A megvallásban lévő erő – Derek Prince

Derek Prince3PDF
Mint a lágy eső, olyan az igazság a léleknek, amikor világosságban tanítják. Hálás vagyok Istennek, hogy ajándékokat adott emberekben és nem hagyott minket a sötétben, a tudatatlanságban kiszolgáltatva. Jó lenne, ha a keresztények megértenék, miért és mire lettek kihívva és nagyon egyszerű hit általi cselekedetekkel siettetnék Isten országának eljövetelét. Egyéni mulasztásunk felfoghatatlan veszteséget és szenvedést okoz mások számára, amiért egyszer felelősségre leszünk vonva. Isten országában hit által minden van, hit nélkül pedig semmi sincs, mert az a hit országa, mi pedig állampolgárai, majd felelős királyai kellene, hogy legyünk benne. Kívánom mindenkinek, hogy az alábbi videó összefoglalójából megértse elhívását és napi szinten beálljon az Isten országával való együttműködésbe, hogy hozzájáruljon Jézus Krisztus Királyságának deklarálásához, kiépítéséhez, eljöveteléhez és majd a szerint részesedjen a dicsőségéből is. Olvassátok hittel, istenfélelemel épülésetekre.

Miután a megvallás témájáról tanítottam, elég sok megvallást fogunk tenni a ma napon. Rúth és én, amikor szolgálunk, mindig ezzel kezdünk. Isten megtanított minket erre és rájöttünk arra, hogy Isten Igéjének a megvallása hittel az összejövetel elején egészen nagy változást hoz az összejövetel atmoszférájában. Egészen más a kenet azon, aki szolgál. Egyik kedvenc megvallásom, gyakran használjuk más szolgálatokban is.
Ésaiás 55:10  Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.
Hadd mondjak valamit a kinyilvánítani szóról. „Proclaim” tulajdonképpen egy latin szóból származik, annyit jelent, hogy előre kiáltani. Ez egy nagyon erős ige, két rokonértelmű szó létezik az Újszövetség nyelvezetében: megvallani, vagy kinyilvánítani.
A megvallás szó azt jelenti, hogy „ugyan azt mondani mint”. Bibliai hívők számára ez azt jelenti, hogy ugyan azt mondani a szánkkal, mint amit Isten már kimondott az Ő szájával. A mi szánk szavait összeegyeztetjük Isten Igéjével. Ezen a módon oda állunk Jézus mellé, hogy megkapjuk a teljes fedezetet a teljes tekintélyét, hatalmát. Jézus a mi megvallásunknak a főpapja. Ez nagyon fontos kijelentés, ha nincs megvallásunk, akkor nincs főpapunk. Ő a mi főpapunk, arra való tekintettel, hogy mit vallunk meg hittel. Más szóval, bármit, amit kimondunk a szájunkkal abból amit a Biblia rólunk mond, mint Jézusban hívőkről, akkor Jézus a Mennyben, mint főpapunk fölszabadítjuk az Ő hatalmát, az Ő tekintélyét. De hogyha csöndben maradunk, akkor bizonyos értelemben az Ő szolgálatát akadályozzuk meg, ha pedig rossz megvallást teszünk, akkor még rosszabb dolgot cselekszünk. Bizonyos értelemben negatív erőket hívunk meg, hogy körülvegyen bennünket, vagy az életünket, hogy befolyásolják.
A kinyilvánítás, vagy proklamáció agresszív megvallás. A kinyilvánítás bizonyos értelemben a szellemi hadviselésnek a szava. Isten tekintélyét szabadítja fel egy bizonyos helyzetben. Számtalan, különböző szituáció létezik, amelyben Isten erejére van szükségünk, hogy fölszabaduljon ebben a szituációban. Nincs hatásosabb módja, hogy Isten erejét felszabadítsuk egy bizonyos helyzetben, legyen az a te saját életed, vagy a családod, vagy gyülekezet, vagy nemzet, mint a kinyilvánítás, proklamáció. A proklamáció egy hírnöknek, vagy szónoknak a feladata. A hírnök szót nem nagyon használjuk ma már, de olyan személy volt, akinek tekintélye volt egy királytól, vagy megbízatása volt egy nemes embertől, hogy elmenjen egy bizonyos területre és kihirdessen valamit az ő akaratáról, határozásáról. Régen úgy kezdték, „figyelem, figyelem” és utána jött a hirdetés. Amikor ezt hallották, mindenki odament és figyelt és tudták, hogy egy tekintélyes, hatalmi szó, amit most hallanak. Az újszövetségi fordításokban nem jön ki, de a prédikálni szó, az egy ilyen hírnöknek a szava. Itt a kinyilvánításról van szó.
