Bűnismeret

A szellemi megtisztulás és az erkölcsi nevelés egyik alpja a bűnismeret. A bűnvalláson, amit a hívő megtérése után tesz meg, a legfontosabb, hogy azokat a konkrét bűnöket vallja meg, amik nyomják a szívét, mert ezt a nyomást Isten Szelleme helyezi rá. Isten nem vádol és nem kényszerít, de nyomatékkal rámutat a vétkeinkre. Azok, akik nem tanultak a családjukban bűnismeretet, azok lelkének nincs ismerete a bűnről (vagy csak részleges) ezért csak Isten Szelleme tudja meggyőzni őket a bűneikről. Ez azonban a hívő élet folyamatos fejlődésében már nem kizárólagos. A léleknek, (értlemnek, érzelemnek) érzékenynek kell lenni a szentségre és szentségtelenségre, hogy korrigálhassanak, elsősorban magunkat ítéljük meg az Ige által. Ehhez azonban bűnismeretre van szükség az Isten beszéde alapján. Álljon itt egy  igei összefoglaló, mi az, amit meg kell tanulniuk és figyelembe venniük a hívőknek életútjuk során, mert az az ígéret tartozik hozzá, hogy: csak a tiszta szívűek látják meg az Urat és szentség nélkül senki sem látja meg az Urat. Tisztítsuk meg hát magunkat az Ige fürdőjével. 

1.) MI A BŰN?                                                                                                                             PDF
Minden olyan cselekedet, gondolat, lelki, érzelmi magatartás, nézet, beszéd, amely tagadja, megkérdőjelezi Isten Igéjét. (ellentétes az Igével, abszolút tekintélyét aláássa, figyelmen kívül hagyja)
A bűn az ajtód előtt vár és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Héber= tisúka =vágy, kívánság, óhaj, kér, követel, sóvárog, vágyódó sóvárgó
√súk=fut, rohan, megrohan, fut valaki után, vágyakozik vmi után, túlcsordul, túlfolyik, kiárad, eláraszt, bővelkedik
⦁ Törvénytelenség :
1.János 3:4 „Valaki a bűnt cselekszi, az törvénytelenséget is cselekszik, a bűn pedig a törvénytelenség”
⦁ Igazságtalanság: János 5:17. „Minden igazságtalanság bűn.”
⦁ Teher: 32.Zsoltár 5.: „Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: bevallom hamisságomat az Úrnak és Te elvetted rólam bűneim terhét.”
⦁ Mulasztás Jak 4,17. „A ki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak”.
⦁ Betegség okozója Jak 5,15. „És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki”.
⦁ Róm 14,23. A ki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. A mi pedig hitből nincs, bűn az.
⦁ Péld 21,4. A szemnek fenhéjázása és az elmének kevélysége: az istentelenek szántása, bűn.
⦁ Péld 24,9. A balgatag dolognak gondolása bűn; és a rágalmazó az ember előtt utálatos.
⦁ Erőtlenség, gyengeség Zsolt 31,11. Mert bánatban enyészik életem, és sóhajtásban múlnak éveim; bűnöm miatt roskadoz erőm, és kiasznak csontjaim.
⦁ Zsolt 103,3. A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
⦁ lázadás, céltévesztés, Isten parancsának áthágása,
⦁ nemcsak pusztán cselekedet, hanem állapot és személy is,
⦁ lezárja az ember szellemét, válaszfal Isten és az ember között,
⦁ deformálja az ember jellemét, a bűn miatt nem ismerjük sem magunkat, sem pedig Istent.
⦁ hitetlenséget, kételkedést eredményez,
⦁ van ereje, engedetlenné tesz, rabságban tart.
⦁ Ne szeressétek a világot se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz ami a világban van: a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. 1János 2.15-16.
Minden bűn gyökere a hitetlenség, a hazugság.
Jaj azoknak, a kik a vétket hazugságnak kötelein vonszák, és a bűnt mint szekeret köteleken;
2.) HONNAN SZÁRMAZIK?
1.János 3:8. „Aki bűnt cselekszik, az az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva a bűnben leledzik.”
Máté 15:18-20. „Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert.”
3.) HOGYAN JÖTT BE A BŰN A VILÁGBA?
Lucifer lázadásával kezdődött, az engedetlenség útján jött be.
Ezékiel 28:15. „Feddhetetlen valál utaidban a naptól fogva, melyen teremtettél, míg gonoszság nem találtaték benned.”
Ezékiel 28:17-18. „Szíved felfuvalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet, fényességedet.”
Ésaiás 14:13-14. „A égbe megyek fel, az Istencsillagai fölé helyezem ülőszékemet és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a magas felhőknek és hasonló leszek a Magasságoshoz.”
Róma 5:12-19. „Annak okáért miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek….Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek.”
Róma 6,23: Mert a bűn zsoldja a halál.
4.) A BŰN KÖVETKEZMÉNYE
⦁ Elszakadás Istentől, ez a szellemi halál állapota Ésaiás 59:2;
A halálnak 3 formája van
⦁ szellemi halál: nem semmisül meg az ember, hanem a bűn, a halál kontrollja alá kerül. A halál szelleme kiöli azt a képességet, amely által közösségbe tud kerülni, közösségben tud élni Istennel. Ádám esete 1 Mózes 2:17 De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizonnyal meghalsz.
⦁ fizikai halál: biológiai halál. A testi életfunkciók megszűnése. A test és a szellem szétválása. Róma 5:12-19. „Annak okáért miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek….Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek.”
⦁ második halál: az örökkévalóságban lesz, véglegesen elkárhozik, kizárja Isten az Ő jelenlétéből. Jel. 20:14 A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.
A halál szellemi valóság, nem megsemmisülés, hanem a szellemi – lelki – testi képességek bénultsága, ki nem fejlődése, a halál angyalának befolyása az emberre – Jel. 6:8 (sárga lovon ülő)
1Móz 2.17. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizonnyal meghalsz.
Példb 4.23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Szellemi, biológiai, lelki, anyagi, érzelmi stb.
Jakab 1:13-15 Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. *
⦁ Átok1.Mózes 3:16-19.” Felette igen megsokasítom viselőséged fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad, Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Töviset és bogáncskórót teremjen tenéked, s egyed a mezőnek a füvét. Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél.” Sötét sorsrontó erő.
⦁ Félelem: 1Móz 3.10: …Szavadat hallám a kertben és megfélemlém…
⦁ Testi tudatúság: 1Móz 3.10: … megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok…
⦁ Elrejtőzés Isten elől: 1Móz 3.10: …és elrejtőzém.
⦁ Felelősség áthárítása: 1Móz 3.12: Az asszony, akit mellém adtál ő adott nékem arról a fáról és úgy ettem. … a kígyó ámított el engem, úgy ettem.
⦁ Bűn csalárdsága: a lelkiismeret felmentése. Jer. Csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt? Zsolt: Boldog ember az, akinek bűne megbocsátatott, vétke elfedeztetett.
Eredendő bűn = halott szellem = óember =régi természet Róma 5:12 Róma 5:12-19. „Annak okáért miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek….Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek.”
A megváltás a szellemet azonnal felszabadítja a halál uralma alól. Felszabadítja a lelket is, ha engedelmeskedik Isten Igéjének. A test megváltása a feltámadáskor lesz meg, tehát a megváltás a feltámadásig teljesen még nem valósul meg.
A bűn zsoldja a halál. Van a bűnnek egy törvénye, amely alól senki sem kivétel. Csak a kegyelem ad felmentést, felszabadít az ítélet alól. Lényeges, hogy ne szakadjon el a kegyelemtől. Rámutatni Jézus Krisztus feltámadására, a benne rejlő kegyelemre.
Jeremiás 5:25. „ a ti bűneitek fordították el ezeket tőletek és a ti vétkeitek fosztottak meg titeket e jótól.”
4:18. „A te cselekedeteid és a te magad viselete szerezték ezeket néked.„
2:19. „A magad gonoszsága fenyít meg téged és a te elpártolásod büntet meg téged.”
5.) MILYENNÉ TESZ A BŰN?
Ésaiás 53.alapján „nem volt néki alakja és ékessége, nem vala ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt.
Jézust a mi bűneink tették ilyenné.
6.) MI A BŰNVALLÁS?
⦁ A bűnvallás fontossága:
⦁ Jak 5,16.Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.
⦁ Mát 3,6. És megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről.
⦁ Neh 9,2. És elválának az Izráel magvából valók minden idegenektől, és előállván, vallást tőnek az ő bűneikről és atyáik hamisságáról.
⦁ Cselekedeteink világosságra hozása, megalázkodás Isten és testvéreink, mint tanú előtt.
⦁ Jakab 4:6-10 „Az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek az Istennek, álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket ti bűnösök és szenteljétek meg szíveteket ti kétszívűek. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt és felmagasztal titeket.”
⦁ Zsolt 38,19. Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt.
⦁ Szembesülés Isten Igéje alapján elkövetett bűneinkkel
⦁ A bűnvallással a bűnbocsánatot vesszük birtokba a személyes életünkre.
⦁ Zsolt 32,5. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam:
⦁ Bevallom hamisságomat az Úrnak – és te elvetted rólam bűneimnek terhét.
⦁ A bűnvallás nem egy könyörgés azért, hogy Isten bocsássa meg a bűneinket, mert azt Jézus Krisztusban megbocsátotta.
⦁ Amit megvallunk, arra vesszük át a bűnbocsánatot, amit direkt nem vallunk meg, az a terület továbbra is Sátán uralma alatt marad. Isten csak az ellenségeinktől szabadít meg, a barátainktól nem. A bűnt ellenségnek kell látnunk, aki tönkretette életünket.
