Hanukkah – a Templom felszentelése

hanukkaPDF
Emlékezés a hit hőseire
Ebben az évben december 12-20. között ünneplik Izraelben a Hanukkah ünnepét. Maga Jézus is felment megünnepelni ezt a 8 napos, speciálisan zsidó ünnepet, melyet nem az Örökkévaló rendelt el. Emberek alapították, mégis kedves ünnep az Úr előtt, mert azokról szól, akik a szellemi sötétség és üldözés idején, életük árán is megőrizték hitüket.  Az ünnep a hellenizáció idején szombatnapon mártírhalált halt negyvenezer zsidóról emlékezik meg, és arról, hogy az Istenbe vetett hittel lehetséges győzni a gonosz felett. Akkoriban az egész világon egy új erős civilizáció emelkedett fel: a Szír-Görög. Antiochus Epiphanes, aki a tartományaiban betiltotta a számára idegen vallást, istent és áldozatot, mindent megmozgatott, hogy kigúnyolja és kiírtsa az igaz Isten imádatát. A jeruzsálemi Szent Templom, melyben egykor az Örökkévalónak áldoztak, a pogány istenek szobraival és undorító áldozatokkal telt meg. Mégis volt Izraelben hithű maradék, és a Makkabeusok győzelme után (Kr.e. 165) újra meg tudták tisztítani a Templomot, így a megtisztított és másodszor is felszentelt romokon újraindult az Örökkévaló imádata, erről emlékeznek meg egy ünnep keretében minden év decemberében. A Hanukkah héber szó jelentése: felszentelés, felajánlás, odaszánás, kezdeményezés, felavatás.

(A történelmi háttérről a Makkabeusok könyvei számolnak be részletesen, ami az interneten is megtalálható). A mai ünnepi szokásokban központi helyet foglal el a 9 ágú mécstartó, mely arra emlékeztet, hogy a Templomban először a menórát találták meg, amely fényt adott a megtisztítási, felszentelési folyamatokhoz, és csoda történt, mert 8 napig kitartott a mécsesekben a szent olaj – ez utóbbi csak kedves legenda, de felemeli az ünnep hangulatát. Az ünnepet nevezik a fények ünnepének is (Jézus a világ világossága.).

Hanukkah a Bibliában
• A Hanukkah száma héberben a 8-as, ami új kezdetet jelent. (az első betűje a Het száma)
A fiúgyermeket 8. napon kellett körülmetélni, a 7000 éves emberi történelem után következő 8000. év új ég és új Föld lesz. A hét 7. napja után a 8. nap jön, ami egy új kezdet. Jézus a hét első napján támadt fel, azaz a 8. napon. Tehát jelenti a feltámadást, helyreállítást is. Dávid, Jesse 8. fia volt, aki felkenetett királlyá. A 8. napon minden visszakerül az Úrhoz (2.Móz.22.30.). Noé és családja, összesen 8 fő léphetett be az új világba. Jézus neve görögül “iészousz”, amelynek görög számértéke 888.
• Énokh neve a Hanukkah szóból származik, jelentése felszenteltZsidól. 11:5 Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves.
• Felszentelés történt, amikor Mózes a Szent Sátrat, annak tárgyait Áront és a papokat megkente olajjal (Kr.e.1500). A 8. napon leszállt Isten dicsősége (3.Móz.9.1., 23-24.).
• Salamon Templomát a felszentelés után szintén Isten tüze töltötte be (Kr.e.1000). 2.Krónikák 7:1 Amikor befejezte Salamon az imádkozást, tűz szállt alá az égből, és megemésztette az égőáldozatot és a véresáldozatokat, az ÚR dicsősége pedig betöltötte a templomot.
Ezékiás újra megtisztította és felszentelte a Templomot és a papok megszentelték magukat a 8. hónap. 8. napján (Kr.e.700). (2.Krón.29.).
Ezsdrás és Nehémiás Temploma is felszentelésre került (Ezsdr.6.16-17.).
Nabukodonozor bálványszobrát is felszentelték istenüknek. (Dán.3.2-3.)
Az Egyház a hívő, ha megtisztított, odaszánt életben jár, őt is betölti Isten dicsősége. Az odaszánás után Jézus birtokba veszi menyasszonyát, akinek olaja világít. A mi testünk Isten Temploma. (1.Kor.6.19.,1.Kor.3.16-17.)

