A fenevad és annak bélyege

birodalom4PDF
Ki a fenevad és mi a bélyege?
Nem könnyű kérdés. Mivel csak a Biblia beszél erről, ezért ott is kell keresnünk rá a válaszokat. Alapvetően a birodalmak (királyságok, államhatalmak) eltorzult természetéről és az általuk kikövetelt jel felvételéről van szó, amellyel totális kontrollt gyakorolhatnak, megbélyegezve az embereket (pl. az auswitzi tetoválások). Az eljövendő fenevadakról/hatalmakról Dániel próféta kapott látomást, amit később János apostol a Jelenések könyvében Dániel látomásának beteljesedéseként írt le. A fenevad magyarul vadállat, ezzel a jelzővel a birodalmak természetét jelenti ki az Ige.

Dán.7.3-7. Négy igen nagy vadállat emelkedett ki a tengerből, mindegyik különbözött a többitől. Az első olyan volt, mint az oroszlán, de sasszárnyai voltak. Láttam, hogy kitépték a szárnyait, és fölemelték a földről, két lábra állították, mint egy embert, és emberi értelmet adtak neki. A következő, a második vadállat, medvéhez hasonlított. Félig már fölkelt, és három borda volt a szájában, a fogai között. Ezt mondták neki: Kelj föl, egyél igen sok húst! Azután láttam a következőt, amely olyan volt, mint egy párduc, de négy madárszárny volt a hátán. Négy feje is volt a vadállatnak, és hatalmat adtak neki. Ezután egy negyedik vadállatot láttam az éjszakai látomásban: ijesztő, rémületes és rendkívül erős volt. Igen nagy vasfogai voltak; evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. Ez egészen más volt, mint az előző vadállatok, és tíz szarva volt.
Dán.7.17. Ez a négy hatalmas vadállat négy királyságot jelent, amelyek létrejönnek a földön. (UFB)
Egy másik álmot is látott Dániel amelyben ezeket a birodalmakat különböző fémek tulajdonságával jellemzi.
Dán.2.32-33.Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala rézből, a lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. (UFB)

birodamak

Földi birodalmak (Az ábrát a “The Family International” -tól vettem át.)