⦁ A bűnvallás lényege: Ismerjük fel saját életünkben a bűnt Isten igéje alapján, és
⦁ ugyanúgy ítéljük meg, ahogyan Ő megítéli. A bűnvallásban azt valljuk meg, amit Isten mond a bűnről. Amit megvallunk, azok Jézus vére alá kerülnek és Isten soha többet nem emlékezik meg róla. Isten csak a bűnöket tudja megbocsátani, ezért amit mi nem tartunk bűnnek, azt nem tudja megbocsátani. (pl. azt mondom, hogy olyan típus vagyok, aki szereti „kiszínezni” a beszédet. Isten ezt hazugságnak mondja, tehát nekünk is nevén kell nevezni. Vagy „beszédes természetű” vagyok. de ilyenről nem olvasunk a Bibliában. Pletykáról, susárlásról viszont igen.
⦁ Legyünk őszinték saját magunkkal szemben, mert különben becsapjuk magunkat.
⦁ Öncsalás veszélye!! Ne mások hibáztatása legyen.
⦁ Amely bűn személyhez kötődik, annak nevével kell megvallani. Pl. az anyósomat ki nem állhattam, gyűlöltem, nehezteltem rá stb. De én most kivetem ezt a bűnt a szívemből és megbocsátok neki. Az ősei bűneiről is (ha tudja) tegyen bűnvallást. Az átok negyed íziglen öröklődik. Nehémiás 9:2-3 „…és előállván vallást tőnek az ő bűneikről és atyáik hamisságairól.”
⦁ Kérjük, hogy Isten megmutassa, hogy milyen bűn van még az életünkben, ami elválaszt Tőle.
⦁ 1.János 2,1 „…ha valaki vétkezik , van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus”
⦁ Az ördög vádirattal jelentkezik Istennél. Rajta van minden bűn, amit elkövettünk. Jézus viszont azt mondja az Atyának: Atyám, ezek mind igazak, mindet elkövette, De én már kifizettem a véremmel az ezekért járó büntetést. Nincs már bűne!!! Ezért, ha az ördög jön és kérdezi, hogy na mi van ezzel és ezzel a bűnnel, mondd azt neki, hogy fordulj az ÜGYVÉDEMHEZ, Jézus Krisztushoz. A Bírónál Ő képvisel engem és Ő nagyon jóban van a Bíróval. A Bíró az Ö apja. Továbbá jó kapcsolata van a bírósággal is. Olyan „ügyvéd” Ő, Aki úgy véd, hogy bármilyen vádiratot mutat is be az ördög, Ő már minden vádpontjára azt tudja mondani, hogy „én kifizettem érte az árat” Nincs semmi, amit az ördög fel tudna hozni.
⦁ Van azonban olyan ember, aki azt akarja, hogy megbocsássanak neki, de szereti a „sarat”, a bűnt, és azt meg akarja tartani. Azt már nem akarja, hogy megtisztítsák.(Gyerek, aki a tiszta ruháját besározza, kéri az anyja, apja bocsánatát, de azt nem engedi, hogy levegyék róla a mocskos ruhát, és tisztát adjanak rá.) Isten anélkül nem bocsát meg, hogy ne akarna megtisztítani. Nem elég azt mondani, hogy sajnálom, hogy bűnt követtem el, azt is akarnom kell, hogy megtisztítson.
⦁ Ehhez:
⦁ tudatában kell lenni a bűnről,
⦁ legyen valóságos bűnbánat
⦁ meg kell vallani,
⦁ engedjük, hogy Isten megtisztítson.
⦁ A bűnvallás szabadulás és elszakadás a rossztól, a bűntől.
A bűnös ember bábú az ördög kezében. Akkor van értelme, ha őszintén megvalljuk, megbánjuk bűneinket és el is hagyjuk.
2.Kor.7:10-11. „Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Mert ímé ez a ti Isten szerint való megszomorodástok milyen nagy buzgóságot keltett ti bennetek, sőt védekezést, sőt bosszankodást, sőt félelmet, sőt kívánkozást, sőt buzgóságot, sőt bosszúállást. Mindenképpen bebizonyítottátok, hogy tiszták vagytok e dologban.”
Két féle bánat van:
⦁ világ szerinti: azért szomorú, mert nem követheti el a bűnt. Olyan erős a kívánság, hogy a Szent Szellem nem tud uralkodni. A kielégületlen kívánság gyötri, szenved. Kényszerpályán tartja az érzelmeit, nem tud örülni.
⦁ Isten szerinti: azért szomorú, mert elkövette a bűnt. Ha azért van a bánat, akkor szellemben már elszakadt attól, kiszakítja a szívet a bűn kötelékéből. Alapvetően akarati döntésre épül, saját magát kárhoztatja, ő a felelős.
7.) MIÉRT SZÜKSÉGES?
⦁ A bűn elválaszt Istentől és a testvérektől.
⦁ A tanítványság egyik feltétele, és a szabadulásnak is egyik feltétele
⦁ Irgalmasság nyerése (Péld.28:13)
⦁ Boldogság megnyerése (32. Zsoltár 1:5)
⦁ Bizalom miatt (1. János 3:2-3.)
⦁ Sátán így nem tud vádolni.
⦁ A személyiségemről lemenjen a bűn.
⦁ Jézus Krisztussal legyen közösségem, hogy megláthassam Őt (1. János 3:2-3)
⦁ A megigazulás egyik módja, szükséges a megszentelődéshez.
⦁ Az ima meghallgatás egyik feltétele
⦁ A világosságban járás miatt (Ján.3:20-21)
⦁ Az egészség megszerzése (Jak. 5:16)
Jeremiás 4:14. „Tisztítsd meg szívedet a gonoszságtól, hogy megtartassál.”
Ésaiás 59:1-2. „ Íme nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna és nem olyan süket az Ő füle, hogy meg ne hallgathatna. Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istentől és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgat.”
János 3:20-21.”Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.
1.János 1:5-9 „Isten a világosság és nincsen Őbenne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van Vele és a sötétségben járunk hazudunk és nem az igazságot cselekesszük Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban:
Jakab 5:16. „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minden hamisságtól.”
1. János 1:7..” közösségünk van egymással és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának a vére megtisztít minket minden bűntől”
1.János 3:2-3. „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá, mert meg fogjuk Őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja őmagát, amiképpen Ő is tiszta.”
1.János 3:21. „Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez.”
32. Zsoltár 1:5 „Boldog az, akinek hamissága megbocsátottak, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgatám megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mint egy nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem: Azt mondtam: bevallom hamisságomat az Úrnak és Te elvetted rólam a bűneimnek terhét.”
Péld. 28:13. „ Aki elfedezi az ő vétkét nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja irgalmasságot nyer.”
8.) MIÉRT EMBEREK ELŐTT?
Tanúk törvénye. Egy vagy két bizonyságra megáll.
Jézus és az apostolok is nyilvánosan cselekedtek. Ákán bűnének leleplezése is nyilvánosan történt. A nép addig nem jutott győzelemre, amíg be nem vallották a bűnt. A bűn nem csak rám van hatással, hanem a közösségre is.
Jakab 5:16. „Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért.”
1.Kor.5:6-7. „Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja? Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává.
Nehémiás 9:2-3 „…és előállván vallást tőnek az ő bűneikről és atyáik hamisságairól.”
Máté 3:6 „És megkeresztelkedének vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről.”
9.) A BŰNVALLÁS MÓDJA
Fontos, hogy a:
⦁ konkrét cselekedeteket kell megvallani. Pl. nem azt kell megvallani, hogy úgy általában loptam, hanem azt, hogy kihoztam a kabát alatt „ezt vagy azt”. Ha ködösítünk, nem jön a békesség és a nyugalom az életünkre. A bűnvallás után is vannak bennünk vádlások. Azért van ez, mert nem mindegy, hogy azt mondom, hogy kapa, vagy azt, hogy mezőgazdasági eszköz. Ha csak ez utóbbit mondom, az lehet kombájn, de lehet gereblye is. Az adott bűnt úgy tudod letenni, ha egészen konkrétan vallod meg, különben cipeled tovább, mert nem nevezted nevén. Ezért nem szakad le rólad egészen.
⦁ Mielőtt bűnbocsánatért imádkozunk nagyon fontos átgondolni, hogy
⦁ van-e valaki ellen panaszunk, meg nem bocsátás, neheztelés. Jézus azt mondta ezekre a Máté 6:14-15-ben, hogy engedjük el, bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek az irántunk elkövetett vétkeiket. Akkor az Atya is megbocsát nekünk. Ha mi nem bocsátunk meg, akkor az Atya sem bocsát meg, sőt visszakapjuk a már megbocsátott bűneinket is! (Máté 18:23-35, Márk 11:25-26).
⦁ Bűnvalláskor tudni kell, hogy Jézus vére hatalmasabb minden bűnnél, és a vér mos minket tisztára. Jézus minden létező bűnt felvitt a keresztre és nincs olyan bűn, ami ne lett volna Jézusra téve akkor. Nem tudtunk akkorát vétkezni, bármit is tettünk az életünkben, ami miatt Jézus ne fizette volna ki az árát. Fontos, hogy ezt hittel elfogadjuk, mert ha a bűnvallás után is úgy vesszük, hogy bűnösök vagyunk, akkor az hitetlenség, vagyis bűn! Nem azért bocsáttatnak meg a bűneink, mert megvalljuk, hanem azért, mert van mögötte kifizetett Isteni ár. Jézus vére. Más felekezetekben azért nem működik a gyónás, mert nem töltik be az újjászületés feltételeit és nem a vér miatt vallják meg a bűneiket.