Kijelölt időpont
A 3. Mózes 23. fejezetében találjuk az Úr ünnepeinek leírását, azt az évi 7 ünnepet melyet az Örökkévaló jelölt ki a Vele való találkozásra és Törvénybe adta azok szertartását. Az ünnepek megtartásához nagyon pontosan kellett figyelni a hónapok, napok és órák alakulását, ezért elsősorban az őrállók és a papság közvetítésével indították őket. Van azonban Istentől olyan kijelölt nap, melyeket nem találunk a Törvénynek ebben a fejezetében, mégis ugyan olyan “kijelölt időpont”, melyet Ő határozott meg. Ilyen időpont pl. az új Templom alapjának letétele, melyet Aggeus próféta által a 9. hónap 24. napjára határozott meg az Örökkévaló. A prófécia szerint nagyobb lesz a második ház dicsősége, mint az első Templomé volt. Figyelemre méltó, hogy éppen a későbbi Hanukkáhval esik egybe ez a dátum.
Aggeus próféta könyve 2:18  Gondoljátok meg hát, hogy mi történt a múltban mindmáig, a kilencedik hónap huszonnegyedik napjáig, attól a naptól kezdve, hogy lerakták az ÚR templomának alapját; gondoljátok csak meg!
Ebbe, a pusztulásból felépített második Templomba lépett be később a Dicsőség Királya, Jézus, és ekkor jelentette ki nyilvánosan először, hogy ő a Messiás.
János 10:22  Jeruzsálemben eljött a templomszentelés ünnepének ideje. Tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt. 24. Ekkor a zsidó vezetők körülvették, és ezt kérdezték: „Meddig tartasz még minket bizonytalanságban? Mondd meg nekünk nyíltan, te vagy a Krisztus, vagy nem! Jézus így felelt: „Már mondtam nektek, de nem hittétek el. Pedig a csodák, amelyeket Atyám nevében teszek, megmutatják, hogy ki vagyok.

menyasszonyA menyasszony
Érdekesség, hogy Aggeus próféta könyvében négyszer szerepel a Templom alapjai lerakásának időpontja és János 10. fejezetében is szintén négyszer szerepel a meghatározás, hogy Jézus az ajtó, mind Hanukkah idején. Jelenések 4-ben pedig János menórákat lát a trónnál, miután átlépett az ajtón. Hanukkah jelentősége a Templom újrafelszentelése, újraindítása által az Örökkévalónak való odaszánásban van. A Templom felkészülése az Isten dicsőségének befogadására és egy új kor kezdetére. Ezek vagyunk mi.
Jelenések 21:22  Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak a temploma. 1. Korintus 12:27  Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. János 2:19  Jézus így felelt nekik: “Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.”  Ezt mondták rá a zsidók: “Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt.
Az esküvői szertartások egyik jelentős pontja, amikor kinyílik a templom főbejárata és belép a menyasszony, micsoda prófétai jelenet! Gondoljunk a 10 szűz példázatára, ahol viszont az öt szűz előtt bezáratik az ajtó. A zsidó esküvőket szokás szerint előszeretettel tartják kedden, ez most december 19-re esik.