Máté 24:14  Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.
Jobb fordítás lenne, hogy ez az evangélium kihirdettetik az egész világon. Több, mint 50 éve bibliatanító vagyok, és mindig úgy éreztem, az a feladatom, hogy a Bibliát magyarázzam, és az embereknek segítsem megérteni. 12 évvel ezelőtt elkezdte magyarázni nekem ezt a szót az Úr. Éreztem, hogy ez kihív engem, hogy többet tegyek és ne csak tanítsak, hanem hirdessek. Ennek az lett az eredménye, hogy megugrott a rádiósugárzásaim száma, most már 10 nyelven megy ez a szolgálat és majdnem befedi a földet. Ez valóban a hirdetés szolgálata, számomra ez volt a kulcs Ige. Addig nem jön el a világkorszaknak a vége, amíg nem tettük meg a feladatunkat, mint Jézus Krisztus Egyháza, mint az Ő bizonysága itt a földön. Ez pedig az, hogy hirdessük itt az evangéliumot, Megtanultam tapasztalatból azt a hatalmas erőt, ami Isten Igéjében van, egyszerűen az által, ha hittel hirdetik. A legcsodálatosabb dolgok kísérik az Igének a megvallását. Most egy másik példát szeretnék felolvasni a Mózesből, mikor Isten elhívta arra, hogy megszabadítsa Izraelt Egyiptomból. Emlékeztek Isten megjelent neki az égő csipkebokorból és így szólt hozzá a 2Móz. 4.1-5,17-ben: most visszaküldelek téged, hogy megszabadítsd Izraelt. Mózes elvesztette minden önbizalmát, amivel rendelkezett 40 éves korában, 80 éves korában már nem volt önbizalma, és azt mondta, miért engem, én nem tudok semmit tenni, mit tudnék én tenni? Az Úr azt mondta neki, – az Úr mindig olyan gyakorlatias – mi van a te kezedben? Mózes válaszolta, egy bot, minden pásztor akkor egy botot hordott a kezében. Az Úr azt mondta neki, dobd le a földre, ledobta és a bot kígyóvá vált. Mózes a saját botjától elmenekült. Olyan lehetőség volt abban a botban, ami a kezében volt, amitől soha semmit nem várt volna de elképzelni sem tudta. A kígyókat nem farkuknál fogva szokták felvenni, de Mózes megtette és újra bot lett belőle. Isten azt mondta neki, menj el ezzel a bottal, csak erre van szükséged. Az egész munkát el tudod végezni ezzel az egy bottal. Ha tovább olvasod a 2 Mózest, látod, hogy Izrael szabadulása egyedül ez által a bot által történt. Minden időben, minden alkalommal, amikor Mózes akarta, hogy Isten közbelépjen kinyújtotta a botját és Isten közbelépett. Ennek a következménye az lett, hogy Mózes kivette a fáraó kezéből a kormányzást és átvette a saját botjával. Az utolsó jelenet az volt, amikor átmentek a Vörös tenger vizén, hogy amikor a vizet szét kellett választani Mózes kinyújtotta a botját és a víz szétvált. Amikor az egyiptomiak követték őket a vízen keresztül Mózes kinyújtotta a botját és a víz visszatért és megölte az egyiptomiakat. Az egyedüli eszköz, amire szüksége volt az egész feladat ellátásához egy pásztorbot volt, amiről korábban nem is gondolta volna, hogy ilyen jelentősége van, amikor a kezében tartotta. Ha te egy Bibliában hívő elszánt keresztény vagy, akkor neked is van egy ilyen botod, ez a te Bibliád. A Biblia a te botod, ami nem nyilvánvaló az első pillantásra, de amikor elkezded megérteni, akkor az ereje határtalanná válik. Néhány Igét szeretnék nektek adni, ami kijelenti, Isten Igéjének az erejét.
Zsoltárok 33:6  Az ÚR igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete.
