Az ellenségek, akikkel szemben állunk 3. rész, az antikrisztus szelleme – Derek Prince

Derek PrincePDF 3. rész
Derek Prince 1989-ben elhangzott négy részes tanításának harmadik részében az antikrisztus szellemét, a negyedikben a gyülekezet győzelmét tárgyalja. A videó összefoglalójával kedvet szeretnék csinálni a téma tanulmányozásához és egy hiteles keresztény szolgálat bemutatáshoz. Tanítása által könnyen felismerhetővé és beazonosíthatóvá teszi azokat az erővonalakat, amik az utolsó időkben megerősdöve hatnak Isten munkája és céljai ellen. De az Úré az utolsó szó.

(Videó 5:50-58:30)
1János 2:18 Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, most meg is jelent; mégpedig sok antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok az igazságot, és azt, hogy semmiféle hazugság sem származhat az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azé az Atya is.

Az antikrisztus szelleme
Figyeljük meg, hogy az antikrisztus szellemének munkája erősödni fog, ahogy egyre közelebb jutunk a kor végéhez. Közülünk váltak ki az antikrisztusok, Jézus gyülekezeteiből. Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan. Először is megpróbálom elmagyarázni ennek a furcsa szónak az értelmét. A krisztus egy görög szóból a „khrisztosz”-ból származik, ami pontosan megfelel a héber masiah szónak, ami a messiás szót adja. Megdöbbentő, hogy hány zsidó és keresztény nem tudja, hogy a messiás és a krisztus szó két külön szó, de ugyan azt jelentik. Amikor azt mondjuk, hogy antikrisztus, azt is mondjuk, hogy antimessiás. Az „anti” előtag (ha nem tudod mi az, hogy előtag, semmi gond, a mennybe azok is bejutnak, akik nem tudják) egy görög előtag, két jelentése van és mindkettő illik ide. Először azt jelenti, hogy ellen. Tehát az első cselekedete a Messiás ellen van. A második jelentése az, hogy helyette. A végcélja az, hogy egy hamis messiást helyezzen az igazi helyére. Ez az erő elsősorban úgy működik, hogy kizárja a messiást, másodszor úgy, hogy egy hamis messiással helyettesíti. A teljes működése két szakaszból áll és amikor ezt feltárom, meg fogod látni, hogy az antikrisztus szelleme nagyon tevékeny, szinte az egész hívő Egyházban. Vannak amerikai barátaink régivonalas gyülekezetben, ahol lehet beszélni Buddháról, Szókratészről, Platonról. Martin Luther Kingről és senki nem háborodik fel, de ha Jézusról beszélsz, mindenki felháborodik. Mi ez? Az antikrisztus szelleme, az első szakaszban van, amikor eltávolítja az igazi Messiást, de észben kell tartanunk, hogy ez nem a sátán céljának a vége. A célja, hogy helyettesítse az igaz Messiást egy hamis messiással. A sátánnak ez a tevékenysége csak ott alkalmazható, ahol Jézust már hirdették. Nem utasíthatod el Jézust, ha még soha nem hallottál róla. A varázslás más, az az egész bukott emberi fajt érinti, sőt, ahogy mondtam ez a bukott faj egyetemes vallása sok különböző formában és szertartással. De az antikrisztus csak ott nyilvánulhat meg, ahol Krisztust előtte hirdették. Jézus megkísértésekor a szolgálata kezdetén a Máté evangéliuma megjegyezni, hogy Jézus azt mondta a sátánnak, „kerülj mögém sátán”, de tökéletes fordítás az is, hogy kövess mögöttem és hiszem, hogy ez a szellemi valóság. Ahol Jézust és az evangéliumot hirdetik Isten megengedi, hogy kövesse az ellentétes állítást. Sőt az emberiség rá lesz kényszerítve, hogy válasszon az igaz messiás és a hamis között. Ez része annak, ahogy Isten velünk bánik, hogy nem zárja ki a hamis lehetőségeket és a mi felelősségünk, hogy felelősségteljes döntést hozzunk. Azt hiszem, ez nagyon illik a mi nemzedékünkre. Hiszem, hogy ennek a nemzedéknek ilyen vagy olyan formában döntést kell hoznia. Az antikrisztus szelleme nagyon tevékeny, sokkal inkább, mint gondolnátok és nyomásokat helyez ránk, hogy rossz döntést hozzunk.