Utolsó idők párhuzama
Hanukkah története az utolsó időkre igen precíz útmutatást rejt. Benne van, hogy mi fog jönni és stratégiát ad a megmenekülésre. Jézus, a Máté 24. fejezetében a tanítványok zsidó gyökereire számítva tanította őket, hogy újra el fog jönni egy ugyan olyan időszak, mint a Makkabeusok idejében. Dániel próféta írásaiból is tudták, hogy felemelkedik egy hasonló, Istenellenes vezető, mint Antiochus Epiphanes (Dán.12.7) és a jövőben ismét megtörténik minden, mint akkor. Ezért mondta nekik Jézus, hogy imádkozzanak az események másképp alakulásárt.
Máté 24:15-20  Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen – aki olvassa, értse meg!  akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felsőruháját. … Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök.
Ha a 2017-es év decemberére nézünk, a téli napforduló december 21-re esik, a szombat 22-re, éppen előtte pedig a Hanukkah ünnepe van 12-20. között. Nagyon elképzelhető, hogy 21-e előtt ajtó nyittatik a Mennyben (17-19. nem lesz Hold) és nemcsak a mai menyasszony találkozik Vőlegényével, hanem a tanítványok, sőt az elhunyt szentek is visszakapják testüket és így együtt találkozunk az Úrral a levegőégben (1.Thessz.4.16).
A tanítványok tudták, hogy akkoriban a szombatnap megtartása miatt 40 ezer zsidót öltek le otthonukban és azt is ismerték, hogy a maradék mindent hátrahagyva a hegyekbe futott a Szír hadsereg elől. Nyilvánvaló volt előttük, hogy akiről beszélt Jézus, az az uralkodó is meg fogja szentségteleníteni a Templomot, ahogy elődje is megtette. Ez a kijelentés Jézusnak egy rejtett utalása a Hanukkáhról, melyet a pogány háttérből származó keresztények kevésbé értenek. Antiochus és az Antikrisztus felemelkedése előtt is aposztázia jellemző, melyben először a nép hagyta el hitét az újért, később a papok is korruptak lettek, ők vezették be Antiochust a Templomba – mint ma a pásztorok az Antikrisztust az emberek szívébe. A felekezetek ma hangsúlyozzák a prosperitást, a világgal és az állammal való korrupciót, a kényelmet, hamis Jézusokat, ami nem Isten üzenete. Miután megszentségteleníti az Isten Templomát, a hitükhöz még hűek üldözése is elkezdődik. A kereszténység a világ sója és világossága, mely visszatartja a romlást, de ha a só lényegét veszti, a világ megtapossa. Egy pogány kutúra ítéletül kaphat egy Nérót, vagy Caligulát, de egy Istenismerő kultúra, ami poszt-kereszténnyé válik, csak Antikrisztust kaphat. Könnyebb dolga lesz Szodomának az ítéletkor, mit az USA-nak és Nyugat-Európának. Antióchust párhuzamba lehet állítani az eljövendő Antikrisztussal. Teljesen megváltoztatott mindent, egy természetellenes civilizációt hozott létre. A hatalomba bűnnel teli, perverz embereket ültet be, akik a perifériáról jöttek, hirtelen felemelkedtek, akik mindenre képesek a percnyi hatalomért, mindent megbosszulnak, ami sérelem őket előtte érte. A gonoszok magasra törnek, az igazak elfelejtetnek. Megváltoztatja a világot, újrahatározza a törvényt az igazakat úgy kezelik, mintha erkölcstelenek, bajkeverők, intoleránsak lennének. Ezen az alapon nevelődik egy új generáció és felnőve a keresztényeket fogják üldözni. Ami szent volt, profán lesz, és fordítva. A gonoszokat ünneplik, elhallgattatják és üldözik az igazat. Arrogancia és Isten gyalázása, gőg és büszkeség kíséri társadalmukat. Csak egy világrend lesz, melyből Izrael és a szellemi Izrael is kimarad, ebben az időben, ha szót emelsz, üldözött leszel. Antiochus elégettette a tekercseket, illegálissá tették Istent. A Bibliával is ezt teszik majd, és mindennel, ami Istenre emlékeztet.
2. Thesszalonika 2:4  Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten.