A héber szó, amit itt leheletnek fordítanak eredetiben szellem, a ruah. Tehát az együtt-teremtés két közvetítő által történt. Isten Igéje és Isten Szelleme által. Minden ami valaha létezett, vagy létezik, vagy létezni fog, mindennek az eredete két forrásban van Isten Igéje és Isten Szelleme. Látjátok, az Igének együtt kell működnie a szellemmel, talán ezért írt a zsoltáros lélegzetet és nem szellemet. Foglalkoztam fonetikával és néhány érdekes dolgok fedeztem fel a szavakkal kapcsolatban. Milyen hatalmas erő van a szavakban és milyen egyszerűek. Hogyan beszélsz? Lélegzetet kilélegzel a tüdődből és ez áthalad a szádon és attól függően, hogy minek van alávetve a lélegzeted, olyan szó jön ki a szádból. Alapvető igazság, hogy nem lehet beszélni lélegzet nélkül. Kell lélegezned ahhoz, hogy beszélni tudjál. Ez Istenről egy kép. Amikor Isten lélegzik, az Ő beszéde, kimegy az Ő szavával és az Ő lélegzete az Ő Szelleme. Tehát Isten Igéje és Isten Szelleme mindig együtt jár. Isten Igéje és Isten Szelleme az univerzumot létrehozta és Ők is tartják fent az univerzumot.
2. Péter 3:5 Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára.
Három dolgot mond el nekünk. Azt, hogy az Ige teremt, fenntart és el is pusztít. Néha, amikor látom ezt a zűrzavart, amit az ember ezen a bolygón csinál, akkor nagyon boldog vagyok, hogy Isten Igéje el is tudja takarítani ezt a zűrzavart egy napon. Mindezt Igéje által teszi meg.
Ésaiás 55:10  Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.
Nagyon szépen kihangsúlyozza, hogy Isten Igéjének ki kell menni az Ő szájából, máskülönben nem hat. Figyeljétek meg, hogy az „én beszédem, ami kimegy az én számból” más szóval, az én szavam, amikor kimegy az én lélegzetemmel.
2. Korintus 3:6  Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.
Más szóval az Ige lélegzet nélkül nem hoz életet. Hanem az Igének és Szellemnek együtt kell lennie. Most szeretném párhuzamosan Mózes tapasztalatával bemutatni azt az utat, hogy hogyan tudjuk mi Isten Igéjét hatékonnyá tenni, úgy, hogy kinyilvánítjuk, megvalljuk, hirdetjük. A proklamáció által, a kinyilvánítás által, fölszabadítjuk egy bizonyos helyzetbe. Bátorság kell ehhez, nem szabad félénknek lenni. Határozd el, hogy én ezt elhiszem, amikor kimondom ezt hívő szívvel, hívő ajkakkal, ugyan olyan hatékony, mintha maga Isten mondaná ki én általam. El tudod ezt hinni? Nem kell, hogy Isten mondja, ha a te szádon keresztül mondja, ugyan olyan hatékony, mint amikor Isten száját hagyta el, amikor az univerzumot létrehozta. Az első dolog, ami Mózessel történt az volt, hogy megijedt. Ledobta a botját a földre, az kígyóvá vált és elfutott tőle. Mielőtt megtanulunk hatékonyan élni az Igével, meg kell tanulnunk félni tőle. Meg kell tanulnunk reszketni Isten Igéjétől.
Ésaiás 66:1  Ezt mondja az ÚR: A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene tartózkodnom? Hiszen mindent az én kezem alkotott, így keletkezett minden – így szól az ÚR. Mert én arra tekintek, aki nyomorult és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli.
Más szóval az Úr azt mondja, hogy nem építhetek nekem akármilyen templomot, hiszen én építettem az egész univerzumot. De azt mondja, egyetlen egy dolog érdekel, ami a tetszésemet felkelti „ezt tisztelem én” – mondja egy másik fordítás. Látjátok, mint Mózes, az első reakciónak az kell, hogy legyen, hogy rettegjük Isten Igéjét és tiszteljük. Túlságosan kevésbé féli vagy tiszteli ma az egyház Isten Igéjét. Nagyon könnyen bánunk vele, beszélgetünk róla, idézgetjük könnyen, de nem mutatunk igazából tiszteletet iránta és ezt a viselkedés módot meg kell változtatni iránta. Hadd mondjak két okot, amit János sorol fel az evangéliumban, hogy miért kell félnünk Isten Igéjét.