1János 4:1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van.
Itt az antikrisztus 3 formáját látjuk. 1/ sok antikrisztus van, az emberi történelem során sok-sok antikrisztus jelent meg és nyilvánult meg. 2/ AZ antikrisztus, ez az utolsó megnyilvánulás, az antikrisztus szellemének utolsó terméke, ami még nem jelent meg, Ennek a kornak a végén a Szentírás világossá teszi, hogy lesz egy végső, teljesen gonosz, teljhatalmú uralkodó, aki az egész emberiséget uralni fogja egy időre, az AZ antikrisztus lesz. 3/ az antikrisztus szelleme. Ez minden antikirsztus által működik. János elmondja ennek a szellem működésének néhány jelét, amik nagyon fontosak. 1/ Isten népével együtt kezdi, de nemigazán tartozik hozzá és ez idővel nyilvánvalóvá lesz. 2/ Tagadja, hogy Jézus a Messiás. Nyilván ez nem lehet a pogányság, aki még nem is hallott Jézusról. 3/ Tagadja az Atyát és a Fiút. Ez nagyon fontos. Az antikrisztus nem tagadja Isten létezését, sőt azt állítja magáról, hogy Isten képviselője. Amit tagad, az az Atya és a Fiú kapcsolata és két kinyilatkoztatási formája Istenen belül. Ahol ennek tagadásával találkozol, ott az antikrisztus szellemével nézel szembe. 4/ Tagadja, hogy már eljött a Messiás, de azt tanítja, hogy el fog jönni. Most nézzünk néhány történelmi példát, bár vitatott. Nem kívánok senkit megbántani és nem vágyom arra, hogy támadjak más vallásokat, amit akarok, az az igazság bemutatása.

Judaizmus
Az antikrisztus első és legkitartóbb példája a judaizmusban van. Mindig úgy gondoltuk, hogy a kereszténység a zsidó vallásból ágazott el, és a zsidók alapvetően ezt mondják. Megfigyeltem, hogy Jézus és tanítványainak a tanítása az ószövetség vallásának az igazi folytatása (itt most ne a felekezetiségre gondoljunk) és a judaizmus ágazott el attól. Tehát ez az első jel. Isten népével együtt kezdett. Nem vagyok a judaizmus szakértője, de ha elemzed a tanítását, nagy része beismert elutasítása annak, hogy higgyenek Jézusnak és hogy tagadják Jézus állításait. Az antikirsztus második megnyilvánulása nagyon egyszerű, tagadja, hogy Jézus a Messiás, de hisz egy eljövendő messiásban. Harmadszor tagadja az Atya-Fiú kapcsolatot Istenen belül. Elutasítja Jézus állításait arról, hogy Ő az Isten fia és nem fogadja el, hogy Istennek van fia. Negyedszer, tagadja, hogy a Messiás már eljött.
Máté 27:21 Erre a helytartó újra megkérdezte őket: “Mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon?” Azok ezt mondták: “Barabbást.”