⦁ Bűnbocsánatért való imádkozáskor alázkodjunk meg az Úr előtt és töredelmes szívvel valljuk meg neki bűneinket. Isten a töredelmes szívet szereti és nem az áldozatokat. (51.Zsoltár 18) A megalázkodás elsősorban szívbéli megalázkodást jelent és nem testhelyzetet. Ha valaki a földre borul attól még a szívében lehet nagyon kemény. (Jakab 4:6-10)
⦁ Meg kell gyűlölni a bűnöket. A bűngyűlölet alapja az Isten szeretetének. Zsoltár: Szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot, ezért kent fel téged az Isten örömnek olajával, társaid felé.
Ha a bűnvallás után még mindig jönnek a kárhoztatások és vádlások belülről, és nem jön egy megnyugvás, békesség, akkor jó, ha hangosan megvalljuk a következőket. Itt is nagyon fontos Jézus vérébe vetett hit.
⦁ Jézus vére által meg vagyok váltva az ördög kezéből (Jel.12:11)
⦁ Jézus vére által minden bűnöm meg van bocsátva (Efézus.1:7)
⦁ Jézus vére által megigazultam, igazzá lettem, úgy mintha sohasem vétkeztem volna (Róma 5:9)
⦁ Jézus vére által megszenteltettem, szent vagyok, Istennek elválasztott (Zsidó 10:19)
⦁ Testem a Szent Szellem temploma, megváltott, megtisztított Jézus vére által, és Sátánnak nincs helye bennem, nincs hatalma rajtam Jézus vére következtében! (1.Kor. 6:19-20)
⦁ Jézus Krisztusnak, Isten Fiának vére folyamatosan megtisztít engem minden bűntől (1.János 1:7)
⦁ Elszánás, hogy elfordulok a bűntől és odaszánom magam Istennek, odafordulok Istenhez.
Tudni kell, hogy az Úr kiválasztott és szeret, és azért mentett meg, mert meg is akar tartani. Hittel, bizalommal kell fogadni, hogy Isten szeret.
Teljes hit, bizalom és ráhagyatkozás kell Isten Igéjére! (Péld. 3:5. Máté 7:21. Jakab 1:25. Róma 2:13.)
10.) BŰNFAJTÁK
A. Szexuális bűnök
B. Szellemi (okkult) bűnök
C. Érzelmi – indulati bűnök
D. Gondolati bűnök
E. Nyelv bűnei
F. Szenvedélyek
G. Étkezési bűnök
Fontosabb igehelyek, bűncsoportok:
Galata 5:19-21 A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések. Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom nektek, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának az örökösei nem lesznek. Akik pedig a Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
Róma 1:21-32 Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették Őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcsnek vallván, balgatagokká lettek. És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a múlandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával. Annakokáért adta őket az Isten szívük kívánságában tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. Mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre. Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban férfiak férfiakkal felrtelmeskedvén és az ő tévelygésüknek méltó jutalmát elvevén önmagukban. És amiképpen nem méltatták az IStent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen adta oda őket Isten méltatlan gondolkodásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, rakvák irigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölccsel. Susárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek. Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Kik jóllehet Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek méltók a halálra, mégis nemcsak cselekszik azokat, hanem az akképpen cselekvőkkel egyet is értenek.
2.Timótheus 3:2-5 Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata.
Apcsel. 15:20 Hanem írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességétől a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől.
2.Mózes 20 Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem./ Ne csinálj magadnak fargott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben vagy amelyek alant a földön vannak. /Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad negyed ízig, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezerizig azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsaimat megtartják./Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül aki az ő nevét hiába felveszi./Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt./Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ád néked./Ne ölj./Ne törj házasságot./Ne lopj/Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot./Ne kívánd a te felebarátod házát, feleségét, se szolgáját, se ökrét és semmit a mi a te felebarátodé.
3.Mózes 18:19-20 Asszonyhoz ne közelgess az ő havi tisztátalansága alatt, hogy felfedjed az ő szemérmét. És a te felebarátodnak feleségéhez se add magad közösülésre, hogy azzal magadat megfertőztessed.
5.Mózes 18:9-15
Mikor bemégy arra a földre, amelyet az Úr a te Istened ád néked, ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatossága szerint. /Ne teláltassék te közötted aki az ő fiát, vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó se varázsló. Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő se halottidéző. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket míveli és az ilyen utálatosságokért űzi ki az Úr a te Istened őket te előled. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. Mert ezek a nemzetek, akit te elűzöl igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak, de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened.
1János 2.15-17 Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van a test kívánsága, a szmeek kívánsága és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
1 János 3.3-9 És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiként Ő is tiszta.
Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget cselekszi, a bűn pedig a törvénytelenség. És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye és ő benne nincsen bűn. Aki őbenne marad, egysem esik bűnbe, aki bűnbe esik, egysem látta őt, sem meg nem ismerte őt. Aki a bűnt cselekszi az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.
A. SZEXUÁLIS BŰNÖK
A mai kor egyik legnagyobb problémája. A legtöbb betegség ebből a bűnből fakad. A férfi és a nő együtt „ember”: külön-külön hiány (lásd 1.Móz.1:26; 2.Móz.18-24) az ember teremtését). A házasságon kívüli kapcsolat betegséget, megosztást, diszharmóniát, átkot hoz. A 60-as évek „gyümölcsei” most érnek be. Az együttélés alapfeltételeit Isten a teremtésrendben lefektette: (Márk 10:4-9) Isten a férfit és a nőt házasságra teremtette. A nemi ösztönt Isten plántálta az emberbe, de csak a házasság keretein belül (Zsidó 13:4)
1. Mózes 2:18-24 „Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt…Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek ketten egy testté.”
1.Kor.7:2-9. „a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen és minden asszonynak tulajdon férje …ha magukat meg nem tartóztatják, házasságban éljenek, mert jobb házasságban élni, mint égni.
Máté 5:27-28. „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom néktek, hogy ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott az ő szívében.
1 Kor.6:13, 15-20 „A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak és az Úr a testnek….nem tudjátok-e, hogy a testeitek a Krisztusnak tagjai? Avagy nem tudjátok-e, hogy aki paráznával egyesül egy test vele? Mert ketten lesznek úgymond egy testté. Aki pedig az Úrral egyesül egy szellem Ővele! Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek a temploma?, amelyet Istentől nyertetek és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.”
1 Kor. 3.16-17. „Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma* vagytok, és az Isten Lelke + lakozik bennetek. Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek * vagytok ti”.
Efézus 5:5. „Mert jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak..nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.”
Istennek terve van az ember testével: a föltámadásra teremtette, romolhatatlanságra, megdicsőült testet akar, olyanok legyünk, mint Jézus Krisztus. A mi Atyánk szent, akkor a fiak is azok. Meg kell szentelni, tisztítani a mi testünket.
1.Péter 1:15-16; 18-19. „Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben; mert meg van írva: szentek legyetek, mert én szent vagyok….Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén.”
⦁ Paráznaság = összefoglaló szó. (vakság – fogság – halál. Jó példa erre a folyamatra Sámson élete Bír. 16.)
Minden szexuális kapcsolat, amely házasságon kívül van. A házasság szövetség. Nincs joga az embernek kivenni abból a kapcsolatból azt az élvezetet, gyönyört, ha nem fizeti meg az árát. Az ár, az elkötelezettség. Ne csak a testét vedd el, hanem kötelezd el magad egy örök szövetségre.
Jézus ezt még meg is szigorítja. Aki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért (egyesülési vágy), már paráználkodott az ő szívében. Szemmel elkövetett bűn. Paráznaság mutatkozhat beszédben, viselkedésben, öltözködésben, gondolati-lelki szinten is. Mt. 5:27-28; Gal. 5:19-20; 2.Móz. 20:14; Ef.5:3-5; Péld.7:10.
Testünk Istené, amelyet meg kell Őriznünk a feltámadásra. 1.Kor.6:13-14.
Paráznaság következményei:
⦁ beteggé teszi a testet, (méhrák, daganatok, meddőség, vetélés, ) káros az utódokra,
⦁ önzés, agresszivitás, gyűlölet,
⦁ idegbetegség, féltékenység, depresszió,
⦁ reménytelenséget, csüggedést és hasonló rokon érzelmeket,
⦁ gyilkosság (abortusz) 3.Móz.20:2
⦁ öngyilkosság
⦁ csalódás behozza a többi démont az ember életébe (ingerültség, idegesség, ideges szokások stb.)
A személyisége szétszórt. A paráznaság változtatja meg a legjobban a személyiséget.
A szexuális kapcsolatban az ember önmagát adja; ami benne van azt osztja meg a másikkal. Amikor egy kapcsolat megszűnik, és létre jön egy másik akkor ebben a kapcsolatban benne van az előző személy személyisége, ezért kell megnevezni és elszakítani a szálakat.
Péld. 5:6-7.
Péld. 5:10 „Hogy ne az idegenek teljenek be a te marháiddal és a te keresményed más házába ne jusson.”
Péld. 6:26. „Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi felesége drága életet vadász.”
Péld. 7:22-27. „Utána megy, mint az ökör a vágóhídra és mint a bolond egyszerre csak fenyítő békóba. Míg nem átjárja a nyíl az ő máját. Miképpen siet a madár a tőrre és nem tudja, hogy az az ő élete ellen van. Annakokáért most fiaim, hallgassatok engem és figyelmezzetek az én számnak beszédire. Ne hajoljon annak utaira a te elméd és ne tévelyegj annak ösvényein. Mert sok sebesültet elejtett és sokan vannak, akik attól megölettek. Sírba vivő út az ő háza, amely levisz a halálnak a hajlékába.”