Más példák
Habakuk 2:3.  Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el.
Az itt szereplő meghatározott idő, eredetiben szintén kijelölt találkozási időpontot fejez ki. Hiszem, hogy ha az Úr jelöl ki egy időpontot, az akkor is korrekt, ha nem értjük miért nem teljesedett már be. Jézus Krisztus születésekor megjelent a bethlehemi csillag, ami új kor kezdetét hirdette, de mindez csak 30 év múlva, Jézus szolgálatba állítása után lett megtapasztalható.
• A Jelenések 12-ben leírt égi jel a Szűz és gyermeke születése akkor is igaz, ha nem láttuk még meg a beteljesedését a szemünkkel. Isten Igéje arra biztat, hogy ne adjuk fel a reményt, mert Ő tudja, hogy miért késik. Jézus a 10 szűz és a haszontalan szolga példázatában is előre szólt nekünk a késedelemről.
• Mózest, Jézus előképét születése után 3 hónapig rejtegették a szülei az egyiptomi katonák elől. Lehetséges, hogy a mostani, szeptember 23-i fiúgyermek (egyház) születése után is kell várnunk 3 hónapot, ami éppen szintén Hanukkah utolsó napjára, december 20-ra esik, szintén a vörös sárkány miatt.
• Egyik nagyon fontos decemberi előkép Eszter királynő, akit ekkor vettek fel a királyi palotába.
Eszter könyve 2:16  Így került Eszter Ahasvérós királyhoz a királyi palotába, a tizedik hónapban, azaz Tébét hónapban, a király uralkodásának hetedik évében. És a király minden nőnél jobban megszerette Esztert; minden leánynál jobban megnyerte tetszését és szeretetét. Ezért az ő fejére tette a királyi koronát, és királynévá tette Vasti helyett.
Eszter királyné megtisztulása 12 hónapon át tartott, mielőtt a király elé vitték. Úgy gondolom, ez az Egyházkorszakok beteljesedését jelenti.
Eszter könyve 2:12 Egy-egy leányra akkor került sor, hogy bemenjen Ahasvérós királyhoz, ha letelt a nők számára előírt tizenkét hónap, mert ennyi ideig tartott a szépítésük. Hat hónapig mirhaolajjal szépítették őket, hat hónapig pedig balzsamokkal és más női szépítőszerekkel.
• A decemberi hónapban, sok esemény történt Izraellel a múltban (Jer. 39:1., Jer. 52:4., Ezek. 33:21.), minden esetben hadseregek vették körül Jeruzsálemet. Valóban úgy tűnik, hogy ilyenkor ajtó nyílik a Mennyben épp Hanukkah idején.

Asztronómiai szempontok 
A Hebrew Revelation videóján bemutatja teóriáját, miszerint a Szaturnusz, mint a sátán jelképe 21 érintést fog kapni más bolygóktól az elkövetkezendő 7 évben, melyek a Jelenések könyve 21 ítéletet jelentik.

December 6. Szaturnusz/Merkur, 1. pecsét, Antikrisztus győzelme. Aznap megtörtént Donald Trump bejelentése az USA Nagykövetség Jeruzsálembe való átköltöztetéséről.
December 12-20. Hanukkah.
December 17,18,19. Háromnapos sötétség, nincs Hold.
December 21. téli napforduló.
December 22. szombat.
December 24-én a Jupiter beér a Mérlegbe, ami egyrészt az ítélet helye, másrészt az Oltár, ahová a fiúgyermek ragadtatik.
December 24. Vénusz /Szaturnusz érintés a Nyilasban. 2. pecsét, vörös ló, háború
December 26-án a Szaturnusz átlépi a galaktikus egyenlítőt, amely lehet a 3. és 2. ég határvonala,t történelmi jelentőségű háborút hozhat.
Január 1. Szuperhold, Kékhold. Példabeszédek 7:20 a pénzes zacskót is magával vitte, csak holdtöltekor érkezik haza.
Január 6. Jupiter/Mars érintés a Mérlegben. Háború.
Január 12. Szaturnusz/Merkur érintés, 3. pecsét, fekete ló, éhínség.
Január 31. Vérhold

 

IMA/Prayer

Forrás:
Jaco Prinsloo, Facebook oldala. – English
Jonathan Cahn, videó: Hanukkah foreshadows the Antichris  – English
Mark Biltz, videó: Monday December 17, 2012: Chanukah and the End Times – English

 

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: antikrisztus, aposztázia, asztronómia, ünnep, Eszter, felszentelés, gyülekezet, Hanuka, háború, időpont, Izrael, Jézus, krisztus, menyasszony, utolsó idő | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s