Pilátus semmi rosszat nem talált Jézusban, de a zsidó vallási vezetők kitartóan vádolták és felindították az egész zsidó sokaságot, hogy forduljanak ellen. A tömegben sokaknak kellett olyanoknak lennie, akik egy héttel korábban üdvözölték Jézust Jeruzsálemben, pálmaágakat szórtak az útra és azt mondták: Áldott, aki jő az Úr nevében. Ez megmutat valamit, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az emberiség nagyon ingatag. Egy hét sem kellett nekik, hogy teljesen megforduljon a hozzáállásuk, de nem hiszem, hogy ez csak természetes emberi reakció volt. Hiszem, hogy óriási szellemi háború folyt a szellemi világban és sajnos az antikrisztus szelleme kerekedett felül. Poncius Pilátus kihozatta Jézust és azt mondta a zsidóknak, hogy évente, ünnepenként egy foglyot el szoktak engedni, ki legyen az, Jézus, vagy Barabbás? Barabbás politikai agitátor volt, gyilkos, erőszakos ember. Soha senkinek semmi jót nem tett, míg a másik oldalon Jézus soha senkinek semmi rosszat nem tett. Ezreket gyógyított meg, ezreket áldott, táplált, semmilyen logikus oka nem volt annak, hogy Jézus ellen forduljanak, ez egy szellemi erő munkája volt. Itt Izrael egyfajta előképe annak, amit az emberiséggel történni fog véleményem szerint, mivel az egésze emberiség végül döntés előtt fog állni, melyiket választja a kettő közül, Jézust akarjátok az üdvözítőt, a gyógyítót, az igazat, vagy Barabbást akarjátok, a gonosz, erőszakos politikai agitátort. Bizonyos értelemben Barabbás az antikrisztus példája. Ne mutogassunk rájuk ujjal, legyünk nagyon óvatosak, hogy amikor eljön az idő, mi ne kövessük el ugyan azt a hibát. Egy szellei erő működött, ami végigsöpört a tömegen és megváltoztatta őket. Szinte eszüket vesztették a haragtól, irigységtől és dühtől, minden ok nélkül. Én személy szerint hiszem, hogy ekkor gyakorolt hatást először az antikrisztus. Bizonyos értelemben igyekezett uralni a zsidó népet akkortól fogva mindmáig.
János 5:43 Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be; ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok.
Ekkor arról az állításáról vitatkoztak, hogy Jézus az Isten Fia. Én vagyok az igazi messiás, de ti nem fogadtok el engem, ha egy hamis messiás jön a maga nevében, azt el fogjátok fogadni. A zsidó encyilopéda közel 40 hamis messiást jegyez fel, akik azóta jöttek és elfogadtak a zsidók. Az egyik leghíresebb Bar Kochba, aki egy forradalmat vezetett Róma ellen kr.u.138-ban. Aztán ott volt a krétai Mózes, (V.szd) aki rávette az embereket, hogy gázoljanak a tengerbe és akkor találkoznak a messiással, ezrek fulladtak meg. 1666-ban, amit csodaévnek is tartottak Sabbetaj Cvi azt állította, hogy ő a messiás és tömegek fogadták el lelkesen. A judaizmus egy részének hamis tanítása, hogy aki visszaadja nekünk a Templomunkat, az a messiás. Ma még a Templom helyét egy muzulmán mecset foglalja el és a zsidókat nem engedik oda, ők uralják az egész területet. Hiszem, hogyha egy politikai személyiség meg tudna jelenni a közel-keleten és meg tudná szerezni a jogot, hogy a zsidó nép ott építse fel a Templomukat, akkor lelkesen messiásként üdvözölnék. Ő vonzaná az egész zsidó közösséget a világon, úgy gondolom, ez nincs is nagyon messze. Most nézzük meg az antikrisztus másik fő megnyilvánulási formáját. Ez nagyon fontos nekünk keresztényeknek, hogy jól informáltak legyünk erről.