Hós. 4:11 „Paráznaság, bor és must elveszi az észt.”
2.Sám. 13. Ammon és Támár esete. Ammonban nagyobb volt a kívánság (gyötrődés), mint a szeretet. A vége gyilkosság lett.
Jel. 21:7-8. „Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Isten leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig és hitetleneknek és utálatosoknak és gyilkosoknak és paráznáknak és bűbájosoknak és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tó lesz, ami a második halál.”
⦁ Nyitott házasság : Ezékiel 16:35-38
⦁ Házasságtörés: Ha a két fél közül valamelyik, vagy mind a kettő házas és mással létesít kapcsolatot. Az is, ha csak az egyik fél házas. Ha elválnak, és másik emberrel házasodik össze. Következménye: meddőség, méhrák, daganat, válások, alkoholizmus. Mk.10:11-12; Mt.3:11-32; Péld.7:6-27; Péld.6:26; 1.Kor.6:13-20; 1.Kor.7:2; 2.Sám.11; Gal.5:19
⦁ Tisztátalanság: önkielégítés (rabbá tud tenni, és öngyilkosságba visz) A szégyen, az önutálat, öngyűlölet jön be. Illegális bűn, büszkeség is tapasztalható. 1.Thessz.4:7; Gal.5:19; Ef.5:5; 2.Kor.6:17-18;
⦁ Bujálkodás: Minden olyan testi kapcsolat, amelynél nem történik szexuális egyesülés. Szexuális előjátékok, perverzitás (abnormális szexuális élet). Pornóképek, filmek, újságok, könyvek nézése, nudizmus. 1.Tim. 5:6; 2.Kor.12:21; Kol. 3:5
⦁ Homoszexualitás: Egyneműek szexuális kapcsolata. Nem betegség, hanem gonosz szellem okozza. Táplálja az erre való nevelés, média, eledel bősége, gondtalan békesség.
⦁ Lelki szinten kezdődik. Fél a másik nemtől, csak a saját nemével tart kapcsolatot. Nőknél előzmény: csonka család, szeretetlenség, csak anyai szeretetet kapott. Belső félelem az apától. Lelki probléma megbeszélése először a lányokkal. Az erősebb uralkodik a gyengébben (mint a házasságban). A férfiaknál ugyanígy. Ha egy nő férfiasodik nagy lépést tesz a homoszexualitás felé. Ugyanígy, ha egy férfi nőiesedik. Lehet, hogy a gyermekein fog kijönni. A homoszexualitást lehet örökölni.
⦁ 3.Mózes 20:13. „És ha valaki férfival hál, úgy mint asszonnyal hálnak: utálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak.
⦁ 3.Mózes 18:22 „férfival ne hálj úgy, mint asszonnyal hálnak, utálatosság az”
⦁ 1.Móz.19:1-29 – Szodomaiak
⦁ Róma 1:24; 26-27. „Annakokáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék……Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre: Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiakkal fertelmeskedvén.”
⦁ Orális, anális szex (normálistól eltérő házasélet, abszolút fertőzésveszély)
⦁ Gyermekkori tisztátalan játékok:
⦁ Önmutogatás: ruházkodás, hajviselet, viselkedés (átlátszó ruha, mély kivágású ruha, miniszoknya, ízléstelen, hivalkodó öltözködés)
⦁ Vérfertőzés, szexuális kapcsolat menstruáció alatt: Minden olyan szexuális kapcsolat, amely vér szerinti rokonok között jön létre. Házastársak közötti szexuális kapcsolat is a menstruációs időszak alatt.
⦁ 3.Mózes 20:18 „És ha valaki havi bajos asszonnyal hál és felfedi annak szemérmét és forrását feltakarja és az asszony is felfedi az ő vérének forrását: mindketten írtassanak ki az ő népükből.”
⦁ 3.Móz. 18:6-20; 20:11-12; 17; 17-20; 5.Móz. 27:20-23; 1.Móz.19:30-38
⦁ Fajtalankodás: szodómia, állatokkal való közösülés, perverzitás
⦁ 3.Mózes 18:17-23 „És semmiféle barommal ne közösülj, hogy azzal magadat megfertőztessed és asszony se álljon meg barom előtt, hogy meghágja őt; fertelmesség az.
⦁ 3 Mózes 20:14-16;
⦁ Gyermekekkel való nemi erőszak: pedofilia, fiatalkorú megerőszakolása
⦁ Védekezés egyes formája: a mi testünk a Szent Szellem temploma. Pl. fogamzásgátló tabletta, mechanikus védekezési eszközök, amelyek gyulladást okoznak (spirál, hurok)
⦁ Szülő – gyermek egymás előtti mezítelenség átok.
3.Mózes 18:6. A mezítelenség a bűnbeesés óta csúfság. A mezítelenség és a szégyen össze van kapcsolva. Tekintélyt vesz el. (3.Mózes 18:6)
⦁ Abortusz: nemcsak gyilkosság, hanem feláldozás bálványáldozat, hitetlenség is. Keserűség, gyűlölet, érzelmi hidegség tapasztalható. A lelkét is kiveszik, olyan ez egy nő számára, Aki pártolja, arra is hatással van, átkot hoz. Ha valaki abortusznál asszisztál, az bűnrészesség. A megfogant petesejt már élet. Ha nemi erőszak következtében terhes lesz, nem vetetheti el.
5.Mózes 18:10 „Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy lányát átvigye a tűzön”
3.Mózes 18:21 „A te magzatodból ne adj, hogy oda áldozzák a Moloknak és meg ne szentségtelenítsd a te Istenednek a nevét. Én vagyok az Úr.
3.Mózes 20:1-5.
139.Zsoltár 13:15-16 „Bizony Te alkottad veséimet, Te takargattál engem anyám méhében. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, amelyekben formáltatni fognak: holott egy sem volt még meg közülök.”
SZEXUÁLIS BŰNÖK KÖVETKEZMÉNYEI
⦁ szellemi halál: Þ megszakad Istennel a kapcsolat
⦁ értelmi, szellemi vakság a természetfölötti dolgokra
⦁ fizikai elszegényedés
⦁ lelki-testi betegség: méhrák, daganat, meddőség, vetélés, válás, alkoholizmus, idegbetegség, féltékenység, öngyilkosság, gyűlölet, agresszivitás, fizikai halál, majd a
⦁ „második halál”, az örök tűz, a gyehenna
B. SZELLEMI BŰNÖK(okkult v. ördögi tudomány): Szellemi paráznaság
Okkult: Titokzatos, felfoghatatlan, természetfölötti erőkkel foglalkozó. Az okkultizmus szó, gyűjtőfogalom. Természetfölötti titkok megfejtését végző ördögi tudomány. Gonosz szellemekkel kerülnek közvetlenül kapcsolatba
Spiritiszta: médium felhasználása általi szellemidéző, halottidéző. Sátáni szellemekkel, démonokkal érintkező.
Sátán természetfölötti erejéhez való folyamodás, gonosz szellemek működésén alapszik. A tudatlanság által tud a legerőteljesebben működni. Ezeket utálatos bűnnek mondja a Biblia. Kihat a lelki területre, a gondolkodásmódra, érzelmekre, sőt fizikai megbetegedéseket okoz. A legsötétebb, legsúlyosabb bűn, mert közvetlenül Sátánnal lép szövetségre. Ezek az emberek egyre jobban ki vannak szolgáltatva Sátán hatalmának. 5. Móz. 18:10-14; 3.Móz. 19:26-31; 3.Móz. 20:6..Az embernek az az istene, ahova fordul természetfölötti segítségért (jós, halottidéző, szerencsejáték…stb.) Következményei: bizonytalanság, szorongás, félelmek, agresszivitás, homály, elmebaj, zavarodottság, ideggyengeség.
5.Mózes 18;9-15 „Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát, vagy lányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngöstől tudakozó, se titokfejtő, se halottidéző. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket míveli és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr a te Istened te előtted. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. Mert ezek a nemzetek, akiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de te néked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened. Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül olyat, mint én. Azt hallgassátok!”
⦁ Hamis vallás, hamis kultusz (bálványimádás, idegen isten imádás, bízás)
Sátánnal, démonokkal, gonosz angyalokkal paráználkodnak. Idegen erőktől tudakozza a jövőt, idegen istent hív segítségül, borul le és szolgálja azt.
Ha valaki hazudik, attól még nem démonizálódik, mert ez testi bűn, erkölcsi tévelygés. De, ha jövendőmondóhoz megy, démonizálódik. Ez szellemi bűn, paráznaság (halálos). Aki okkult bűnben elesett, szabadulásra van szüksége (jóga, karate, stb.) Ezek nemcsak bűnös emberek, hanem démonizáltak. Akik ebben vannak, a tévelygés, megcsalattatás áldozatai. Démonimádók. Általában alázatosak, mert gonosz démonoknak vannak alávetve.
⦁ Idegenisten imádás:
Minden, ami Isten elé kerül, ami a legfontosabb az életünkben pl. pénz, rang, érvényesülés, állás, ego, gyermek, szülő, férj, feleség, utazás, hobby, képek, szobrok, napimádat, művészet, tudomány, énekesek, zenekarok, művészek, sport, tánc, zene, test imádása, ideológiák, stb.
Az az én istenem, ami elfoglalja a szívemet, ami az életemben a középpont.
2.Mózes 20:3-5 „Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet ….mert én az Úr vagyok a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek.