János 12:47-48 Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon.
Jézus azt mondja, hogy nem én leszek a te bírád, hanem Isten Igéje fog téged megítélni. Képzeld el magad, a Mindenható Isten előtt állsz és számot adsz az életedről. Ezt mindannyian meg kell, hogy tegyük egy napon. Hiszem, hogy te reszketnél, nagyon aggódnál. Jézus amit mond az, hogy ugyan így viselkedj Isten Igéjével, mert Ő lesz a te bírád. Minden alkalommal, amikor kinyitjuk az Igét és olvassuk, értsétek meg, abba nézünk, ami meg fog minket ítélni egy napon, nem csoda, hogy rettegnünk kell.
János 14:23  Jézus így válaszolt: “Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála.
Jézus egy másik megdöbbentő kijelentést tesz. Nagyon kevés olyan hely van a Bibliában, ahol többesszámban beszél az Ige, Atya és Fiú. És Ők eljönnek és azzal lakoznak, aki szereti Isten Igéjét. Hogyan? El tudod ezt képzelni? Hogy amikor kinyitod az Igét, maga az Atya és a Fiú jön az életünkbe és azért jön, hogy lakozzon nálunk. Ha bár mikor, akár egy látomásban látnád az Úr Jézust, bemenne az otthonodba, akkor ez téged lehengerelne, nem? Akkor nagyon nagy félelem lenne benned, egyből Jézus lábai alá akarnál borulni. És nemcsak én, hanem az Atya is eljövünk, mi által? Isten Igéje által. Látjátok? A mai egyházban a legtöbbünknek meg kell változtatnunk a magatartásunkat Isten Igéjével szemben. Tiszteletet, félelmet kell mutatnunk Isten Igéjével szemben. Addig nem fog működni Isten Igéje az életünkben, amíg meg nem tanultuk, hogy tiszteljük Isten Igéjét. Ez Isten Igéjének a félelme, ez az első dolog, ami megtörtént Mózessel. Hirtelen rájött arra az erőre, ami a botjában volt és elfutott tőle, nagyon megdöbbent. A második dolog, ami tett az volt, hogy megragadta újra a botját. Hit által újra megragadta és újra bot lett az ő kezében. Tehát, amikor már féltünk Isten Igéjétől, utána meg kell ragadnunk Isten Igéjét. Meg kell erősen fognunk Isten Igéjét. Van egy Ige a Zsoltárok könyvében, ami számomra nagyon nagy jelentőségű.
Zsoltárok 149:5  Vigadnak a hívek e dicsőségben, ujjonganak pihenőhelyükön, Szájuk Istent magasztalja, kezükben kétélű kard van. Bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket.   Láncra verik királyaikat, vasbilincsbe előkelőiket.   Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely meg van írva. Dicső dolog lesz ez az ÚR minden hívének. Dicsérjétek az URat.