Az iszlám
Az iszlám, ami Mohamed vallásának a neve. Az iszlám szó tökéletességet, teljességet, beteljesülést jelent. Mohamed a 7. szd.-ban jelent meg az arab félszigeten. Azt állította magáról, hogy próféta és hogy egy arkangyaltól egy barlangban kapott kijelentést arról a vallásról, ami utána az iszlám lett. Az állította, hogy az iszlám az Ó-,és Újszövetség igazi beteljesedése, hogy a kereszténység elferdítette az igazságot, de ő az iszlám által helyreállította. Eleinte ezt hitte, hogy mivel ő elutasította a bálványimádást és a keresztények alapállításait, a zsidók követni fogják őt, de csalódott. És amikor nem követték őt, ellenük fordult és az üldözőjük lett. Most nézzük meg az iszlám tanításait. Azt hiszem az iszlám a legalantasabb nagy erő, ami ellenáll Isten igazságának a világban. Tragédia, hogy nagyon sok keresztény nyugaton teljesen félreértette és alábecsülte az iszlámot. Ha egyszer hatalomra jut, először és elsősorban elnyomja a zsidókat, másodszor elnyomja a keresztényeket. A muszlim országokban az évszázadok során a keresztényeknek és zsidóknak a dimmi nevet adták, ami másodosztályú embereket jelent. Voltunk Pakisztánban, ahol elvittek minket egy keresztény helyre. Nem akarták kiirtani a keresztényeket, csak olyan nyomorban tartják, hogy szemléltetni tudják velük a saját felsőbbségüket. Muszlimok sosem takarítanak latrinákat, minden ilyen takarító keresztény. A kereszténység teljesen elnyomott alsóbbrendű kisebbség a muszlim országokban. Egy keresztény esküjét nem fogadják el az iszlám bíróságokon, vagy egy keresztény bizonyítékát egy muszlim ellen. Igaz, hogy az iszlám nem volt vétkes olyan szörnyűségekben, mint a holokauszt, de 13 évszázadon át elnyomták és megvetették a kereszténységet. Akik nem ismerik, nem tudják elképzelni, milyen mélységes megvetéssel néznek a keresztényekre. Amit mi a keresztény értékek alapján nagyra tartunk, mint az irgalom és megbocsátás, az a muzulmánok számára gyengeségek. A nyugati politikusoknak, még ha nem is keresztények, keresztények a szempontjai, békéről, megbocsátásról, irgalomról beszélnek, de ez a muzulmánoknak értelmetlen. A muszlim gondolkodásban a bosszú, szent kötelesség. Csak meg akarom mutatni a teljesen más szellemet, ami ott van, mert ez nem mindig nyilvánvaló. Az iszlámnak is meg vannak a jelei. Azt mondja, hogy az Ó-, és Újszövetséggel kezdte, azt állította, Istennek azokat a kijelentéseit valósítja meg, de tagadja a keresztény hit bizonyos alapjait. Tagadja Jézus engesztelő halálát a kereszten. Mohamed azt tanította, hogy Jézus nem halt meg. Egy angyal eljött és elragadta őt a keresztről, mielőtt meghalt. Ott nincs halál, ezért nincs engesztelés. És mivel nincs engesztelés, nincs megbocsátás és soha egyetlen muszlimnak sincs meg a bizonyossága a bűnbocsánatról. Másodszor, fanatikus hevességgel tagadják, hogy Jézus az Isten Fia. Beszélhetsz a muszlimoknak Jézusról, mint prófétáról, figyelmesen meghallgatnak, sőt a Korán elismeri prófétának, még üdvözítőnek is, sőt még messiásnak is, de ha azt mondod, hogy Ő Isten Fia, akkor a leghevesebb ellenállást váltod ki. A Sziklamecsetben, ami Salamon Temploma helyén áll, a körülötte lévő arab írásokban kétszer is szerepel, hogy Istennek nincs szüksége fiúra. Amíg ezzel nem találkozol, nincs fogalmad arról, milyen heves az ellenállás. Harmadszor, tagadja az Atya-Fiú kapcsolatot az Istenen belül. Ez a két vallás, a judaizmus és az iszlám a Közel-keletről származnak. Úgy gondolom, hogy az antikrisztus szellemének sikerülni fog a vallásos keresztény egyházban eltávolítani Jézust. Végül lesz egy Jézus nélküli kereszténységünk. Egy erkölcsi, jogi rendszer, mindenféle pompával és vallásossággal, de Jézus nélkül. És ha eltávolítottad Jézus, akkor megnyitottad az ajtót a judaizmus, a kereszténység és az iszlám egybeolvasztása előtt. Az antikrisztus olyan vallást fog létrehozni, amelyben egyesíti a judaizmust, az iszlámot és a hitehagyó kereszténységet. Sokat haladtunk már efelé. Ha belegondolunk, hogy a pápa és a Canterbury érsek is keresztény templomokban olyan szertartásokat tartottak, ahová iszlám papokat és mindenfélét, hindut, indiánt, mindenkit meghívtak, hogy testvérként üdvözöljék őket. Olvashatod az újságban, de ez az antikrisztus szelleme. Az a célja, hogy eltávolítsa Jézust, ő a botránykő. A kereszt a botránykő. Távolítsd el Jézust a keresztről és a kereszténység összeolvadhat mindenféle vallással. Nagyon óvatosnak kell lennünk, milyen hozzáállással közelítünk ezekhez, mert úgy gondolom, hogy a tévelygés szelleme munkálkodik.