5.Mózes 17:3 „ És elmegy és szolgál idegen isteneket és imádja azokat, akár a napot, akár a holdat, vagy akármelyiket az égnek seregei közül, amelyet nem parancsoltam.”
5.Mózes 4:15-19. „Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, mert semmi alakot nem láttatok akkor, amikor tűznek közepéből szólott hozzátok az Úr a Hóreben, hogy el ne vetemedjetek és faragott képet, valamely bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak férfi vagy asszony képére: képére valamely baromnak, amely van a földön; képére valamely repdeső madárnak, amely röpköd a levegőben; képére valamely földön csúszó-mászó állatnak; képére valamely halnak, amely van a föld alatt lévő vizekben. Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál és le ne borulj azok előtt és ne tiszteld azokat, amelyeket az Úr a te Istened minden néppel közlött az egész ég alatt.”
Ésaiás 44:6-20 – a bálványozás hiábavalóságáról
3.Mózes 19:4 „Ne hajoljatok a bálványokhoz, és ne csináljatok magatoknak öntött isteneket. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
3.Mózes 26:1 „ Ne csináljatok magatoknak bálványokat, se faragott képet, se oszlopot ne emeljetek magatoknak, se kőszobrokat ne állítsatok fel a ti földeteken, hogy meghajoljatok előtte, mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek.”
5.Mózes 5:7-9 (ua. mint a 2.Móz.20:3-5)
⦁ Idegen istenben bízás: — negatív hitre és félelemre épül
⦁ szerencsejáték: totó, lottó sorsjegy, bingó, stb. (Fortuna isten)
⦁ babonaság, kártya, rulett, péntek 13., amulettek, asztalon lekopogás, A babonás tárgyaktól el kell szakadni, kidobni, elégetni azokat (5.Mózes 7:26)
⦁ eszmék, ideológiák (marxizmus, leninizmus),
⦁ tetoválás,
⦁ keleti sportok: karate, cselgáncs, jóga stb. (okkult erőhátterű harci sportok)
⦁ test imádása (body-building)
⦁ emberek istenítése (sztárok, énekesek…stb)
⦁ sátánimádás (rock együttesek)
⦁ okkult könyvek olvasása, tárolása:
5.Mózes 7:26 „Utálatosságot pedig ne vígy be a te házadba, hogy átokká ne légy, mint az, hanem megvetvén vesd meg azt, és utálván utáld meg azt, mert átkozott.” Sokszor tárgyak kapcsolnak be a szellemvilágba
Az okkult befolyás alatt lévő ember jegyei, illetve az okkultizmus következményei:
2 Tim. 3:8 „Miképpen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akképpen ezek is ellene állnak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek.”
Apcsel. 13:6-12. Barjézus „…ellenkezik vala velök, igyekezvén a tiszttartót elfordítani a hittől.” Bar-Jézus = Elimás ördöngös hamis próféta. Paulust akarta eltéríteni az igazságtól.
⦁ nem tud hallgatni Isten Igéjére,
⦁ ellenkezik az Igével és annak hirdetőjével,
⦁ a hívőket is el akarja fordítani a hittől,
⦁ a politikai hatalom körül ólálkodnak. Makacs, önfejű, lázadó, kevély, tévelygő, deformált jellemű, kemény, érzéketlen Isten dolgaira, ok nélkül gyűlöl és gyaláz, passzív, lusta, depressziós, gyanakvó, neheztelő, irigy, szétszórt.
⦁ Bálványimádás – idegen isten képében jelenik meg
– az imádás rossz irányultsága. Az ember imádó lény.
Olyan alkotások, amelyek vallásos hódolat, imádás tárgyává válnak, amiről azt gondolja, hogy azok közvetítésével, segítségével, vagy annak tiszteletével kap valamit Istentől. Lehet, hogy ő alapjában véve Istenre gondol, amikor ezt teszi, de Isten azt parancsolta, hogy ezt ne tegyük. ®! Pl. képek, szobrok tisztelete, imádata, előttük leborulás. (görög- és római katolikus vallás, buddhizmusnál a guruk tisztelete). Isten imádásához semmilyen kellékre sincs szükség.(3.Móz. 26:1). Az igazi imádás szellemben és igazságban történik. (János 4:23-24)
Mindenki olyanná lesz, amit imád (115. Zsoltár 8)
Halott rokonokért,(Luk. 16:19-31; 49. Zsoltár 8.) bálványokhoz való imádkozás következménye, hogy démonizálódik az a személy. Halál, gyász, erőtlenség, szomorúság, komorság jön be az életébe.
Ha Jézus nevében kérek az Atyától valamit, a mondataim védelem alatt vannak.
ÚSZ-i példák: Apcsel. 7:37-53 István védőbeszéde; Apcsel. 14:7-17. Barnabás és Pál prédikálták az Igét. Egy sánta ember meggyógyult. Pál beszéde, hogy a bálványimádásból térjenek az élő Istenhez. (Listra)
Apcsel. 17:16; 24-31 Pál Athénben „Pál lelke háborog vala őbenne, látván, hogy a város bálványokkal van tele… Az Isten, aki teremtett a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy Ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott Ő ád mindeneknek életet, leheletet és mindent; És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait; Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák Őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem; Mert Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a ti költőitek közül is mondották némelyek; Mert az ő nemzettsége is vagyunk. Mivel hogy azért az Istennek nemzettsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség. E tudatlanság idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek: Mivel hogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekséget igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek az által, hogy feltámasztá Őt halottaiból”
Következményei: Meddőség, idegbetegség, fizikai betegségek, átok, szellemi vakság, szellemi halál.
OKKULT PRAKTIKÁK (JÖVENDŐMONDÁS, VARÁZSLÁS, (IGÉZÉS),
Gonosz szellemek kijelentése által kapott hazug információk egy ember, nemzet, család jövőjéről, sorsáról. Rejtett dolgokat, tényeket tár fel. Kígyó = python = jövendőmondás szelleme működik. Apcsel.16:1-18. Következménye: szívbetegség, idegesség, nemi betegség, elvetélés, félelem, szorongás, negatív hitet hoz létre, bizonytalanságot eredményez (Péld. 10:24). A hazugság is tud produkálni tényeket.. Ha a Szent Szellem mondja, akkor a tudomány beszéde. 5.Mózes 29:29 „A titok az Istené és a kijelentett, kinyilatkoztatott igazságok a miéink. A jövendőmondó lányka tényeket, igazat mondott Pálról, de egy hazug szellem által.
Formái:
⦁ tenyérjóslás,
⦁ kártyavetés,
⦁ álomfejtés, álmok jelentésének démonikus magyarázása (Krúdy Álmoskönyv) Az álom három forrásból jöhet:
⦁ Szent Szellemtől: József álma, Dánielé,:az Igének nem mond ellent. Kérni bizonyosságot. Dániel 2:27-28. „Felele Dániel a király előtt és mondá: A titkot, amelyről a király tudakozódék, a bölcsek, a varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak: De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti.”
⦁ Ördögtől: gonosz szellemek végzik. Meg kell tagadni.
⦁ Belső szükségből (hiányérzetből) fakadó: ami foglalkoztat, megjelenik álmodban. Imádkozni, hogy megoldódjon.
⦁ horoszkóp/jegymagyarázás (születési időpont alapján a csillagok, állatövi jegyek helyzetéből jellem és sorsmagyarázás), (Jer.10:2; 5.Móz.29:29; Dán.2:27-28)
⦁ karakterológia (az ember jellemére következtetés a testalkat, testrészek alapján)
⦁ asztrológia (5.Móz.4:19), A csillagjóslás és a többi jövendőmondás beteljesedése annak tudható be, hogy a hazugság ereje realizálódik a hamis hittel rendelkezőnek az életében. A hazugságnak ereje van. Az égitestek rendeltetése: 1.Mózes 1:14-18 „ És monda Isten legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától….” A csillagok feladata: ünnepek jelzése, a naptárt jelzik. A betlehemi csillag új korszakot jelzett. Jeremiás 10:2-3. „A pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek; mert a pogányok félnek azoktól. Mert a népek bálványai csupa hiábavalóság, hiszen az erdő fájából vágják azt; ács mester kezei készítik bárddal.”
⦁ grafológia (kézírás alapján következtetéseket von le egy ember személyiségéről),
⦁ tesztelések (a Biblia mondja meg ki vagy, nem a tesztek:IQ, EQ)
⦁ ingázás,
⦁ varázsgömb,
⦁ szilveszteri ólomöntés: olvasztott ólomnak vízbeöntése, és ennek alakjából következtetnek vkinek a sorsára
⦁ lucaszéke,
⦁ sci-fi,
⦁ automatikus írás,
⦁ kabalisztika,
⦁ numerológia,
⦁ látnokság: belelát a jövőbe és kimondja
HALOTTIDÉZÉS, szeánszok, asztaltáncoltatás:
⦁ 1.Sám. 28:7-25 Saul az endori jósnőnél; Ésaiás 8:18-22. „Imhol vagyok én és a fiak, kiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul Izraelben: a Sion hegyén lakozzatok a halott idézőktől és a jövendőmondóktól, akik sipognak és suttognak. Hát nem Istentől tudakozódik-é a nép? Az élőkért a halottaktól kell-é tudakozódni? A tanításra és a bizonyságtételre hallgassatok! Hanem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnalok: Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve; és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé és aztán a földre tekint és imé mindenütt nyomor és sötétség és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva.”,
Hóseás 4:12. „Népem az ő bálványát kérdezi és az ő pálcája mond néki jövendőt.” Más fordításban ®asztala mond jövendőt.
IGÉZÉS/ráolvasás (a varázslás egyik formája, saját akaratával befolyásolja a másikat), Igézés a keresztvetés, balázsolás, hamvazószerda.