A szentek azok, akik odaszánt, elkötelezett hívők, a haszid judaizmusban az ortodox zsidókat jelöli. Valaki olyan, aki valóban féli, rettegi Isten Igéjét, teljesen el van kötelezve neki. Megdöbbentő kijelentések ezek, hogyha te magadat úgy el tudod képzelni, hogy valóban a szentek közé tartozol te is, akkor azt mondja, hogy Istendicsőítéssel bosszút tudunk állni a pogányokon. Tudod látni magad ebben a jelenetben? Fel tudod fogni azt, hogy Isten ezt számodra készítette el? Megkötözzük a királyaikat láncra, és a fő embereiket vas bilincsekbe, itt arról van szó, hogy a sátáni erőket, melyek a nemzeteket tartják fogva, azok felett uralkodnak, azokat megkötözhetjük. Hogy azt az ítéletet, ami meg van írva, végrehajtsuk. Ez dicsőség az Ő szentjei számára. El tudod ezt képzelni? Isten nekünk adta azt a kiváltságát, hogy a nemzetek fölött az ítéletet végrehajtsa. Nagyon sokunk imaélete megváltozna, ha ebben a jelenetben, képben tudnánk magunkat elképzelni. Nézzétek, a megírt ítéletről van szó. Hol van ez az ítélet megírva, hol találjuk meg ezt? Itt van a Bibliában. Nem nekünk kell az ítéletet hozni, Isten már meghozta az ítéletet. De nekünk jutott az a kiváltság, hogy véghez vigyük a megírt ítéletet a nemzeteken, királyaikon. Egyedül álló és döntő jelentőségük van a világ sorsában. Látjátok, milyen fontos ez? Azt kell mondanom, milyen messzi van nagyon-nagyon sok keresztény, hogyha el is kezdi megérteni mindazt, amit Isten számára már elérhetővé tett, amit Isten elvár tőlünk. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem nekünk kell az ítéletet hozni, már megtaláljuk Isten Igéjében a megírt ítéletet, de mi vagyunk azok, akik véghez visszük. És hogyan visszük véghez ezt az ítéletet? Úgy, hogy hirdetjük Isten Igéjét. Fölszabadítjuk Isten megírt Igéjét, ítéletét, ezt hirdetjük, mi vagyunk a szócsövei Istennek. Mi vagyunk azok, kik a vásártéren állnak, és azt mondják, hogy figyelem figyelem, most hirdetjük Isten Igéjét. Szeretnék nagyon gyakorlatias lenni, mindkét lábbal a Földön maradni, most a következő fokozathoz jutunk. Miután Mózes megfogta a botot, a következő, amit tett, hogy kinyújtotta. Gyakorolta az a hatalmat, ami a botban volt. Nekünk vennünk kell Isten Igéjét, ugyan azt kell tennünk, amit ő is tett. Ki kell terjesztenünk minden olyan helyzetre, ahol Isten hatalmára szükségünk van. A sokféle mód közül az egyik leghatékonyabb, hogy Isten hatalmának az erejét felszabadítsuk egy helyzetben, az a hitből való megvallás, a Szent Szellem kenete alatt. Mert emlékezzetek, a szó a lehelettel együtt jön. Amikor ez a kettő együtt van, Isten Szelleme kirepíti Isten Igéjét a szánkból, akkor ezzel fel tudjuk szabadítani a Mindenható Isten hatalmát abban a szituációban. Látjátok, Isten nem lépett le a trónjáról, nem vette ki Mózes kezéből a botot és nem mondta azt, Mózes, majd én megcsinálom. Pedig ez az, amit a legtöbben várunk, hogy megtörténjen. Nálad van a bot, te csináld, de a 2Mózesben ezt Isten mégis Isten botjának nevezi. Isten botja volt, de Mózes tartotta és Mózes nyújtotta ki azt. Mózes és Áron együtt, a bot volt az, ami a munkát elvégezte. Most fel fogok sorolni több lehetséges szituációt kezdve a személyekkel, nemzetekkel, az egész világra vonatkozókkal. Több olyan módot fogok mutatni, ahogyan a botot kinyújthatjuk. Most megkérem Rúthot. Hogy jöjjön fel ide és álljon mellém. Minden megvallás, amit tenni fogunk, olyan megvallás, amit mi rendszeresen megteszünk. A személyes imaéletünk nem mindig csöndes. Van, mikor kiáltunk, a megvallás végül is kikiáltást is jelent. Nem mondom, hogy több erő van a kiáltásban, attól függ, hogy a Szent Szellem hogyan vezet. Valahol 100 és 200 között van azoknak a megvallásoknak a száma, amelyeket mi rendszeresen megteszünk. Amikor Rúth az életéért harcolt, ez volt az első számú fegyverünk, ezek között a megvallások között vannak olyanok, amit már több ezerszer elmondtunk. Látjátok, a sok negatív gondolat, befolyás, ami az életedben van, akkor azt mondom, egy megvallás nem sokat változtat. Addig kell mondanod, amíg meg nem változik a gondolkodás módod. Amíg úgy nem gondolod, ahogy megvallod. Addig kell megvallanod, amíg úgy is reagálsz, bármilyen helyzetben is vagy. Az angolok hajlamosak arra, hogy negatívak legyenek én pedig a legpesszimistább voltam a pesszimisták között. Isten fokozatosan változtatott meg, ez sok időbe tellett. Egyike a furcsa gyerekkori szokásaimnak, hogy ha volt egy probléma, az összes baj eszembe jutott, ami megtörténhetett. Talán más is így van ezzel. Régóta használom az Igét, mint fegyvert többféle módon.