AZ Antikrisztus
Térjünk rá az antikrisztus szellemének utolsó megnyilvánulására, AZ antikirsztusa. Semmiképp nem állítom törvényként, hogy minden úgy fog történni, ahogy én elmondom, de szeretném a figyelmeteket ezekre a fontos igehelyekre iránytani, hogy legalább ne legyetek tudatlanok ezek felől, hogy mit tervez a sátán és képesek legyetek véleményt alkotni, milyen messzire jutott már a tervei végrehajtásában. Ez a rész főleg az antikrisztus megjelenésével, kinyilatkoztatásával és megnyilvánulásával foglalkozik. Az Úr visszatéréséről is szól, és ezek nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mert az utolsó sátáni cselekedet az Úr visszatérése előtt az antikrisztus lesz. Pál azt mondja, hogy az Úr el fogja pusztítani az antikrisztus az Ő ragyogásával. Nekem személyesen nem igazán célom, hogy hős legyek. Kész vagyok hagyni, hogy Jézus bánjon el az antikrisztussal, mert csak Ő tud.
2Thesszalonika 2:1 Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia.
Az eljövetel itt „parouszia”, amit általában Jézus második eljövetelére használnak. Az összegyűjtés pedig az elragadtatás, amikor a gyülekezet találkozik Vele. Ne tévesszenek meg titeket, se szellem, azaz hamis prófécia által, ami lehet egy prófétai üzenet, ami körbejár. Volt itt is egy példa és elhitték, hogy szeptember 12-én jön vissza Jézus. Ijesztő, hogy mekkora a tudatlanság legalábbis az amerikai keresztények között. Sok ezer ember hitt ennek a tanítónak, aki azt mondta, hogy a Ros Hasanna idején jön el az Úr, ami a zsidó újév. Még mindig hisznek neki emberek, miután teljesen rosszat mondott Milyen arcátlan volt a sátán, hogy képes volt rávenni embereket arra, hogy leveleket írjanak és aláírják Pál nevében. Nincs határa a sátán arcátlanságának. Egyesek már akkor is azt tanították, hogy Jézus már eljött. Én is azt mondom, ne csaljon meg benneteket senki semmiképpen. A szakadás szó görögül „aposztázia”, ami hitehagyást jelent, a kinyilatkoztatott igazság szándékos elutasítását. Azt hiszem, mi a hitehagyás napjaiban élünk. A bűn embere, a kárhoztatás fia ez az antikirsztzus további két címe. Ő a törvénytelenség embere, ő az ember, Isten elleni lázadásának, törvényei elutasításának végső megtestesülése, a kárhozat fia, aki egy elveszett örökkévalóság felé tart. Csak egy másik személy van, akit veszedelem fiának hív az ige, Júdás, aki hamis apostol volt. Ez az ember valamilyen módon a keresztény egyházzal együtt fog elindulni. Személy szerint úgy gondolom, karizmatikus lesz, szuper karizmatikus. Most már van három nevünk ugyan arra a lényre. Az 1/ antikirsztus a 2/ törvénytelenség embere, a 3/ kárhozat fia. Van még egy fontos nevünk a jelenések 13-ban:
Jelenések 13:1 És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, tíz szarva és hét feje volt, szarvain tíz korona, és a fejein istenkáromló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvéé, szája, mint az oroszláné: a sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát.