Ebből a két látomásból főleg utólag, ráláthatunk a birodalmak belső valóság tartalmára. Mielőtt megvizsgálnánk az utolsó, antikrisztusi birodalmat, egészen az emberiség kezdetég vissza kell mennünk kideríteni az okokat, mitől is lett fenevad az, amiről Isten azt mondta, „íme minden igen jó” 1.Móz.1.1-25. Amikor Isten megteremtette az embert a Földet adta neki lakásul és rábízta a Föld feletti uralmat. (Az ádámi emberiség előtti földtörténeti korról itt nem szeretnék írni, mert a Biblia, csak áttétes utalásokat ad róla, pl. az ég és Föld újjáteremtésében. Jellemzően a népek mondavilágában maradt fent több adat erről a korról, illetve a régészeti feltárások és az űrkutatás segíthet ennek kibogozásában. A téma iránt érdeklődőknek ajánlom kezdésként Immanuel Velikovsky: Ütköző világok c. könyvét)
1.Móz.1. 28. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen! (UFB)
Ez volt az eredeti terv. Azonban a Mennyből lázadása miatt kivetett kérub (Ez.28.13.18., Ézs.14.11-17.) létrehozott egy ellen birodalmat. Nem véletlenül szól minden a hatalomról, ez a kozmikus háború Ádám teremtése előtt már létezett, mi bele cseppentünk ennek közepébe, sőt céltáblája lettünk. A fényhordozó, aki egy rendkívüli szépségű és hihetetlen képességű lény, emberölő volt kezdettől fogva Ján.8.44., (lat. lucifer, héb. haszatan), aki becsapta Évát és Éván keresztül elért Ádám szívéhez. Ádám egyrészt engedetlensége, törvényáthágása miatt átadta a sátánnak az Isten ajándékaként kapott Föld feletti uralmát és saját pozícióját, másrészt, kiesett Isten jelenlétéből, magával rántva a belőle származó utódait is. Igaz, Ádám nem önként adta át a hatalmat, hanem kijátszották, de a tanulság az, hogyha azt az egy törvényt megtartotta volna, amit közvetlenül Istentől kapott, nem jut ide az emberiség. Isten Igéje nem furkósbot, hanem óvó rendszabály, örök rend, mert az ember nem látja és nem érti a láthatatlant (Jób 42.3.). Éva a jó és gonosz tudásának tiltott gyümölcsét a bölcsességért kívánta meg, Ádámnak azonban Éva hatotta meg a szívét, az ő ajánlására evett a gyümölcsből. A hatalom váltás azonnal látható volt, a testük mezítelen lett, eltűnt róluk az isteni fény. Kettejük közé azonnal bejött a megosztottság, egymás hibáztatása, megjelent bennük a sátán természete, a vádlás, lázadás, félelem és gyűlölet és még Isten ítélete is kimondatott rájuk. Ebből a történetből is levonható következtetés, hogy ami szót (ige, információ) befogadunk, az megváltoztatja a genetikánkat, személyiségünket. Amit hallgatsz, amire figyelsz, olyanná válsz. Megromlott minden, ami Ádám főnöksége alatt volt,  az állat-, és növényvilág egy része is, így lettek szelídekből vadakká, mérgezőkké. A hatalom ugyan így romlott meg. Az Isten által rendelt hatalom jó, kormányzásra, gondoskodásra adatott, de ahogy az ember szíve megromlott és bejött a bűn az életébe, már a hatalmat is csak ezzel a romlott, Isten ellen lázadó, gonosz szívvel tudja gyakorolni. Mivel a hatalom hierarchiában működik, a fejtől jön lefelé a minőség és a következmény. Fontos megérteni, hogy a Mennyben, Isten birodalmában jogrend van. Amikor Ádám átadta a hatalmat a sátánnak, az lett e világ uralkodója, az emberi világ alá lett neki vetve, jogosan lett az övé, hiszen átadták neki.
Luk.4.5-6. Erre a vádló a magasba vitte őt fel, és egy szempillantásban megmutatta neki a lakott föld összes királyságát. Majd így szólt hozzá: „Neked adom ezt az egész birodalmat s a királyságok dicsőségét, mert nekem adták azt, és én annak adom, akinek akarom. (CSIA)
Az isteni jogrend alól még Isten Fia sem kivétel, sőt saját maga sem. Isten ezért nem írthatta ki a sátánt, hiszen akkor visszaélt volna hatalmával és sátánnak igaza lett volna a többi lázadó angyala előtt, meg kellett várni, amíg a sátán hibázik. Tervet kellett készíteni (ami a világ teremtése előtt már létezett), melyben Isten Fia, teljes jogi keretek között gyarló emberré lesz, magára veszi a világ bűneit és a bűn jogszerű következményét a halált, miközben Ő maga nem bűnös, mert az Atyától származik, azaz rendszeren kívülről jön. Ebbe a tervbe nem látott bele a sátán, ezért lépre is ment és az ártatlant ölette meg 1.Kor.2.8., így megszülethetett róla az elmarasztaló ítélet. Jézus Krisztus kereszten aratott győzelmével a Föd feletti uralom törvényesen visszakerült Istenhez, már nem a sátán a Föld birtokosa jog szerint, de gyakorlatilag még harcol érte. Tudja az ítéletét, ami már ki lett hirdetve, de nem adja meg magát. Ennek a kozmikus harcnak az ütköző zónájában áll az ember. Tehát Ádám bukásától és a hatalma elvételétől számítva alakult másként az emberiség történelme a korszakokon keresztül. Isten is, a sátán