Jeremiás 29:11  Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.
Tehát minden alkalommal, amikor egy katasztrófa képe kezd el foglalkoztatni engem, azt mondom, Uram, köszönöm, hogy tudom, hogy énfelőlem a terved jó és nem gonosz, a bővölködésnek és békesség gondolata, hogy jó jövőt és reménységet adsz nekem. Lehet, hogy ezt sokszor el kell ismételned, de a végén a negatív eltűnik. És így egy erős, bizakodó, pozitív gondolkodásmódom. A gondolkodás módodtól sok függ, bemész egy üzletbe pozitív magatartással, akkor segíteni fognak neked. De ha úgy mész be, hogy rosszat vársz, bajt, bántást, vagy rossz kiszolgálást, akkor az lesz meg. Most egy-két mintamegvallást fogunk tenni. De ne felejtsétek el, hogy a leheletnek együtt kell jönnie a szóval, vagyis a Szent Szellemnek kell lennie benned. Amit mi csinálunk, szerintem nagyon jó, hogy személyesítjük az Igét, vagyis magunkra vonatkoztatjuk, amit mondunk. Most az önvédelemmel fogjuk kezdeni, amire akkor van szükség, amikor megtámadnak. El tudnék itt időzni a hátralévő időben. De belefáradtam abba, hogy mindig a szükségben lévő területekkel foglalkozzak. Sok keresztény soha nem jut túl a saját szükségein. Most röviden átmegyek ezen a területen és utána vesszük azt, amit én az agresszivitás területének nevezek, amikor neked nem védelem kell, hanem támadni kell. Tegyük fel, hogy tele vagy negatív előérzetekkel és állandóan arról gondolkodsz, hogy mi lenne ha meghalnál. Sok embernek hasonló a gondolkozás módja. Lehet, hogy neked is azt mondta az orvos, mint Rúthnak, hogy nem tudjuk garantálni, hogy ezt túl fogja élni. Ami tőlünk telik, azt megtesszük, itt van egy Ige, amelyet nekünk sok ezerszer használnunk kellett. Rúth, amikor feküdt az ágyban, ezt ismételte:
Zsoltárok 118:17  Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az ÚR tetteit!
Prédikátorok különösen ki vannak téve ennek a veszélynek, nagyon sok ember kritizál, ellened beszél, imádkoznak ellened. A mi gyógyszerünk erre:
Ésaiás 54:17  Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az ÚR szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot – így szól az ÚR.
Látjátok, hogy magunkra személyesítjük. Ezt minden este elmondjuk. Ezért tudunk mi minden ítélkező, vádló nyelvet kárhoztatni. Mert ők Isten igazságát kárhoztatják és ők mindig vesztenek. Szeretném elmondani, hogy tisztázzuk a dolgokat, ha vannak olyanok, akik imádkoznak ellenünk, vagy rosszat, bajt akarnak okozni nekünk, mi megbocsátunk nekik és megáldjuk őket. Mi a negatívat pozitívval helyettesítjük. A Biblia azt mondja, hogy ha az emberek átkoznak téged, akkor te ne átkozd őket, hanem áld őket. Pál azt mondja, ne győzettessél le a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz le. Az egyetlen hatalom, ami a rosszat le tudja győzni, az a jó. Meg kell tanulnunk a rosszat jóval győzni le. Ennek Isten Igéjén kell állnia. Tegyük fel, hogy rágalmazzák a szolgálatunkat, de lehet, hogy az otthonunkat, vagy a családunkat. Van egy Ige, ami nagyon közismert erre.
5Mózes 33:25 Vas-, rézzáraid legyenek, élteden át tartson erőd! Nincs Jesurún Istenéhez fogható! Az égen át száguld segítségedre, a fellegeken fenségesen. Hajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak. Kiűzte ellenségedet, és ezt mondotta: pusztítsd!