Ésaiás 47:12-14 „No állj elő hát igéző szózatiddal és varázslásodnak sokaságával, amelyekkel ifjúságodtól fogva vesződtél, talán segíthetsz valamit, talán visszariaszthatod a veszedelmet. Tanácsaidnak sokaságában megfáradtál; no álljanak elő és tartsanak meg az ég vizsgálói, akik a csillagokat nézik, akik megjelentik az újholdnak napján, hogy mi jövend reád. Imé olyanok lettetek, mint a polyva, tűz emészté meg őket, nem mentik meg életöket a lángtól, még szén sem marad belőlök melegülésre parázs
3.Mózes 19:31 „Ne menjetek igézőkhöz és jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
5.Mózes 13:1-3 „ Mikor te közötted jövendőmondó, vagy álomlátó támad és jelt vagy csodát ád néked; Ha bekövetkezik is az a jel vagy csoda, amelyről szólott vala néked mondván: kövessünk idegen isteneket, akiket te nem ismersz és tiszteljük azokat: Ne hallgass efféle jövendőmondónak beszédeire vagy az efféle álomlátóra: mert az Úr, a ti Istenetek kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretitek-e az Urat, a ti Isteneteket teljes szívetekből és teljes lelketekből. Az Urat a ti Isteneteket kövessétek és Őt féljétek és az Ő parancsolatait tartsátok meg.”
Érdekes!! Az okkult szellemek nagyon szeretik a nőket. (Athália, Heródiás, Jézabel) Fontosság, tetszelgés miatt fordulnak a nők az okkultizmushoz. Az ilyen nők allergiásak az olyan férfiakra, akik erősek az Úrban, mert veszélyeztetve látják pozíciójukat
Ø Tárgyak természetfölötti erővel való felruházása:
⦁ liturgikus tárgyak: ostya, szentelt víz, oltáriszentség, kereszt stb.
⦁ kabalák, ereklyék: szerencsét hozó tárgy vagy cselekedet, babonás hit vmely tárgyban (4 levelű lóhere, patkó, talizmán…) mágneses karperec (boszorkányság)
⦁ Bűvészet: 3.Mózes 19:26 „…és ne bűvészkedjetek” más néven „ne varázsoljatok”
⦁ Babonaság: negatív hitre épül. (kéményseprő, fekete macska, péntek 13, lekopogás). A babonás tárgyaktól el kell szakadni, kidobni, elégetni.
VARÁZSLÁS
A varázslás lényege az uralkodás. Erő ajándéka az ördögnek. Erős pszichés emberek tudják csinálni. Manipulál, hogy ne tudjon kiszabadulni az uralma alól. Eszközei: elnyomás, bűntudat, megfélemlítés, rabság, hisztéria, zsarolás, öngyilkosság, szexuális manipulálás (2.Kir. 9:30. Jézabel) pl. ha félek valakitől vagy az illetőben vagy bennem van démon. Önerős szellem elnyomást hoz. Információ, ismeret van mellette. A természet fölött, állatok fölött, emberek fölött hatalma van természetfölötti erővel. A csodatevés utánzása.
A varázslás a boszorkánysághoz tartozik. A természetes életbe, a dolgok rendjébe beleavatkozik, a természetes törvényszerűséget felfüggeszti.
Következményei: döntésképtelenség, félszegség, bizonytalanság, szolgalelkűség, gátlásosság
⦁ Uralkodás, manipulálás: történhet beszéddel, cselekedettel, tárggyal, érzelemmel (hisztéria, érzelmi zsarolás), szexuális manipulálás (Jézabel 2.Kir.9:30)
⦁ Mágia:
⦁ fehér mágia: gonosz szellemeket jó célokra használja fel pl. gyógyítás. A testet meggyógyítja, de a lelkét megkaparintja. Vagy egy más betegség jön rá. (Mária kegyhelyek (átkot hoznak), csontkovács, akupunktúra, Mária jelenések stb.) Természetgyógyászat egyeságai. Talpmasszázs, íriszdiagnisztika, bioelekronika, távgyógytás, stb.
⦁ fekete mágia: Halált vagy rossz jövőt mond ki egy személyre, megátkoz. Általában tárgyakon keresztül működik.
⦁ Vörös mágia: csak szexuális téren való manipulálás
2.Mózes 7-ben a Fáraó varázslói csodát tettek. A víz vérré, a bot kígyóvá változott, felhozták a békákat, de a por már nem változott tetűvé 2.Mózes 8. Sátán csodatevő működése korlátozott.
BOSZORKÁNYSÁG
Tárgyak sátáni természetfeletti erővel való felruházása. Valaki egy tárgyra, ételre, italra ráolvas, megigézi, és ezt odaadja, vagy megeteti, megitatja egy másik emberrel. Ezen keresztül viszi át akaratát a másikra. Főként a középkorban virágzott, ma már nem nagyon veszik komolyan, pedig nagyon is az. (pl. amulettek, mágneses karkötő)
BŰBÁJOSSÁG
Az ilyen emberek környezetébe mások megbolondulnak, ennek az embernek az igézete alá kerülnek és ebben tönkremennek. Ha ilyen emberrel kerül vki szorosabb kapcsolatba, egyszerűen nem tud tőle megszabadulni. Ahogy bekerül a bűvkörébe, úgy veszíti el a személyiségét, akaratát. Tudja őt irányítani vagy befolyásolni a másik akaratát telepátiával, akár 10.000 km távolságból is. Delejes kisugárzása van.
Telepátia: gonosz sátáni befolyás. Az a képesség, hogy vki érzékfeletti módon tudomást tud szerezni időben vagy térben távollévő személy gondolatairól, érzéseiről, cselekedeteiről, ill.ilyyen módon befolyásolni képes.
Szuggerálás: erős akaratát vkire átviszi, vmire késztet, elhitet, rábír vmire.
Szuggesszió: más személy tudatának vagy magatartásának befolyásolása szavakkal, vagy egyéb pszichikai ráhatással.
Hipnózis: vkit akaratában, cselekvőképességében megbénít ellenállhatatlan befolyással. Elbűvöl, megigéz, ellenállhatatlan befolyással van vkire.
Önszuggesszió: az ember önmagára gyakorolt szuggesszív befolyásolása, autogén tréning, jóga (fizikai, szellemi erőfeszítéssel az ember természetfeletti képességekre való törekvése. Az ember egyesül gonosz hatalmakkal).
SÁMÁNIZMUS
Arra épül, hogy egyes emberek (sámánok) önkívületi állapotban érintkezésbe kerülnek szellemekkel, démonokkal és így rendkívüli, természetfölötti tudás birtokába kerülnek.
SÁTÁNIMÁDÁS: rock együttesek
TELEKINÉZIS: tárgyak érintés nélküli mozgatása, lebegtetése, PARA
SZEMMELVERÉS
TETOVÁLÁS: a test megbélyegzése 3 Mózes 19:28 „Testeteket a holt emberért meg ne hasogassátok, se égetéssel magatokat meg ne bélyegezzétek.”
KELETI SPORTOK
karate, judo..stb. Ezek mind hamis isten, és bálványimádással párosulnak, agresszivitást, haragot, indulatot eredményeznek, a gyilkolási indulat erősen bennük van. Ján.8:44 . Sátán emberölő, ő a szülője ezeknek a sportoknak. Jer. 17:5 „Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, a ki emberben * bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve!”
A harcművészet csak olyan kultúrából származik, mely teljesen átitatódott a bálványimádással, a démoni (idegen isten) tevékenységgel.
Ha bűn van az életemben nincs védelem. A démonok működésének jogalapja: a bűn és a vele kapcsolatos tárgyak, illetve okkult emberrel tartott kapcsolat. Pl. 1.Mózes 31. Lábán egy bálványimádó ember volt. Rákhel, a lánya ellopta az apja bálványait, aminek következményeként átok alá került Ő és Jákób családja. Rákhel a szülésben meghalt. Dínát megerőszakolták (1.Móz.34) Bűncselekmény áldozata lehet egy nő, ha a háttere okkult, vagy ő maga okkult tevékenységet folytat. Nincs Isten védelme alatt
Apcsel.19:18-20 „És sokan a hívők közül eljőnek vala, megvallván és megjelentvén cselekedeteiket. Sokan pedig azok közül, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordván mindeneknek láttára megégetik vala….Eképpen az Úrnak az Igéje erősen nevekedik vala és hatalmat vesz.”
A Szent Szellem kiáradásának akadályozója az okkultizmus.
Apcsel.8:5-25. Simon mágus ereje. Ő is megtért (de nem szívből) és megkeresztelkedett. Látta ugyanis, hogy Péter és János szolgálatánál még nagyobb erő működik, mint ami nála van.
Hogyan lehet megkülönböztetni, hogy Isten ereje, vagy az ördög ereje működik?
Isten emberei mindig az Igét, az evangéliumot hirdetik. Az Ige és a Szent Szellem együtt működésével történnek a csodák és a jelek. A központ a názáreti Jézus Krisztus. Az okkult emberek nem prédikálják Isten Igéjét. A gyümölcséről lehet megismerni a fát.
C. ÉRZELMI-INDULATI BŰNÖK, KÍVÁNSÁGOK
A betegségek túlnyomó többségét az indulati bűnök okozzák. Az ellenszere a SZERETET.
⦁ Hitetlenség: Ján.16:8-9.