is az emberi lelkek megnyeréséért harcol. Mielőtt megvetnénk Ádámot, lássuk be, mindannyian gyarlók vagyunk egy ilyen nagy tudású, hatalmú lénnyel szemben. Azonban, ha Isten mellé állunk, az Ő ereje, törvénye, hatalma védelmez minket. Isten az embert a saját képére alkotta, ezt akarja a sátán megrontani. Rajtunk tölti ki Isten elleni haragját, és minél több embert szeretne átformálni a maga képére és így magával rántani az örök ítéletre. dnsEzt végül majd egy chip által fogja elérni, ami átírja az emberi DNS-t, így akik ezt felveszik elveszítik istenképűségüket és az ő fiaivá válnak, mert őt választották istenüknek, atyjuknak. Isten az Ő Fiában felkínálta az emberiség számára a kegyelmet, hogy megmeneküljön mind az Isten haragjától, mind a sátán ítéletétől, de szabad akaratú lények vagyunk, nekünk kell dönteni. A sátán mindent megront és meghamisít, történelmet, az Igét, az Egyházat, a hívőket, óriási, elvtelen csata dúl az ember lelkéért. Az embert megalázza, bűnre kényszeríti, rabszolgasorba hajtja. Bőrt a bőrért alapon a testi, biológiai, lelki szükséggel manipulálja.
Visszatérve a birodalmakra, ezeket a birodalmakat mind sátán emelte fel, neki is vannak szolgái és emberei. Neki is szüksége van birodalomra, hogy az erőforrásokat és kontrollt központosítsa és ezzel hajtsa végre tervét. Ilyenek voltak a nagy birodalmak, amelyekről Dániel látomást látott. A szobor feje a babiloni birodalom szárnyas oroszlánja volt. Könnyű lefordítani a szimbolikus nyelvet, nemes, erős, és ha szárnyai vannak, természetfölötti hatalom áll mögötte. A középső rész az ezüst Méd-Perzsa megosztott birodalom, ami már vesztett nemességéből, iszonyú pusztítást végzett emberáldozatokban, mint sebzett anyamedve, taposott és sok húst evett. A következő vas birodalom a római, mint egy párduc, aki mindennek erővel ugrik, nagy távolságokat gyorsan megtesz és mindent felfal. Ez a birodalom két részre oszlik, a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy eltűnt, de újra felemelkedik.
Jel.17.8. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen, fel fog jönni az alvilágból, de elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a föld lakói, akiknek nincs beírva nevük az élet könyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a vadállat volt és nincsen, de megjelenik. (UFB)
A római birodalom óta az egyház korszaka, a kegyelem kora tart, ez alatt az idő alatt nem emelkedett fel világbirodalom, bár próbálkozott, de nem volt rendelt ideje. Az utolsó, negyedik fenevad képekben leírhatatlan, „ijesztő, rémületes és rendkívül erős”. Igen nagy vasfogai voltak; evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. Teljesen más volt, mint az előző vadállatok, és tíz szarva volt. A negyedik fenevad az utolsó birodalom, ami Jézus Krisztus 1000 éves királysága előtt még 7 évre felemelkedik, összesíteni fogja magában mindazt a gonoszságot, ami az előtte lévő birodalmak jellemét képezte.
1. Ján.2.18. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, most meg is jelent; mégpedig sok antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra.(UFB)
János apostol Kr.u. 90 -ben írta le látomását. Görögül a krisztosz = felkent, messiási rangot jelent. Régen a hatalomba való beiktatást és a jogokkal való felruházást úgy hozták nyilvánosságra, hogy az illető fejét megkenték olajjal, ezért felkent, tehát hatalomba és jogokba hivatalosan beiktatott, nem önként jelölte magát. Jézus Krisztus feltámadása után a messiási rangba lett iktatva Isten által, hatalmat kapott a Mennyen és a Földön. Ezt a hatalmat próbálja kijátszani és mint az övét feltünteti a hamis felkent, a hamis messiás, az antikrisztus, az utolsó fenevad vezetője, amely gonoszsága, Isten és ember gyűlölete szavakkal nem leírható. Az antikrisztusnak az erejét az a Kérub adja, aki az isteni rend magas fokán állt rangban, hatalmas ajándékokkal, ami a hivatalának ellátásához kellett. Mivel Isten az ajándékait nem vonja vissza, ezt az isteni erőt fordította gonosszá és fogja alkalmazni az utolsó időkben itt a Földön (hatalommal való visszaélés bűne). A hitleri és sztálini időszak csak ízelítő volt ahhoz képest, amit tenni fog. Maga a sátán fogja uralma alá vonni a Fenevadat (államhatalmat és vezetőjét) és átadja neki minden erejét, tudását. Az emberiség olyan új kort fog megélni, amit el sem tud képzelni. A tudomány, a technika, az energia, az emberi test elképesztő magasságokba fog emelkedni. Aki nem vesz részt ebben, azt a fejlődést visszatartó maradinak, butának, az emberi fejlődést akadályozónak fogják tartani saját embertársaik is, ezért sokan járnak majd úgy, mint Jézus Krisztus, de a mártírokat állva várják a Mennyben!

