álltak tőle. Az egyetlen nő, aki közel ment hozzá, az anyja volt. Elviselte a mi szégyenünket.
Zsidók 2:10 Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Isten akarata volt, hogy a fiakat dicsőségre vezesse, ez csak úgy lehetséges, hogy Jézus elviselte a mi szégyenünket, hogy mi osztozzunk az Ő, dicsőségében. Amikor tanácsot adtam az embereknek, megfigyeltem, hogy az emberi szív egyik legnagyobb sebe a szégyen. Ennek sok oka van, de a mai kortárs kultúrában az egyik ok, a gyermekkori szexuális bántalmazás. Becslések szerint az USA-ban minden 4. gyereket ér ilyen. Ez sebet és szégyent hagy maga után. Hála Istennek, hogy nem kell megállnunk a problémánál, mivel van megoldásunk. Jézus elviselte a szégyenedet, hogy osztozhass az Ő dicsőségében. Van néhány ember, aki imádság közben soha nem emeli fel a fejét és a tekintetét Istenre. A probléma általában a szégyen. Amikor egy ember megszabadul, Jób azt mondja, hogy szégyen nélkül emelem fel a fejemet Istenhez. Nagyon sokszor nem vagyunk tudatában a titkos sebeknek. A kereszt által lehet meggyógyulni minden sebből. Tehát végezzük el a cserét.

8/ Jézus elviselte az elutasítottságunkat, hogy elfogadottak lehessünk.
Az elutasítás és az elfogadás között ment végbe. Szolgálatomban arra a következtetésre jutottam, hogy az elutasítás a legmélyebb seb, amit az emberi szív elszenvedhet. Az elutasítottság jele, hogy egy ilyen ember mindig kívülállónak érzi magát és mindig befelé kacsingat, hogyan juthatnék be, mások bejuthattak én nem. Másik jel, ha nem tudja kifejezni a szeretetét. János azt mondja, hogy mi szeretjük Istent, mert Ő előbb szeretett minket. Nem tudsz szeretetet kifejezni, ha még soha nem szerettek téged. Csak akkor tudod kifejezni a szeretetet, ha már szerettek téged. A szeretet nyújtását megelőzi a szeretet elfogadása. A mai civilizációban a szülők hozzáállása és viselkedése miatt nagyon sok ember hordozza az elutasítás sebeit. Az első dolog az, hogy amikor egy nő terhes és nem akarja a gyereket és olyanokat mondd, hogy bárcsak meg se születne, az a gyermek már az anyaméhben érzi az elutasítást. A csecsemők már az elutasítottság szellemével jönnek világra. Amikor egy gyerek megszületik, az Istentől belehelyezett vágya az, hogy a szülei melegen és kiáradón szeressék. Főleg a meleg, apai szeretet ad a gyereknek biztonságot. Szerintem az USA-ban a gyerekek 50%-a ezt sohasem kapja meg és az egész életüket az elutasítottság belső sebével élik le. Hála Istennek van megoldás. Istenem, köszönöm, hogy te az én Atyám vagy, és én a te gyermeked vagyok és hogy te igazán szeretsz engem. Nem vagyok elutasított, Isten családjának a tagja vagyok, amely a világon a legjobb család. Köszönöm neked Istenem, hogy te az Atyám vagy és én a gyermeked vagyok. Te szeretsz engem és én is szeretlek téged. Egy rövid imával is át lehet menni az elutasítottságból az elfogadottságba. Felfedezte, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni. Figyelj ide, ha a szüleid elutasítottak téged, nagyon sok dolgot nem tudunk megváltoztatni a múltból, de garantálni tudjuk az Istennel való kapcsolatunkat.
Máté 27:45 Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség lett az egész földön. Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: “Éli, éli, lamá sabaktáni!” azaz: “Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: “Illést hívja.” Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nádszálra tűzte, és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták: “Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.  És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste.
Látjátok, Jézus nem a keresztrefeszítés fizikai hatásai miatt halt meg. Amikor Pilátus meghallotta, hogy Jézus meghalt, meglepődött, mert általában a halálhoz még két órával több kell. Miért halt meg? A megtört szíve miatt. Mi törte meg a szívét? Az elutasítás, kinek az elutasítása? Az Atyáé. Ő volt az egyetlen a történelemben, az Isten Fia, aki kiáltott az Atyához és az Atya nem válaszolt. Az Atya becsukta a szemét és a fülét, mert Jézus bűnné lett a mi bűneikért és Isten nem nézhet a bűnre. Jézus elviselte az elutasítottságunkat és ezután nem sokkal kiadta a szellemét. Közvetlenül ez után a Templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, ez nagyon vastag volt. Emberi lény nem tudta volna kettévágni az aljától a tetejéig sem. Mivel a tetejétől az aljáig hasadt, azt jelzi, hogy Isten tette ezt. Ez volt az a kárpit, ami elválasztotta a szent Istent a szentségtelen embertől. Amikor Jézus elviselte a mi elutasítottságunkat, Isten gyermekeiként nekünk adta az Ő elfogadottságát.
Efezus 1:3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában.
Vagy elfogadottá tett minket abban a Szerelmesben. Vegyük át még egyszer azt a 8 területet, ahol megtörtént a csere és alkalmazzuk magunkra:
1/ Elszenvedte a büntetést, hogy én megbocsátást nyerhessek.
2/ Jézus megsebesíttetett, hogy én gyógyulást nyerjek.
3/ Jézus bűnné lett a bűneimért, hogy én igaz legyek az Ő igazságáért.
4/ Jézus meghalt értem, hogy én osztozhassak az Ő életében.
5/ Jézus átokká lett értem, hogy én áldást kaphassak.
6/ Jézus elviselte a szegénységemet, hogy osztozhassak az Ő bővölködésében.
7/ Jézus elviselte a szégyenemet, hogy osztozhassam az Ő dicsőségében.
8/ Jézus elviselte az elutasítottságomat, hogy én elfogadott lehessek.

Hiszitek ezt? Tudjátok mit kell tennünk. Meg kell köszönnünk ezt Istennek. Semmi mást nem kell tennünk.

A keresztnél történt csere – videó, szinkron – Derek Prince

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: áldozat, átok, áldás, büntetés, bővölködés, bűnbocsánat, csere, dicsőség, elfogadás, elutasítás, feltámadás, gyógyulás, Jézus Krisztus, kereszt, lázadás, megbocsátás, megváltás, szégyen, szegénység | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s