Ez igazán megijeszti a sátánt. Megtanítjuk nektek, hogyan kell elpusztítani őt. Isten kiűzi előled az ellenséget, de neked kell elpusztítanod. Neked kell a lábadat az ellenség nyakára tenned. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem emberi lényekről van szó. Szellemi erőkről beszélünk az égben. Nem testtel és vérrel tusakodunk. Nem a pásztor a te ellenséged, nem a férjed, talán néha úgy gondolnád,de nem így van. Nem emberi lények ellen harcolunk. Ezek a fegyverek erősek, de nem arra vannak, hogy az emberek ellen használjuk őket, hanem a megfelelő helyzetben a megfelelő irányba. Tegyük fel, hogy van valamire szükséged. Anyagi, fizikai, vagy gyógyulásra van szükséged, Mindegyikre van megvallásunk.
2Korintus 9:8  Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.
Látjátok, három egyszerű szóval kezdődik. Isten, hatalmas, arra. Hiszitek ezt? Hiszitek, hogy Ő képes? Ez fontos. Az a szó, hogy minden, ötször fordul elő és az, hogy bőség, kétszer. Nézzétek meg, hogyan kap az ember kegyelmet? Hit által. Hit által lett üdvösségünk, nem olyan dolog által, amit kiérdemeltünk, hit által kegyelemből van. Tegyük fel, hogy ér téged valami kihívás, valami olyasmi, amit nem tudsz elvégezni. Túl nehéz számodra, egyszerűen nem vagy képes rá. Nincs meg hozzá a képzettséged, vagy képességed, vagy a fizikai erőd és Isten mégis megbíz téged azzal, hogy ezt végezd el. Akkor mi a Filippi 4. 13-hoz szoktunk nyúlni.
Filippi 4:13  Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.
A görög eredetiben itt „dünamisz” van, ami erőt jelent. Tehát van benned az erőnek egy forrása, ami úgy szabadul fel, ha megvallásokat teszel. Nincs meg a képzettségem, nincs meg az erőm, de hogyha Isten akarata, Istentől származó feladat ez, akkor van bennem Valaki, Aki engem belülről erővel felruház. Tegyük fel, hogy a betegséggel van valami problémánk.
1Péter 2:24  Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.
Látjátok itt múlt időben áll az egész. A megváltásban sosem a jövőidőt használja. Ez teljesen más perspektívát ad neked, hogy elbánhass a betegséggel. Néha nagyon sokáig kell mondanod ezt. Miben bízhatsz jobban? A szimptómáidban, betegségedben vagy pedig Isten Igéjében. Most pedig egy agresszívebb területre fogunk eljutni nemzetközi és nemzeti ügyekbe való beavatkozásról fogunk most beszélni. Sok időt töltünk azzal, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, ami nem a saját szükségeinkkel kapcsolatosak. Nemzetek sorsával pl. Itt van néhány Ige, ami bátorítani fog titeket. Az elsőt Dániel mondta, a másodikat Nabukodonozor. AZ üzenet mindkettőben ugyan az.
Dániel 2:20 Ezt mondta Dániel: Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat; tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság.
Dániel 4:35 (4:32) A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki: mit csinálsz?
Gondoljatok bele, hogy ezek a szavak egy hitetlen kormányzótól származnak Nabukodonozortól, bár lehet, hogy abban az időben már hívő volt. Gondoljatok bele Isten micsoda hatalmas munkát végzett el Nabukodonozor életében. Ez kell, hogy bátorítson minket, hogy Isten meg tud változtatni istentelen és gonosz uralkodókat, ha megtanuljuk, hogyan imádkozzunk. Van két igerészünk a második Krónikából, mindkettő egy versszak, mindkettő egy ima. Mielőtt imádkoznánk különleges helyzetekért, ezt az imát szoktuk elmondani.
2Krónikák 14:11  (14:10) Akkor Ászá így kiáltott Istenéhez, az ÚRhoz: URam, neked nem nehéz segíteni az erőtlent a sokasággal szemben! Segíts meg bennünket, URunk, Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk ez ellen a tömeg ellen! URam, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit!
2Krónikák 20:6  és ezt mondta: URam, őseink Istene! Te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán! A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. 
Zsoltárok 33:8  Féljen az ÚRtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az ÚR a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait. De az ÚR terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR, az a nép, amelyet örökségül választott.