kvantumfizika

Babilon misztériuma láthatóvá fog válni.

A fenevad bélyege mai elképzelés szerint egy olyan beültethető chip lesz, mely egy akkor már felfedezett és alkalmazott kvantumszámítógéppel lesz összekötve, aminek lényege, az azonos időben való gondolat-, és cselekedet kontroll.
Jel 13.17. és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. (UFB)
Valószínű, hogy egy nagy emberveszteséggel járó kataklizma, vagy a hívők földről való elragadtatása (1.Thessz.4.17.) utáni vákuumban áll fel az új világrend egy új világvezetővel. Azok lehetnek részesei ennek az új társadalmi rendnek, akik önként csatlakoznak hozzá és valamikor felveszik az államhoz tartozás bélyegét, ami a birodalom és vezetőjének imádását fogja jelenteni, hiszen a neve, vagy nevének száma rajta lesz ezen a jelen. A társadalmon kívül szinte biztos a halál, a kívül valók nem részesedhetnek semmiből, ami az élethez szükséges. A bélyeg kézre, vagy homlokra való felvétele önkéntes lesz, ez Isten ítélete szempontjából így jogszerű.
2.Thess.2.9. A Bűn Emberének megjelenése a Sátán munkájának eredménye lesz. Ennek az embernek a működését nagy erők, hamis jelek és csodák fogják kísérni. (EFO)
Jel.13.13. Még ebben a korban is lesz az embernek egy ideig szabad döntése Isten mellé állni, de bátorság kell hozzá, mert Isten nevét és mindazt, ami Istenhez kötődik, ki fogják irtani.
2.Thes 2.4. Ő az, aki szembeszáll majd mindennel, és mindenkivel amit, vagy akit „Isten”-nek neveznek, és imádnak az emberek. Saját magát mindezek fölé akarja emelni, egészen addig, hogy a saját trónját Isten templomába helyezi, és azt mondja, hogy ő maga az Isten.(EFO) szobor
Az utolsó sátáni birodalom részben erős lesz, részben sebezhető (vas és cserép), aki emberi mag által keveredik, szemünk előtt látjuk beteljesedni ezt a próféciát. Az Egyház elragadtatása után újra a fáraó kora jön el, aki egy személyben lesz úr és isten, akire ugyan azok a mennyei csapások és ítéletek jönnek, mint Mózes idejében, és mindazokra is, akik támogatták és részt vettek ebben a birodalomban. Az égből leszakad egy kő (aszteroida) és eltöröl minden földi birodalmat, leveri az álló szobrot, Babilon falai lehullanak. A Dániel által látott birodalmak kora ezzel ér véget a földön, Jézus Krisztus visszajön, átveszi a jogos hatalmát és elkezdi 1000 éves uralmát a Földön, ahol nem lesz fájdalom és sírás. Jézus Krisztus a megkísértésekor nem fogadta el a sátán által felkínál földi hatalomban való részvételt, vezető szerepet, de sajnos sokan elfogadták a múltban is, most is, és a jövőben is. Az egész világ követni fogja a fenevadat, imádni fogják hatalmáért, képességeiért, ígéretéért. Még Izrael is a halál szövetségére lép vele. Nem láttam s nem találkoztam soha olyan hűséges szeretettel, amint amikor az ószövetségi prófétákat olvasom, amivel Isten szereti az Ő népét, és vissza fogja venni Magához őket.
Jer.31.3 Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. (KAR)
Mt. 10.16. Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. (UFB)

IMA/Prayer

A sátán DNS manipulálásról több videó is készült, fő szakértője: Douglas Hamp

 

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: Babilon, fenevad, Jézus, krisztus | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s