⦁ Ellenségeskedés, viszály, pártütés: Gal.5:20; Róma 8:7; Jak. 4:4; Ef.2:15-16; Péld. 1:10-19; 3:29; Kol.3:8
⦁ Összeférhetetlenség, neheztelés, düh, harag, felgerjedés: Péld.29:22; Mt. 5:22; 6:14-15; Ef. 4:31
⦁ Gyűlölet: Gyökere a keserűség. Gyűlölet=gyilkosság
⦁ Zsidó 12:15. „Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek.”
⦁ János 3:15 „Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az…” (gyilkosság, öngyilkosság, fajgyűlölet, antiszemitizmus)
⦁ Efézus 4:31 „Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt.”
⦁ Keserűség, bú, bánat, csüggedés: Jak.3:14-15; Zsidó 12:15
⦁ Kíméletlenség, neheztelés, ellenszenv, rosszindulat, gyűlölködés, méltatlankodás, harag, méreg, rosszakarat, rosszmájúság, gúny, cinizmus, mogorvaság, gonoszság, rosszhiszeműség-feltételezés
⦁ Meg nem bocsátás, neheztelés, engesztelhetetlenség, Máté 6:14-15. „Mert, ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” Máté 5:22; Róma 1:29
⦁ Visszatartja az áldást a meg nem bocsátás. Anyós – szülő – testvér – gyerek – tanár – munkatárs stb. felé.
⦁ Veszekedés, vitatkozás Titusz 3:9; 2.Tim. 2:23; 37. Zsoltár 8.
⦁ Gyilkosság, abortusz, gonoszság, kegyetlenség, rosszaság: 1.Pét.2:1; Róma 1:29
⦁ Féltékenység, irigység, hiúság, versengés, rivalizálás: Fil.2:3; 14; 1.Pét.3:3; Ézsa. 3:17-25; 1.Ti.2:9
⦁ Elvetettség, önelvetés, kisebbségi érzés, önsajnálat, sértődékenység, érzékenység Péld. 20:13
⦁ Közöny, restség, lustaság, halogatás: Péld. 19:15 „A restség álomba merít, és a lomha lélek megéhezik.” Péld. 6:6; 20:13
⦁ Félelem, gyávaság: A hitetlenséghez tartozik. Félelem a természeti csapásoktól, elvetéstől, állatoktól, anyagi nehézségektől, emberektől, magányosságtól, erőszaktól, stb. 1 János 4:18 „A szeretetben nincsen félelem: sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.” Péd.29:25; Jel.21:8
⦁ Bosszúállás, rosszindulat:
⦁ Agresszivitás, erőszakosság, akaratosság, idegesség, indulat, hisztéria
⦁ Lázadás, zúgolódás, tekintély ellenesség, panaszkodás, hálátlanság, elégedetlenség, duzzogás: (miért születtem a világra) elégedetlenség a „nemiséggel” stb.
⦁ Tiszteletlenség, hűtlenség,: 2 Mózes 20. „ Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ád neked.”
⦁ Álnokság, képmutatás, kétszínűség, személyválogatás: mást mond mit, amit kifelé mutat. elfogultságból eredő kedvezés más rovására. Péld.7:10; 1.Kor.5:11
⦁ Szeretetnélküliség:
⦁ Alattomosság: rejtetten rosszindulatú, észrevétlenül pusztító,
⦁ Magány, letargia:
⦁ Türelmetlenség:
⦁ Kapzsiság, fukarság, fösvénység 1.Tim.6:10
⦁ Hazugság.
⦁ Pazarlás, finnyásság,
⦁ Késés.
⦁ Gyanakvás:
⦁ Aggódás: Máté 6:25-27
⦁ Káröröm.
⦁ Válás gyilkosság, megöli a másik embert, a szívében egy sérülést okoz, életet olt ki.
D. GONDOLATI BŰNÖK
⦁ Hitetlenség, kételkedés Péld. 13:10 ; János 16:8-9 „És az, mikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem.”
⦁ Kevélység, büszkeség, gőg, felfuvalkodás, hiúság, mások lenézése (öltözködés, stb.) 1.Tim.6:4; 1.Tim.2:9; 1.Péter 3:3; Ésa.3:17-25; Róma 1:29;Péld.13:10; Péld. 29:23
⦁ Intellektualizmus, racionalizmus, észközpontúság:
⦁ Rögeszme, önfejűség, makacsság: betegesen ragaszkodik saját elképzeléséhez
⦁ Gyanakvás, aggódás: Mt.6:25-27
⦁ Emancipáltság, függetlenség:
⦁ Hamis ideológiák: ateizmus, materializmus, darvinizmus, humanizmus, vegetarianizmus
⦁ Vegán néhány fajtája – 2 Tim. 4:3-5 „Akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. Mert Istennek minden teremtett állata jó és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal. Mert megszenteltetik Istennek Igéje és könyörgés által.”
⦁ Pesszimizmus, reménytelenség,
⦁ Vallásos dogmák, teológiák, filozófiák,
⦁ Kapzsiság, fösvénység: 1.Ti.6:10
⦁ Visszavonás, halogatás: ha megígértünk vmit, vkinek és azt valami okból (pl.lustaság) visszavonjuk, nem tesszük meg. Gal.5:20
⦁ Szakadások: 1.Kor.1:10
⦁ Lopás, csalás (puskázás), kijátszás, becsapás,
⦁ Uralkodás, kontrollálás,
⦁ Árulás, árulkodás, hűtlenség,
⦁ Törvénykezés, bírálgatás,
⦁ Mulasztás,
⦁ Karriervágy:
⦁ Kérkedés: 5.Móz.22:5 feltűnő módon dicsekedő, férfiak női ruhában járása
⦁ Megvesztegethetőség: 5 Móz. 16:19. „El ne fordítsd az ítéletet; személyt se válogass; ajándékot se végy; mert az ajándék megvakítja a bölcsek szemeit, és elfordítja az igazak beszédét.”
E.) A NYELV BŰNEI
Létünk kifejezése! Olyan vagyok, amilyen a beszédem. A nyelv: életünk kormányzója. A kormányzás előre tudja az úti célt, tudja az odavezető utat.
Az úti cél: Az Atya színe előtt megjelenni. Az odavezető út Jézus Krisztus.
A nagyszájú ember nem irányítható és kormányozható.
A NYELV: irányító; fék; tűz: építő – pusztító; a tökéletesedés eszköze.
Máté 12:37. „Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak”
Péld..18:20-21. „A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje, az ő beszédének jövedelmével lakik jól. Mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van, s amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.”
Péld. 21:13 „Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.”
Jak. 3:1-12. A nyelv ember, képes az bűneiről szól. „Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik tökéletes egész testét is megzabolázni.”
⦁ Rágalmazás, kritizálás, ítélkezés,
Kol.3:8; Péld.29:20; Péld. 15:1;
3.Móz. 19:16 „Ne járj rágalmazóként a te néped között.”
Máté 7:1-3 „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek” Szálka-gerenda
Róma 2:1 „ ..menthetetlen vagy ó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, aki ítélsz
Péld. 11:13 „A rágalmazó megjelenti a titkot; de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot.”
1.Pét.2:1
Róma 1:30
⦁ Hazugság, túlzás, ferdítés:
2.Móz.20:16
3.Mózes 19:11 „Ne orozzatok, se ne hazudozzatok és senki meg ne csalja az ő felebarátját”
Efézus 4:25. „ Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával”
Kolossé 3:9 „Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt.”
Jakab 4:17
⦁ Hízelkedés, dicsekedés, szájhősködés:
⦁ 1.Kor. 1:29 „Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.”
⦁ Jakab 4:16 Ti ellenben elbizakodottságtokban dicsekedtek: Minden ilyen dicsekedés gonosz.”
⦁ Szidalmazás, patvarkodás, susárlás, fecsegés, bőbeszédűség, pletyka, szóbeszéd
Susárlás: = a másik emberről negatív beszéd
34. Zsoltár 13-14. „Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól és ajkadat a csalárd beszédtől
Efézus 4:29 „Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak, amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.”
Efézus 5:19 „Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben: énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak.”
Péld. 10:19 „A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes”
Péld..18:20-21. „A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje, az ő beszédének jövedelmével lakik jól. Mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van, s amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.”
2.Mózes 23:1 „ Hazug hírt ne hordj; ne fogj kezet a gonosszal, hogy hamis tanú ne légy.”
Péld.25:9-10 1.Tim.3:5 Jak.3:1-12
⦁ Sok beszéd, fecsegés:
1.Tim. 5:13 „…sőt nemcsak dologkerülők, hanem fecsegők is és más dolgába avatkozók, olyanokat szólván, amiket nem kellene”
Péld. 20:19 „Megjelenti a titkot, aki rágalmazó; tehát aki fecsegő szájú azzal ne barátkozzál.
Jakab 1:26. „Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg a nyelvét sőt megcsalja a maga szívét, annak istentisztelete hiábavaló.”
Péld. 9:13 „Balgatag asszonyság fecsegő, bolond és semmit nem tud.”
Préd. 5:2-3. „Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt; mert az Isten a mennyben van, te pedig e földön, azért a te beszéded kevés legyen; mert álom szokott következni a sok foglalatosságból; és a sok beszédből bolond beszéd.”
Máté 6:6-7 „És mikor imádkoztok ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.”
⦁ Átkozódás, szitkozódás, kárhoztatás: Jak. 3:9-12; Róma 14:10
⦁ Árulás, árulkodás:
⦁ Gúnyolódás:
⦁ Káromlás: (Istenkáromlás, Isten embereinek káromlása, Szent Szellem munkájának káromlása)
⦁ Máté 12:32 „Még aki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de aki a Szent Szellem ellen szól, annak sem ezen, se a más világon meg nem bocsáttatik.”