Ki a sárkány? A sátán, ez világos. Itt van egy ember, aki felemelkedik és a sátán adja neki a hatalmát. Miért fog hatalmat adni a sátán ennek az embernek? Mert ez teszi képessé ezt az embert, hogy megszerezze az uralmat az egész emberiség fölött. Vagy meggyőzze vagy kényszerítse az egész emberi fajt, hogy azt tegye, amit a sátán a legjobban akar, hogy imádják őt. Ezen dolgozott türelmesen és kitartóan sok-sok évszázadon át és most már nagyon közel van ahhoz, hogy elérje a célját.
Jelenések 13:3 Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat:
Itt van egyfajta hamis feltámadás. Nem tudom, ezt az embert megölik-e, látszólag meghal, de visszatér az életbe. Mi lett volna Amerikában, ha John Kennedy visszatért volna az életbe? Nem sok ember lett volna, aki nem adta volna oda magát neki.
Jelenések 13:4 imádták a sárkányt, hogy átadta a hatalmat a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak: “Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni?
Itt a negyedik név a fenevad, görögben egy vad teremtményt jelent, ragadozó állatot, mint egy leopárd stb. A Jelenések könyve szándékosan szembe állít két személyt. A fenevadat, aki a sátán uralkodója és a bárányt, aki Isten uralkodója. Nagyon fontos, hogy mindnyájan az elménkben, a szellemünkben tartsuk, hogy ne a fenevad természetét alakítsuk ki, mert nekünk a bárány természetét kell kialakítanunk. Amikor a Szent Szellem galamb formájában leszállt és kerete hová szállhat le, milyen természetet keresett? A bárányét. Íme az Isten báránya és rá szállt le a Szent Szellem. Ez ma mindannyiunkat érint, mert a világban nagyon kiélezett a versengés, az emberek olyan szélsőségesek és erőszakosak, hogy elég könnyen engedhetjük, hogy a fenevad természete belénk szivárogjon. De amit Isten akar bennünk, az a bárány természete. Nézzünk meg egy képet a bárányról. Jánosnak volt ez a látomása egy tekercsről, ami Isten kezében volt, és nem találtak senkit méltónak arra, hogy felbontsa azt. János sírt.
Jelenések 5:5 Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: “Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét”.
János egy oroszlánt keresett és mit látott, egy bárányt.
Jelenések 5:6 És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között, ott áll a Bárány: olyan volt, mint akit megöltek; hét szarva volt, és hét szeme: az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre.
Az oroszlán egy bárány. Ez egy szándékos ellentét. Isten kijelölt uralkodóiban nem a fenevad természete van, és Ő magasan fel lett magasztalva, mert letette az életét, mert megalázta magát. Mert ő a szelídség, alázatosság útján járt, nem állt ellent a letartóztatóinak és üldözőinek, komolyan hiszem, hogy a gyülekezeteknek ezekben a napokban ugyan ezt a természetet kell bemutatnia és nem hiszem, hogy ez könnyű. Ezt javaslom nektek, ez nem egy népszerű javaslat. Lehet, hogy a gyülekezetnek ugyan úgy kell hazamennie, mint az Urának, a kereszt útján. Amikor gyengék vagyunk Isten ereje a gyengeségünkben lesz teljessé. Ezt meg kell tanulnunk. Sok tanítás van ma a gyülekezetekben, hogy mi mindent tudunk megtenni az erőnkkel és hitünkkel, de ez a természetes embert fújja fel, a testi természetet, azt, amit meg kell feszíteni, mielőtt belépünk Isten ránk vonatkozó tervébe. Visszatérve a Jelenések 13-hoz, láttuk, hogy mindnyájan imádták a fenevadat és meg voltak győződve, hogy reménytelen harcolni a fenevad ellen. Ki tudja mi fog történni, de képzeljük el, hogy egy világuralkodó hatalomra jut és összegyűjti az összes nukleáris fegyvert és senki másnál nem lehet. Ellene senki nem harcolhat. Még a gondolata is öngyilkosság lenne. Nem mondom, hogy ez fog történni, de szeretnék rámutatni arra, hogy az itt lefestett képhez nagyon közel áll ez a helyzet.