Ez rendkívül megerősíti az embert, amikor a világ helyzetével foglalkozik. Ki jön ki győztesen a harcból? Az a nemzet, akinek Istene az Úr. A nemzetek, az UN, a kormányok tervei mind hiábavalóság, üres hiábavalóság, ha ellentétében állnak Isten terveivel. Most bemutatnék néhány elvet, amit mi a Közel-keletre alkalmazunk, de ti be tudjátok helyettesíteni a ti esetetekre. A Közép-kelet és Afrika kétség kívül a föld legkeményebb területe, a legnehezebben lehet bemenni az evangéliummal, ennek megvan az oka. Talán tudjátok, hogy minden muszlim naponta ötször egy megvallást tesz Allahról, aki persze nem a biblia istene. A muszlim naptár 635-től kezdődik és 1300 éve naponta ötször mindig elmondják ezt a megvallást, ez azt jeleneti, hogy kb. 2,5 milliószor mondták már el ezt. Ezt szorozzátok meg a híveik számával. Több milliárdszor hangzott már el ez a megvallás. Miért van olyan erős antikrisztusi erő efölött a terület fölött? Ez a megvallás. Látjátok, hogy micsoda ereje van a megvallásnak, akár negatív, akár pozitív? Hogyan tudjuk legyőzni ezeknek a negatív megvallásoknak az erejét? Pozitív megvallást kell tennünk. Most egy példát fogunk nektek ebben mutatni. Emlékezzetek, hogy ha egy reménytelen feladat előtt álltok, amikor Mózes szembe állt az egyiptomi varázslókkal, mindannyian ledobták a földre a botjukat, és minden bot kígyóvá változott. És mi történt? Mózes kígyója megette a varázslók kígyóit. A mi megvallásunk legyőzi mindazt a negatív megvallást, csak tudjuk helyesen alkalmazni. Kettőt fogunk most elmondani Izraellel kapcsolatban és az országgal kapcsolatban, amelyek bibliaiak.
Zsoltárok 125:3  Mert nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek.
Mi a gonoszság pálcája ebben az összefüggésben, az iszlám. És mi az igazak része? A föld, amit Isten adott az ő népének. A Biblia azt mondja, hogy nem számít, mit mondanak a politikusok, nem számít, hogy ők mit csinálnak Isten azt mondja, hogy a gonoszok pálcája nem áll meg az igazak részén. Ezt hittel kell mondanod, pontosan akkor, amikor semmi nem úgy néz ki. Ki kell nyújtanod ezt a botot és akkor a te kígyód fel fogja falni a varázslók kígyóját.
Zsoltárok 129:5  Megszégyenülnek, meghátrálnak majd Sion gyűlölői mind. Olyanok lesznek, mint háztetőn a fű, amely elszárad, mielőtt kitépnék.
Nézzétek meg, ki gyűlöli a Siont, soha nem fog érettségre eljutni. Soha nem fog teljes módon felnövekedni, hanem el fog száradni. Ezt mondja Isten Igéje és ez fog megtörténni. Végül hadd mondjak nektek még egy Igét, Izrael helyreállításáról.
Jeremiás 31:7-11  Ezt mondja az ÚR: Ujjongjatok, örüljetek Jákób sorsán, vigadozzatok a népek élén, hirdessétek, és mondjatok dicséretet: az ÚR megszabadította népét, Izráel maradékát! Meghozom őket észak földjéről, összegyűjtöm a föld pereméről. Lesz közöttük vak és sánta, terhes és szülő asszony egyaránt: mint nagy gyülekezet térnek vissza Sírva jönnek, és fohászkodnak, miközben vezetem őket; folyóvizekhez vezetem egyenes úton, nem botlanak meg rajta. Mert atyja vagyok Izráelnek: Efraim az elsőszülöttem. Halljátok az ÚR igéjét, ti népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok: Aki szétszórta Izráelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját.
Öt különböző dolog: énekelj, kiálts, dicsérj, hirdesd és imádkozzál. Ugyan az az Isten, aki szétszórta Izraelt, Ő, mint pásztor fogja egybegyűjteni az ő népét.

Forrás:
A megvallásban lévő erő – videó magyar szinkron – Derek Prince

IMA/Prayer

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: együttműködés, erő, hatalom, Isten országa, Jannes és Jambres, kihirdetés, kinyilvánítás, lélegzet, Mózes, megvallás, szellemi hadviselés, szellemi harc, Szent szellem, Uncategorized | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s