⦁ Káromkodás, trágárság: Ef. 5:4; 4:29; Kol.3:8
⦁ Mulasztás: Jak.4:17
⦁ Bolond beszéd: Ef.3.
⦁ Rohadt beszéd:Ef.4:29
⦁ Fogadkozás, esküdözés: 50. Zsoltár 14
⦁ Visszavonás, szószegés, Préd. 5:4-7
⦁ Helytelen beszéd: (imádom a …..) Máté 4:10 „Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.”
⦁ Zúgolódó, panaszkodó, reménytelen, keserű beszéd,
⦁ 4.Mózes 14:2-3 „És mindnyájan zúgolódnak Mózes ellen és Áron ellen Izrael fiai..”
⦁ 4 Mózes 14:28-29 „…E pusztában hullanak e a ti holttesteitek, és pedig mindazok…..akik zúgolódtatok ellenem.”
⦁ Vádló beszéd:
⦁ Ijesztgetés, fenyegetés:
⦁ Bűnök elhallgatása: Péld.28:13
⦁ Szidalmazás: 1.Kor.5:11
⦁ Vitatkozó beszéd:
2 Tim. 2:23-25 „ A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságot szülnek. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. Aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére.”
Titus 3:9 „A balgatag vitatkozásokat azonban és a nemzetségekről való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felől való harcokat kerüld, mert haszontalanok és hiábavalók.”
⦁ Rossz hír tovább mondása:
⦁ Szent Szellem káromlása: Mt.12:32; Mk.3:29; Luk.12:10
⦁ Gyanúsítás:
⦁ Képmutató beszéd: Péld. 11:9 „Szájával rontja meg a képmutató felebarátját; de az igazak a tudomány által megszabadulnak.”
⦁ Üres beszéd:
Ef. 5:6-7 „Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira.”
Kol. 2:8; 20-23
⦁ 2.Tim.2:16
⦁ Zsémbelődés:
⦁ Aggodalmaskodó beszéd: Máté 6:31-32
F.) SZENVEDÉLYEK-kívánságok- fügőségek
Minden ami függés. Érzelmi alapja van. Amit 40 napig nem tudsz hiányolni, attól függsz.
⦁ Kábítószer, cigaretta, alkohol, túlzott kávé fogyasztás, indokolatlan gyógyszerszedés, mértéktelen evés, ivás, vérevés, telhetetlenség, mániák (munka, tanulás, divat…stb), öncsonkítás 1.Kor.3:17; 6:9, pénzsóvárgó, verekedő 1. Tim.3:3, Internet, mobil, TV, szappanoperák, mozi, speciális étkezések.
A kívánság a varázslás alapja.
1.Kor. 6:19-20 „ Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amely az Istenéi.”
1.Kor. 3:17 „ Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Isten temploma szent, ezek vagytok ti.”
1.Kor. 6:13-20.
Cigarettázás következményei: szívinfarktus, rák, tüdő- és gégerák gerincvelő bénulás, vérkeringés lelassulása, vegyi anyagot tartalmaz, amely azonnal oldódik és a vér elszállítja a szervezet részeibe ® életveszélyes.
Alkohol következményei: lelki betegség, károsítja az agysejteket, hosszú lejáratú öngyilkosság Ef.5:18
3.Mózes 17:11-14 „Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést….egy lélek se egyék vért közületek, a köztetek tartózkodó jövevény se…semmiféle testnek a vérét meg ne egyétek, mert minden testnek élete az ő vére; valaki megeszi azt, irtassék ki.”
3 Mózes 19:26 „Ne egyetek vérrel valót…”
5.Móz.12.23
Apcsel. 15:20 „tartózkodjanak …a vértől”
G.) ÉTKEZÉSI BŰNÖK
3.Móz.17:10-15; Apcsel. 15:19-20; Ef.5:18
⦁ vér fogyasztása, fúlvaholt állat húsának fogyasztása, mert benne marad a vére. Démonizálódni lehet tőlük. Ételek, amelyek vért, vérkészítményt tartalmaznak: véres hurka, párizsik, virslik (kivéve a baromfiból készülteket), általában a gyorsan romlandó felvágottak (zalai, szafalédé),
⦁ falánkság, zabálás
⦁ Kóros fogyás, fogyókúrák
Testünk a Szent Szellem temploma. Lakás, otthon.
Modernkori bűnök: számítógépen, interneten elkövetett szellemi törvénytelenségek, dns manipulációk, chip felvétel, transhumanizmus,
11.) A BŰNVALLÁS GYÜMÖLCSE ÞA megigazulás!
A bűnbocsánatot birtokba kell venni.
Róma 8:1-2 „Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.”
⦁ lelkiismeret megtisztulása Zsidó 9:13-15.
⦁ megtisztulás Ézsa.1:18
⦁ szabadulás a bűn terhei alól 32. Zsoltár 1-5.
⦁ bővölködővé tesz 3.Móz.26:3-12
⦁ a bűnök elvetése 103. Zsoltár
⦁ a bűnök hátravetése Ézsa. 38:17
⦁ a bűnök eltörlése Ézsa. 44:22
⦁ a bűnök elvetése a tenger mélyére Mikeás 7:19
Az Igék megerősítése
103. Zsoltár 3:8-18 „Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Könyörülő és irgalmas az Úr. Késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem bűneink szerint cselekszik velünk és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az Őt félők iránt.”
Róma 5:9 „ Minekutána azért most megigazultunk az Ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen Ő általa.”
Zsidó 10:17 „És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.”
Mikeás 7:18-20 „Kicsoda olyan Isten, mint Te, Aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Mert nem tartja haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk. Eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Hűséget mutatsz Jákóbnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak még az ősidőkben.”
Róma 4:7-8 „Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.”
Efézus 1:7 „Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
Efézus 2:1; 6 „Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek miatt….és együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben Jézus Krisztusban.”
Róma 8:1 „Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint.”
Róma 5:1 „Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által”
Róma 4:25 „Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.”
1 Ján. 1:7-10
Kol.2:13-14
Róma 6:17-18; 8:33; 12:2; 6:11-13
Jak. 1:21-22
2.Kor. 5:17
Efézus 5:8-10; 6:11-; 4:23-24 — az új ember fölöltözése
Fil. 4:8-9 — gondolkozás megváltoztatása
Jel. 12:10-11 — a vádló legyőzése a pozitív megvallással
12.) VISZONYULÁS A BŰNHÖZ A BŰNVALLÁS UTÁN
Gyűlölni kell a bűnt– Zsidó 1:9
El kell hagyni abűnös életformát, nem kell cselekedni – 1.Ján.3:9
Uralkodni kell  a bűn felett – 1.Móz.4:7; zsidó 12:1, 4

Az alábbi igék erkölcsi bűnökre világítanak rá:

Jób könyve 22:5 Bizony sok gonoszságod van, és bűneidnek se vége, se hossza!
Jób könyve 22:6 Hiszen zálogot vettél atyádfiaitól ok nélkül, és meztelenre vetkőztetted őket.
Jób könyve 22:7 A szomjazónak nem adtál vizet inni, az éhezőtől megtagadtad a kenyeret.
Jób könyve 22:9 Az özvegyeket üres kézzel bocsátottad el, az árvák karjait összetörted.
Jób könyve 22:10 Ezért vannak körülötted csapdák, és hirtelen rémület ijeszt téged.
Jób könyve 22:11 Sötétség lep meg; nem látsz, vízáradat borít el
Jób könyve 31:7 Ha lépésem letért a jó útról, ha szívem a szememet követte, vagy kezemhez szenny tapad,
Jób könyve 31:13 Ha semmibe vettem szolgám vagy szolgálóm igazát, amikor perük volt ellenem,
Jób könyve 31:16 Ha megtagadtam a nincstelenek kívánságát, és az özvegy szemeit epedni engedtem,
Jób könyve 31:17 ha falatomat egymagam ettem meg, és az árva nem evett belőle
Jób könyve 31:19 ha elnéztem, hogy a veszendő ruhátlan, és a szegénynek nincs takarója,
Jób könyve 31:21 ha az árva ellen kezet emeltem, mert láttam, hogy a kapuban segítségemre vannak,
Jób könyve 31:22 akkor essék le vállam a lapockámról, törjön le tőből a karom!
Jób könyve 31:24 Ha reménységemet aranyba vetettem, és azt gondoltam, hogy csak a színaranyban bízhatom,
Jób könyve 31:25 ha annak örültem, hogy gazdagságom nagy, és sokat szerzett a kezem,
Jób könyve 31:26 ha néztem a napvilágot, hogyan ragyog, és a holdat, hogy milyen pompával halad ha csak titokban
is olyan bolondságot tettem, hogy csókot hintettem feléjük kezemmel
Jób könyve 31:37 Lépteim számát is megmondanám neki, mint egy fejedelem, úgy járulnék hozzá. ha termését fizetés
nélkül ettem, vagy művelőit agyonhajszoltam:

Még egy fontos dolog: a világból születtünk át Isten országába, de ki kell jönnie a világnak a szívedből, a világ dolgainak, a világ szeretetének. Ez a világ megölte Jézus Krisztust, az Igazat, téged sem fog szeretni, ha igaz vagy. Ha nem jön ki a szívedből a világ, mindig lesz egy kötél, ami visszafelé húz. A világi kívánságok, a kényelem, a biztonság, amit a világ adni tud. De nagy hirtelen, amikor senki nem gondolná, összeomlik. Csak Isten országa örök.

Ami a szemeden bemegy a lelkede, az előbb utóbb kijön a szádon és a cselekedeteidt keresztül. Vigyázz a szemeidre, hogy mit nézel, mit hallgatsz, mit engedsz be, maradj szent és tiszta.