Jelenések 13:6 és megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett:
Ő nyílt kihívást intéz Istenhez. Ő nem titkos ellenség, hanem rázza az öklét a Mindenható Isten ellen, ez is olyan viselkedés, ami ma nagyon közel áll hozzánk. És megadatott neki Istentől, hogy hadat indítson a szentek ellen. Szeretném belecsepegtetni a gondolatotokba, hogy a keresztény élet nem csupa győzelem. Sőt a hitünkhöz hozzá tartozik, hogy látszólag legyőzzenek bennünket. De valójában ne legyünk legyőzöttek. Jézust nagyon kevésbé érdekli a világ véleménye. Gondoltál már erre? Milyen volt az Ő utolsó nyilvános megjelenése? Egy holttest a kereszten. Ő sosem igyekezett megváltoztatni ezt a látszatot, soha nem jelent meg a világnak újra, kivéve, akik hittek benne. Mennyire érdekel minket a világ véleménye? Pál azt mondta, ne legyen nekem másban dicsekedésem, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nekem megfeszíttetett a világ és én is a világnak.
Jelenések 13:8 hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva a megöletett Bárány életkönyvébe a világ kezdete óta.
Ez egy drámai kijelentés. Az egész világ imádni fogja, kivéve azokat, akiket Isten kiválasztott magának, akiknek a neve be van írva az élet könyvébe. Itt van egy másik baljós személy, a második fenevad.
Jelenések 13:11 És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad; két szarva volt, amely hasonló volt a Bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány.
Hiszem, hogy ez egy vallásos ember, általában úgy hívják, hogy a hamis próféta. Hiszem, hogy ez a hamis vallás szövetkezni fog a hamis messiással és úgy sejtem, hogy ez már most történik. A politikai uralkodó értékelni fogja a vallás fontosságát és társául fogja fogadni azt, a hamis formáját, hogy támogassa hatalmát.
Jelenések 13:12 Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát az ő nevében, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe.
Figyeljük meg a hamis hármasságot. Az ördög Isten majma, ő soha nem talál ki teljesen újat. Ő mindig csak egy rossz másolatot készít arról, amit Isten tesz. A sátán, a fenevad és a hamis próféta és létrehoznak egy hamis képes, ami bizonyos értelemben a hamis egyház.
2Thesszalonika 2:3 Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia.
Amint már mondta, itt a görög szó hitehagyást jelent, és elsődleges jelentése, a kinyilatkoztatott igazság szándékos elutasítása. Azt mondom, hogy ma a világban körül vagyunk véve hitehagyással. Évszázadokon át voltak gonosz egyházi vezetők, erkölcstelenek, pénzsóvárgók voltak, de nem tagadták meg nyíltan a keresztény hit nagy alapigazságait, sőt ezeket az igazságokat használták arra, hogy támogassák a hatalmukat. De a XX. szd-ban vannak olyan egyházi vezetők (és azt hiszem, ez Németországban kezdődött) akik megtagadták a keresztény hit minden nagy alapigazságát. Jézus Istenségét, szűztől születését, engesztelő halálát, fizikai feltámadását és a visszajövetelét. Sokan közülük tisztelettel járó pozíciókat foglaltak és foglalnak el a hitvalló keresztény egyházban. Az anglikán egyház 2/3-a lényegében csatlakozott azokhoz kijelentésekhez, amiket eredetileg Dörheim püspöke mondott. Ez egy jellemzője ennek a századnak, ami nem hiszem, hogy létezett bármely korábbi században, hiszem, hogy előttünk áll a hitehagyás. A gyülekezet védőbástya a tévelygés ellen. A gyülekezetet át kell járnia a sátánnak, mielőtt áttörhet a tévelygéseivel.

Az ellenségek, akikkel szemben állunk -3-4. rész videó, szinkron – Derek Prince

 IMA/Prayer

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: antikrisztus, iszlám, judaizmus, kereszténység | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s